หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lei3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายสาคร แก้วประกายโรงเรียนบ้านวังเวินประธานกรรมการ
2. นางทิพรัตน์ ศรีจำปาโรงเรียนกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
3. นางละออ จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านตาดเสียงกรรมการ
4. นางอรวรรณ สุขเสริมโรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายวรวิทย์ แสนประสิทะิ์ผอ.โรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นางนางศรินยา แสนประสิทะิ์โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางขนิษฐา เพ็ชรรักษ์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นางบังอร แก้วยาศรีโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ นันทพรหมโรงเรียนห้วยทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ทัพใหญ่โรงเรียนบ้านโคกงามประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ สมเงินโรงเรียนบ้านถ้ำพระกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางฐนพร ราชพรหมมาโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใสกรรมการ
5. นางเข็มพร แสงโสดาโรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายสุุเทพ วังครีโรงเรียนบ้านนาเจียงประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ สนิทโรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการ
3. นางสาวสุพีร์ญา ฑีฆะวิวรรชน์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางสาวปัทมา ลาสิงห์โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางวิไลรัตน์ สามารถโรงเรียนบ้านกกจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายวิชิน สุพรมอินทร์โรงเรียนบ้านน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางสาววินันยา กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
3. นางพิลัยลักษณ์ พิมพสุดโรงเรียนบ้านปางคอมกรรมการ
4. นางศศิธร อมรสิรินันท์โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
5. นางนวพร สุขประเสริฐโรงเรียนโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางนิรชา พรหมดำรงโรงเรียนบ้านปลาบ่าประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ ตุ้มวอนโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นายสำราญ จำปาไชยศรีโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นางสาววิมลรัตน์ ริจนาโรงเรียนหนองหลวงกรรมการ
5. นางกัลยา ชัยพิลาโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายเอกวิทย์ นววงศานันท์โรงเรียนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ ทองหล้าโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางสาววนิดา จันทร์พานิชย์โรงเรียนบ้านถ้ำมูลกรรมการ
4. นางณัฐภรณ์ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการ
5. นางพีรพรรณพชร วงษ์ชมชวกรโรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ทัพใหญ่โรงเรียนโคกงามประธานกรรมการ
2. นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางศศิธร พุทธรักษ์โรงเรียนนาลึ่งกรรมการ
4. นางศศิธร ิอมรสิรินันท์โรงเรียนหนองบงกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา ลองคำโรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสมร กำเนิดโรงเรียนบ้านห้วยตาดประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ชินอาจโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ สถิตโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
4. นายวิเศษ สายแก้วดีโรงเรียนบ้านป่าสะแขกรรมการ
5. นางสาวภัทราธร บูรณวิชิตโรงเรียนบ้านท่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายนพดล อินมาโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ประธานกรรมการ
2. นางวิภาพร ยอดทองดีโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นางวิลัยลักษณ์ พิมพสุดโรงเรียนบ้านปางคอมกรรมการ
4. นางศศิธร อมรสิรินันท์โรงเรียนบ้านนองบงกรรมการ
5. นางอัญญานี ทองคำโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายนุพงษ์ อินแผลงโรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงประธานกรรมการ
2. นางชวาริน ทัพใหญ่โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางพรนิพา กาญจนสินโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา พรหมมาวันโรงเรียนครูโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ เยาวนารถโรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายภัทรศักดิ์ ศรีชมษรโรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ)ประธานกรรมการ
2. นางจิตประไพ เทพวีรกุลโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางอุบล ภักมีโรงเรียนบ้านน้ำพุงกรรมการ
4. นายสำราญ จำปาไชยศรีโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ สนิทโรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญมี สีซุยโรงเรียนบ้านกกสะตีประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพร กะกุคำโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางนันทิชา โสประดิษฐ์โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. นางสาวภัทราธร บูรณวิชิตโรงเรียนบ้านท่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายก่อเกียรติ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านเหล่ากอหกประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสรารัตน์ แสนยะบุตรโรงเรียนบ้านปากแดงกรรมการ
3. นางสาวจินตนา แก้วเกษศรีโรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
4. นางสาวกฤษณา ยะติโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางมยุรี โคตรสุโนโรงเรียนบ้านน้ำพุงประธานกรรมการ
2. นางสุปัญญา หนูกลึงโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางสาวจินตนา แก้วเกษศรีโรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
4. นางสาวกฤษณา ยะติโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายเชาวกุล พรมใจโรงเรียนบ้านโป่งชีประธานกรรมการ
2. นายสมรักษ์ จันทะคุณโรงเรียนบ้านโคก กรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว ประสิทธิไทยโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
4. นางปาริชาติ ชินอาจโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายพิฆเนศ พาคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาน้อยประธานกรรมการ
2. นางบุญหลาย จอมคำศรีครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ โฮมชัยครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการ
4. นางฐปรัตน์ แก้วสีแดงครู โรงเรียนบ้านกกจานกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิตย์ ทองเบ้าครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเกษม แก้วยาศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา แสนประสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
3. นางสาวรัชนี วันทองสุขครู โรงเรียนบ้านปลาบ่ากรรมการ
4. นางวารัตตา พรมโยธาครู โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
5. นางศรีสุดา พาคำครู โรงเรียนบ้านศาลาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยสิทธิ์ พรหมรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูณประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพร อันทะนันครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายเกียรติภัทร์ คำตื้อครู โรงเรียนบ้านนาลานข้าวกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ อุ่นยาครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
5. นางภคมน โกษาจันทร์ครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบงประธานกรรมการ
2. นางสาวสินีรัตน์ โสภักดีครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
3. นางสาวอัญรินทร์ โชคทวีวสุรัตน์ครู โรงเรียนด่านว้ายกรรมการ
4. นายวีรวุฒิ ธรรมโสมครู โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
5. นางสาวแก้วตา วังคีรีครู โรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบงประธานกรรมการ
2. นางสาวสินีรัตน์ โสภักดีครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
3. นางสาวอัญรินทร์ โชคทวีวสุรัตน์ครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นายวีรวุฒิ ธรรมโสมครู โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
5. นางสาวแก้วตา วังคีรีครู โรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ศรีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบงประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา วังคีรีครู โรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
3. นางสาวอัญรินทร์ โชคทวีวสุรัตน์ครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นายวีรวุฒิ ธรรมโสมครู โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
5. นางสาวแก้วตา วังคีรีครู โรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายขจรศักดิ์ วงศ์โสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา สิงห์สถิตย์ครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
3. นางสาวปิลันธนา นาสมบัติครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ แพงศรีครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
5. นางสาวธีระพร ภักดีสารครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ วงศ์โสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา สิงห์สถิตย์ครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
3. นางสาวปิลันธนา นาสมบัติครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ แพงศรีครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
5. นางสาวธีระพร ภักดีสารครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายนิติธร รุ่งเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำประธานกรรมการ
2. นายบุญทัน วังพิลาครู โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางสาววัชรากร พาภักดีครู โรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ปานเงินครู โรงเรียนบ้านปากแดงกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ จันศรีครู โรเงรียนบ้านกกสะตีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ วังคีรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจียงประธานกรรมการ
2. นางวัชราพร มหานิลครู โรงเรียนบ้านเครือคู้กรรมการ
3. นางยุพา พรมโคตรค้าครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ แสงโสดาครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
5. นางอภิญญา ผ่องจิตรครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร จำรัสกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัชฌาย์ ส้านสิงห์ครู โรงเรียนบ้านซำทองกรรมการ
3. นางสุทธิดา วังคีรีครู โรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
4. นายรุ่งเรือง สารวิจิตรครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำผักกรรมการ
5. นางชลธิชาร์ แสงโสดาครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางระพีพร โคตรชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวยลดา ฤทธิศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
3. นางพุทธชาด กมลรัตน์ครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ วันเสี่ยนครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
5. นายวิโรจน์ อุดศรีครู โรงเรียนบ้านกกจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ แก้วยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. ส.ต.ท.หัทพงษ์ บุญมีจิวครู โรงเรียนบ้านเหล่ากอหกกรรมการ
3. นางวาสินี เหล็กกล้ารก.ผอ.โรงเรียนบ้านด่านดู่กรรมการ
4. นางสาววาสนา เพียรสุทธิครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายศฤงคาร หล้ากันหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ประธานกรรมการ
2. นายพฤหัส ยอดศรีเมืองครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางสาวกัญญภัสสร์ ยอดคำครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
4. นางสาวจันทร์แรม พรมทาครู โรงเรียนบ้านห้วนมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายศุภศิลป์ มั่นมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาลานข้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวชุลีพร บุญศรครู โรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
3. นางสาวกัญญภัสสร์ ยอดคำครู โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
4. นางพยอม จันทร์หม่อนครูโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการ
5. นางสาวจินตนา บุญสายยังครูโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายศฤงคาร หลัากันหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี ราชพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
3. นางสาวอรพิมพ์ ท่อนแก้วครู โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเยาวธิดา ภูสถานครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นางพุทธชาด กมลรัตน์ครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายศฤงคาร หลัากันหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี ราชพัฒน์ครู โรงเรียนโพนสูงกรรมการ
3. นางสาวอรพิมพ์ ท่อนแก้วครู โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเยาวธิดา ภูสถานครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นางพุทธชาด กมลรัตน์ครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ ศรีบุรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคนผงประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ทิพรสครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
3. นางณัฐริณีย์ เจริญชัยบัวครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางนิธินันท์ กงคำครู โรงเรียนบ้านด่านดู่กรรมการ
5. นางลักขณา จันทร์วรพิพัฒน์ครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ศรีบุรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคนผงประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ทิพรสครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
3. นางณัฐริณีย์ เจริญชัยบัวโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางนิธินันท์ กงคำครู โรงเรียนบ้านด่านดู่กรรมการ
5. นางลักขณา จันทร์วรพิพัฒน์ครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ ยามาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักเน่าประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช มั่นเหมาะครู โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
3. นางสาวมุจลินทร์ ศรีจริยาครูโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสายรุ้ง สุขผลครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ ยามาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักเน่าประธานกรรมการ
2. นางสาวนางนุช มั่นเหมาะครู โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
3. นางสาวมุจลินทร์ ศรีจริยาครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นางสายรุ้ง สุขผลครู โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสายชล ศรีคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮตากประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก กุลศิริครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายครรชิต บัวบานครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ พรมมาวันครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นางวารุณี บุดดาครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
6. สิบเอกนิรุตติ์ วันหากิจครูโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
7. นางสาวใบชา สุทธิครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสายชล ศรีคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮตากประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก กุลศิริครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายครรชิต บัวบานครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ พรมมาวันครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นายนิรุตติ์ วันหากิจครู โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
6. นางวารุณี บุดดาครู โรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
7. นางสาวใบชา สุทธิครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสายชล ศรีคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮตากประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก กุลศิริครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายครรชิต บัวบานครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ พรมมาวันครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นางวารุณี บุตรดาโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
6. สิบเอกนิรุตติ์ วันหากิจโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
7. นางสาวใบชา สุทธิครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสายชล ศรีคำผู้อำนวยการโณงเรียนบ้านไฮตากประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก กุลศิริครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายครรชิต บัวบานครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ พรมมาวันครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. สิบเอกนิรุตติ์ วันหากิจครูโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
6. นางวารุณี บุตรดาครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
7. นางสาวใบชา สุทธิครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสายชล ศรีคำผู้อำนวยการโณงเรียนบ้านไฮตากประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก กุลศิริครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายครรชิต บัวบานครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ พรมมาวันครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นายนิรุตติ์ วันหากิจครู โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
6. นางวารุณี บุดดาครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
7. นางสาวใบชา สุทธิครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายคณุต สุทธิอาจผู้อำนวยกรโรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว)ประธานกรรมการ
2. นายครรชิต แสนทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการ
3. นายเชิดชัย พิมตันครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายจิราวุฒิ วิเศษโวหารครู โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญจิต สุจริตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนประธานกรรมการ
2. นายนพพร โสประดิษฐ์ครู โรงเรียนบ้านกกเหี่ยนกรรมการ
3. สิบเอกวรุตม์ ผาโคตรโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางสาวเรืองอุไร ลอดลันดาครู โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สามารถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมันประธานกรรมการ
2. นายกิตติคุณ กมลรัตน์ครู โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว)กรรมการ
3. นายมาโนช อึ้งสุวรรรณครู โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางสาวบุญแทน ไพรภิบาลครู โรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุดใจ ศรีบุตรตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นายกิตติคุณ กมลรัตน์ครู โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว)กรรมการ
3. นางสาวฐาณุการณ์ ณัฐฏ์ณัฐกรครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ พาแก้วโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการ
2. นางสุภาพร ปลัดศรีช่วยครู โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา จำเริญสุขครู โรงเรียนบ้านห้วนาแหลมกรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ โคกแดงครู โรงเรียนบ้านปากโป่งกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ นนทะโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนหนองประธานกรรมการ
2. นางวัลภา บับทีครู โรงเรียนบ้านกกจานกรรมการ
3. นางนันทิยา จันทศรครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นางสาวสลิ้ง ก้อนมะณีครู โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกุลศักดิ์ วงศ์บุญเกื้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอุมลัวประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ ชมภูรก.ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากรรมการ
3. นายนันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุลศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกุลศักดิ์ วงศ์บุญเกื้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอุมลัวประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ ชมภูรก.ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากรรมการ
3. นายนันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุลศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายพงษ์ยุทธ ธุระแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ เสนานุชครู โรงเรียนบ้านปากหมันกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา นครศรีครู โรงเรียนบ้านชั่งสี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายพงษ์ยุทธ ธุระแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นางเตียงสิน ปรัชญาเรืองพงษ์ครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา นครศรีครู โรงเรียนบ้านชั่งสี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเมืองมล พันธ์มากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคอมประธานกรรมการ
2. นายวรุณ ทรงพุฒิครู โรงเรียน้บานตูบค้อกรรมการ
3. นางจาละวัล ชรินทร์ครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ศรุต วุฒิชัยครู โรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเมืองมล พันธ์มากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคอมประธานกรรมการ
2. นายวรุณ ทรงพุฒิครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการ
3. นางจาละวัล ชรินทร์ครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ศรุต วุฒิชัยครู โรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเมืองมล พันธ์มากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคอมประธานกรรมการ
2. นายวรุณ ทรงพุฒิครู โรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการ
3. นางจาระวัล ชรินทร์ครู โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ศรุต วุฒิชัยครู โรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายบุญชู สีหะวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางลัดดา บุญสำเร็จครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นางสุวรรณา กาญจนสินครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นางลำดวน ทรุงพุฒิครู โรงเรียนบ้านนามาลากรรมการ
5. นางนันทิชา โสประดิษฐ์ครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายบุญชู สีหะวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางลัดดา บุญสำเร็จครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นางสุวรรณา กาญจนสินครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นางลำดวน ทรงพุฒิครู โรงเรียนบ้านนามาลากรรมการ
5. นางนันทิชา โสประดิษฐ์ครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายบุญชู สีหะวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางลัดดา บุญสำเร็จครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นางสุวรรณา กาญจนสินครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นางลำดวน ทรงพุฒิครู โรงเรียนนามาลากรรมการ
5. นางนันทิชา โสประดิษฐ์ครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายชาญชัย อินแผลงผู้อำนวยการโรงเรียนนามาลาประธานกรรมการ
2. นางวิมลมาลย์ สำลีอ่อนครู โรงเรียนบ้านโคนผงกรรมการ
3. นางเตียงสิน ปรัชญาเรืองพงษ์ครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นางสาวนุจรีย์ วันเที่ยงครู โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสุวิดา เนาว์แสงศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3ประธานกรรมการ
2. นางวิมลมาลย์ สำลีอ่อนครู โรงเรียนบ้านโคนผงกรรมการ
3. นางเตียงสิน ปรัชญาเรืองพงษ์ครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นางสาวนุชจรีย์ วันเที่ยงครู โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรมผู้อำนวยการโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
2. นางสมศรี ช่วยชาติครู โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ คลังชำนาญครู โรงเรียนบ้านลาดค่างกรรมการ
4. ส.ต.ท.ธเนศ ภักดีมีครู โรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
5. นางสาวบำเพ็ญ เนตรแสงศรีครู โรเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม)กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรมผู้อำนวยการโรงเรียนด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ช่วยชาติครู โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
3. นางสาวสงกรานต์ อนุสุเรนทร์ครู โรงเรียนชุมนภูเรือกรรมการ
4. ส.ต.ท.ธเนศ ภักดีมีครู โรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
5. นางสาวบำเพ็ญ เนตรแสงศรีครู โรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายไพรวัน ทองใบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำพระกรรมการ
2. นายบุญนริศ กมลรัตน์ครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นายวรวุฒิ โกษาจันทร์ครู โรงเรียนบ้านปากแดงกรรมการ
4. นางสิรินทร์ นรินทร์ครู โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
5. นายทินกร นนทะโคตรครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ยศศรีผู้อำนวยโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ เศรษฐบุปผาครู โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
3. นายวุฒิไกร วันทองสุขครู โรงเรียนบ้านไฮตากกรรมการ
4. สิบเอกณรงค์ศักดิ์ บุญสำเร็จครูโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
5. นางดวงทิพย์ สุวรรณโมลีครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสาคร แก้วประกายโรงเรียนบ้านวังเวินประธานกรรมการ
2. นางอริยาภรณ์ อภิสิทธิ์ยศกุลโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการ
3. นายรุ่งนิรัญ ทองปั้นโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
4. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ สามารถโรงเรียนบ้านน้ำหมันประธานกรรมการ
2. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ พิจิตรโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
4. นายชวลิต ระบือสันเทียะโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชัยพิสิฎฐ์ กริสสมัยโรงเรียนบ้านห้วยติ้วประธานกรรมการ
2. นายนวศักดิ์ สิงห์สถิตย์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางบุญญารัตน์ พิมพ์สารีโรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายชัยยศ นนทะโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนหนองประธานกรรมการ
2. นางสมสมร สีแสงโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
3. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นายสักรินทร์ แปงใจโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสาคร แก้วประกายโรงเรียนบ้านวังเวินประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ พิจิตรโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นายรุ่งนิรัญ ทองปั้นโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
4. นางอริยาภรณ์ อภิสิทธิ์ยศกุลโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชัยพิสิฎฐ์ กริสสมัยโรงเรียนบ้านห้วยติ้วประธานกรรมการ
2. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางบุญญารัตน์ พิมพ์สารีโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านโพนหนองประธานกรรมการ
2. นายพิสดาร พรหมรักษาโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
3. นายสนทยา สารพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ นนทะโคตรโรงเรียนบ้านโพนหนองประธานกรรมการ
2. นายพิสดาร พรหมรักษาโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
3. นายสนทยา สารพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายนันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุลสพป.เลย เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางนันทพร ชาวเหนือโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
3. นายยิ่งยศ ยศปัญญาโรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)กรรมการ
4. นางสาวฐาณุการณ์ ณัฐฏ์ณัฐกรโรงเรียนห้วยมุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายนันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุลสพป.เลย เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางนันทพร ชาวเหนือโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
3. นายยิ่งยศ ยศปัญญาโรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)กรรมการ
4. นางสาวฐาณุการณ์ ณัฐฏ์ณัฐกรโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุลสพป.เลย เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางนันทพร ชาวเหนือโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการ
3. นายยิ่งยศ ยศปัญญาโรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)กรรมการ
4. นางสาวฐาณุการณ์ ณัฐฏ์ณัฐกรโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประกอบ สินพรหมโรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายนวศักดิ์ สิงห์สถิตย์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวฐาณุการณ์ ณัฐฏ์ณัฐกรโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ยศศรีโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายสักรินทร์ แปงใจโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
5. นายนวศักดิ์ สิงห์สถิตย์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประหยัด ยศศรีโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสักรินทร์ แปงใจโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นายฐาณุการณ์ ณัฐฏ์ณัฐกรโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
5. นายนวศักดิ์ สิงห์สถิตย์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ยศศรีโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสักรินทร์ แปงใจโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นางสาวฐาณุการณ์ ณัฐฏ์ณัฐกรโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
5. นายนวศักดิ์ สิงห์สถิตย์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอมร แสวงผลโรงเรียนบ้านนาทุ่มประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรสพป.เลย เขต 3กรรมการ
3. นายสุรการต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการ
4. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายภูวนันท์ อันทะสายโรงเรียนบ้านห้วยทองประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ภักดีมีโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการ
3. นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูวนันท์ อันทะสายโรงเรียนบ้านห้วยทองประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ภักดีมีโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการ
3. นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายภูวนันท์ อันทะสายโรงเรียนบ้านห้วยทองประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ภักดีมีโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการ
3. นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูวนันท์ อันทะสายโรงเรียนบ้านห้วยทองประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ภักดีมีโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกรรมการ
3. นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
4. นายสุรกานต์ จันทรนุชโรงเรียนบ้านตูบค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประวิตร ยศพิมพ์โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรสพป.เลย เขต 3กรรมการ
3. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประวิตร ยศพิมพ์โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรสพป.เลย เขต 3กรรมการ
3. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประวิตร ยศพิมพ์โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรสพป.เลย เขต 3กรรมการ
3. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร ยศพิมพ์โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรโรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
3. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางนางสรัญญา บุดดาโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางจันทิวา จันทรมาศโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสุทธิพร โคตรนรินทร์สพป.เลย เขต 3กรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสรัญญา บุดดาโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางจันทิวา จันทรมาศโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสุทธิพร โคตรนรินทร์สพป.เลย เขต 3กรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสรัญญา บุดดาโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางจันทิวา จันทรมาศโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสุทธิพร โคตรนรินทร์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสรัญญา บุดดาโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางจันทิวา จันทรมาศโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสุทธิพร โคตรนรินทร์สพป.เลย เขต 3กรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านนาแห้วประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองใบโรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
3. นางศศิธร อมรสิรินันท์โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นางจิตประไพ เทพวีระกุลโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านนาแห้้วประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองใบโรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
3. นางศศิธร อมรสิรินันท์โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นางจิตประไพ เทพวีระกุลโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์โรงเรียนนาแห้วประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองใบโรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
3. นางศศิธร อมรสิรินันท์โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นางจิตประไพ เทพวีระกุลโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านนาแห้วประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองใบโรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
3. นายศศิธร อมรสิรินันท์โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นางจิตประไพ เทพวีระกุลโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองใบโรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
3. นางศศิธร อมรสิรินันท์โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
5. นางจิตประไพ เทพวีระกุลโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางยุพะเยาว์ อัลแซมแมรี่โรงเรียนบ้านหนองแซงประธานกรรมการ
2. นางอมลวรรณ แก้วโสมโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางยุพะเยาว์ อัลแซมแมรี่โรงเรียนบ้านหนองแซงประธานกรรมการ
2. นางอมลวรรณ แก้วโสมโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางยุพะเยาว์ อัลแซมแมรี่โรงเรียนบ้านหนองแซงประธานกรรมการ
2. นางอมลวรรณ แก้วโสมโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา นักการรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำผักประธานกรรมการ
2. นางอมลวรรณ แก้วโสมโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางยุพะเยาว์ อัลแซมแมรี่โรงเรียนบ้านหนองแซงประธานกรรมการ
2. นางอมลวรรณ แก้วโสมโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไพรวัลย์ อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านแสงภาประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ดีมัยโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางสิรินทร์ นรินทร์โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. นางสาวคำหล้า พรหมศรีจันทร์โรงเรียนบ้านโคนผงกรรมการ
5. นางสาวบุญรัตน์ ศรีบุตตาโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
6. นายกฤตยา คำพิลาโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
7. นายราชัญ ยศปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสาโรจน์ จันทร์แจ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ มงคลเดชนักวิชาการศึกษากรรมการ
3. นายเมืองมล สพภูเขียวผู้ปนะสานงานลูกเสือจังหวัดเลยกรรมการ
4. นายธเนศ ภักดีมีโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
6. นางจารุวรรณ ดีมัยโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
7. นายสุพรรณ ภูเก้าแก้วโรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการ
8. นายนพพร โสประดิษฐ์โรงเรียนบ้านกกเหี่ยนกรรมการ
9. นางเอื้อมพร ยศปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บานเย็นโรงเรียนบ้านห้วยลาด(อิปุ่ม)ประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิจ นนทะโคตรผู้ประสานงานลูกเสือจังหวัดเลยกรรมการ
3. นายธเนศ ภักดีมีโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายนพพร โสประดิษฐ์โรงเรียนบ้านกกเหี่ยนกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คำโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ผุยมาตย์โรงเรียนบ้านท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นายพรหมมินทร์์ บุญชูโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ ศรีบุตตาโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นายศิลทาน วันทองสังข์ครูโรงเรียนปากหมัน ช่วยราชการโรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี)กรรมการ
5. นางสาวสุทธิพร โคตรนรินทร์นักวิชาการศึกษา สพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายวิเชียร ผุยมาตย์โรงเรียนบ้านท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นายพรหมมินทร์ บุญชูโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ ศรีบุตตาโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางสาวสุทธิพร โคตรนรินทร์นักวิชาการศึกษา สพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ผุยมาตย์โรงเรียนบ้านท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นายพรหมมินทร์ บุญชูโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการ
3. นางสาวบุญลักษณ์ ศรีบุตรตาโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางสุธิพร โคตรนรินทร์สพป.เลย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายประจันทร์ จันทร์หว่างโรงเรียนบ้านวังเป่งประธานกรรมการ
2. นางสาววินันยา กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
3. นางสาวจินตนา แก้วเกษศรีโรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
4. นายพิศดาร พรหมรักษาโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
5. นางสาวภัทราธร บูรณวิชิตโรงเรียนบ้านท่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประจันทร์ จันทร์หว่างโรงเรียนบ้านวังเป่งประธานกรรมการ
2. นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสาวจินตนา แก้วเกษศรีโรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)กรรมการ
4. นายพิศดาร พรหมรักษาโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา ลองคำโรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายบิน ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านสองคอนประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลย์ธีรา พิจิตรโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นางสุธาสินี บานเย็นโรงเรียนบ้านโพนหนองกรรมการ
4. นางประไพ ทาแก้วโรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101กรรมการ
5. นางวิไลรัตน์ สามารถโรงเรียนบ้านกกจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอาทิตย์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านโคนผงประธานกรรมการ
2. นายการ โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายราวิน มธุรธานินทร์โรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิฆเนศ พาคำโรงเรียนบ้านศาลาน้อยประธานกรรมการ
2. นางรำไพ เสาว์ทองโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
3. นางสุพัตรา สารวิจิตรโรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร กมลชิตโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมประธานกรรมการ
2. นายสันติศักดิ์ บุญกิจโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
3. นางสาวสุทัตตา จันทร์เนตรโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางปนิตา อรรคสูรย์ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นายเทียนชัย งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางปนิตา อรรคสูรย์ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการ
3. นายเทียนชัย งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายนพดล อินมาโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ประธานกรรมการ
2. นางอรนันท์ โพธิ์นางโรงเรียนบ้านหินแลบกรรมการ
3. นายนันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุลสพป.เลย เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางปนิตา อรรคสูรย์ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา มัชปาโตโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสาวสุทัตตา จันทร์เนตรโรงเรียนบ้านน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมยศ ชนะชัยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรภา ยศปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางสาววาสนา รัตนมงคลโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางปนิตา อรรคสูรย์ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3ประธานกรรมการ
2. นางรำไพ เสาว์ทองโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
3. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางปนิตา อรรคสูรย์ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3ประธานกรรมการ
2. นางรำไพ เสาว์ทองโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการ
3. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านโคนผงประธานกรรมการ
2. นายเทียนชัย งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
3. นางนงนุช แก้วไชยะโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายชัยสิทธิ์ พรหมรักษาโรงเรียนบ้านนาคูณประธานกรรมการ
2. นายชิงชัย ชนะชัยโรงเรียนบ้านนาคูณกรรมการ
3. นายถาวร จันจุติโรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูนกรรมการ
4. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายจิราวุฒิ วิเศษโวหารโรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางจารรุวรรณ จันทะคุณโรงเรียนบ้านเหล่ากอหกกรรมการ
3. นางกฤษณา จันทศรโรงเรียนบ้านห้วยปลาฝากรรมการ
4. นายวิมล ปัญญาพิมพ์โรงเรียนบ้านลาดค่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิมล ปัญญาพิมพ์โรงเรียนบ้านลาดค่างประธานกรรมการ
2. นางจารรุวรรณ จันทะคุณโรงเรียนบ้านเหล่ากอหกกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ แก้วเก็บคำโรงเรียนบ้านห้วยผักเน่ากรรมการ
4. นายจิราวุฒิ วิเศษโวหารโรงเรียนบ้านตาดเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสถิตย์ วันเที่ยงโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ จำปาไชยศรีโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายบัณฑิต พุทธรักษ์โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อยกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ศรีบุญโรงเรียนบ้านโป่ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ วันเที่ยงโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ จำปาไชยศรีโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
3. นายบัณฑิต พุทธรักษ์โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อยกรรมการ
4. นางนภาพร ศรีบุญโรงเรียนบ้านโป่ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายขวัญศักดิ์ ชำนาญเวทย์โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101ประธานกรรมการ
2. นางนภาพร เกษสุระโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอภิญญา ผ่องจิตรโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
4. นางณัฐภรณ์ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการ
5. นางเบญจพร ทองปั้นโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายขวัญศักดิ์ ชำนาญเวทย์โรงเรียนบ้านท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นางเรณู ราชพรหมมาโรงเรียนบ้านชั่งสี่กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ นาราศรีโรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
4. นางศศิธร พุทธรักษ์โรงเรียนบ้านนาลึ่งกรรมการ
5. นางอวยพร อำมะเหียะโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายยุทธพงษ์ ทองหล้าโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร ดีรักษาโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
3. นางชนัญญาลักษณ์ พิลาเกิดโรงเรียนบ้านลาดค่างกรรมการ
4. นายบุญทัน วังพิลาโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นายวรุตม์ ผาโคตรโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ทัพใหญ่โรงเรียนบ้านดกงามประธานกรรมการ
2. นางนันทวรรณ มรุธารินทร์โรงเรียนบ้านปางคอมกรรมการ
3. นางพิมพ์ญาดา ยศปัญญโรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)กรรมการ
4. นางอรวรรณ สุขเสริมโรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว)กรรมการ
5. นางดวงทิพย์ สุวรรณโมลีโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายพินิจ การะเกษโรงเรียนบ้านนาลึ่งประธานกรรมการ
2. นายบุญร่วม จันลาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายบุญหนัก พรหมโคตรค้าโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นายเสน เหมสุทธิ์โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(นาดี)กรรมการ
5. นางอรวรรณ สารมะโนโรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ วงศ์โสภาโรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)ประธานกรรมการ
2. นายอาคม พราหมศิริโรงเรียนบ้านปากแดงกรรมการ
3. นางสุภาพร แน่นอุดรโรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงกรรมการ
4. นายนรเศรษฐ แสนประสิทะิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายชูเกียรติ กงคำโรงเรียนบ้านป่าสะแขประธานกรรมการ
2. นางพรนิพา สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านนาพึงกรรมการ
3. นางจรีพร หมื่นแก้วโรงเรียนบ้านแก่งไฮกรรมการ
4. นางสมรักษ์ วิบูลย์คำโรงเรียนบ้านทับกี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายภูวนันท์ อันทะสายโรงเรียนบ้านห้วยทองประธานกรรมการ
2. นางพิชญ์สินี เจริญชัยบัวโรงเรียนบ้านนาหมูม่นกรรมการ
3. นางจารรุวรรณ บุญเกิดโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นางนพลักษณ์ สุทธิโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายวรวิทย์ แสนประสิทะิ์โรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา สีหะวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงกรรมการ
3. นายณัฐภูมิ โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
4. นางรัชนีกร ตะปะโจทย์โรงเรียนบ้านโป่ง กรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรมโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ แสนประสิทะิ์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
2. นางพรทิพา สีหะวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงกรรมการ
3. นายณัฐภูมิ โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
4. นางรัชนีกร ตะปะโจทย์โรงเรียนบ้านโป่ง กรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรมโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางจินตนา นักการรองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำผักประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ปลัดศรีช่วยโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
3. นางสุทธิดา วังครีโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
4. นายณัฐภูมิ โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ คำพิลาโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจินตนา นักการรองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำผักกรรมการ
2. นางสุภาพร ปลัดศรีช่วยโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
3. นางสุทธิดา วังคีรีโรงเรียนบ้านนาเจียงกรรมการ
4. นายณัฐภูมิ โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ คำพิลาโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์สพป.เลย เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ ตุ่นนิ่มโรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
4. นางทิพรัตน์ ศรีจำปาโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์สพป.เลย เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ ตุ่นนิ่มโรงเรียนบ้านนาผักก้ามกรรมการ
4. นางทิพรัตน์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายอมร แสวงผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ นาราศรีครู โรงเรียนบ้านนาขามป้อมกรรมการ
3. นางนิวา ทาสีดาครู โรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางสมถวิล วรชัยพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)กรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ ทองกวดครู โรงเรียนบ้านวังเป่งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายเจริญ ศรีพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งม่วงประธานกรรมการ
2. นางยินดี มณีรัตน์ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายแทน ชำนาญพันธ์ครู โรงเรียนบ้านปากแดงกรรมการ
4. นางยุพิน นนทะโคตรครู โรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
5. นางสาวยุพิน มาฉิมโรงเรียนน้ำหมันกรรมการและเลขานุการ
การเล่าเรื่องจากภาพ ปฐมวัย
1. นายสนม มาระวังโรงเรียนบ้านตูบค้อประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ชัยชนะโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ บุญทันโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงกรรมการ
4. นางอรชร เศรษฐบุปผาโรงเรียนบ้านนาแห้วกรรมการ
5. นางยินดี มณีรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การเล่าเรื่องประกอบการแสดง ปฐมวัย
1. นายบุญเลิง ตุไตลาโรงเรียนบ้านโพนสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวสลักจิตร บุญแถมโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
3. นางพรรณนิภา ปัญญาศรีโรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นางสาวเพชรไพลิน วิโรจน์รัญจวนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย
1. นายนิคม แก้วเขียวโรงเรียนบ้านนาหว้าน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี บุญญะวัตรโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางสาวโสรยา ผิลาอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นางสาวสงกรานต์ อนุสุเรนทร์โรงเรียนชุมชนภูเรือกรรมการ
5. นางสาวนิรมล พรมใจโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวีระ สารมะโนผอ.โรงเรียนบ้านร่องจิกประธานกรรมการ
2. นายรชตะ เอกรุ่งโรจน์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ เชื้อบุญมีครูโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางสุธาสินี บานเย็นครูโรงเรียนบ้านโพนหนองกรรมการ
5. นางสุปราณี พาดีศึกษานิเทศน์ สพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระ สารมะโนผอ.โรงเรียนบ้านร่องจิกประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี พาดีศึกษานิเทศน์ สพป.เลย 3ประธานกรรมการ
3. นายรชตะ เอกรุ่งโรจน์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ เชื้อบุญมีครูโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
5. นางสุธาสินี บานเย็นครูโรงเรียนบ้านโพนหนองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวีระ สารมะโนผอ.โรงเรียนบ้านร่องจิกประธานกรรมการ
2. นายรชตะ เอกรุ่งโรจน์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ เชื้อบุญมีครูโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางสุธาสินี บานเย็นครูโรงเรียนบ้านโพนหนองกรรมการ
5. นางสุปราณี พาดีศึกษานิเทศน์ สพป.เลย 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์ผอ.โรงเรียนนาแห้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางนงนุช แก้วไชยยะครูโรงเรียนหนองบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทองอินทร์ สีหะวงศ์ผอ.โรงเรียนนาแห้วประธานกรรมการ
2. นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางนงนุช แก้วไชยยะครูโรงเรียนหนองบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายวีระ สารมะโนผอ.โรงเรียนบ้านร่องจิกประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ เชื้อบุญมีครูโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
3. นางสุธาสินี บานเย็นครูโรงเรียนบ้านโพนหนองกรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ ทองหล้าครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวีระ สารมะโนผอ.โรงเรียนบ้านร่องจิกประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ เชื้อบุญมีครูโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
3. นางสุธาสินี บานเย็นครูโรงเรียนบ้านโพนหนองกรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ ทองหล้าครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายบุญชู สีหะวงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา กาญจนสินครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสุนทร พรหมดีครูโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญชู สีหะวงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา กาญจนสินครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสุนทร พรหมดีครูโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญชู สีหะวงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา กาญจนสินครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสุนทร พรหมดีครูโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงครูโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงครูโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงครูโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงครูโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงครูโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบรรยาย อุ่นแก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางจรรยารักษ์ อ่ำนาเพียงครูโรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
4. นางปฐมาภรณ์ มิ่งแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประวิตร ยศพิมพ์โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ม้าวมงคลครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประวิตร ยศพิมพ์โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ม้าวมงคลครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประวิตร ยศพิมพ์โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ม้าวมงคลครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประวิตร ยศพิมพ์โรงเรียนชุมชนภูเรือประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ม้าวมงคลครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพรวัล อ่ำนาเพียงโรงเรียนบ้านแสงภาประธานกรรมการ
2. นางอมลวรรณ แก้วโสมครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายกรรมการ
3. นายขจรเดช เสงี่ยมเฉยครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ศึกษานิเทศน์ สพป.เลย 3ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรมครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางนวพร สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ศึกษานิเทศน์ สพป.เลย 3ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรมครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางนวพร สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบพิตร คำมูลผอ.โรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สถิตย์ครูโรงเรียนหนองหวายกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ สิงห์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบิตร คำมูลผอ.โรงเรียนบานหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สถิตย์ครูโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ สิงห์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบพิตร คำมูลผอ.โรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สถิตย์ครูโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ สิงห์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบพิตร คำมูลผอ.โรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สถิตย์ครูโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ สิงห์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบพิตร คำมูลผอ.โรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สถิตย์ครูโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ สิงห์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบพิตร คำมูลผอ.โรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สถิตย์ครูโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ สิงห์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบพิตร คำมูลผอ.โรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สถิตย์ครูโรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ สิงห์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางระพีพร โคตรชนะผอ.โรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นางเรณู ราชพรหมมาครูโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ ศรีบุตรตาครูโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิฆเนศ พาคำโรงเรียนบ้านศาลาน้อยประธานกรรมการ
2. นางนิตยา มัชปาโตโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นายเทียนชัย งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพิฆเนศ พาคำโรงเรียนบ้านศาลาน้อยประธานกรรมการ
2. นางนิตยา มัชปาโตโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นายเทียนชัย งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิฆเนศ พาคำโรงเรียนบ้านศาลาน้อยประธานกรรมการ
2. นางนิตยา มัชปาโตโรงเรียนด่านซ้ายกรรมการ
3. นายเทียนชัย งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจำเนียร จำรัสกลางโรงเรียนบ้านแก่งประธานกรรมการ
2. นายบุญทัน วังพิลาโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นายสนธยา สาระพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจำเนียร จำรัสกลางโรงเรียนบ้านแก่งประธานกรรมการ
2. นายบุญทัน วังพิลาโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นายสนธยา สาระพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยติ้วกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกประธานกรรมการ
2. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านร่องจิกกรรมการ
2. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านโพูนสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายพรศักดิ์ ชรินทร์โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
2. นายกรกช มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านห้วยทองกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ พรหมทองดีโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]