รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สารมะโน
 
1. นางสาวนุชจรี  นามมนตรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีลาไพร
 
1. นางประกอบกิจ   โฮงคำอุตย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงจิรัญญา  วรรณชัย
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  สาวิสัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงศสิมาภรณ์  ศรีภิรมย์
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีประวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงพิจิตรา  สอนสุภาพ
 
1. นางละมัย  สีแสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงเนตรชนก  หาแก้ว
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  สาวิสัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงสิริวิมล  มะลิสิงห์
 
1. นางวันเพ็ญฐศา  ศรีทา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงวิภาดา  พุทธจัน
 
1. นายชัยยศ  พลเสน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงวรดา   สุพร
 
1. นางปรียากมล  พันตระกูล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1. เด็กหญิงสุวนันท์  มุนก้อม
 
1. นางสาวจุไลย์รัตน์  มุกดาราช
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1. เด็กชายวชิราวุธ  ศรีหาบุญมา
 
1. นางสาวปิยะดา  นันทตา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงกฤษติกา  สาระวงษ์
2. เด็กชายจารุปกรณ์  ธงพรรษา
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  พระคุณ
 
1. นางวิภาพรรณ  กิ่งมณี
2. นางไพจิตร  สิงห์ไธสง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1. เด็กหญิงธัญจิรา  จันประเทือง
2. เด็กหญิงพลอยญนันท์  แสนทอง
3. เด็กหญิงอุทุมพร  สีลาโคตร
 
1. นางรุ่งนภา  ดรพล
2. นางสุมิตรา  ประทุมเม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงปทิตตา  ขวากุดแข้
2. นายภูวนาท  คำสุข
3. เด็กหญิงสิรินดา  นานอก
 
1. นางธนารักษ์  มูลอามาตย์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงวรินธร  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุวรรณสุขา
 
1. นางละมัย  สีแสง
2. นางสาวนิตยาพร  สว่างวงค์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงนัฐชฎา  พลทะยาน
2. เด็กหญิงมิลดา  เนตรรุ่ง
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  สาวิสัย
2. นางสุนันทา  สุนา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 1. เด็กหญิงอนุสรา  สงนอก
 
1. นางสาวไสวพร  แก้วโวหาร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายธนากร  วิศิษฏ์กิจการ
 
1. นายโกมินทร์  วิเลศ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เกทะโล
 
1. นายธงชัย  บัวระภา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  คุณชม
2. เด็กหญิงสมัชญา  รกชัฏ
3. เด็กหญิงอุมากร  พระภูมิ
 
1. นายทิวานนท์  บุญเนา
2. นางกาญจนา  สมีแจ่ม
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หนูไธสงค์
2. เด็กหญิงนวพร  ดอนซาเม่วง
3. เด็กหญิงปุบผา  นามวงษ์
 
1. นางสาวสุคนธา  ศรีเชียงสา
2. นางดอกจันทร์  ศรียะ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ขันคำ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขเขียว
3. เด็กหญิงศศิธร  ภูเงิน
 
1. นางกุสุมาลย์  จันทะคุณ
2. นางสาวรัญชนา  ทรงไชย
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ศรีภูธร
2. เด็กหญิงสุธิดา  สีคาม
3. เด็กหญิงสุธิสา  ใจรู้รอบ
 
1. นางรัตนาพร  ทาเชาว์
2. นางสาวอุษณีย์  สีแก้วตู้
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กชายนาวิน  พลซา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ซำทองไหล
 
1. นางสาววรนุช  นิชำนาญ
2. นายอนุ  มาลาพันธ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สร้อยจันดา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ขำสุทัศน์
 
1. นางถนอมจิต  กาญจนาจินดานันต์
2. นางพิราวรรณ  ธารเจริญ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงชลดา  ตรัสศรี
 
1. นางสาวนิรมล  เนธิบุตร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  ตุนาวา
 
1. นางสาวรัญชนา  ทรงไชย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กชายนิคม  พงเพ็ชร
 
1. นางวาสนา  สาริกัน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลิ่นจันทร์
2. เด็กชายทักษ์  บัวศรี
3. เด็กชายภัทรพงศ์  สุธรรมมา
 
1. นางสาววิชชุณี  โทมนตรี
2. นางศิริพันธ์  บำรุง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายระชานนท์  ทาศิริ
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ทาดา
3. เด็กหญิงอินทิรา  เศรษฐานันท์
 
1. นายสิทธิพงศ์  ถามะณีศรี
2. นายคำดี  สอนสียา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กหญิงนฤมล  นามสมดี
2. เด็กหญิงนัชชา  นามนาถ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  กชวงศกร
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ชัยภูมิ
2. นางกัลยา  จิตนอก
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1. เด็กชายคนิน  คำมา
2. เด็กชายภัทรพงษ์  สังข์แคลนพรม
3. เด็กหญิงอริศรา  สุวรรณบล
 
1. นางสาวจีราพร  แก้วตาแสง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1. เด็กหญิงพรนภา  แนวทอง
2. เด็กหญิงหทัยพันธ์  เสนมา
3. เด็กหญิงอธิชา  ศรีจันโท
 
1. นายจิรานุวัฒน์  ดรพล
2. นางวรรณา  ลีแวง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 1. เด็กชายวีระยุทธ  พรมดี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  มุ่งลือ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สุดดาชู
 
1. นายจรูญ  พยัคประโคน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  เจริญครบุรี
2. เด็กหญิงศลิษา  สุโกสิ
3. เด็กหญิงสุธารัตน์  พิมใจ
 
1. นายวีระ  โคตรธรรม
2. นางสาวศิริธร  สร่างโศก
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. นายพชรพล  พันสนิท
2. นางสาวพรวินี  รินทร์อุด
3. นางสาวภาวินี  แต่งภูเขียว
 
1. นางสิริมาต  ธรรมรัง
2. นางสาวนันทวรรณ์  นิรัญชัย
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ภูถาดลาย
2. เด็กชายไตรเทพ  ศรีฟักแตง
 
1. นางรุ่งทิวา  เสาร์สูงเนิน
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. เด็กหญิงผกามาศ   ไกรนอก
2. เด็กหญิงไพรินทร์  วิรัญจะ
 
1. นางพิไลวรรณ  ไชยคีนี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กชายปัฐพี  เป็นสุข
2. เด็กชายอัครเดช  เกษทองมา
 
1. นางสาวสุภาพร  ธรรมวงษ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กชายนเรนทร  บุญพิลา
2. เด็กชายสรศักดิ์  โคตรชาดา
 
1. นายวิชัย  บุษบก
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายปณชัย  มูลเอก
2. เด็กชายพงศ์รวิชญ์  สุภาวัน
 
1. นางอมรรัตน์  บุริทัศน์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กชายคมกริช  กันชุม
2. เด็กชายจาตุรณค์  วิปัสสา
 
1. นายอภิสาร  สายใหญ่
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายรัชตพงศ์  เวียงอินทร์
2. เด็กชายสุนิษา  อุตรพรม
 
1. นายสายเมธี  บุริทัศน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  พันธ์ุชิน
2. เด็กชายมณฑล  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงวรัชยา  หมู่บ้านม่วง
4. เด็กหญิงศรสวรรค์  บุญประคม
5. เด็กหญิงศศิกาญ  ธัญญะประกอบ
 
1. นางสิริณี  สุนทราวิรัตน์
2. นายวุฒิชัย  ดานะ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  สุวรรณท้าว
2. เด็กหญิงปรีณา  บุญประคม
3. เด็กหญิงปิ่นจุฑา  ตระกูลรัมย์
4. เด็กหญิงพาขวัญ  วงไชยา
5. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ป้องปา
 
1. นางสิริณี  สุนทราวิรัตน์
2. นางอมร  สะท้านบัว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงชาลิสา  โพธิ์ศิลา
2. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ทวีทรัพย์
3. เด็กหญิงพรพิดา  ไชยเบ้า
4. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พรมมาลา
5. เด็กหญิงโพธิวรรณ  กรรณลา
 
1. นายสุชาพจี  นิภาดำรงค์
2. นางสาวปัญจพร  เทียนสวัสดิ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 1. เด็กหญิงกฤษาณภัค  สิงหา
2. เด็กชายประสพโชค  บัวโคกรัง
3. เด็กหญิงลลิตา  นางาม
4. เด็กหญิงวนิดา  ศรีรักษา
5. เด็กหญิงสรัลชนา  พงษาโคตร
 
1. นางสาวบังอร  ศรีชมษร
2. นางอรอุมา  พรมเวียง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ชานนท์เมือง
2. เด็กหญิงปิ่นตะวัน  เดชปก
3. เด็กหญิงมุกมณี  เยาว์เต่า
4. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  สุวรรณทา
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญดา
 
1. นางสาวสุคนธา  ศรีเชียงสา
2. นางญาณิศา  ทองพูล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วคำสอน
2. เด็กหญิงจรียา  พุทโธทา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  กระฮาดหนู
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  สอนสุภาพ
5. เด็กหญิงเกศณี  สุทินรัมภ์
 
1. นายประเสริฐ  ศรีหริ่ง
2. นางลัดดา  สีลาลักษ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 1. เด็กชายปรเมศ  ประจงจัด
2. เด็กหญิงพิชชุดา  ผลานิสงค์
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  รัตนประทุม
4. เด็กชายศักรินทร์  สังข์กระจ่าง
5. เด็กหญิงสุภาพร  สีแก้ว
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  นาแพงรัตน์
2. นางสาวธันยนันท์  เดี่ยวผา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. นางสาวชลธิชา  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวณัฐรุจา  ชัยศรี
3. นางสาวดวงฤทัย  บัวระภา
4. นางสาวสุกัญญา  แก้วกันหา
5. นางสาวอารีญา  ปาระมี
 
1. นางสาวลำยอง  แช่มช้อย
2. นางสาวจินตนา  อุทัยกลาง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงกรรวี  ตั้งสมบูรณ์
2. เด็กชายครรชิต  ทิพย์เนตร
3. เด็กหญิงจิราภา  ชาดวง
4. เด็กชายชิษณุพงค์  ภาพลงาม
5. เด็กชายธนาคิม  ยศทะแสน
6. เด็กชายธีรศักดิ์  พรมคำ
7. เด็กหญิงธีราพร  แสนมหาชัย
8. เด็กชายนราธิป  พิมพ์จัตุรัส
9. เด็กหญิงปฐมพร  สีหลง
10. เด็กชายภูมิ  ชัยศรี
11. เด็กชายภูมิประภา   ศรีพรม
12. เด็กหญิงรชนีกร  โสพันธ์
13. เด็กหญิงรัชนีกร  คำสุริย์
14. เด็กหญิงศศิธร  ภูเงิน
15. เด็กหญิงศิริกัญญา  เกตุแก้ว
16. เด็กชายศิริชัย  นาคทอง
17. เด็กหญิงสุพรรษา  ถุนนอก
18. เด็กชายอภินันท์  ขวัญโพน
19. เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนมหาชัย
20. เด็กหญิงแพรนารายณ์  เข็มทอง
 
1. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
2. นางสาวชไมพร  สุรภีร์
3. นางสาวนิตยา  รักษาพล
4. นายประจักษ์  ดวนพล
5. นางลำดวน  ศรีพรม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 1. เด็กหญิงอุมารินทร์  ศรีภูมิ
 
1. นางสำอาง  แก้ววัฒนะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงอาริสรา  สายศักดา
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเเพชร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  จิตรซ้าย
 
1. นางสาวสุรางค์  ลำดวน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  สีกา
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขันสัมฤทธิ์
 
1. นางปิยมาภรณ์   ฤทธิมนตรี
2. นางสาวกัญญภัส  ผิวมะลิ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กชายปภพ  สุระทิพย์
2. เด็กหญิงสุนิษา  โพธินันท์
 
1. นางศตกมล  พรหมมาศ
2. นางสมรักษ์  ประจันตเสน
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. นางสาวนภาพร  ณะรินทร์
2. นายวรศักดิ์  คำไล้
 
1. นางศตกมล  พรหมมาศ
2. นางกันต์กนิษฐ์  ดาวงษา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กหญิงกฤติยา  ภูศรีฐาน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงกิตติยา  ใจเที่ยงธรรม
4. เด็กหญิงขวัญสุดา  ขำชาลี
5. เด็กหญิงจรรยาพร  พรมทา
6. เด็กชายณัฐพงษ์  ขจรนาถ
7. เด็กชายธรรมรัตน์  ไชยพล
8. เด็กหญิงนภัสศร  ขำน้ำคู้
9. เด็กหญิงอังคณา  เมืองเดช
10. เด็กหญิงอาทิตยา  โตภูเขียว
 
1. นายกฤตภาส  สายทองดี
2. นางนัยนา  ผุยแสงพันธ์
3. นายณภัทร  เสริฐศรี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กหญิงกนกพร  มูลเสนา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุทธิคาน
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญประคม
4. เด็กหญิงนีรนุช  ไชยพลเพชร
5. เด็กหญิงปวีณา  สาครสูงเนิน
6. เด็กหญิงพนิดา  ศรีจันดี
7. เด็กหญิงภัทรนันท์  เทพอินทร์
8. เด็กหญิงสุจิตรา  แสงโพธิ์
9. เด็กหญิงอัมพิกา  ทานะติง
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประกอบ
 
1. นางทองพูล  เปานาเรียง
2. นางจุฑามาศ  พรมลา
3. นางสาวปัญจพร  เทียนสวัสดิ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กหญิงจันทมณี  งามราศรี
2. เด็กชายทวีศิลป์  สอนแสง
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ตู้จำรูญ
4. เด็กหญิงปิยธิดา  หัสนาม
5. เด็กหญิงละออง  ขวัญแจ่ม
6. เด็กชายวรนุช  บุตรเต
7. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พรมภักดี
8. เด็กหญิงศรีกานดา  โสภา
9. เด็กหญิงสรสิชา  กังวารจิตต์
10. เด็กหญิงสาวิณี  ศรีทองแท้
11. เด็กชายอภิเดช  บุญตาสุทธิ
12. เด็กหญิงอรญา  เงาะเศษ
13. เด็กหญิงอรอุมา  ธรรมโสม
14. เด็กหญิงอารียา  ทองคอมสา
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อินทรศร
 
1. นายสมภาษ  เกษทองมา
2. นางสิริกัญญามญฐ์  สายใหญ่
3. นางสาวปวีณา  ศรนะรา
4. นายอภิสาร  สายใหญ่
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กหญิงฐิติรัชต์   บัวนาค
2. เด็กชายธีระพล   แสนหาญ
3. เด็กหญิงนฤมล   บงแก้ว
4. เด็กหญิงนฤมล   เหง่าศรี
5. เด็กหญิงปนัดดา   สวยขุนทด
6. เด็กหญิงปิยธิดา   สุดโลก
7. เด็กหญิงพรชิตา   ยอดมา
8. เด็กหญิงมณิรัตน์   สุขเสน
9. เด็กหญิงลักษิมา   เทียบพรม
10. เด็กหญิงวรรณนิสา   นาเลิง
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์   บงแก้ว
12. เด็กหญิงสุภัสสร   วิไล
13. เด็กหญิงเมวิกา   ไชยะลา
14. เด็กหญิงโสภิตา   โสระสิงห์
15. เด็กหญิงไหมแก้ว   ทาบุเรศ
 
1. นางกฤษณา   ศรีคุณ
2. นายอนันต์   พลซา
3. นายฐปนัท   แก้วเกษศรี
4. นางสาวสาวิตรี  ละครไทย
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำไฮ 1. เด็กชายธนัช  ไพรเขต
2. เด็กหญิงพรณัฐวรรณ  ไพรเขต
 
1. นายสำราญ  สิงห์ทองลา
2. นางธนัชพร  บุญปัน
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงพรพิมล  จันทะประสิทธิ์
2. เด็กหญิงมัญชรี  ราชา
 
1. นายเลิศชัย  สอนสุภาพ
2. นางนิชนิภา  พลซา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงเวณุกา  โพธิ์บุญมา
 
1. นายบัญชา  ตางาม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงสุภัทสรา  แข็งขัน
 
1. นายวิเนตร  พรหมอินทร์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงกัญญารินทร์  เทาหลา
 
1. นางสาวปิยดา  ยาผา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีหาคำ
 
1. นางนิรมล  ตางาม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงอารียา  เพ็งทำ
 
1. นายยันตรี  ดอกไม้
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมที
 
1. นางรวมเล็ก  สีมาขจร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงตวงทิพย์  มาลา
 
1. นางนิตยา  รอดคำดี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สวัสดิ์ภักดี
 
1. นางจารุวรรณ  จันทนิตย์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาหวาย 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  คามะดา
2. เด็กหญิงภัทราพร  พรมหาลา
 
1. นางจินนารี  เจียมภูเขียว
2. นางศกุนตลา  เสนา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตะพานบุญ
2. เด็กหญิงธาริตา  บุษบา
 
1. นางบุณยวีร์  จิตตะ
2. นางประภาวรรณ  สีตะริสุ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้า 1. เด็กหญิงพัฒนาวดี  สุขปื้อ
2. เด็กหญิงแพรพิไล  คำมะนิตย์
 
1. นางพิราวรรณ  ธารเจริญ
2. นางถนอมจิต  กาญจนาจินดานันต์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กหญิงพิชชากร  สลางสิงห์
 
1. นางพิสมัย  จักร์สาน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เกิดมงคล
2. เด็กหญิงชยุดา  ภูเดช
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  วุฒิวงศ์
 
1. นางจุฑาพร  โคตรสีเมือง
2. นางสาวพิศลักษณ์  มนทอง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   ทอกไข
2. เด็กหญิงประภัสสร   ทอกไข
3. เด็กหญิงอรปรียา    รัตนา
 
1. นายประกาศิต  ผิวศิริ
2. นางสาวสุพรรณนิภา  นามกันยา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แก้วโวหาร
2. เด็กชายมงคล  ทองมา
3. เด็กชายวิศรุต  ส่วนเสมอ
 
1. นายจิตติ  โคตรสีเมือง
2. นายรัตนพล  พลเมือง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ปลัดนู
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายขันหมาก  ปรีอารมย์
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายสิริวัฒน์  บุญชื่น
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  วงษ์ป้อง
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงรัฐญา  ผุยขันธ์
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  นันตะน้อย
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กชายชยางกูล  มาบุญต่น
 
1. นางสาวปวีณา  ศรนะรา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงพัทธธิดา  สุขสมบูรณ์
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ต้นคำ
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงศศิรดา  ภูมิพัฒน์
 
1. นางสาววรัญญา  พิมพ์ดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กหญิงวรรณนภา  ใจช่วง
 
1. นางสาวปวีณา  ศรนะรา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กชายกล้าณรงค์  มัครรินทร์
 
1. นางสุพัตรา  สะท้าน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กหญิงกิติยาพร  พิมใจ
 
1. นายสมยศ  ถมปัด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กชายณัฐชนน  เรืองเดชา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ธรรมกุล
3. เด็กหญิงนพรรษา  โคตุเคน
4. นางสาวปรารถนา  พิมมะทอง
5. เด็กชายสุขสวัสดิื์  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กชายอนุวัฒน์  แก้ววงษา
 
1. นายพนม  นานวน
2. นางรัศมี  จันทเมือง
3. นางกันต์กนิษฐ์  ดาวงษา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงกรณิศ  บุญยงค์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ชิตประเสริฐ
3. เด็กชายคมกริช  เวียงเหล็ก
4. นางสาวจิรัชญา  กินรี
5. เด็กชายจุลพงษ์  คำสุข
6. เด็กหญิงจุฬาทิพย์  จำศักดิ์
7. เด็กชายฉัตรเพชร  พุทธา
8. เด็กชายณัฐชนน  เรืองเดชา
9. เด็กชายณัฐธนา  มูลทา
10. เด็กหญิงณัฐวดี  มีผล
11. เด็กหญิงณัฐวิภา  มีผล
12. เด็กหญิงทิพย์ยุภา  โพติยะ
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรรมลี
14. เด็กชายธีรพงค์  หาญใจ
15. เด็กชายธีรวัฒน์  ธรรมกุล
16. เด็กหญิงธีราดา  พรหมอินทร์
17. เด็กหญิงนพรรษา  โคตุเคน
18. เด็กชายนราธร  พลซา
19. เด็กหญิงนัชชา  บัวภาศรี
20. เด็กหญิงบุณยาพร   สีทา
21. นางสาวปนัดดา  คามะดา
22. นางสาวปรารถนา  พิมมะทอง
23. เด็กหญิงปิยะรัตน์  เมฆินไกรลาศ
24. เด็กหญิงพนิดา  สร้อยตา
25. นางสาวพันธนันท์  ขัตติสร
26. เด็กชายพีรพล  เกศมนเทียร
27. เด็กชายวันเฉลิม  พุฒิมา
28. เด็กหญิงวารุณี  นนทเสน
29. เด็กหญิงวิลาสินี  บัวระภา
30. เด็กหญิงศันสนีย์  บุตรศรี
31. นายศุภกิณห์  จันทร์ตุง
32. เด็กชายสิริวัฒน์  พลซา
33. เด็กชายสุขสวัสดิื์  สีสวัสดิ์
34. เด็กชายอนุวัฒน์  แก้ววงษา
35. เด็กชายอภิวัฒน์  หล้าชนบท
36. นางสาวอาทิติยา  สมบูรณ์
37. เด็กหญิงอารียา  พิมมะทอง
38. นางสาวอุทุมพร  ม่วงคุ
39. เด็กชายอุปภัทธ์  อ้วนเต็ม
40. เด็กชายเจษฎา  เกษทองมา
 
1. นายพนม  นานวน
2. นายณัฐมน  ภูมินทร์
3. นายธนะวัฒน์  เคนโยธา
4. นายพุทธรักษ์  อัยแก้ว
5. นางสาวลำยอง  แช่มช้อย
6. นางสุวินี  บัวระภา
7. นางอัญชลี  พรมดี
8. นางรัศมี  จันทเมือง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กชายอภิเชษ  ทุมมะลา
 
1. นายทองยศ  ยมสีดำ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายธนากร  กำเนิดหล่ม
 
1. นายสรกฤช  สิงห์งาม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1. เด็กหญิงโสภิตนภา  คำวงศ์
 
1. นางมัลลิกา  ศรีตนชัย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  ถาโคตร
 
1. นายสุริยา  นาระดี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กชายระพีพัฒน์   ธงศรี
 
1. นางทองพูล  เปานาเรียง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรหมเพชร
 
1. นางสงวน  พรหมอินทร์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1. เด็กหญิงจิราพร  งอกผล
 
1. นายพิกุล  ศรีเมือง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนภาวัลย์  ศรีเสน
 
1. นายทองคูณ  บทมาตย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 1. เด็กชายวงศกร  นะธิศรี
 
1. นายนิรุต  สีทำมา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 1. เด็กชายแปลก  พรมอ่อน
 
1. นางสาวฐิติยากร  คำภูเวียง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  อ่ำศรี
 
1. นายชัยวุฒิ  เตศิริ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงญาณภา  บุตรอินทร์
 
1. นางสาววิกัญญา  วิระกุล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กชายกล้าณรงค์  มัครรินทร์
 
1. นายสุริยันต์  สะท้าน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายจักรินทร์  ทองพูน
 
1. นางนัฐนรี  อินทสิทธิ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงภัทราวดี  จันนา
 
1. นายชัยวุฒิ  เตศิริ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปวน 1. นางสาวนริศรา  พิทพ์มูล
 
1. นางจิรดา  แบมป์ตัน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  กองบุญเรือง
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กิติศรีวรพันธุ์
3. เด็กหญิงจามจุรี  บุญสรรค์
4. เด็กหญิงจิราพร  สอนจันทร์
5. เด็กหญิงชญาณี  ปัตตาเน
6. เด็กหญิงชลพิชา  วังคีรี
7. เด็กหญิงชุติมา  บุตรตะนัย
8. เด็กหญิงณพิชญา  ตัณฑสิทธิ์
9. เด็กชายณัฐพล  ประทุมชาติ
10. เด็กหญิงดารารัตน์  คุณนา
11. เด็กหญิงตาลลัดดา  ศรีสร้อย
12. เด็กหญิงทิชากรณ์  ตองหว้าน
13. เด็กชายธีรพัฒน์  ดวงดี
14. เด็กหญิงนภสร  วงษ์เพ็ชร
15. เด็กชายนิธินาถ  บุตราช
16. เด็กหญิงปนัดดา  ปานน้อย
17. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  อินทร์ชัยศรี
18. เด็กหญิงปูชนิยะดา  กองสิงห์
19. เด็กหญิงพณิชา  หาประโคน
20. เด็กหญิงพนิตพิชา  จุตตะโน
21. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขันชุมพล
22. เด็กหญิงภัทราวดี  วิแสง
23. เด็กหญิงภาวิณี  สุวรรณสนธิ์
24. เด็กหญิงมุกธิดา  แก้ววงษา
25. เด็กชายยศรชต  นวนกระโทก
26. เด็กชายรัฐติพงษ์  บุญปัน
27. เด็กหญิงรินรดา  สารินนท์
28. เด็กหญิงวรัญญา  สุทธิรัตน์
29. เด็กหญิงวัชราวลี  โคตรมงคล
30. เด็กหญิงวิชญาดา  ทองภูเลย
31. เด็กหญิงวิศรุตา  สิริวิศิฏฐกุล
32. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วผาบ
33. เด็กชายอนุพงษ์  โล้เชียงสาย
34. เด็กหญิงอรวลา  ศักบุตร
35. เด็กชายอัมรินทร์  อุทธบูรณ์
36. เด็กหญิงอาพาภรณ์  คณะแพง
37. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  สาริยา
38. เด็กหญิงเบญญาภา  ยางเดี่ยว
 
1. นายเอกลักษณ์  เตอร์ตู
2. นางพรรณนภา  เตอร์ตู
3. นายศิริธรณ์  เทพดุลยพัฒน์
4. นายสุขเสริญ  คำอ่าง
5. นายนิตินัย  สุวรรณผู
6. นางสาววาสนา  เกษทองมา
7. นางสาวโสรยา  พละสาร
8. นางประภาภัทร  เทพดุลยพัฒน์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวัว 1. เด็กหญิงคัทลียา  การะเกษ
2. เด็กชายจินดาพงษ์  คำพวง
3. เด็กหญิงชลิตา  รัตนภักดี
4. เด็กชายชวิศ  นอศรี
5. เด็กชายชัยณรงค์  พันเงิน
6. เด็กชายชินวัฒน์  โจ๊ะโหวะสิงห์
7. เด็กชายชินวัฒน์  เกียรติทรัพย์ทวี
8. เด็กชายฐิติกร  นามุ่น
9. เด็กหญิงดวงจันทร์  งอกงาม
10. เด็กหญิงดวงฤดี  บุญทัน
11. เด็กชายธนาศักดิ์  รัตนภักดี
12. เด็กชายธันวา  นามประมา
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  สายใจ
14. เด็กหญิงนุสรา  รัตนภัคดี
15. เด็กหญิงปลายฟ้า  รัตนภักดี
16. เด็กหญิงผกามาศ  ลานนท์
17. เด็กชายพยัพ  ทองศรี
18. เด็กชายพรพิทักษ์  ภูเต็ง
19. เด็กชายพิชชากร  แก้วศิริ
20. เด็กหญิงภัทรพรรณ  เทวดา
21. เด็กชายภานุวัฒน์  รัตนภัคดี
22. เด็กหญิงมลธิดา  วิพายา
23. เด็กชายยอดขวัญ  พาทา
24. เด็กชายยอดชาย  อุปรีที
25. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  สุรินทร์
26. เด็กหญิงวรนุช  บัวศรี
27. เด็กหญิงวิจิตรา  สารศรี
28. เด็กหญิงวิชุดา  หาญธงชัย
29. เด็กชายวิศวะ  ปิทบแสน
30. เด็กชายศราวุธ  ไชยรส
31. เด็กหญิงศิริพร  หมายใหญ่
32. เด็กชายสันติพงศ์  นามกันยา
33. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จำศักดิ์
34. เด็กชายสิมภนา  มั่นเหมาะ
35. เด็กหญิงสุธิดา  เคระคุณ
36. เด็กหญิงสุภิญญา  ริตำแหง
37. เด็กชายสุรัตน์  ผุยมาศ
38. เด็กชายอดิเทพ  นามกันยา
39. เด็กหญิงอรณิชา  กองตา
40. เด็กชายแสนคม  เทวสัตย์
 
1. นายมานิตจร  ศรนารา
2. นายอรุณ  โคตรวงษา
3. นายชัยยุทธ  เทพดุลยพัฒน์
4. นายนายยุทธภัณฑ์  ตันติปทุม
5. นางพัชรี  โปรณะ
6. นางอมรวรรณ  โคตรวงษา
7. นายนิเวศน์  ระนาด
8. นายนิเวศน์  ระนาด
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุบุตร
2. เด็กหญิงชัชฎากรณ์  จันทร์ดิษฐ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนทิพย์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เงินพุ่ม
5. เด็กหญิงดุจสิตา  วิเวก
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชัยทุมมา
7. เด็กชายพิชิตชัย  จรไพร
8. เด็กหญิงอณัชชา  สมทัต
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปัญญวงศ์
10. เด็กชายโชคชัย  คำษาวงษ์
 
1. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
2. นางสาวนิตยา  รักษาพล
3. นางสาวทิพวัลย์  มิ่งคำ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กชายจตุพล  สิงห์ทองลา
2. เด็กหญิงจุฬาทิพย์  จำศักดิ์
3. เด็กหญิงทิพย์ยุภา  โพติยะ
4. เด็กชายนราธร  พลซา
5. นางสาวปนัดดา  คามะดา
6. เด็กชายพงษ์ศธร  โปร่งเมืองมูล
7. เด็กหญิงวารุณี  นนทเสน
8. นายอนุชิต  ดีสม
9. นางสาวอาทิติยา  สมบูรณ์
10. เด็กชายอุปภัทธ์  อ้วนเต็ม
 
1. นายณัฐมน  ภูมินทร์
2. นางรัศมี  จันทเมือง
3. นางอัญชลี  พรมดี
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงชัชฎากรณ์  จันทร์ดิษฐ์
2. เด็กหญิงดุจสิตา  วิเวก
3. เด็กหญิงทิพย์ทิวา  อุวอง
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชัยทุมมา
5. เด็กหญิงปวริศา  ประจวบสุข
6. เด็กหญิงอนัชชา  สมทัต
7. เด็กหญิงอัญชลี  หนูจ้อย
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปัญญาวงค์
 
1. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
2. นางสาวนิตยา  รักษาพล
3. นางสาวธัญสิริ  สุขสมบัติ
4. นางประกอบกิจ   โฮงคำอุตย์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บาบุญ
2. เด็กหญิงชนิสรา  ขวัญพรม
3. เด็กหญิงรามาวดี  ใสเหลี่ยม
4. เด็กหญิงวชิรินทรา  พรมนิล
5. เด็กหญิงวิชุดา  คำมา
6. เด็กหญิงสุกัญญา  สุวรรณหาร
 
1. นางธนารักษ์  มูลอามาตย์
2. นางอัจฉรา  คำจันทน์
3. นางสาวสุภาวดี  พรหมหล้า
4. นางสาวพนาลี  ษรจันทร์ศรี
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทะเนตร
2. เด็กหญิงนพรัตน์  เพียรหัด
3. เด็กหญิงพิจิตรา  สอนสุภาพ
4. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อุตรพรม
5. เด็กหญิงวราพร  จำปาบุรี
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุวรรณสุขา
 
1. นางสาวสลักกิติ์  จันทร์พาณิชย์
2. นางสาวอรณี  ชมจันทร์
3. นายรัตนพล  พลเมือง
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วโรย
2. นางสาวฐิติยา  ภาสกุล
3. เด็กหญิงธณิกา  อุดมธนอนันต์
4. เด็กหญิงปิยศิริ  รกชัฏ
5. เด็กหญิงวิภาดา  พุทธจัน
6. เด็กหญิงสุรีย์พร  สมบูรณ์จันทร์
 
1. นางสาวสลักกิติ์  จันทร์พาณิชย์
2. นางสาวอรณี  ชมจันทร์
3. นายรัตนพล  พลเมือง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจน์ติมา  คำไล้
2. เด็กหญิงณัฐชยา  หอมพรหมมา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลวิเศษ
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีพรม
5. เด็กหญิงณัฐนิชาช์  ลีทอง
6. เด็กชายธีรวัฒน์  ตัวงาม
7. เด็กหญิงนริศรา  จันตรุง
8. เด็กหญิงนฤสรณ์  มารอด
9. เด็กหญิงน้ำฝน  นนธิราช
10. เด็กหญิงปทิตตา  กลางเสนา
11. เด็กหญิงปราชญ์พิตรา  จักรดุลย์วิภพ
12. เด็กหญิงปัณณธร  พรเติม
13. เด็กหญิงภัคพร  พลซา
14. เด็กหญิงวิริยา  ดอกจันทร์
15. เด็กหญิงอริศรา  ตระพรม
16. เด็กหญิงเพิ่มสุข  เกษทองมา
 
1. นางสาววนัสฬานฑ์  ธศิริสุขธรรม
2. นางชญานันทน์  ถิ่นสพุง
3. นางสาวอรอนงค์  มิ่งแก้ว
4. นางณัฐธยาน์  ธนวัตนามวงษ์
5. นายวีระพงษ์  ศักดาพิทักษ์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บาบุญ
2. เด็กหญิงกัลยพร  ภักดี
3. เด็กชายจักรกฤษ  ภาคสุภาพ
4. เด็กหญิงจันทร์รัตน์  วัฒนสุข
5. เด็กหญิงจิตราภรณ์  เอี่ยมสูงเนิน
6. เด็กหญิงชนิสรา  ขวัญพรม
7. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์คำ
8. เด็กชายภูวนาท  คำสุข
9. เด็กหญิงรัชนีพร  ศรีอ่อนหล้า
10. เด็กหญิงรามาวดี  ใสเหลี่ยม
11. เด็กหญิงวชิรินทรา  พรมนิล
12. เด็กหญิงวิชุดา  คำมา
13. เด็กหญิงสุกัญญา  สุวรรณหาร
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  สร้อยเสนา
15. เด็กหญิงสุมิตรา  บับภาเอก
16. เด็กหญิงอลิสา  พลวิเศษ
 
1. นางธนารักษ์  มูลอามาตย์
2. นางอัจฉรา  คำจันทร์
3. นางสาวสุภาวดี  พรหมหล้า
4. นายนพคุณ  ศรีทะนนท์
5. นางจิตร์ดวง  ศิริวรรณ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงศ์  อาจปาสา
2. เด็กชายทีระนัย  ฝนธง
3. เด็กชายปวริศ  แสงจันทร์
4. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ผาไลย์
5. เด็กชายพณิชพล  เหง่าศรี
 
1. นายเกริกเกียรติ  จันทิหล้า
2. นายวีระยุทธ  มาปัสสา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กชายพรเทพ  สอนสุภาพ
2. เด็กชายสุพิชชา  ศรีเมือง
 
1. นายจักรพันธ์  สิงห์ลอ
2. นางเพียรดา  สิงห์ลอ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงเขมจิรา  ลิภา
 
1. MissHuang  Shaoyu
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กหญิงวิลักษณา  ธิตะปัน
 
1. นายณัฐวุฒิ  พรหมทรา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กหญิงสุภัสสร  แซ่ภู่
 
1. นายณัฐวุฒิ  พรหมทรา
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายกิตติคุณ  ปัญญาเฉียบ
2. เด็กชายธนายุต  หมวดโคกสูง
3. เด็กชายนพรัตน์   หอมประเสริฐ
4. เด็กชายพีรพงษ์  ปลอดภัย
5. เด็กชายวีระนิติ  บาร์เนต
6. เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วบุญตา
 
1. นายบุญเลิศ  หาโกสีย์
2. นายพิษณุวาธี  มาอ้วน
3. นางสาวพรรณปพร  ศิริ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โคตตัสสา
2. เด็กชายธนพัทธ์  สุภสุข
3. เด็กชายธีรพงษ์  ทับทิม
4. เด็กชายพีรวัส  แสนพ้อง
5. เด็กชายวุฒิชัย  ยูรยง
6. เด็กชายอภิรักษ์  คนเพียร
 
1. นายภูวดล  บำรุงสำราญ
2. นายพูลประสิทธิ์  จันทราช
3. นางยุภา  จันทะบุตร
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญโต
2. เด็กชายชยานันต์  แฝงสีคำ
3. เด็กชายธนชัย  เพลิดภูเขียว
4. เด็กชายนนทพัทธ์  โมลา
5. เด็กชายพงษ์ภรณ์  เพียกเพีย
6. เด็กชายภานุพงศ์  คำกอดแก้ว
7. เด็กชายวีระศักดิ์  ขาวหนู
8. นายสุธิศักดิ์  ชัยสงค์
 
1. นายรณกฤต  ไชยคีนี
2. นายเทิดทูล  ปรือปรัง
3. นายวีระ  ซาภักดี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กชายจักรรินทร์  วงษ์จันทึก
2. เด็กหญิงชมพูนุช  จันทรบุตร
3. เด็กชายธนากรณ์  ภูเมฆ
4. เด็กชายนพคุณ  ชาวนาแปน
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อุ่นศิริ
6. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ไชยศรี
7. เด็กหญิงสุทธิดา  อนุพันธ์
8. เด็กหญิงอลุณี  ซาหมู่
9. เด็กหญิงอัญญมณี  ดีบุรี
10. เด็กหญิงเปรมสุดา  จันทร์โท
 
1. นายมิตรชัย  พลชา
2. นางพรทิภา  พรมดี
3. นางสาวนันทนา  มองบุญ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงรักษิณา  น้อยอ่อนโพธิ์
3. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีเมือง
 
1. นางจริยา  สุวรรณศรี
2. นางนิโรยศรี  สุธรรมมา
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วดวงดี
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์  สุวรรณสนธิ์
3. เด็กหญิงวาสนา  ศรีมูลทา
 
1. นางจริยา  สุวรรณศรี
2. นางนิโรยศรี  สุธรรมมา
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาดแฟง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงษา
3. เด็กหญิงเขมนิจ  สุพรรณพิมพ์
 
1. นางจันทร์ทิพย์  สมเคหา
2. นายศรัญ  จันทิหล้า
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  คำเก่า
2. เด็กหญิงจิตรเลขา  คำเก่า
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ชาวนาแปน
 
1. นางสาววิกัญญา  วิระกุล
2. นางสาวสุภาวดี  ฆ้องคำ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สีทาดี
2. เด็กหญิงภัทรินรดา  ปะกิระคะ
 
1. นางสาวบังอร  ศรีชมษร
2. นางสาวลักคณา  เพลียฤทธิ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงณัฎฐ์สุดา  เพียจุ่น
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์   ถิ่นคำบง
 
1. นายสายัณต์   พันธ์สิงห์
2. นางทิพาภรณ์  ทองบัวบาน
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายปฏิภาณ  นนท์เหล่าพล
2. เด็กชายวัชรพงษ์  สียางนอก
 
1. นายฉัตรชัย  จันทะมาตย์
2. นางสาวพัชรี  จันทร์ศรี
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายธนากร  แอบไธสงค์
2. เด็กชายนวพล  ผูกพันธ์
 
1. นายขันชัย  กรวดงาม
2. นางอภิรมณ์ฤดี  ภูมิภักดิ์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายธนพล  ทัพรัตน์
2. เด็กชายสรยุทธิ์  ลองนา
 
1. นายขันชัย  กรวดงาม
2. นางอภิรมณ์ฤดี  ภูมิภักดิ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กหญิงปณิตา  ลุนภา
2. เด็กชายภาณุวิทย์  นามกิ่ง
 
1. นายเจริญ  เวชประสิทธิ์
2. นางสาวปภิชญา  สายแสน
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายยศธกานต์  พิมพ์สิม
2. เด็กชายศรายุทธ  อ่างคำ
 
1. นายศตวรรษ  ดีแล้ว
2. นางสาวพิชญ์สิณี  สีใจปั๋ง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวลี  ไชยบัง
2. เด็กชายภูผา  สุทธิโสกเชือก
 
1. นางสาววาสนา  เกษทองมา
2. นางสาวสุดารัตน์  สอนขาว
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นายทัศนัย  หาญภูเขียว
2. นายปฏิภาณ   ทาจิต
 
1. นายวัฒนา  เนาว์แก้งใหม่
2. นางวิลาวัลย์  คลังกลาง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายทรงพล  กุลวงษ์
2. เด็กหญิงอชิรญา  คำเขียว
 
1. นายเจริญ  เวชประสิทธิ์
2. นางสาวปภิชญา  สายแสน
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงดลลชา  สมแสง
2. เด็กหญิงภัสสร  อินเจริญ
 
1. นายพิพัฒน์  งามชัยภูมิ
2. นายอนุพงษ์  เกษทองมา
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กชายประเวศ  สิงห์อาจ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  มีจันทร์
3. เด็กหญิงอริสา  คชาสัย
 
1. นายเอนก  แก้วผาง
2. นายปริวัฒน์  ปฏิทานาโต
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กหญิงพัชรรินทร์  จุปะมะตัง
2. เด็กหญิงศศิธร  ฝ่ายพลแสน
3. เด็กหญิงอภิชญา  หลักแหลม
 
1. นางสาวสุวรรณี  เกษสาลี
2. นางอรช  ระวะรักษ์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายพงศธร  มาราธ
2. เด็กหญิงรชตวรรณ  พรหมหาราช
3. เด็กชายอธิรักษ์   ศรีหาบุญมา
 
1. นายวสันต์  โคตรมงคล
2. นายสายัณต์  พันธ์สิงห์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กชายพีรชัย  ศรีทรัพย์
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์   สีหา
3. เด็กชายอัครพงศ์   แก้วพิภพ
 
1. นายเกียรติชัย  ทองสุข
2. นางรัตนาพร  นวนมา
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กชายชวัลรัตน์  หาญเชิงชัย
2. เด็กชายณัฐพล  พรหมชาติ
3. เด็กชายพรเทพ  พรหมศรี
 
1. นางสาวสุวรรณี  เกษสาลี
2. นางสาวจิราภรณ์  เหลาเจริญ
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กชายวัชรินทร์  จุปะมะตัง
2. เด็กชายอัมฤทธิ์  ศรีคำ
3. เด็กชายเงินมาทวี  สุวรรณ์
 
1. นางสาวสุวรรณี  เกษสาลี
2. นางอรช  ระวะรักษ์
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1. เด็กชายบัณฑิต  ดานา
2. เด็กชายศราวุฒิ  ปัดชา
3. เด็กชายอุทัย  จันทบ
 
1. นางสาวสุวรรณี  เกษสาลี
2. นางสาวจิราภรณ์  เหลาเจริญ
 
152 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บริสุทธิ์
2. เด็กชายนิธิพงษ์  ชาวงษ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  สุพรมพิมพ์
 
1. นายเกียรติชัย  ทองสุข
2. นายจักรกริช  วรรณประภา
 
153 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงดวงมณี   บัวทอง
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  ช่างปรุง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   กาศกระโทก
 
1. นายเกียรติชัย  ทองสุข
2. นางวิไลลักษณ์  วรรณประภา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายณรงค์ชัย  แก้วไพร
2. เด็กชายธวัชชัย  สมพิมพ์
3. เด็กชายวิวัฒน์ไชย  สราญรมย์
 
1. นางละออ  สิมมะลา
2. นายเพลิงพันธ์  พิมพุฒิ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงธีรดา  ผาบวิชัย
2. เด็กหญิงปัทมา  บุดดาซุย
3. เด็กหญิงอนัญญา  แปลแหวน
 
1. นายเวชยันต์  ฮามธรรมา
2. นางเสาวนีย์  ดานะ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงพัชรี  ขวัญชม
2. เด็กหญิงสิรินยา  ภิญโภฤทธิ์
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  บุตรพรม
 
1. นางสาวชลลดา  นนทโคตร
2. นางสาวสุรางค์  แสงสุก
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ขวัญชม
2. เด็กหญิงพรชิตา  คำพรม
3. เด็กหญิงวิราวัลย์  จันแสงศรี
 
1. นายสุรสิทธิ์  นนทโคตร
2. นายวิพุธ  สมศรี
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 1. เด็กหญิงฐิติกา  เทียบแก้ว
2. เด็กหญิงปณิดา  ถอนยอด
3. เด็กหญิงพรสุดา  สมดี
4. เด็กหญิงศิรประภา  เท่าบุรี
5. เด็กหญิงสุปวีย์  จันทาศรี
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วมาตร
 
1. นางนัยนา  ผุยแสงพันธ์
2. นายณภัทร  เสริฐศรี
3. นายกฤตภาส  สายทองดี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. นายต่อตระกูล  โสมน
2. เด็กชายวีรเดช   ศรีรักษ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  แสงโชติ
4. เด็กหญิงอธิตา  พัดดำ
5. นางสาวเด่นนภา  แนวประเสริฐ
6. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  นึ่งประโคน
 
1. นายปริญญา  ศรีสมัย
2. นายพงษ์พรรณ  ภูงาม
3. นางสาวพิชญ์สิณี  สีใจปั๋ง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา 1. เด็กชายณัฐวุฒิย์  ฝ่ายเป็น
2. เด็กหญิงนิพาดา  น้อยสาคร
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ปราบจะบก
 
1. นายชุติพนธ์  บุตตะเกิด
2. นางรุ่งนภา  แทนธานี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ขวัญชม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชินสีหา
3. เด็กหญิงวรัญญา  บุญไสยัง
 
1. นายวิพุธ  สมศรี
2. นายสุรสิทธิ์  นนทโคตร
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1. เด็กหญิงญาดา  ศรัทธาคลัง
2. เด็กชายธนาทร  ชำนิ
3. เด็กชายโภษิต   คนชม
 
1. นายสมบุญ  แก้วพิภพ
2. นางสาวจารุวรรณ  ชินอ่อน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ด่านไธสง
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สระภูทิพย์
3. เด็กหญิงหงส์สา  อะวะตา
 
1. นายเรืองวิทย์  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาววาสนา  นามวงษา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงพรพิมล  จุ้ยเปี่ยม
2. เด็กหญิงอำนวยพร  หลักหาญ
3. เด็กหญิงอินทิรา  กองสิงห์
 
1. นางสาวอรวรรณ  แสนเยีย
2. นางนันทา  วงษา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันมะโน
2. เด็กหญิงนัฐลดา  นรมาตร
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ไหล่ขาม
 
1. นางอัจฉรียา  ประทุมเม
2. นางสาวนันทนา  ชายเจริญ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา 1. เด็กหญิงนัทธิญาภรณ์  บึงเจริญ
2. เด็กหญิงสรินทร  สายโยธา
3. เด็กหญิงอรุณี  กลมเกลียว
 
1. นางรัชนี  อินทมาตย์
2. นางประสิทธิ์  ภาคำตา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  นนทะนำ
2. เด็กหญิงยุวธิดา  โชคบัณฑิต
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริวรรณ
 
1. นางสาวธีระภาภรณ์  ดงอนนท์
2. นายสุภชัย  ตองหว้าน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแท่น 1. เด็กหญิงขจารินทร์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงธันยาภรณ์  แสนแก้ว
3. เด็กหญิงรัชนก  นามวงษ์
 
1. นางคำสุดา  อาจหาญ
2. นางจันทิมา  จิตมั่น
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงปิยพร  วานิลทิพย์
2. เด็กชายพีรวัฒน์  เสนานุช
3. เด็กหญิงอภิสมัย  จำปาหวาย
 
1. นางสาวธีระภาภรณ์  ดงอนนท์
2. นางสาวปัทมาราช  พิมพ์พงษ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เห็มทอง
2. เด็กหญิงยศวรา  คำพรม
3. เด็กหญิงสุธาดา  กรรณลา
 
1. นางพรสวรรค์  จริมา
2. นายนันทวัฒน์   คำเมือง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กหญิงดวงกมล  จันมาลา
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วฉวี
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บริบูรณ์
 
1. นางวิไลรัตน์  บุญปัน
2. นายอิษติพงษ์  พลซา
 
172 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1. เด็กหญิงธารากรณ์  แซงราชา
2. เด็กชายพงศธร  ม่วงภูเขียว
3. เด็กหญิงมนัชญา  ชุมชัย
 
1. นางเทวา  เพ็งหาพันธ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ขันทะชา
 
173 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยธรรม
2. เด็กหญิงพัชราภร  หอมทอง
3. เด็กหญิงลลิดา  จำปาลาด
 
1. นางสาวจีรพา  สอนสุภาพ
2. นางบุษบา  ใจทิพย์
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1. เด็กชายธีรเมธ  ชัยบุตร
 
1. นางสาววาสนา  เพ็งจางค์
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงบุญญภัทร  โอดจีบ
 
1. นางสาวสุรางค์  ลำดวน
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงนภัส  ประกินัง
 
1. นางสุชารัตน์  แก้วอุดร
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงภัทรปภา   อยู่กรุง
 
1. นางปิยมาภรณ์   ทองเพชร
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กหญิงนภัส  ใจกล้า
 
1. นางสุชารัตน์  แก้วอุดร
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายปัญญาพัฒน์  โทแหล่ง
 
1. นางจุรีพร  พุทธจง
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 1. เด็กชายกิติศักดิ์  นามวงษ์
 
1. นายเรืองศักดิ์  สุวรรณ์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายอภินันท์  ทองภูธร
 
1. นางอินปัน  พันธ์บุญศรี
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ปลื้มวงษ์
2. เด็กหญิงวรรณิษา  โรยอำไพ
3. เด็กหญิงอารียา  อ้วนมะโฮง
 
1. นางจุฑามาส  เปรื่องธรรมกุล
2. นางพันราศี  ประชาโชติ
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงบุปผา  ปัดชา
2. เด็กหญิงวรนุช   คำยอด
3. เด็กหญิงอินทิรา  จุคโน
 
1. นางพรเพ็ญ  ปลีกล่ำ
2. นายปรีชา  ไปแดน
 
184 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ปาคา
2. เด็กหญิงไอญฎา  ขุนทิพย์
 
1. นางประกอบกิจ  โฮงคำอุตย์
2. นางสาวทิพวัลย์  มิ่งคำ
 
185 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 1. เด็กชายศิริชัย  รัตนธรรมธาดา
2. เด็กหญิงอิงอร  ชาญเดช
 
1. นางสาวบังอร  ศรีชมษร
2. นางสาวพรรณธิการ์  สาวิสัย
 
186 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงกัลยา  ดุลยลา
2. เด็กชายรัฐชานนท์   โฮ่หนู
 
1. นางจรูญรัตน์  พันธุ์ฟอง
2. นางดอกไม้  บริกุล
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำบุ่น 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนบุรมย์
 
1. นางศุภางค์  ใต้ชัยภูมิ
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  แก้วพิภพ
 
1. นายเดชา  สอนนวล
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ผุยคำภิ
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  วชิรธรรมกุล
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  อาจศิลา
 
1. นางละออ  สิมมะลา
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 1. เด็กชายเทวา  ขวัญพัก
 
1. นางสาวกัญจน์รัตน์  วชิรธรรมกุล
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  บุญกว้าง
 
1. นางสาวบุญหลาย  วันทอง
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่เล้ง
 
1. นางสาวบุญหลาย  วันทอง
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กชายณัฐพล  นครนายก
 
1. นางสังวาร  บุษบก
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. นายชลชาติ  เริงนิสัย
 
1. นางสมยุทธ  แก้วพิภพ
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำพร้าว 1. เด็กชายณภัทร  นวลศรีทอง
 
1. นางณฐมล  ศรีหนารถ
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1. เด็กหญิงมนฤดี  เงินอุปถัมภ์
 
1. นางวัชรินทร์  กินรี
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 1. เด็กหญิงยุวพร  ดำรงศาสตร์สกุล
 
1. นางสุพัตรา  สะท้าน
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1. เด็กหญิงชลดา  วงษ์รักษา
 
1. นายนิมิตต์  สุติยะวัน
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำพุ 1. เด็กชายชินวัตร  นครโสภา
 
1. นางชมภู  บ่อคำ
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงอินทร์ธิรา  จุตโน
 
1. นางพรเพ็ญ  ปลีกล่ำ
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายวิทวัส  แสงโสดา
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  วงค์สุวรรณ
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 1. เด็กหญิงกิตติยา  พรหมวาท
2. เด็กหญิงชุลีกร  ประครองญาติ
3. เด็กหญิงทิพย์จินดา  นามกันยา
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงน้ำฝน  สุทธิดี
6. เด็กหญิงรัตนภรณ์  แซ่สง
7. เด็กหญิงอริษรา  จำปางาม
 
1. นางจุฑามาศ  พลซา
2. นางธัญชนก  คงมณี
3. นางรัชนก  สุริยะมณี
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายคตรีภัทร  กองแก้ว
2. เด็กชายวงศธร  ยอดอัน
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ลีเขียว
 
1. นางสมบัติ   เสือพาดกลอน
2. นางวลัยพร  ราคาแพง
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 1. เด็กชายศิริชัย   รัตนธรรมธาดา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันชาทร
3. เด็กหญิงอิงอร  ชาญเดช
 
1. นางสาวพุทรา  สารีบุตร
2. นางสาววาสนา  ดิลกลาภ
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายธัญเทพ  ยอดอัน
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  พุทธรา
3. เด็กชายพงษ์ศกร  คุรุวงษ์
 
1. นายปริญญา  ศรีสมัย
2. นายพงษ์พรรณ  ภูงาม
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1. เด็กชายธนวัฒน์  วิเวกดัง
2. เด็กชายศาสตรายุทธ  จันเหลือง
3. เด็กหญิงแกมกมล  นามแดง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีบุรินทร์
2. นางเบญจวรรณ  ศรีบุรินทร์
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 1. เด็กชายกิติศักดิ์  นามวงษ์
2. เด็กชายปิยะราช   เทียบศรี
3. เด็กชายสุริยา  จันตะเคียน
 
1. นายเรืองศักดิ์  สุวรรณ์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  โกสูงเนิน
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กชายกฤตทิชัย  แพทอง
2. เด็กชายประเสริฐ  อ่อนพิมพ์
3. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ศรีเมือง
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
2. นายสามารถ  ไชยภูมิ
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายธนภัทร  ทาจิต
2. เด็กชายนิธิกร  รักอุดม
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  พิมมา
 
1. นางสาวจิณณพัต  ป้านภูมิ
2. นางณฐมน  บัวระภาสิริ
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พรมดี
2. เด็กชายเสกสรรค์  สันรักษ์
3. เด็กชายโชคชัย  คำทา
 
1. นางอรุณี  วิสาพันธุ์
2. นายสุรพล  วิสาพันธุ์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  หาสอดส่อง
2. เด็กหญิงสหัสดี  แดนหงษี
 
1. นางอภิรมณ์ฤดี  ภูมิภักดิ์
2. นางญาณิศา  ทองพูล
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายพีระพงษ์  คงไมตรี
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  บุญโคกสี
 
1. นายขันชัย  กรวดงาม
2. นางอภิรมณ์ฤดี  ภูมิภักดิ์
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงศ์ไพบูลย์
2. เด็กชายวิทยา  จันโท
 
1. นางสาวสุภาวิกา  เกษเกษร
2. นางสาวเกณิกา  วิสิฐคุณกร
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 1. เด็กชายธนชัย  กรรณลา
2. เด็กชายธนายุต  เห็มทอง
 
1. นางกนกวรรณ  บุตรธนู
2. นางอำนวย  แก้วพิภพ
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เสนาวัน
2. เด็กหญิงมลนภา  กังวลงาน
 
1. นางจำนงรักษ์  แสงนาโก
2. นางสาวธัญทิพย์  รูคำ
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงชื่นนภา  แก้วลา
2. เด็กชายวัฒนะ  เขียวในวัง
 
1. นายพรประเสริฐ  สิทธิศรี
2. นางสาวเพียงพธู  บิดาศรี
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโก 1. เด็กชายนราธร  บุดดาเวียง
2. เด็กชายมงคล  แสนโบราณ
3. เด็กชายราเมศร์  โลหะเวช
 
1. นางละออง  พิมแหวน
2. นายรณกฤต  ไชยคีนี
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หวังจิตร์
2. เด็กชายชัยภัค  แสงมาลา
3. เด็กหญิงมาริษา  ประแดงอ่อน
 
1. นางสมควร  ศรีโยธา
2. นางเสาวนีย์  มีชิน
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กชายอัมรินทร์  แสงสุธา
 
1. นายสุวิทย์  ป้องสุภาพ
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กชายพรพิศิษฐ์  จันทิชู
 
1. นายสมยศ  ถมปัด
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กชายศิวกร  คูณอาจ
 
1. นายอัจฉริยะ  ภูเลี่ยมคำ
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  มูลกันยา
 
1. นายปริญญา  ศรีสมัย
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายจิรพนธ์  วงเลิง
 
1. นายศิริพงษ์  หาระพันธ์
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแก 1. เด็กชายณัฐพล  ดีสง่า
 
1. นายจักรพล  พิมโกทา
 
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1. เด็กชายศุภชัย  ทีฟอง
 
1. นางสาวสุดารักษ์  ยอดรักษ์
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. นายพลวัต  พันสนิท
 
1. นายเจตวิศิษฎ์  ซ่องผม
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1. เด็กหญิงกรอุมา  สารู้
2. เด็กชายกฤษบดินทร์  ไทยเรือง
3. เด็กหญิงกุลธิดา  จันแก้ว
4. เด็กหญิงชนัณญา  พลเสนา
5. เด็กชายณัฎฐกรณ์  สมศิริ
6. เด็กชายทรงวุฒิ  จำปาหวาย
7. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  อุทธา
8. เด็กหญิงธนัญญา  ขุนอินทร์
9. เด็กหญิงธัญชนก  สุนทร
10. เด็กหญิงธัญธรณ์  สมศิริ
11. เด็กชายนพรัตน์  กองทา
12. เด็กหญิงปทิตตา  วิเศษภักดี
13. เด็กชายปิยะพงษ์  สีกา
14. เด็กหญิงพิมพิศา  แสงไพร
15. เด็กหญิงพิยดา  เครือสุข
16. เด็กหญิงพุธิตา  พันมาก
17. เด็กหญิงภัทรวดี  เมืองแสน
18. เด็กหญิงภาวินี  นาทสีทา
19. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชัยกาศ
20. เด็กชายวริทธิ์นันท์  เสงี่ยมงาม
21. เด็กหญิงวิภาวี  นาทสีทา
22. เด็กชายศิวกร  คูณอาจ
23. เด็กชายสนธยา  สีปา
24. เด็กหญิงสาวิกา  โสมคำ
25. เด็กหญิงสุนิตษา  โพธิ์เตมีย์
26. เด็กชายอภิวัฒน์  หมู่เพ็ช
27. เด็กหญิงเกศแก้ว  จำปาชื่น
28. เด็กหญิงเทพรัต  แสนสมศักดิ์
29. เด็กหญิงเพชรลดา  ทองเนื้อ
30. เด็กชายเศวตโชติ  ปัสสาพันธ์
 
1. นายอัจฉริยะ  ภูเลี่ยมคำ
2. นางสาวพัชรา  เลไธสง
3. นางศิรินันท์  สมศิริ
4. นางสาวเบญจกัลยา  ลือชารักษ์
5. นายประสิทธิ์  จิตนอก
6. นางสาวศุภลักษณ์  หล้าบ้านโพน
7. นายณัฐพงษ์  ดอนเมืองพรม
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1. เด็กชายกฤตรินทร์  กรรณลา
2. เด็กหญิงกุลปรียา  แก้วพรม
3. เด็กชายจักรินทร์  ทองพูน
4. เด็กหญิงจันทการต์  กุตัน
5. เด็กหญิงจิรวรรณ  ภูมิศักดิ์
6. เด็กหญิงชนิดา  นามโส
7. เด็กหญิงชลธิชา   พาโนนค้อ
8. เด็กชายชลธี  แสนยศ
9. เด็กชายชลแดน  อุทาโพธิ์
10. เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงห์ดาว
11. เด็กหญิงดวงกมล  แก้วก่อง
12. เด็กชายธีรภัทร  อุดมดี
13. เด็กหญิงนภัสสร   พลพาน
14. เด็กหญิงบงกชกร  วรฉัตร
15. เด็กชายปิติพงษ์  จำปาบุรี
16. เด็กหญิงพนิดา  นีรนนท์
17. เด็กหญิงพิสมัย  แก้วพรม
18. เด็กชายภูตะวัน  ศรีพุทธา
19. เด็กชายยศธกานต์  พิมพ์สิม
20. เด็กหญิงวิรัญชนา  เค้ามิม
21. เด็กชายศรายุทธ  อ่างคำ
22. เด็กชายศราวุธ  ไชยเดช
23. เด็กหญิงศิริวรรณ  แสงโชติ
24. เด็กหญิงสายฝน  สิมมาลา
25. เด็กหญิงอธิตา  พัดดำ
26. เด็กชายอภินันท์  ผาวงษ์หา
27. เด็กหญิงอมรรัตน์   เสนาะเสียง
28. เด็กหญิงอันติมา   สุนลี
29. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  มูลกันยา
30. เด็กชายเอื้ออังกูร  กองแก้ว
 
1. นายทัศนะ  คามะเขต
2. นายปริญญา  ศรีสมัย
3. นายคมกริช  กุดโอภาส
4. นายสุรศักดิ์  สุขสร้อย
5. นายพงษ์พรรณ  ภูงาม
6. นางสาวพิชญ์สิณี  สีใจปั๋ง
7. นางละเอียด  กุดโอภาส