สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประจันตวิทยา 17 4 1 22 26 9 7 2 42
2 บ้านโนนปอแดง 11 6 8 25 43 16 13 5 72
3 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 9 2 1 12 18 1 0 8 19
4 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 8 8 7 23 34 6 11 7 51
5 บ้านเอราวัณ 7 8 4 19 29 10 3 1 42
6 บ้านวังเลาหัวฝาย 7 4 1 12 20 9 10 4 39
7 บ้านโนนสวรรค์ 6 6 5 17 23 16 9 9 48
8 บ้านวังสะพุง 6 0 1 7 13 6 2 11 21
9 หฤทัยคริสเตียน 5 5 2 12 15 6 5 5 26
10 ชุมชนบ้านหนองคัน 5 3 0 8 9 6 3 8 18
11 บ้านหนองตานา 4 6 3 13 21 10 5 7 36
12 วรราชวิทยา 4 3 2 9 11 6 1 3 18
13 บ้านนาอ่างคำ 4 2 0 6 12 6 5 6 23
14 บ้านนาโก 4 2 0 6 10 2 3 4 15
15 บ้านนาตาดสมสะอาด 3 4 7 14 27 14 4 6 45
16 ชุมชนหนองหิน 3 3 0 6 9 10 8 7 27
17 บ้านโนนป่าซาง 3 2 6 11 18 14 8 8 40
18 เลยตาดโนนพัฒนา 3 1 2 6 10 9 4 7 23
19 บ้านหนองใหญ่ 3 1 1 5 7 4 4 5 15
20 บ้านกุดแก 3 0 1 4 6 3 4 5 13
21 ชุมชนวังสะพุง 2 5 4 11 21 9 7 6 37
22 บ้านวังกกเดื่อ 2 5 1 8 12 4 2 5 18
23 บ้านวังแท่น 2 4 2 8 16 9 5 6 30
24 บ้านห้วยส้ม 2 3 2 7 11 8 2 8 21
25 บ้านพวยเด้งสันติสุข 2 3 2 7 11 3 3 2 17
26 บ้านเล้า 2 3 0 5 7 1 1 3 9
27 บ้านโคกขมิ้น 2 2 3 7 19 12 9 13 40
28 บ้านลาด 2 2 2 6 12 2 4 4 18
29 บ้านนามูลตุ่น 2 2 1 5 10 3 2 5 15
30 บ้านศรีอุบลพัฒนา 2 1 2 5 12 5 3 3 20
31 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 2 1 1 4 8 3 3 2 14
32 บ้านเพิ่ม 2 1 1 4 7 20 7 10 34
33 บ้านโนนภูทอง 2 1 0 3 3 1 1 3 5
34 บ้านห้วยคะมะ 2 1 0 3 3 1 1 0 5
35 บ้านหินเกิ้ง 2 0 1 3 8 1 0 0 9
36 บ้านเหมืองแบ่ง 2 0 1 3 7 0 1 0 8
37 บ้านอีเลิศ 1 3 2 6 9 6 3 10 18
38 บ้านปากปวน 1 3 1 5 11 5 6 8 22
39 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1 2 2 5 13 7 2 4 22
40 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 2 2 5 12 5 6 2 23
41 บ้านโป่งศรีโทน 1 2 1 4 6 6 8 5 20
42 โนนสว่างโสกนกไก่นา 1 2 0 3 9 1 3 3 13
43 บ้านห้วยไผ่เหนือ 1 1 1 3 10 8 1 1 19
44 บ้านวังม่วง 1 1 1 3 4 5 2 2 11
45 บ้านนาวัว 1 1 0 2 6 2 0 4 8
46 บ้านผาหวาย 1 1 0 2 3 5 3 3 11
47 บ้านหมากแข้งกกกอก 1 1 0 2 3 0 1 0 4
48 บ้านห้วยทรายคำ 1 1 0 2 2 1 4 1 7
49 บ้านกุดลันน้อยคีรี 1 0 3 4 8 4 1 0 13
50 เทศบาลวังสะพุง1 1 0 1 2 11 10 5 4 26
51 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 1 0 1 2 10 2 3 5 15
52 บ้านห้วยไคร้ 1 0 1 2 1 4 3 0 8
53 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1 0 1 2 1 3 1 1 5
54 บ้านสวนห้อมผางาม 1 0 0 1 7 2 0 5 9
55 บ้านห้วยยาง 1 0 0 1 4 10 7 4 21
56 บ้านนาอุดม 1 0 0 1 4 5 2 1 11
57 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 1 0 0 1 3 6 1 0 10
58 บ้านหนองแต้หนองโก 1 0 0 1 3 2 1 2 6
59 บ้านซำไฮ 1 0 0 1 3 2 1 1 6
60 บ้านซำกกค้อ 1 0 0 1 2 6 5 6 13
61 บ้านหัวขัว 1 0 0 1 2 1 0 0 3
62 บ้านดงน้อย 1 0 0 1 1 2 0 5 3
63 เจียรวนนท์อุทิศ3 0 3 2 5 13 4 9 9 26
64 บ้านปวนพุ 0 2 5 7 20 9 11 8 40
65 บ้านเลยวังไสย์ 0 2 1 3 10 10 3 3 23
66 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 0 1 3 4 18 9 4 6 31
67 อนุบาลภูกระดึง 0 1 2 3 10 3 3 3 16
68 บ้านแก่งศรีภูมิ 0 1 2 3 7 3 0 0 10
69 บ้านป่าบง 0 1 2 3 6 7 7 2 20
70 บ้านผาขาว 0 1 1 2 11 8 5 3 24
71 บ้านหนองบัว 0 1 1 2 9 7 7 12 23
72 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 0 1 1 2 8 2 1 2 11
73 บ้านสวนปอ 0 1 1 2 7 8 6 1 21
74 บ้านวังลานวังทอง 0 1 1 2 4 6 6 5 16
75 โคกสง่า 0 1 1 2 4 2 0 4 6
76 บ้านโนนสว่าง 0 1 1 2 3 2 3 2 8
77 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 0 1 0 1 7 5 3 4 15
78 บ้านไร่ศรีอุบล 0 1 0 1 7 4 1 2 12
79 บ้านหนองปาดฟาน 0 1 0 1 4 1 3 1 8
80 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 0 1 0 1 4 0 1 0 5
81 บ้านหนองตูมท่ายาง 0 1 0 1 3 3 2 2 8
82 บ้านโนน 0 1 0 1 2 1 1 0 4
83 บ้านซำไคร้ 0 1 0 1 2 0 2 1 4
84 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 0 1 0 1 1 4 4 1 9
85 บ้านซำนกจิบ 0 1 0 1 1 2 0 1 3
86 บ้านวังยาง 0 1 0 1 1 0 2 0 3
87 บ้านนาเหมือดแอ่ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
88 บ้านซำม่วง 0 1 0 1 0 3 3 5 6
89 บ้านนาแปน 0 0 3 3 10 11 4 5 25
90 บ้านอุ่ม 0 0 2 2 6 2 1 2 9
91 บ้านศรีรักษา 0 0 1 1 6 1 0 2 7
92 บ้านห้วยผุก 0 0 1 1 6 0 1 1 7
93 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 0 0 1 1 4 1 0 1 5
94 บ้านโคกศรีเจริญ 0 0 1 1 3 3 1 6 7
95 บ้านดงน้อยโคกหนองแก 0 0 1 1 3 2 3 1 8
96 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 0 0 1 1 3 1 2 2 6
97 เจียรวนนท์อุทิศ4 0 0 1 1 2 10 4 2 16
98 ชุมชนบ้านทรายขาว 0 0 1 1 2 3 9 5 14
99 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 0 0 1 1 2 3 1 0 6
100 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
101 บ้านห้วยเป้าเหนือ 0 0 1 1 2 0 1 3 3
102 บ้านทรัพย์เจริญ 0 0 1 1 2 0 1 2 3
103 ปวนพุวัฒนา 0 0 1 1 2 0 1 1 3
104 บ้านบุ่งค้อ 0 0 1 1 2 0 0 2 2
105 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 1 1 1 5 3 2 9
106 บ้านห้วยกาบเปลือย 0 0 1 1 1 1 1 0 3
107 บ้านบุ่งตาข่าย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 บ้านโนนกกข่า 0 0 0 0 9 4 4 2 17
109 บ้านนาแก 0 0 0 0 8 4 6 5 18
110 บ้านโคกมน 0 0 0 0 6 14 6 12 26
111 ชุมชนผานกเค้า 0 0 0 0 4 1 4 0 9
112 บ้านห้วยสีเสียด 0 0 0 0 4 1 3 7 8
113 บ้านซำพร้าว 0 0 0 0 3 2 8 5 13
114 บ้านโคกผักหวาน 0 0 0 0 3 2 2 1 7
115 บ้านน้ำทบ 0 0 0 0 3 1 2 3 6
116 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
117 บ้านห้วยส้มใต้ 0 0 0 0 2 5 6 6 13
118 บ้านห้วยเดื่อน้อย 0 0 0 0 2 5 6 4 13
119 บ้านนายาง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
120 บ้านหนองอีเก้ง 0 0 0 0 2 2 0 4 4
121 บ้านนาล้อม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
122 บ้านห้วยไผ่ใต้ 0 0 0 0 2 1 4 0 7
123 บ้านห้วยป่าน 0 0 0 0 2 0 2 3 4
124 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 1 5 3 4 9
125 บ้านกกซ้อ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
126 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 1 3 1 0 5
127 ไทยรัฐวิทยา 49 0 0 0 0 1 2 4 0 7
128 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
129 บ้านห้วยหมาก 0 0 0 0 1 2 1 1 4
130 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
131 บ้านแก่งหินกกสะทอน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
132 บ้านน้ำจันทร์ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
133 บ้านกกเกลี้ยง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
134 บ้านสงป่าเปลือย 0 0 0 0 1 1 1 1 3
135 บ้านขอนยาง 0 0 0 0 1 1 0 4 2
136 บ้านซำบ่าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านนาซำแซง 0 0 0 0 1 0 3 3 4
138 บ้านซำบุ่น 0 0 0 0 1 0 3 2 4
139 บ้านกกบก 0 0 0 0 1 0 3 1 4
140 บ้านหนองตูม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
141 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 0 0 0 0 1 0 1 0 2
142 บ้านตาดข่า 0 0 0 0 1 0 0 1 1
143 บ้านนาอีเลิศ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
144 บ้านไร่สุขสันต์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 วังน้ำพุ 0 0 0 0 0 5 1 3 6
146 บ้านโนนกกจาน 0 0 0 0 0 5 1 2 6
147 บ้านนาน้อยแสนสุข 0 0 0 0 0 5 1 0 6
148 บ้านบึงสวรรค์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
149 บ้านหนองนอ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
150 บ้านผาน้อย 0 0 0 0 0 2 5 0 7
151 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
152 บ้านร่องป่าไผ่ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
153 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 2 0 0 2
154 บ้านหนองหมากแก้ว 0 0 0 0 0 1 2 2 3
155 บ้านนาดินดำ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
156 บ้านผาสะนา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
157 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
159 บ้านโคกแฝก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านพองหนีบ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
161 บ้านน้ำอ้อมเล้า 0 0 0 0 0 0 2 0 2
162 บ้านน้ำค้อ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
163 บ้านหนองเขียด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 บ้านผาฆ้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 173 154 138 465 977 611 455 464 2,043