สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประจันตวิทยา 17 4 1 22 26 9 7 2 42
2 บ้านโนนปอแดง 13 10 8 31 49 18 14 5 81
3 บ้านเอราวัณ 11 10 4 25 36 13 4 1 53
4 บ้านวังเลาหัวฝาย 11 5 2 18 27 10 10 4 47
5 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 9 2 1 12 18 1 0 8 19
6 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 8 9 8 25 37 9 12 7 58
7 บ้านโนนสวรรค์ 8 7 5 20 28 19 9 9 56
8 บ้านโนนป่าซาง 7 2 9 18 26 15 10 8 51
9 เลยตาดโนนพัฒนา 6 2 2 10 15 10 4 7 29
10 บ้านวังสะพุง 6 0 1 7 13 6 2 11 21
11 หฤทัยคริสเตียน 5 5 2 12 15 6 5 5 26
12 ชุมชนบ้านหนองคัน 5 3 0 8 9 6 3 8 18
13 บ้านนาโก 5 2 0 7 11 2 3 4 16
14 บ้านหนองตานา 4 6 4 14 22 11 6 7 39
15 ชุมชนหนองหิน 4 5 0 9 11 11 8 7 30
16 บ้านนาตาดสมสะอาด 4 4 8 16 29 17 6 6 52
17 วรราชวิทยา 4 3 2 9 11 6 1 3 18
18 บ้านเพิ่ม 4 2 3 9 12 21 7 10 40
19 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 4 2 2 8 16 7 2 4 25
20 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 4 2 2 8 12 3 3 2 18
21 บ้านนาอ่างคำ 4 2 0 6 12 6 5 6 23
22 บ้านห้วยคะมะ 4 1 0 5 5 1 1 0 7
23 บ้านกุดแก 4 0 1 5 7 3 4 5 14
24 บ้านห้วยส้ม 3 3 2 8 12 8 2 8 22
25 บ้านพวยเด้งสันติสุข 3 3 2 8 12 3 3 2 18
26 บ้านโคกขมิ้น 3 2 3 8 21 14 9 13 44
27 บ้านศรีอุบลพัฒนา 3 1 2 6 13 5 4 3 22
28 บ้านหนองใหญ่ 3 1 1 5 7 4 4 5 15
29 บ้านอีเลิศ 2 6 3 11 14 6 3 10 23
30 ชุมชนวังสะพุง 2 5 4 11 21 9 7 6 37
31 บ้านวังกกเดื่อ 2 5 1 8 12 4 2 5 18
32 บ้านวังแท่น 2 4 2 8 17 9 5 6 31
33 บ้านปวนพุ 2 3 6 11 25 11 11 8 47
34 บ้านเล้า 2 3 0 5 8 1 1 3 10
35 บ้านโนนภูทอง 2 3 0 5 5 1 1 3 7
36 บ้านลาด 2 2 2 6 12 2 4 4 18
37 บ้านแก่งศรีภูมิ 2 2 2 6 10 3 0 0 13
38 บ้านนามูลตุ่น 2 2 1 5 11 4 2 5 17
39 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 2 1 3 6 20 9 4 6 33
40 บ้านซำกกค้อ 2 1 2 5 4 7 7 6 18
41 บ้านโคกผักหวาน 2 1 0 3 6 2 2 1 10
42 เทศบาลวังสะพุง1 2 0 1 3 13 10 5 4 28
43 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 2 0 1 3 12 2 3 5 17
44 บ้านหินเกิ้ง 2 0 1 3 8 1 0 0 9
45 บ้านเหมืองแบ่ง 2 0 1 3 7 0 1 0 8
46 บ้านนาอุดม 2 0 0 2 5 5 2 1 12
47 บ้านดงน้อย 2 0 0 2 2 5 0 5 7
48 บ้านปากปวน 1 4 1 6 12 5 6 8 23
49 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 3 3 7 13 6 6 2 25
50 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 1 3 0 4 5 4 4 1 13
51 บ้านโป่งศรีโทน 1 2 1 4 6 6 8 5 20
52 โนนสว่างโสกนกไก่นา 1 2 0 3 9 1 3 3 13
53 บ้านนาวัว 1 2 0 3 7 2 0 4 9
54 บ้านซำพร้าว 1 2 0 3 6 2 8 5 16
55 บ้านนายาง 1 2 0 3 6 2 1 1 9
56 บ้านนาเหมือดแอ่ 1 2 0 3 2 2 3 1 7
57 บ้านห้วยทรายคำ 1 2 0 3 2 1 6 1 9
58 บ้านห้วยไผ่เหนือ 1 1 1 3 10 8 1 1 19
59 บ้านผาหวาย 1 1 1 3 5 5 3 3 13
60 บ้านวังม่วง 1 1 1 3 4 5 2 2 11
61 บ้านห้วยยาง 1 1 0 2 5 10 7 4 22
62 บ้านหมากแข้งกกกอก 1 1 0 2 3 0 1 0 4
63 บ้านกุดลันน้อยคีรี 1 0 3 4 8 4 1 0 13
64 บ้านหัวขัว 1 0 1 2 3 1 0 0 4
65 บ้านซำบุ่น 1 0 1 2 3 0 3 2 6
66 บ้านห้วยไคร้ 1 0 1 2 1 4 3 0 8
67 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1 0 1 2 1 3 1 1 5
68 บ้านสวนห้อมผางาม 1 0 0 1 7 2 0 5 9
69 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 1 0 0 1 3 7 1 0 11
70 บ้านหนองแต้หนองโก 1 0 0 1 3 2 1 2 6
71 บ้านซำไฮ 1 0 0 1 3 2 1 1 6
72 วังน้ำพุ 1 0 0 1 1 5 1 3 7
73 เจียรวนนท์อุทิศ3 0 3 2 5 13 4 9 9 26
74 บ้านหนองบัว 0 2 2 4 12 8 7 12 27
75 บ้านเลยวังไสย์ 0 2 1 3 10 10 3 3 23
76 บ้านผาขาว 0 1 4 5 14 9 5 3 28
77 อนุบาลภูกระดึง 0 1 2 3 10 3 3 3 16
78 บ้านสวนปอ 0 1 2 3 8 9 6 1 23
79 บ้านป่าบง 0 1 2 3 6 7 7 2 20
80 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 0 1 1 2 8 2 1 2 11
81 บ้านวังลานวังทอง 0 1 1 2 4 6 6 5 16
82 โคกสง่า 0 1 1 2 4 2 0 4 6
83 บ้านโนนสว่าง 0 1 1 2 3 2 3 2 8
84 บ้านนาแก 0 1 0 1 11 4 7 5 22
85 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 0 1 0 1 7 5 4 4 16
86 บ้านไร่ศรีอุบล 0 1 0 1 7 4 1 2 12
87 บ้านหนองปาดฟาน 0 1 0 1 4 2 4 1 10
88 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 0 1 0 1 4 0 1 0 5
89 บ้านหนองตูมท่ายาง 0 1 0 1 3 3 2 2 8
90 ไทยรัฐวิทยา 49 0 1 0 1 2 3 4 0 9
91 บ้านโนน 0 1 0 1 2 1 1 0 4
92 บ้านซำไคร้ 0 1 0 1 2 0 2 1 4
93 บ้านโนนกกจาน 0 1 0 1 1 5 2 2 8
94 บ้านซำนกจิบ 0 1 0 1 1 2 0 1 3
95 บ้านตาดข่า 0 1 0 1 1 2 0 1 3
96 บ้านวังยาง 0 1 0 1 1 0 2 0 3
97 บ้านซำม่วง 0 1 0 1 0 3 3 5 6
98 บ้านนาแปน 0 0 4 4 10 12 7 5 29
99 บ้านอุ่ม 0 0 2 2 6 2 1 2 9
100 บ้านศรีรักษา 0 0 1 1 6 1 0 2 7
101 บ้านห้วยผุก 0 0 1 1 6 0 1 1 7
102 บ้านโคกศรีเจริญ 0 0 1 1 4 9 1 6 14
103 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 0 0 1 1 4 1 0 1 5
104 บ้านดงน้อยโคกหนองแก 0 0 1 1 3 4 3 1 10
105 บ้านห้วยไผ่ 0 0 1 1 3 3 0 0 6
106 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 0 0 1 1 3 1 2 2 6
107 เจียรวนนท์อุทิศ4 0 0 1 1 2 10 4 2 16
108 ชุมชนบ้านทรายขาว 0 0 1 1 2 4 9 5 15
109 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 0 0 1 1 2 3 1 0 6
110 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
111 บ้านห้วยเป้าเหนือ 0 0 1 1 2 0 1 3 3
112 บ้านทรัพย์เจริญ 0 0 1 1 2 0 1 2 3
113 ปวนพุวัฒนา 0 0 1 1 2 0 1 1 3
114 บ้านบุ่งค้อ 0 0 1 1 2 0 0 2 2
115 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 1 1 1 5 3 2 9
116 บ้านห้วยกาบเปลือย 0 0 1 1 1 1 1 0 3
117 บ้านน้ำค้อ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
118 บ้านบุ่งตาข่าย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 บ้านโนนกกข่า 0 0 0 0 9 4 4 2 17
120 บ้านโคกมน 0 0 0 0 6 14 6 12 26
121 ชุมชนผานกเค้า 0 0 0 0 4 1 4 0 9
122 บ้านห้วยสีเสียด 0 0 0 0 4 1 3 7 8
123 บ้านน้ำทบ 0 0 0 0 3 1 2 3 6
124 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
125 บ้านห้วยส้มใต้ 0 0 0 0 2 5 6 6 13
126 บ้านห้วยเดื่อน้อย 0 0 0 0 2 5 6 4 13
127 บ้านหนองอีเก้ง 0 0 0 0 2 2 0 4 4
128 บ้านนาล้อม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
129 บ้านห้วยไผ่ใต้ 0 0 0 0 2 1 4 0 7
130 บ้านห้วยป่าน 0 0 0 0 2 0 2 3 4
131 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 1 5 3 4 9
132 บ้านหนองหมากแก้ว 0 0 0 0 1 3 2 2 6
133 บ้านกกซ้อ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
134 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 1 3 1 0 5
135 บ้านห้วยหมาก 0 0 0 0 1 2 3 1 6
136 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
137 บ้านซำบ่าง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
138 บ้านแก่งหินกกสะทอน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
139 บ้านน้ำจันทร์ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
140 บ้านกกเกลี้ยง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
141 บ้านสงป่าเปลือย 0 0 0 0 1 1 1 1 3
142 บ้านขอนยาง 0 0 0 0 1 1 0 4 2
143 บ้านนาอีเลิศ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
144 บ้านนาซำแซง 0 0 0 0 1 0 3 3 4
145 บ้านกกบก 0 0 0 0 1 0 3 1 4
146 บ้านหนองตูม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
147 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 0 0 0 0 1 0 1 0 2
148 บ้านไร่สุขสันต์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านนาน้อยแสนสุข 0 0 0 0 0 5 1 0 6
150 บ้านบึงสวรรค์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
151 บ้านหนองนอ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
152 บ้านผาน้อย 0 0 0 0 0 2 5 0 7
153 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
154 บ้านร่องป่าไผ่ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
155 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 2 0 0 2
156 บ้านนาดินดำ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
157 บ้านผาสะนา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
159 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
160 บ้านโคกแฝก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านพองหนีบ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
162 บ้านน้ำอ้อมเล้า 0 0 0 0 0 0 2 0 2
163 บ้านหนองเขียด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 บ้านผาฆ้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 229 194 164 587 1,114 666 479 464 2,259