สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนปอแดง 43 16 13 5 72
2 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 34 6 11 7 51
3 บ้านเอราวัณ 29 10 3 1 42
4 บ้านนาตาดสมสะอาด 27 14 4 6 45
5 ประจันตวิทยา 26 9 7 2 42
6 บ้านโนนสวรรค์ 23 16 9 9 48
7 บ้านหนองตานา 21 10 5 7 36
8 ชุมชนวังสะพุง 21 9 7 6 37
9 บ้านปวนพุ 20 9 11 8 40
10 บ้านวังเลาหัวฝาย 20 9 10 4 39
11 บ้านโคกขมิ้น 19 12 9 13 40
12 บ้านโนนป่าซาง 18 14 8 8 40
13 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 18 9 4 6 31
14 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 18 1 0 8 19
15 บ้านวังแท่น 16 9 5 6 30
16 หฤทัยคริสเตียน 15 6 5 5 26
17 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 13 7 2 4 22
18 บ้านวังสะพุง 13 6 2 11 21
19 เจียรวนนท์อุทิศ3 13 4 9 9 26
20 บ้านนาอ่างคำ 12 6 5 6 23
21 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 12 5 6 2 23
22 บ้านศรีอุบลพัฒนา 12 5 3 3 20
23 บ้านวังกกเดื่อ 12 4 2 5 18
24 บ้านลาด 12 2 4 4 18
25 เทศบาลวังสะพุง1 11 10 5 4 26
26 บ้านผาขาว 11 8 5 3 24
27 บ้านห้วยส้ม 11 8 2 8 21
28 วรราชวิทยา 11 6 1 3 18
29 บ้านปากปวน 11 5 6 8 22
30 บ้านพวยเด้งสันติสุข 11 3 3 2 17
31 บ้านนาแปน 10 11 4 5 25
32 บ้านเลยวังไสย์ 10 10 3 3 23
33 เลยตาดโนนพัฒนา 10 9 4 7 23
34 บ้านห้วยไผ่เหนือ 10 8 1 1 19
35 อนุบาลภูกระดึง 10 3 3 3 16
36 บ้านนามูลตุ่น 10 3 2 5 15
37 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 10 2 3 5 15
38 บ้านนาโก 10 2 3 4 15
39 ชุมชนหนองหิน 9 10 8 7 27
40 บ้านหนองบัว 9 7 7 12 23
41 บ้านอีเลิศ 9 6 3 10 18
42 ชุมชนบ้านหนองคัน 9 6 3 8 18
43 บ้านโนนกกข่า 9 4 4 2 17
44 โนนสว่างโสกนกไก่นา 9 1 3 3 13
45 บ้านนาแก 8 4 6 5 18
46 บ้านกุดลันน้อยคีรี 8 4 1 0 13
47 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 8 3 3 2 14
48 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 8 2 1 2 11
49 บ้านหินเกิ้ง 8 1 0 0 9
50 บ้านเพิ่ม 7 20 7 10 34
51 บ้านสวนปอ 7 8 6 1 21
52 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 7 5 3 4 15
53 บ้านหนองใหญ่ 7 4 4 5 15
54 บ้านไร่ศรีอุบล 7 4 1 2 12
55 บ้านแก่งศรีภูมิ 7 3 0 0 10
56 บ้านสวนห้อมผางาม 7 2 0 5 9
57 บ้านเล้า 7 1 1 3 9
58 บ้านเหมืองแบ่ง 7 0 1 0 8
59 บ้านโคกมน 6 14 6 12 26
60 บ้านป่าบง 6 7 7 2 20
61 บ้านโป่งศรีโทน 6 6 8 5 20
62 บ้านกุดแก 6 3 4 5 13
63 บ้านอุ่ม 6 2 1 2 9
64 บ้านนาวัว 6 2 0 4 8
65 บ้านศรีรักษา 6 1 0 2 7
66 บ้านห้วยผุก 6 0 1 1 7
67 บ้านห้วยยาง 4 10 7 4 21
68 บ้านวังลานวังทอง 4 6 6 5 16
69 บ้านวังม่วง 4 5 2 2 11
70 บ้านนาอุดม 4 5 2 1 11
71 โคกสง่า 4 2 0 4 6
72 ชุมชนผานกเค้า 4 1 4 0 9
73 บ้านห้วยสีเสียด 4 1 3 7 8
74 บ้านหนองปาดฟาน 4 1 3 1 8
75 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 4 1 0 1 5
76 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 4 0 1 0 5
77 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 3 6 1 0 10
78 บ้านผาหวาย 3 5 3 3 11
79 บ้านหนองตูมท่ายาง 3 3 2 2 8
80 บ้านโคกศรีเจริญ 3 3 1 6 7
81 บ้านซำพร้าว 3 2 8 5 13
82 บ้านโนนสว่าง 3 2 3 2 8
83 บ้านดงน้อยโคกหนองแก 3 2 3 1 8
84 บ้านโคกผักหวาน 3 2 2 1 7
85 บ้านหนองแต้หนองโก 3 2 1 2 6
86 บ้านซำไฮ 3 2 1 1 6
87 บ้านน้ำทบ 3 1 2 3 6
88 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 3 1 2 2 6
89 บ้านโนนภูทอง 3 1 1 3 5
90 บ้านห้วยคะมะ 3 1 1 0 5
91 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 3 1 1 0 5
92 บ้านหมากแข้งกกกอก 3 0 1 0 4
93 เจียรวนนท์อุทิศ4 2 10 4 2 16
94 บ้านซำกกค้อ 2 6 5 6 13
95 บ้านห้วยส้มใต้ 2 5 6 6 13
96 บ้านห้วยเดื่อน้อย 2 5 6 4 13
97 ชุมชนบ้านทรายขาว 2 3 9 5 14
98 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 2 3 1 0 6
99 บ้านนายาง 2 2 1 1 5
100 บ้านหนองอีเก้ง 2 2 0 4 4
101 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 2 2 0 1 4
102 บ้านนาล้อม 2 2 0 0 4
103 บ้านห้วยทรายคำ 2 1 4 1 7
104 บ้านห้วยไผ่ใต้ 2 1 4 0 7
105 บ้านโนน 2 1 1 0 4
106 บ้านหัวขัว 2 1 0 0 3
107 บ้านห้วยป่าน 2 0 2 3 4
108 บ้านซำไคร้ 2 0 2 1 4
109 บ้านห้วยเป้าเหนือ 2 0 1 3 3
110 บ้านทรัพย์เจริญ 2 0 1 2 3
111 ปวนพุวัฒนา 2 0 1 1 3
112 บ้านบุ่งค้อ 2 0 0 2 2
113 บ้านหัวฝาย 1 5 3 4 9
114 บ้านทุ่งใหญ่ 1 5 3 2 9
115 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 1 4 4 1 9
116 บ้านห้วยไคร้ 1 4 3 0 8
117 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1 3 1 1 5
118 บ้านกกซ้อ 1 3 1 0 5
119 บ้านหนองขาม 1 3 1 0 5
120 ไทยรัฐวิทยา 49 1 2 4 0 7
121 บ้านโพนทอง 1 2 1 1 4
122 บ้านห้วยหมาก 1 2 1 1 4
123 บ้านดงน้อย 1 2 0 5 3
124 บ้านซำนกจิบ 1 2 0 1 3
125 บ้านห้วยไผ่ 1 2 0 0 3
126 บ้านแก่งหินกกสะทอน 1 2 0 0 3
127 บ้านน้ำจันทร์ 1 1 2 1 4
128 บ้านกกเกลี้ยง 1 1 1 1 3
129 บ้านสงป่าเปลือย 1 1 1 1 3
130 บ้านห้วยกาบเปลือย 1 1 1 0 3
131 บ้านขอนยาง 1 1 0 4 2
132 บ้านซำบ่าง 1 1 0 0 2
133 บ้านนาซำแซง 1 0 3 3 4
134 บ้านซำบุ่น 1 0 3 2 4
135 บ้านกกบก 1 0 3 1 4
136 บ้านวังยาง 1 0 2 0 3
137 บ้านนาเหมือดแอ่ 1 0 1 1 2
138 บ้านหนองตูม 1 0 1 0 2
139 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 1 0 1 0 2
140 บ้านตาดข่า 1 0 0 1 1
141 บ้านนาอีเลิศ 1 0 0 1 1
142 บ้านบุ่งตาข่าย 1 0 0 0 1
143 บ้านไร่สุขสันต์ 1 0 0 0 1
144 วังน้ำพุ 0 5 1 3 6
145 บ้านโนนกกจาน 0 5 1 2 6
146 บ้านนาน้อยแสนสุข 0 5 1 0 6
147 บ้านซำม่วง 0 3 3 5 6
148 บ้านบึงสวรรค์ 0 3 0 0 3
149 บ้านหนองนอ 0 3 0 0 3
150 บ้านผาน้อย 0 2 5 0 7
151 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 0 2 2 0 4
152 บ้านร่องป่าไผ่ 0 2 2 0 4
153 บ้านแสนสุข 0 2 0 0 2
154 บ้านหนองหมากแก้ว 0 1 2 2 3
155 บ้านนาดินดำ 0 1 1 0 2
156 บ้านผาสะนา 0 1 1 0 2
157 บ้านเหล่าใหญ่ 0 1 1 0 2
158 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 0 1 0 1 1
159 บ้านโคกแฝก 0 1 0 0 1
160 บ้านพองหนีบ 0 0 3 0 3
161 บ้านน้ำอ้อมเล้า 0 0 2 0 2
162 บ้านน้ำค้อ 0 0 1 1 1
163 บ้านหนองเขียด 0 0 1 0 1
164 บ้านผาฆ้อง 0 0 0 0 0
165 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0
รวม 977 611 455 464 2,507