สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนปอแดง 49 18 14 5 81
2 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 37 9 12 7 58
3 บ้านเอราวัณ 36 13 4 1 53
4 บ้านนาตาดสมสะอาด 29 17 6 6 52
5 บ้านโนนสวรรค์ 28 19 9 9 56
6 บ้านวังเลาหัวฝาย 27 10 10 4 47
7 บ้านโนนป่าซาง 26 15 10 8 51
8 ประจันตวิทยา 26 9 7 2 42
9 บ้านปวนพุ 25 11 11 8 47
10 บ้านหนองตานา 22 11 6 7 39
11 บ้านโคกขมิ้น 21 14 9 13 44
12 ชุมชนวังสะพุง 21 9 7 6 37
13 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 20 9 4 6 33
14 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 18 1 0 8 19
15 บ้านวังแท่น 17 9 5 6 31
16 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 16 7 2 4 25
17 เลยตาดโนนพัฒนา 15 10 4 7 29
18 หฤทัยคริสเตียน 15 6 5 5 26
19 บ้านผาขาว 14 9 5 3 28
20 บ้านอีเลิศ 14 6 3 10 23
21 เทศบาลวังสะพุง1 13 10 5 4 28
22 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 13 6 6 2 25
23 บ้านวังสะพุง 13 6 2 11 21
24 บ้านศรีอุบลพัฒนา 13 5 4 3 22
25 เจียรวนนท์อุทิศ3 13 4 9 9 26
26 บ้านเพิ่ม 12 21 7 10 40
27 บ้านหนองบัว 12 8 7 12 27
28 บ้านห้วยส้ม 12 8 2 8 22
29 บ้านนาอ่างคำ 12 6 5 6 23
30 บ้านปากปวน 12 5 6 8 23
31 บ้านวังกกเดื่อ 12 4 2 5 18
32 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 12 3 3 2 18
33 บ้านพวยเด้งสันติสุข 12 3 3 2 18
34 บ้านลาด 12 2 4 4 18
35 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 12 2 3 5 17
36 ชุมชนหนองหิน 11 11 8 7 30
37 วรราชวิทยา 11 6 1 3 18
38 บ้านนาแก 11 4 7 5 22
39 บ้านนามูลตุ่น 11 4 2 5 17
40 บ้านนาโก 11 2 3 4 16
41 บ้านนาแปน 10 12 7 5 29
42 บ้านเลยวังไสย์ 10 10 3 3 23
43 บ้านห้วยไผ่เหนือ 10 8 1 1 19
44 อนุบาลภูกระดึง 10 3 3 3 16
45 บ้านแก่งศรีภูมิ 10 3 0 0 13
46 ชุมชนบ้านหนองคัน 9 6 3 8 18
47 บ้านโนนกกข่า 9 4 4 2 17
48 โนนสว่างโสกนกไก่นา 9 1 3 3 13
49 บ้านสวนปอ 8 9 6 1 23
50 บ้านกุดลันน้อยคีรี 8 4 1 0 13
51 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 8 2 1 2 11
52 บ้านเล้า 8 1 1 3 10
53 บ้านหินเกิ้ง 8 1 0 0 9
54 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 7 5 4 4 16
55 บ้านหนองใหญ่ 7 4 4 5 15
56 บ้านไร่ศรีอุบล 7 4 1 2 12
57 บ้านกุดแก 7 3 4 5 14
58 บ้านสวนห้อมผางาม 7 2 0 5 9
59 บ้านนาวัว 7 2 0 4 9
60 บ้านเหมืองแบ่ง 7 0 1 0 8
61 บ้านโคกมน 6 14 6 12 26
62 บ้านป่าบง 6 7 7 2 20
63 บ้านโป่งศรีโทน 6 6 8 5 20
64 บ้านซำพร้าว 6 2 8 5 16
65 บ้านโคกผักหวาน 6 2 2 1 10
66 บ้านอุ่ม 6 2 1 2 9
67 บ้านนายาง 6 2 1 1 9
68 บ้านศรีรักษา 6 1 0 2 7
69 บ้านห้วยผุก 6 0 1 1 7
70 บ้านห้วยยาง 5 10 7 4 22
71 บ้านผาหวาย 5 5 3 3 13
72 บ้านนาอุดม 5 5 2 1 12
73 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 5 4 4 1 13
74 บ้านโนนภูทอง 5 1 1 3 7
75 บ้านห้วยคะมะ 5 1 1 0 7
76 บ้านโคกศรีเจริญ 4 9 1 6 14
77 บ้านซำกกค้อ 4 7 7 6 18
78 บ้านวังลานวังทอง 4 6 6 5 16
79 บ้านวังม่วง 4 5 2 2 11
80 บ้านหนองปาดฟาน 4 2 4 1 10
81 โคกสง่า 4 2 0 4 6
82 ชุมชนผานกเค้า 4 1 4 0 9
83 บ้านห้วยสีเสียด 4 1 3 7 8
84 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 4 1 0 1 5
85 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 4 0 1 0 5
86 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 3 7 1 0 11
87 บ้านดงน้อยโคกหนองแก 3 4 3 1 10
88 บ้านหนองตูมท่ายาง 3 3 2 2 8
89 บ้านห้วยไผ่ 3 3 0 0 6
90 บ้านโนนสว่าง 3 2 3 2 8
91 บ้านหนองแต้หนองโก 3 2 1 2 6
92 บ้านซำไฮ 3 2 1 1 6
93 บ้านน้ำทบ 3 1 2 3 6
94 อนุบาลณัฐพันธ์ 3 3 1 2 2 6
95 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 3 1 1 0 5
96 บ้านหัวขัว 3 1 0 0 4
97 บ้านซำบุ่น 3 0 3 2 6
98 บ้านหมากแข้งกกกอก 3 0 1 0 4
99 เจียรวนนท์อุทิศ4 2 10 4 2 16
100 บ้านห้วยส้มใต้ 2 5 6 6 13
101 บ้านห้วยเดื่อน้อย 2 5 6 4 13
102 บ้านดงน้อย 2 5 0 5 7
103 ชุมชนบ้านทรายขาว 2 4 9 5 15
104 ไทยรัฐวิทยา 49 2 3 4 0 9
105 บ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 2 3 1 0 6
106 บ้านนาเหมือดแอ่ 2 2 3 1 7
107 บ้านหนองอีเก้ง 2 2 0 4 4
108 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 2 2 0 1 4
109 บ้านนาล้อม 2 2 0 0 4
110 บ้านห้วยทรายคำ 2 1 6 1 9
111 บ้านห้วยไผ่ใต้ 2 1 4 0 7
112 บ้านโนน 2 1 1 0 4
113 บ้านห้วยป่าน 2 0 2 3 4
114 บ้านซำไคร้ 2 0 2 1 4
115 บ้านห้วยเป้าเหนือ 2 0 1 3 3
116 บ้านทรัพย์เจริญ 2 0 1 2 3
117 ปวนพุวัฒนา 2 0 1 1 3
118 บ้านบุ่งค้อ 2 0 0 2 2
119 บ้านหัวฝาย 1 5 3 4 9
120 บ้านทุ่งใหญ่ 1 5 3 2 9
121 บ้านโนนกกจาน 1 5 2 2 8
122 วังน้ำพุ 1 5 1 3 7
123 บ้านห้วยไคร้ 1 4 3 0 8
124 บ้านหนองหมากแก้ว 1 3 2 2 6
125 โนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1 3 1 1 5
126 บ้านกกซ้อ 1 3 1 0 5
127 บ้านหนองขาม 1 3 1 0 5
128 บ้านห้วยหมาก 1 2 3 1 6
129 บ้านโพนทอง 1 2 1 1 4
130 บ้านซำนกจิบ 1 2 0 1 3
131 บ้านตาดข่า 1 2 0 1 3
132 บ้านซำบ่าง 1 2 0 0 3
133 บ้านแก่งหินกกสะทอน 1 2 0 0 3
134 บ้านน้ำจันทร์ 1 1 2 1 4
135 บ้านกกเกลี้ยง 1 1 1 1 3
136 บ้านสงป่าเปลือย 1 1 1 1 3
137 บ้านห้วยกาบเปลือย 1 1 1 0 3
138 บ้านขอนยาง 1 1 0 4 2
139 บ้านนาอีเลิศ 1 1 0 1 2
140 บ้านนาซำแซง 1 0 3 3 4
141 บ้านกกบก 1 0 3 1 4
142 บ้านวังยาง 1 0 2 0 3
143 บ้านน้ำค้อ 1 0 1 1 2
144 บ้านหนองตูม 1 0 1 0 2
145 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 1 0 1 0 2
146 บ้านบุ่งตาข่าย 1 0 0 0 1
147 บ้านไร่สุขสันต์ 1 0 0 0 1
148 บ้านนาน้อยแสนสุข 0 5 1 0 6
149 บ้านซำม่วง 0 3 3 5 6
150 บ้านบึงสวรรค์ 0 3 0 0 3
151 บ้านหนองนอ 0 3 0 0 3
152 บ้านผาน้อย 0 2 5 0 7
153 บ้านผานาง ผาเกิ้ง 0 2 2 0 4
154 บ้านร่องป่าไผ่ 0 2 2 0 4
155 บ้านแสนสุข 0 2 0 0 2
156 บ้านนาดินดำ 0 1 1 0 2
157 บ้านผาสะนา 0 1 1 0 2
158 บ้านเหล่าใหญ่ 0 1 1 0 2
159 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 0 1 0 1 1
160 บ้านโคกแฝก 0 1 0 0 1
161 บ้านพองหนีบ 0 0 3 0 3
162 บ้านน้ำอ้อมเล้า 0 0 2 0 2
163 บ้านหนองเขียด 0 0 1 0 1
164 บ้านผาฆ้อง 0 0 0 0 0
165 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0
รวม 1,114 666 479 464 2,723