หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ห้อง ม 2/2 3 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ห้อง ม 2/3 3 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ห้อง ม 2/4 3 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ห้อง ป. 6/3 3 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ห้อง ป.6/4 3 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ห้อง ป.6/5 3 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 2 ห้อง ม.2/1 3 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ห้อง ป.6/6 3 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ห้อง ป.6/1, ป.6/2 3 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ห้อง ม.1/1, ม.1/2 3 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคารมัธยม 1 ห้อง ม.1/3, 1/4 3 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคาร 5 ห้อง ป.3/7 ป.3/8 3 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคาร 5 ห้อง ป.4/1 , ป.4/2 3 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคาร 5 ห้อง ป.4/4, ป.4/3 3 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคาร 5 ห้อง ป.4/5 3 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวรราชวิทยา อาคาร 5 ห้อง ป.4/6 3 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.นิรัชรา จันทิหล้า โทร 0929911956
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]