สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองเลย 20 13 5 38 39 5 1 3 45
2 อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 12 7 8 27 40 3 2 3 45
3 ชุมชนท่าสะอาด 6 6 7 19 25 4 1 2 30
4 ชุมชนบ้านนาบอน 6 6 1 13 18 4 2 2 24
5 ชุมชนบ้านปากห้วย 6 3 5 14 24 6 1 2 31
6 บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 6 0 2 8 11 1 1 0 13
7 ชุมชนบ้านเชียงกลม 5 6 0 11 17 1 1 1 19
8 อนุบาลเลย 5 4 6 15 22 6 1 4 29
9 บ้านใหม่ 5 4 1 10 11 3 0 0 14
10 บ้านห้วยตาด 5 3 4 12 15 2 2 1 19
11 บ้านกกดู่ 4 3 2 9 12 7 2 2 21
12 ห้วยซวกคกเลาใต้ 4 3 2 9 8 5 0 1 13
13 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม 4 3 1 8 9 1 1 0 11
14 บ้านวังผา 4 0 0 4 7 1 0 1 8
15 บ้านห้วยบ่อซืน 3 4 2 9 10 0 0 1 10
16 บ้านสงเปือย 3 3 1 7 12 2 0 0 14
17 บ้านก้างปลา 3 3 1 7 7 5 0 4 12
18 เทศบาล 3 ศรีสว่าง 3 3 0 6 6 0 0 0 6
19 บ้านน้ำพร 3 2 2 7 10 1 2 3 13
20 บ้านท่าสวรรค์ 3 2 1 6 12 0 0 0 12
21 บ้านนาโป่ง 3 2 1 6 6 0 0 0 6
22 บ้านนาดินดำ 3 1 2 6 7 5 3 4 15
23 บ้านติ้วน้อย 3 1 0 4 5 6 0 3 11
24 มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 3 0 1 4 5 1 0 0 6
25 ชุมชนบ้านปากชม 2 5 3 10 21 3 2 4 26
26 บ้านนาค้อ 2 4 3 9 17 5 1 2 23
27 บ้านสูบ 2 2 0 4 7 3 1 1 11
28 บ้านนาซ่าว 2 1 3 6 11 3 0 2 14
29 บ้านหนองผำ 2 1 1 4 7 2 0 0 9
30 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 2 0 2 4 6 4 2 6 12
31 บ้านชมน้อย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 มหาไถ่ศึกษาเลย 1 6 4 11 12 4 2 2 18
33 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1 5 1 7 8 1 0 0 9
34 บ้านน้ำภู 1 3 1 5 13 7 2 2 22
35 บ้านน้ำแคม 1 2 4 7 8 4 0 4 12
36 ชุมชนบ้านนาด้วง 1 2 3 6 12 3 1 3 16
37 บ้านแก่งปลาปก 1 2 1 4 6 3 1 2 10
38 บ้านแหล่งควาย 1 2 1 4 5 0 0 0 5
39 บ้านธาตุวิทยา 1 2 0 3 7 1 0 1 8
40 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 1 1 2 4 4 1 1 2 6
41 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 1 1 1 3 7 2 1 0 10
42 บ้านโพน(เชียงคาน) 1 1 0 2 3 1 0 0 4
43 บ้านโพนทอง 1 1 0 2 2 0 1 0 3
44 บ้านห้วยพิชัย 1 0 5 6 11 2 0 1 13
45 บ้านยาง 1 0 1 2 6 6 1 1 13
46 บ้านเพียซำพุวิทยา 1 0 1 2 6 1 0 0 7
47 บ้านวังยาว 1 0 1 2 4 3 1 2 8
48 บ้านโคกใหญ่ 1 0 1 2 4 0 0 2 4
49 บ้านเมี่ยง 1 0 1 2 3 2 0 1 5
50 บ้านปางคอม 1 0 1 2 3 0 0 0 3
51 บ้านห้วยทราย 1 0 1 2 2 1 1 3 4
52 บ้านนาเบน 1 0 1 2 2 1 0 2 3
53 บ้านห้วยกระทิง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
54 บ้านภูสวรรค์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 บ้านโพนป่าแดง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 บ้านนาดอกคำ 1 0 0 1 1 5 0 0 6
57 บ้านห้วยพอด 1 0 0 1 1 1 1 3 3
58 เรียนรวมชุมชนบ้านปากชม-คกไผ่ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
59 บ้านคอนสา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 โพนสว่างวังเย็น 0 5 1 6 7 3 2 0 12
61 บ้านสงาว 0 3 2 5 6 1 0 2 7
62 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 0 2 1 3 8 2 0 3 10
63 บ้านตาดซ้อ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
64 บ้านหนองหญ้าไซ 0 1 2 3 8 5 1 2 14
65 แสงตะวันพัฒนา 0 1 1 2 5 1 1 1 7
66 บ้านท่าลี่ 0 1 1 2 4 6 0 2 10
67 บ้านห้วยอาลัย 0 1 1 2 4 3 0 2 7
68 บ้านเสี้ยว 0 1 1 2 4 0 0 0 4
69 บ้านท่าบม 0 1 1 2 2 1 0 0 3
70 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 0 1 0 1 5 1 0 1 6
71 บ้านห้วยม่วง 0 1 0 1 4 1 0 0 5
72 บ้านน้ำคิว 0 1 0 1 3 0 1 0 4
73 บ้านห้วฝาย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านหาดทรายขาวผามุม 0 1 0 1 1 1 1 1 3
75 บ้านเลิง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
76 บ้านคกมาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านท่าเปิบ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านนาป่าหนาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านป่าข้าวหลาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 อนุบาลมณีรัตน์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านห้วยหวาย 0 1 0 1 0 1 0 1 1
82 บ้านขอนแก่นหนองบอน 0 0 3 3 4 3 1 0 8
83 บ้านกกทอง 0 0 2 2 2 3 1 0 6
84 บ้านนาโคก 0 0 1 1 8 7 2 3 17
85 บ้านนาแขม 0 0 1 1 7 1 0 0 8
86 บ้านผาแบ่น 0 0 1 1 3 1 0 0 4
87 บ้านห้วยไค้ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
88 บ้านน้ำสวยภักดี 0 0 1 1 1 1 0 0 2
89 เครือข่ายแก่งจันทร์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
90 บ้านกลาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
91 บ้านแก่งม่วง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 บ้านไร่ทาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 ชุมชนบ้านนาอ้อ 0 0 1 1 0 4 0 0 4
94 บ้านห้วยเหล็ก 0 0 0 0 5 0 0 0 5
95 หทัยคริสเตียน 0 0 0 0 3 2 1 2 6
96 ชุมชนบ้านอาฮี 0 0 0 0 3 1 0 0 4
97 บ้านบวกอ่าง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
98 บ้านร่องไผ่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
99 มหาไถ่ศึกษาท่าบม 0 0 0 0 2 4 1 2 7
100 บ้านหนองบง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
101 บ้านนากระเซ็ง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
102 บ้านผาพอด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
103 บ้านห้วยสีเสียด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
104 บ้านอุมุง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
105 บ้านปากยาง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
106 บ้านห้วยหินขาว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
107 บ้านหนองดอกบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
108 บ้านสะอาดลายเหนือ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
109 บ้านห้วยโตก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
110 บ้านคกเลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 บ้านบุฮม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 บ้านหัวแก่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านแก่งมี้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านแก้วเมธี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 อนุบาลชื่นจิต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านโป่ง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
119 บ้านปากเนียม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
120 บ้านห้วยด้าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 บ้านห้วยผักกูด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านห้วยลวงไซ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านน้ำมี 0 0 0 0 0 0 0 2 0
125 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
126 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
127 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
128 บ้านปากหมาก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 บ้านลาดค้อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
130 บ้านห้วยนา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
131 เพียงหลวง 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 164 153 124 441 691 210 57 120 958