สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 40 3 2 3 45
2 เมืองเลย 39 5 1 3 45
3 ชุมชนท่าสะอาด 25 4 1 2 30
4 ชุมชนบ้านปากห้วย 24 6 1 2 31
5 อนุบาลเลย 22 6 1 4 29
6 ชุมชนบ้านปากชม 21 3 2 4 26
7 ชุมชนบ้านนาบอน 18 4 2 2 24
8 บ้านนาค้อ 17 5 1 2 23
9 ชุมชนบ้านเชียงกลม 17 1 1 1 19
10 บ้านห้วยตาด 15 2 2 1 19
11 บ้านน้ำภู 13 7 2 2 22
12 บ้านกกดู่ 12 7 2 2 21
13 มหาไถ่ศึกษาเลย 12 4 2 2 18
14 ชุมชนบ้านนาด้วง 12 3 1 3 16
15 บ้านสงเปือย 12 2 0 0 14
16 บ้านท่าสวรรค์ 12 0 0 0 12
17 บ้านนาซ่าว 11 3 0 2 14
18 บ้านใหม่ 11 3 0 0 14
19 บ้านห้วยพิชัย 11 2 0 1 13
20 บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 11 1 1 0 13
21 บ้านน้ำพร 10 1 2 3 13
22 บ้านห้วยบ่อซืน 10 0 0 1 10
23 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม 9 1 1 0 11
24 บ้านนาโคก 8 7 2 3 17
25 บ้านหนองหญ้าไซ 8 5 1 2 14
26 ห้วยซวกคกเลาใต้ 8 5 0 1 13
27 บ้านน้ำแคม 8 4 0 4 12
28 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 8 2 0 3 10
29 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 8 1 0 0 9
30 บ้านนาดินดำ 7 5 3 4 15
31 บ้านก้างปลา 7 5 0 4 12
32 โพนสว่างวังเย็น 7 3 2 0 12
33 บ้านสูบ 7 3 1 1 11
34 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 7 2 1 0 10
35 บ้านหนองผำ 7 2 0 0 9
36 บ้านวังผา 7 1 0 1 8
37 บ้านธาตุวิทยา 7 1 0 1 8
38 บ้านนาแขม 7 1 0 0 8
39 บ้านยาง 6 6 1 1 13
40 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 6 4 2 6 12
41 บ้านแก่งปลาปก 6 3 1 2 10
42 บ้านสงาว 6 1 0 2 7
43 บ้านเพียซำพุวิทยา 6 1 0 0 7
44 เทศบาล 3 ศรีสว่าง 6 0 0 0 6
45 บ้านนาโป่ง 6 0 0 0 6
46 บ้านติ้วน้อย 5 6 0 3 11
47 แสงตะวันพัฒนา 5 1 1 1 7
48 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 5 1 0 1 6
49 มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 5 1 0 0 6
50 บ้านแหล่งควาย 5 0 0 0 5
51 บ้านห้วยเหล็ก 5 0 0 0 5
52 บ้านท่าลี่ 4 6 0 2 10
53 บ้านวังยาว 4 3 1 2 8
54 บ้านขอนแก่นหนองบอน 4 3 1 0 8
55 บ้านห้วยอาลัย 4 3 0 2 7
56 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 4 1 1 2 6
57 บ้านห้วยม่วง 4 1 0 0 5
58 บ้านโคกใหญ่ 4 0 0 2 4
59 บ้านเสี้ยว 4 0 0 0 4
60 หทัยคริสเตียน 3 2 1 2 6
61 บ้านเมี่ยง 3 2 0 1 5
62 บ้านโพน(เชียงคาน) 3 1 0 0 4
63 บ้านผาแบ่น 3 1 0 0 4
64 ชุมชนบ้านอาฮี 3 1 0 0 4
65 บ้านบวกอ่าง 3 1 0 0 4
66 บ้านร่องไผ่ 3 1 0 0 4
67 บ้านน้ำคิว 3 0 1 0 4
68 บ้านปางคอม 3 0 0 0 3
69 มหาไถ่ศึกษาท่าบม 2 4 1 2 7
70 บ้านกกทอง 2 3 1 0 6
71 บ้านห้วยไค้ 2 2 0 0 4
72 บ้านห้วยทราย 2 1 1 3 4
73 บ้านนาเบน 2 1 0 2 3
74 บ้านท่าบม 2 1 0 0 3
75 บ้านหนองบง 2 1 0 0 3
76 บ้านโพนทอง 2 0 1 0 3
77 บ้านห้วยกระทิง 2 0 1 0 3
78 บ้านนากระเซ็ง 2 0 1 0 3
79 บ้านชมน้อย 2 0 0 0 2
80 บ้านภูสวรรค์ 2 0 0 0 2
81 บ้านโพนป่าแดง 2 0 0 0 2
82 บ้านตาดซ้อ 2 0 0 0 2
83 บ้านห้วฝาย 2 0 0 0 2
84 บ้านผาพอด 2 0 0 0 2
85 บ้านห้วยสีเสียด 2 0 0 0 2
86 บ้านอุมุง 2 0 0 0 2
87 บ้านนาดอกคำ 1 5 0 0 6
88 บ้านปากยาง 1 3 0 0 4
89 บ้านห้วยพอด 1 1 1 3 3
90 บ้านหาดทรายขาวผามุม 1 1 1 1 3
91 บ้านห้วยหินขาว 1 1 1 0 3
92 เรียนรวมชุมชนบ้านปากชม-คกไผ่ 1 1 0 0 2
93 บ้านน้ำสวยภักดี 1 1 0 0 2
94 เครือข่ายแก่งจันทร์ 1 1 0 0 2
95 บ้านหนองดอกบัว 1 1 0 0 2
96 บ้านสะอาดลายเหนือ 1 0 2 1 3
97 บ้านห้วยโตก 1 0 1 0 2
98 บ้านเลิง 1 0 0 1 1
99 บ้านคอนสา 1 0 0 0 1
100 บ้านคกมาด 1 0 0 0 1
101 บ้านท่าเปิบ 1 0 0 0 1
102 บ้านนาป่าหนาด 1 0 0 0 1
103 บ้านป่าข้าวหลาม 1 0 0 0 1
104 อนุบาลมณีรัตน์ 1 0 0 0 1
105 บ้านกลาง 1 0 0 0 1
106 บ้านแก่งม่วง 1 0 0 0 1
107 บ้านไร่ทาม 1 0 0 0 1
108 บ้านคกเลา 1 0 0 0 1
109 บ้านบุฮม 1 0 0 0 1
110 บ้านหัวแก่ง 1 0 0 0 1
111 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 1 0 0 0 1
112 บ้านแก่งมี้ 1 0 0 0 1
113 บ้านแก้วเมธี 1 0 0 0 1
114 บ้านแสนสำราญ 1 0 0 0 1
115 อนุบาลชื่นจิต 1 0 0 0 1
116 ชุมชนบ้านนาอ้อ 0 4 0 0 4
117 บ้านโป่ง 0 2 0 1 2
118 บ้านห้วยหวาย 0 1 0 1 1
119 บ้านปากเนียม 0 1 0 1 1
120 บ้านห้วยด้าย 0 1 0 0 1
121 บ้านห้วยผักกูด 0 1 0 0 1
122 บ้านห้วยลวงไซ 0 1 0 0 1
123 บ้านโนนสว่าง 0 1 0 0 1
124 บ้านน้ำมี 0 0 0 2 0
125 บ้านหนองผือ 0 0 0 2 0
126 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 2 0
127 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 1 0
128 บ้านปากหมาก 0 0 0 1 0
129 บ้านลาดค้อ 0 0 0 1 0
130 บ้านห้วยนา 0 0 0 1 0
131 เพียงหลวง 18 0 0 0 1 0
รวม 691 210 57 120 1,078