สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 50 5 2 4 57
2 เมืองเลย 39 5 1 3 45
3 อนุบาลเลย 28 6 1 4 35
4 ชุมชนบ้านปากห้วย 26 6 1 2 33
5 ชุมชนบ้านนาบอน 26 4 2 2 32
6 ชุมชนท่าสะอาด 25 4 1 2 30
7 ชุมชนบ้านปากชม 22 3 2 4 27
8 บ้านกกดู่ 19 7 2 2 28
9 บ้านนาค้อ 17 5 1 2 23
10 ชุมชนบ้านเชียงกลม 17 1 1 1 19
11 บ้านห้วยตาด 15 2 2 1 19
12 บ้านท่าสวรรค์ 15 0 0 0 15
13 บ้านน้ำภู 14 7 2 2 23
14 บ้านสงเปือย 13 2 0 0 15
15 มหาไถ่ศึกษาเลย 12 4 2 2 18
16 ชุมชนบ้านนาด้วง 12 3 1 3 16
17 บ้านใหม่ 12 3 0 0 15
18 บ้านน้ำพร 12 1 2 3 15
19 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม 12 1 1 0 14
20 บ้านนาซ่าว 11 3 0 2 14
21 บ้านห้วยพิชัย 11 2 0 1 13
22 บ้านหนองผำ 11 2 0 0 13
23 บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 11 1 1 0 13
24 บ้านห้วยบ่อซืน 10 0 0 1 10
25 บ้านก้างปลา 9 5 0 4 14
26 บ้านนาโคก 8 7 2 3 17
27 บ้านหนองหญ้าไซ 8 5 1 2 14
28 ห้วยซวกคกเลาใต้ 8 5 0 1 13
29 บ้านน้ำแคม 8 4 0 4 12
30 โพนสว่างวังเย็น 8 3 2 0 13
31 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 8 2 0 3 10
32 บ้านวังผา 8 1 0 1 9
33 บ้านธาตุวิทยา 8 1 0 1 9
34 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 8 1 0 0 9
35 บ้านท่าลี่ 7 7 0 2 14
36 บ้านนาดินดำ 7 5 3 4 15
37 บ้านสูบ 7 3 1 1 11
38 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 7 2 1 0 10
39 บ้านนาแขม 7 1 0 0 8
40 บ้านยาง 6 6 1 1 13
41 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 6 5 2 6 13
42 บ้านแก่งปลาปก 6 3 1 2 10
43 บ้านเพียซำพุวิทยา 6 2 0 0 8
44 แสงตะวันพัฒนา 6 1 1 1 8
45 บ้านสงาว 6 1 0 2 7
46 เทศบาล 3 ศรีสว่าง 6 0 0 0 6
47 บ้านนาโป่ง 6 0 0 0 6
48 บ้านแหล่งควาย 6 0 0 0 6
49 บ้านติ้วน้อย 5 6 0 3 11
50 ชุมชนบ้านนาอ้อ 5 4 0 0 9
51 บ้านขอนแก่นหนองบอน 5 3 1 0 9
52 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 5 1 0 1 6
53 มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 5 1 0 0 6
54 บ้านผาแบ่น 5 1 0 0 6
55 บ้านโคกใหญ่ 5 0 0 2 5
56 บ้านห้วยเหล็ก 5 0 0 0 5
57 บ้านนาดอกคำ 4 5 0 1 9
58 บ้านวังยาว 4 3 1 2 8
59 บ้านห้วยอาลัย 4 3 0 2 7
60 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 4 1 1 2 6
61 บ้านห้วยม่วง 4 1 0 0 5
62 บ้านเสี้ยว 4 0 0 0 4
63 บ้านกกทอง 3 3 1 0 7
64 หทัยคริสเตียน 3 2 1 2 6
65 บ้านเมี่ยง 3 2 0 1 5
66 บ้านโพน(เชียงคาน) 3 1 0 0 4
67 ชุมชนบ้านอาฮี 3 1 0 0 4
68 บ้านบวกอ่าง 3 1 0 0 4
69 บ้านร่องไผ่ 3 1 0 0 4
70 บ้านน้ำคิว 3 0 1 0 4
71 บ้านปางคอม 3 0 0 0 3
72 มหาไถ่ศึกษาท่าบม 2 4 1 2 7
73 บ้านห้วยไค้ 2 2 0 0 4
74 บ้านห้วยทราย 2 1 1 3 4
75 บ้านนาเบน 2 1 0 2 3
76 เรียนรวมชุมชนบ้านปากชม-คกไผ่ 2 1 0 0 3
77 เครือข่ายแก่งจันทร์ 2 1 0 0 3
78 บ้านท่าบม 2 1 0 0 3
79 บ้านหนองบง 2 1 0 0 3
80 บ้านโพนทอง 2 0 1 0 3
81 บ้านห้วยกระทิง 2 0 1 0 3
82 บ้านนากระเซ็ง 2 0 1 0 3
83 บ้านชมน้อย 2 0 0 0 2
84 บ้านไร่ทาม 2 0 0 0 2
85 บ้านบุฮม 2 0 0 0 2
86 บ้านภูสวรรค์ 2 0 0 0 2
87 บ้านโพนป่าแดง 2 0 0 0 2
88 บ้านตาดซ้อ 2 0 0 0 2
89 บ้านห้วฝาย 2 0 0 0 2
90 บ้านห้วยสีเสียด 2 0 0 0 2
91 บ้านผาพอด 2 0 0 0 2
92 บ้านอุมุง 2 0 0 0 2
93 บ้านปากยาง 1 3 0 0 4
94 บ้านห้วยพอด 1 1 1 3 3
95 บ้านหาดทรายขาวผามุม 1 1 1 1 3
96 บ้านห้วยหินขาว 1 1 1 0 3
97 บ้านน้ำสวยภักดี 1 1 0 0 2
98 บ้านหนองดอกบัว 1 1 0 0 2
99 บ้านสะอาดลายเหนือ 1 0 2 1 3
100 บ้านห้วยโตก 1 0 1 0 2
101 บ้านเลิง 1 0 0 1 1
102 บ้านคอนสา 1 0 0 0 1
103 บ้านโพน 1 0 0 0 1
104 บ้านป่าข้าวหลาม 1 0 0 0 1
105 บ้านคกมาด 1 0 0 0 1
106 บ้านท่าเปิบ 1 0 0 0 1
107 บ้านนาป่าหนาด 1 0 0 0 1
108 อนุบาลมณีรัตน์ 1 0 0 0 1
109 บ้านกลาง 1 0 0 0 1
110 บ้านแก่งม่วง 1 0 0 0 1
111 บ้านคกเลา 1 0 0 0 1
112 บ้านหัวแก่ง 1 0 0 0 1
113 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 1 0 0 0 1
114 บ้านแก่งมี้ 1 0 0 0 1
115 บ้านแก้วเมธี 1 0 0 0 1
116 บ้านแสนสำราญ 1 0 0 0 1
117 อนุบาลชื่นจิต 1 0 0 0 1
118 บ้านโป่ง 0 2 0 1 2
119 บ้านห้วยหวาย 0 1 0 1 1
120 บ้านปากเนียม 0 1 0 1 1
121 บ้านห้วยด้าย 0 1 0 0 1
122 บ้านห้วยผักกูด 0 1 0 0 1
123 บ้านห้วยลวงไซ 0 1 0 0 1
124 บ้านโนนสว่าง 0 1 0 0 1
125 บ้านน้ำมี 0 0 0 2 0
126 บ้านหนองผือ 0 0 0 2 0
127 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 2 0
128 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 1 0
129 บ้านปากหมาก 0 0 0 1 0
130 บ้านลาดค้อ 0 0 0 1 0
131 บ้านห้วยนา 0 0 0 1 0
132 เพียงหลวง 18 0 0 0 1 0
รวม 768 215 57 122 1,040