หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลเลย ชุมชนบ้านนาอ้อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายรอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาเลย เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายสุขสันติ์ นาหัวนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายวิเศษ วงศ์วรัญญู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายยืนยง ปาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายกฤต สุวรรณพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางจำนงค์ ศรีมังกร ผูู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการและเลขานุการ  
11 นายมงคล คณะศิริวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ  
12 นายธงชัย โกมลไสย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ  
13 นายศักดิ์ชาย ไร่ขาม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ  
14 นายศักดิ์ชาย ไร่ขาม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ  
15 นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาเลย เขต 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
16 นายสุขสันติ์ นาหัวหิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาเลย เขต 1 รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
17 นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
18 นายไพโรจน์ รัชฎาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินงาน  
19 นางมยุรี ถิ่นวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย คณะกรรมการดำเนินงาน  
20 นางจุรีรัตน์ แถบเงิน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ คณะกรรมการดำเนินงาน  
21 นายปรีชา บำรุงภักดี หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
22 นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
23 นายทัถชัย โสภาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
24 นางสุดารัก ศรีสมบัติ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
25 นางอมรา จำรูญศิริ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
26 นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
27 นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
28 นางสุมาลี ขันติยะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นายณัฐวัฒน์ วงษ์คำจันทร์ ครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย คณะกรรมการดำเนินงาน  
30 นายวรวิทย์ สีทาสังข์ ครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย คณะกรรมการดำเนินงาน  
31 นายโฆษกะ สมานฉันท์ ครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย คณะกรรมการดำเนินงาน  
32 นายสิทธิชัย เทพอำนวย ครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย คณะกรรมการดำเนินงาน  
33 นางจำนงค์ ศรีมังกร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ  
34 นายมงคล คณะศิริวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ  
35 นายศิริ คณะศิริวงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ  
36 นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์ ครู โรงเรียนบ้านติ้วน้อย คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ  
37 นายภาณุพันธุ์ จันทรา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ  
38 นายจักรกริช อาจแก้ว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ  
39 นางสาวนิราวัลย์ เชื้อบุญมี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ  
40 นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาเลย เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและฝ่ายปฏิคม  
41 นางจรีย์พร พรหมพุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและฝ่ายปฏิคม  
42 นางประไพ ออมกลิ่น นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและฝ่ายปฏิคม  
43 นางภคมน หิรัญมณีมาศ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและฝ่ายปฏิคม  
44 นายเฉลิมพล เพ็งน้ำคำ พนักงานพิมพ์ดีด คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและฝ่ายปฏิคม  
45 นางเกื้อกูล อาจแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและฝ่ายปฏิคมและเลขานุการ  
46 นางบุญจันทร์ ลือกลาง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและฝ่ายปฏิคมและผู้ช่วยเลขานุการ  
47 นางนิตยา ยศปัญญา เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและฝ่ายปฏิคมและผู้ช่วยเลขานุการ  
48 นายวิเศษ วงศ์วรัญญู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาเลย เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
49 นางปณยา บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
50 นางอมรา จำรูญศิริ ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
51 นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
52 นายทัถชัย โสภาพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
53 นายธงชัย โกมลไสย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเลขานุการ  
54 นางนิธิมา กองลาแซ นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และผู้ช่วยเลขานุการ  
55 นางพันวิภา วิเศษโวหาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และผู้ช่วยเลขานุการ  
56 นายกฤต สุวรรณพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาเลย เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
57 นายชุมพร ธีรศิลป ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
58 นายธัญพงศ์ งอยปัดพันธ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
59 นางเกื้อกูล อาจแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
60 นางบุญจันทร์ ลือกลาง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
61 นางนิตยา ยศปัญญา เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
62 นางกมลทิยพ์ แก้วมณีวัฒน์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุและเลขานุการ  
63 นางเตือนใจ ยลวิลาศ นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุและผู้ช่วยเลขานุการ  
64 นายมงคล คณะศิริวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม ประธานคณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
65 นายมลฑล พร้อมสันเทียะ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา รองประธานคณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
66 นายธงชัย โกมลไสย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
67 นายศักดิ์ชาย ไร่ขาม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
68 นายประทีป จิตงามขำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
69 นายศิริ คณะศิริวงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
70 นายภาณุพันธ์ จันทรา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
71 นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์ ครู โรงเรียนบ้านติ้วน้อย คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและเลขานุการ  
72 นายจักรกริช อาจแก้ว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและผู้ช่วยเลขานุการ  
73 นางสุมาลี ขันติยะ ศึกษานิเทศก์ การศึกษาปฐมวัย  
74 นางอมรา จำรูญศิริ ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
75 นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
76 นางจุรีรัตน์ แถบเงิน ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
77 นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
78 นายมงคล คณะศิริวงค์ ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
79 นายศักดิ์ชาย ไร่ขาม ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
80 นางจำนงค์ ศรีมังกร ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
81 นายธงชัย โกมลไสย ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มสาระคอมพิวเตอร์  
82 นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
83 นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย  
84 นายสายัณห์ กุลบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย  
85 นางกันธิมา คณะศิริวงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย  
86 นายศิริ คณะศิริวงค์ ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย  
87 นายอิศรา ดาทองงอน ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย  
88 นายสิริพงษ์ ลือหาร ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย  
89 นางสาวบุษบากร ศรีทนนาง ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย  
90 นางสุรเวทย์ เนตรภักดี ช่างครุภัณฑ์ 3 คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย  
91 นายสมหมาย ยศสุภาพ ช่างไฟฟ้า 4 คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย  
92 นายพิสิทธิ์ มีตราสิทธิ์ ช่างครุภัณฑ์ 3 คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย  
93 นายประสิทธิ์ แก่นศรียา ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลยและเลขานุการ  
94 นายภูวดล อัศวรัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำภู  
95 นายจรูญ อาจแก้ว ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำภู  
96 นางสาวนฤมล วิเชียรพัฒน์ ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำภู  
97 นางสุพรรณี ทองปลิว ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำภู  
98 นางบัวบาน วุฒิจิรพงศ์ ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำภู  
99 นางสุธาศินี กาญจนโกมล ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำภู  
100 นางพัชรียา จันทะบับภาศรี ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำภู  
101 นายคำฟอง แก้วบุตรดี นักการภารโรง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำภู  
102 นายวีระยุทธ ดาวงษา ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำภูและเลขานุการ  
103 บาทหลวงประสิทธิ์ ไกรโหล ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย  
104 นางมยุรี ถิ่นวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย  
105 นางวิไลวรรณ เว้นบาป ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย  
106 นางสาวรหัส ศรีสวัสดิ์ ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย  
107 นางสาวสุภาพรรณ ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย  
108 นางจุรีพร บัวสกุล ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย  
109 นางรัศมี เกษเกษร ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย  
110 นางนิชาภา จิตรโคตร ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย  
111 นางอัญชลี จงใจ ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย  
112 นายรุ่งพร คำมุงคุณ ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย  
113 นายนิรุตติ์ ชุมแวงวาปี ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย  
114 นายเอกชัย อุทัยชิด ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย  
115 นายพะเยา บรรพต ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย  
116 นางคำหล้า โลขันสา ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย  
117 นางตุนี มูลศรี บุคลากรสนับสนุน คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยและเลขานุการ  
118 นางวันเพ็ญ พุทธิมา บุคลากรสนับสนุน คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยและผู้ช่วยเลขานุการ  
119 นางประยูร อธิสุมงคล บุคลากรสนับสนุน คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยและผู้ช่วยเลขานุการ  
120 นางลั่นทม พิลาฤทธิ์ บุคลากรสนับสนุน คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จุดแข่งขันโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยและผู้ช่วยเลขานุการ  
121 นางจำนงค์ ศรีมักร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
122 นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
123 นายปรีชา บำรุงภักดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
124 นางสุมาลี ขันติยะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
125 นางสุดารัก ศรีสมบัติ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเลขานุการ  
126 นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและผู้ช่วยเลขานุการ  
127 นางกนกกร บุญเติม ครู โรงเรียนบ้านห้วยโตก คณะกรรมการกลางกิจกรรมปฐมวัย  
128 นางสุพรรณี กุลภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกเว้า คณะกรรมการกลางกิจกรรมปฐมวัย  
129 นางสุมาลี ขันติยะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประธานคณะกรรมการกลางกิจกรรมปฐมวัย  
130 นางวนิดา สุพรมพิทักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการกลางกิจกรรมปฐมวัยและเลขานุการ  
131 นางอมรา จำรูญศิริ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
132 นางละเอียด ทองสุทธิ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
133 นางสุมาภรณ์ พุทธทองศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
134 นางทับทิม ผลสลัด ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและเลขานุการ  
135 นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
136 นางสาวโศจิวัจน์ เสริฐศรี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
137 นางสาวศรีเสาวลักษณ์ สุขเสริม ครู โรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
138 นางบำเพ็ญ ศรีภูมิสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
139 นางสาวนิตยา พิลาคุณ ครู โรงเรียนบ้านติ้วน้อย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และเลขานุการ  
140 นางจุรีรัตน์ แถบเงิน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
141 นางสาววัชรี สมวัน ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
142 นางสมัย ปริบาล ครู โรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
143 นางสุกัญญา ทองวัฒน์ ครู โรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
144 นางนันทะนา สุขสมบูรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
145 นางนิศรา ไชยเพีย ครู โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเลขานุุการ  
146 นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
147 นายพลไชย พลเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
148 นายสมเชาว์ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินดำ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
149 นายกองทัพ บุตรเต ครู โรงเรียนบ้านนาดินดำ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
150 นางมะลิวัลย์ สั้นจันดา ครู โรงเรียนบ้านก้างปลา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและเลขานุการ  
151 นางสาวประมล สอนสุภาพ ธุรการ โรงเรียนบ้านก้างปลา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและเลขานุการ  
152 นางสาวพัชราพร มุงคุณแสน พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านก้างปลา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและเลขานุการ  
153 นายทัถชัย โสภาพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
154 นายนิคสัน ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
155 นายวัชรินทร์ สวัสดิ์ธรรม ครู โรงเรียนบ้านยาง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
156 นายอภิวัฒน์ มาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
157 นายถาวร สืบผาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
158 นางสุดารัก ศรีสมบัติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและเลขานุการ  
159 นายมงคล คณะศิริวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
160 นายสถิต วิเศษสัตย์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
161 นายพิภพ สุวรรณ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
162 นายประสพ อุปที ครู โรงเรียนบ้านกกกระบก คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
163 นายทองเพ็ชร พรหมพุทธา ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
164 นางสาวอัจฉรา เปลี่ยนพิทักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและเลขานุการ  
165 นางสาวอัจฉรา เปลี่ยนพิทักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเลย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและเลขานุการ  
166 นายศักดิ์ชาย ไร่ขาม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รองประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
167 นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ง ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
168 นายสุรพงษ์ แก้วพิลารมย์ ครู โรงเรียนบ้านโพน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
169 นายศักดิ์ชาย ไร่ขาม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) และเลขานุการ  
170 นางสาวกันตินันท์ สิมสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านสงเปือย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) และผู้ช่วยเลขานุการ  
171 นางศิวยา รักคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
172 นายมณฑล พร้อมสันเทียะ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
173 นายประทีป จิตต์งามขำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รองประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
174 นายจักรกริช อาจแก้ว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีฯ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
175 นายจักรกริช อาจแก้ว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีฯ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
176 นายชัยภูษิต พงษ์สัมพันธ์ ครู คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
177 นายธงชัย โกมลไสย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และเลขานุการ  
178 นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประธานคณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
179 นายไพโรจน์ รัชฎาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
180 นางจรีย์พร พรหมพุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
181 นางสงวน เสนานุช นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
182 นางเกื้อกูล อาจแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเลขานุการ  
183 นางภคมน หิรัญมณีมาศ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผู้ช่วยเลขานุการ  
184 นางวรุณี วอแพง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผู้ช่วยเลขานุการ  
185 นางนิศากร ไชยคุณ ครู โรงเรียนบ้านห้วยตาด คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผู้ช่วยเลขานุการ  
186 นายดนุพล คำพา ครู โรงเรียนบ้านนาซ่าว คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และผู้ช่วยเลขานุการ  
187 นางสาวลลิตา ผางสง่า ครู โรงเรียนบ้านลาดค้อ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) และผู้ช่วยเลขานุการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
<นายมงคล คณะศิริวงค์ e-mail : monkana11@gmail.com โทร 08-4793-9477>
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]