หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ตชด.นานกปีด 0 0 0
2 002 โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า 0 0 0
3 003 โรงเรียน ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล 0 0 0
4 005 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 0 0 0
5 006 โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 34 76 48
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 0 0 0
7 009 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 21 56 31
8 010 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 39 88 61
9 011 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 10 16 12
10 012 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 33 101 57
11 013 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 42 93 66
12 015 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 4 16 5
13 008 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 21 53 35
14 014 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 8 17 13
15 016 โรงเรียนตชด.บ้านหนองแขม 0 0 0
16 192 โรงเรียนตชด.บ้านหนองแคน 0 0 0
17 023 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง 0 0 0
18 024 โรงเรียนบ้านกกดู่ 33 78 54
19 025 โรงเรียนบ้านกกทอง 7 12 10
20 026 โรงเรียนบ้านกลาง 1 15 4
21 193 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ 0 0 0
22 028 โรงเรียนบ้านกำพี้ 0 0 0
23 027 โรงเรียนบ้านก้างปลา 20 40 29
24 033 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 0 0 0
25 034 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 10 21 18
26 036 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว 0 0 0
27 038 โรงเรียนบ้านคกมาด 1 3 2
28 039 โรงเรียนบ้านคกเลา 1 1 1
29 040 โรงเรียนบ้านคกเว้า 0 0 0
30 037 โรงเรียนบ้านคกไผ่ 0 0 0
31 041 โรงเรียนบ้านคอนสา 1 3 2
32 043 โรงเรียนบ้านชมน้อย 2 10 4
33 044 โรงเรียนบ้านชลประทาน 0 0 0
34 046 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 2 6 3
35 047 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 14 30 22
36 048 โรงเรียนบ้านตูบโกบ 0 0 0
37 049 โรงเรียนบ้านทรัพย์มงคล 0 0 0
38 050 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 0 0 0
39 051 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี 0 0 0
40 052 โรงเรียนบ้านท่าบม 3 19 8
41 053 โรงเรียนบ้านท่าบุ่ง 0 0 0
42 055 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 1 2 2
43 056 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 16 36 29
44 057 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 19 43 35
45 054 โรงเรียนบ้านท่าเปิบ 1 1 1
46 058 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 10 15 10
47 060 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 3 22 8
48 062 โรงเรียนบ้านนาค้อ 28 58 46
49 064 โรงเรียนบ้านนาซ่าว 16 32 26
50 065 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 11 33 18
51 066 โรงเรียนบ้านนาดินดำ 22 55 30
52 067 โรงเรียนบ้านนาน้ำมัน 0 0 0
53 068 โรงเรียนบ้านนาบอน 0 0 0
54 070 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 1 3 2
55 072 โรงเรียนบ้านนาม่วง 0 0 0
56 074 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 27 65 42
57 069 โรงเรียนบ้านนาเบน 5 15 9
58 061 โรงเรียนบ้านนาแขม 9 16 9
59 063 โรงเรียนบ้านนาโคก 24 67 45
60 071 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 8 18 13
61 073 โรงเรียนบ้านนาโม้ 0 0 0
62 059 โรงเรียนบ้านน้อย 0 0 0
63 075 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม 0 0 0
64 076 โรงเรียนบ้านน้ำคิว 4 9 6
65 078 โรงเรียนบ้านน้ำพร 21 43 31
66 079 โรงเรียนบ้านน้ำพาน 0 0 0
67 080 โรงเรียนบ้านน้ำภู 31 53 38
68 081 โรงเรียนบ้านน้ำมี 2 4 2
69 082 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 2 5 3
70 083 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 10 30 17
71 077 โรงเรียนบ้านน้ำแคม 16 23 22
72 085 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 4 8 6
73 086 โรงเรียนบ้านบุฮม 2 3 2
74 088 โรงเรียนบ้านปากปัด 0 0 0
75 089 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 0 0 0
76 090 โรงเรียนบ้านปากยาง 4 15 9
77 091 โรงเรียนบ้านปากหมาก 1 2 1
78 087 โรงเรียนบ้านปากเนียม 2 5 2
79 093 โรงเรียนบ้านปางคอม 3 21 8
80 092 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 2 6 4
81 096 โรงเรียนบ้านผากลางดง 0 0 0
82 098 โรงเรียนบ้านผาพอด 2 17 5
83 097 โรงเรียนบ้านผาแบ่น 6 13 9
84 106 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 2 2 2
85 108 โรงเรียนบ้านยาง 14 32 26
86 110 โรงเรียนบ้านราฎร์ประดิษฐ์ 0 0 0
87 109 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 4 10 8
88 112 โรงเรียนบ้านลาดค้อ 1 1 1
89 114 โรงเรียนบ้านวังขาม 0 0 0
90 117 โรงเรียนบ้านวังผา 11 23 18
91 118 โรงเรียนบ้านวังยาว 11 28 19
92 119 โรงเรียนบ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 0 0 0
93 116 โรงเรียนบ้านวังเป่ง 0 0 0
94 115 โรงเรียนบ้านวังแคน 0 0 0
95 121 โรงเรียนบ้านสงาว 10 45 21
96 120 โรงเรียนบ้านสงเปือย 17 39 28
97 122 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 0 0 0
98 123 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 4 11 6
99 125 โรงเรียนบ้านสูบ 14 35 23
100 124 โรงเรียนบ้านส้าน 0 0 0
101 128 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 2 4 3
102 129 โรงเรียนบ้านหนองนาทราย 0 0 0
103 130 โรงเรียนบ้านหนองบง 3 7 6
104 131 โรงเรียนบ้านหนองปกติ 0 0 0
105 132 โรงเรียนบ้านหนองผำ 14 39 27
106 133 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 4 2
107 134 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 16 34 23
108 135 โรงเรียนบ้านหัวแก่ง 1 3 2
109 160 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ 0 0 0
110 161 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 4 27 10
111 163 โรงเรียนบ้านหาดพระ 0 0 0
112 162 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 0 0 0
113 164 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 0 0 0
114 136 โรงเรียนบ้านห้วฝาย 2 5 4
115 137 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 4 11 7
116 138 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 15 31 24
117 139 โรงเรียนบ้านห้วยคัง 0 0 0
118 141 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย 1 6 3
119 143 โรงเรียนบ้านห้วยตาด 22 79 40
120 145 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 7 13 9
121 146 โรงเรียนบ้านห้วยนา 1 3 2
122 147 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 11 20 14
123 148 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 1 2 2
124 149 โรงเรียนบ้านห้วยพอด 6 13 8
125 150 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 15 44 26
126 151 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 5 14 10
127 152 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 1 3 2
128 153 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 4 5 5
129 154 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 2 4 2
130 155 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 3 12 6
131 156 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 1 3 2
132 158 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 9 15 12
133 142 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 2 2 2
134 157 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 5 9 5
135 144 โรงเรียนบ้านห้วยโตก 2 3 3
136 140 โรงเรียนบ้านห้วยไค้ 4 8 6
137 169 โรงเรียนบ้านอุมุง 2 8 4
138 045 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 14 16 15
139 100 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 8 25 14
140 107 โรงเรียนบ้านเมี่ยง 6 12 9
141 113 โรงเรียนบ้านเลิง 2 5 3
142 126 โรงเรียนบ้านเสี้ยว 4 9 4
143 029 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 15 30 21
144 031 โรงเรียนบ้านแก่งมี้ 1 1 1
145 030 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง 1 3 1
146 032 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 1 1 1
147 127 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 1 1 1
148 165 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 6 11 7
149 042 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 8 21 12
150 194 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 1 1
151 094 โรงเรียนบ้านโป่ง 3 6 5
152 095 โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้ว 0 0 0
153 104 โรงเรียนบ้านโพน 1 1 1
154 101 โรงเรียนบ้านโพน(เชียงคาน) 4 10 7
155 102 โรงเรียนบ้านโพนทอง 3 27 10
156 103 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 2 3 3
157 168 โรงเรียนบ้านใหม่ 15 25 19
158 166 โรงเรียนบ้านใหม่ตาแสง 0 0 0
159 099 โรงเรียนบ้านไผ่โทน 0 0 0
160 111 โรงเรียนบ้านไร่ทาม 2 2 2
161 172 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 7 45 13
162 174 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม 10 16 12
163 175 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 20 52 22
164 176 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 6 19 9
165 173 โรงเรียนมโนบุเรศบำรุงการ 0 0 0
166 178 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 9 32 19
167 179 โรงเรียนวังโป่งท่าวังแคน 0 0 0
168 182 โรงเรียนหทัยคริสเตียน 13 47 20
169 183 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 15 32 22
170 185 โรงเรียนอนุบาลชื่นจิต 1 3 1
171 187 โรงเรียนอนุบาลธีรญาฟ้าใส 0 0 0
172 188 โรงเรียนอนุบาลพระศรีสงคราม 0 0 0
173 189 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 1 3 2
174 191 โรงเรียนอนุบาลอรพัฒน์ 0 0 0
175 184 โรงเรียนอนุบาลเจริญสว่าง 0 0 0
176 186 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 62 207 120
177 190 โรงเรียนอนุบาลเลย 40 112 67
178 004 โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ 3 8 5
179 170 โรงเรียนเพียงหลวง 18 1 2 1
180 177 โรงเรียนเมืองเลย 49 151 85
181 195 โรงเรียนเรียนรวมชุมชนบ้านปากชม-คกไผ่ 3 3 3
182 181 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 9 13 11
183 171 โรงเรียนโพนสว่างวังเย็น 13 21 18
184 022 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 13 22 18
185 035 โรงเรียนบ้านขอนแดง 0 0 0
186 105 โรงเรียนบ้านฟากนา 0 0 0
187 017 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีสะอาด 0 0 0
188 018 โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง 0 0 0
189 019 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง 6 13 8
190 020 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด 0 0 0
191 021 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม 0 0 0
192 180 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 0 0 0
รวม 1254 3160 1991
5151

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
<นายมงคล คณะศิริวงค์ e-mail : monkana11@gmail.com โทร 08-4793-9477>
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]