หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lei1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางวัชรี ดาวงษาครูโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางอ้อนนภา พิมเสนาครูโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
3. นางปวีณา จันทะวันครูโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวเดือนเพ็ญ สุระภาครูโรงเรียนบ้านเมี่ยงประธานกรรมการ
2. นางอัญชนา แพงเพ็งครูโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางสาวธนพร จันทร์ดวงครูโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสะอาด บุตรเตครูโรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็นประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ละตาครูโรงเรียนบ้านน้ำพรกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ กันหาวรรณะครูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางดรุณี วงษ์วชิรโชติครูโรงเรียนบ้านโสกวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางโกศล กุลกั้งครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงกรรมการ
3. นางสาวศุภวรรณ วังวรครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางละเอียด ทองสุทธิครูโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางบุญทัน สิงห์สุวรรณครูโรงเรียนบ้านธาตุวิทยากรรมการ
3. นางอรุณี สมวันครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางศรีอัมไพร ทองยาครูโรงเรียนบ้านกกดู่ประธานกรรมการ
2. นางจุลจิรา บุญมากครูโรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการ
3. นางละออง ผงบุญตาครูโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางดรุณี มนตรีรักษ์ครูโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางบรรจง สมานฉันท์ครูโรงเรียนบ้านสูบกรรมการ
3. นางวายุภา ประสานครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุเทือง จำรูญศิริครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยประธานกรรมการ
2. นางยุพิน หงส์สิริครูโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นางกมลลักษณ์ บุญโสมครูโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางพิมพา ผิวพันธมิตร ครูโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางสาววันทนีย์ ศรีบุรินทร์ครูโรงเรียนบ้านน้ำพรกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ แสงขาวครู โรงเรียนบ้านสงาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ ทิพรสครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา มีด้วงครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการ
3. นางสาวชนากานต์ สุวรรณคำครูโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านก้างปลาประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี วันทาแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยอาลัยกรรมการ
3. นางสาวปาลิตา โพธิ์ศรีครู โรงเรียนบ้านนาสี “สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๕๙"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางศิริรัตน์ ดาวงษาครู โรงเรียนบ้านห้วยกระทิงประธานกรรมการ
2. นางชนิดา พวงศิริครู โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็นกรรมการ
3. นางวัฒนา จันทะพลครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากชมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ ดาวงษาครู โรงเรียนบ้านห้วยกระทิงประธานกรรมการ
2. นางชนิดา พวงศิริครู โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็นกรรมการ
3. นางวัฒนา จันทะพลครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากชมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายกองสิน อ่อนวาดครู โรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ใครอุบลครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
3. นางสุธิกานต์ ยึนประโคนครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางอนันต์ พลแจ้งครู โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีฉาย สวัสดิ์รักษ์ครู โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้กรรมการ
3. นางศิริภรณ์ ดวงคำน้อยครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายนิตยา พลดงนอกครู โรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางประยูรศรี บำรุงภักดีครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงกรรมการ
3. นางสาวภัทริกา อาจจุลฬา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนราพงศ์ อาษารินทร์ครู โรงเรียนบ้านน้ำพรประธานกรรมการ
2. นายกองทัพ บุตรเตครู โรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการ
3. นางรุ่งนภา แก้วลอดครู โรงเรียนบ้านยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางศศิธร สอนพรม ครู โรงเรียนบ้านห้วยพอดประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ชาวเชียงตุงครู โรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ วรสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพรชัย โสกัณทัตครู โรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นายพีรพงศ์ แสงสว่างครู โรงเรียนบ้านเมี่ยงกรรมการ
3. นางปิ่นลดา ฮดมาลีครู โรงเรียนบ้านคกงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายบุญสนอง อาจจุลฬาครู โรงเรียนบ้านสูบประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญญาพร พรานไพรครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นางสาวอนัญญา อุปรีทีครู โรงเรียนบ้านสงาวกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาววัชรี สมวัน ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน“ปทุมมาสงเคราะห์”ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพรรณ นำภาครูโรงเรียนบ้านหนองผำกรรมการ
3. นางสุกัญญา ทองวัฒน์ครูโรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนันทะนา สุขสมบูรณ์ครูโรงเรียนชุมนบ้านท่าสะอาดประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ อุบลชัยครูโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางสาวธาริดา แสนใจวุฒิครูโรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางมยุรี เดชธงไชยครูโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางนพพร แกมนิรัตน์ครูโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นางลำพูน สุวรรณศรีครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน“ปทุมมาสงเคราะห์”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ ปานทะยักครูโรงเรียนบ้านห้วยตาดประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กันหาอาจครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อกรรมการ
3. นายสุเมธ ดูลีปี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางนิศรา ไชยเพียครูโรงเรียนห้วยเหล็กประธานกรรมการ
2. นางนงพงา ไชยแสงครูโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
3. นางสุปราณี วิไลลักษณ์ครูโรงเรียนบ้านนาโคกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางกณิศนันท์ ชมเชยครูโรงเรียนบ้านติ้วน้อยประธานกรรมการ
2. นายเอกฉันท์ วันนาครูโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
3. นายสาคร นุทธบัตรครูโรงเรียนบ้านนาแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ เพชรสังคุณครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงประธานกรรมการ
2. นางฉันทกาญจน์ ราชมาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96กรรมการ
3. นางสกลสินธุ์ พลเพชรครูโรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสุทธิศักดิ์ พลพันธ์ครูโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางประไพรัตน์ สอนสีดาครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ พานหล้าครูโรงเรียนบ้านน้ำพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางอุบล แก้ววงษาครูโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางสมัย ปริบาลครูโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
3. นางสาวฉลวย สุวรรณพรรคครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน“ปทุมมาสงเคราะห์”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวงศกร สาลาสุตาครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ทองปลิวครูโรงเรียนบ้านน้ำภูกรรมการ
3. นายพิทยา สุโขยะชัยครูโรงเรียนบ้านแก่งปลาปกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางถาวร ฮดมาลีครูโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ เสมาเพชรครูโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
3. นายภานุสิทธิ์ มหานิลครูโรงเรียนบ้านหนองผำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายทองอินทร์ อุบลชัยครูโรงเรียนบ้านหนองปกติประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ ภักมีโรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการ
3. นายนพดล เครือปละครูโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวลักษมณ ผิวสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านปางคอมประธานกรรมการ
2. นางวารุณี กุลบุตรครูโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ศิริหล้าครูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสวรรค์ อ่อนบุญครูโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮีประธานกรรมการ
2. นายสามารถ อ้วนสิงห์ครูโรงเรียนบ้านน้ำแคมกรรมการ
3. นายเฉลิมชนม์ เข็มศรครูโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายรุ่งเรือง ไชยจันหอมครูโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชนะกาลีครูโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการ
3. นายเขียน เทพกรมครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางทองนวล จำปาสิมครู โรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นายบรรชา พานทองสิมครู โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางนรากร แก้วสุวรรณครู โรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอุบลรัตน์ ทุมสงครามครู โรงเรียนบ้านนาป่าหนาดประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ กาญจนโกมลครู โรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
3. นางปิยะวดี สุริฉายครู โรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ แก้วพิลารมณ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยพอดประธานกรรมการ
2. นายบุญชู ตาดีครู โรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการ
3. นางนิภาพรรณ ออมิตาครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางรัชดา สืบผางผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุไกร มุ่งกั้นกลางครู ร.ร. บ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นายชัชพงษ์ สายนวลครู โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเริงศักดิ์ ปางชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่านาดประธานกรรมการ
2. นายสนธยา พันชะโกผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ ใจบุญครูโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุธน สุพรมอินทร์ผอ.ร.ร.บ้านกกดู่ประธานกรรมการ
2. นายอนุศาสตร์ ป้องศิริครู ร.ร. บ้านห้วยบ่อซืนกรรมการ
3. นายวีระเดช มณีนพรอง ผอ. บ้านท่าลี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายแหลมทอง ดวงศรีครู โรงเรียนบ้านสูบประธานกรรมการ
2. นางสายสมภาร ทะไกรเนตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงกรรมการ
3. นายเจษฎา ชนะชัยครู โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางญาณิศา อยู่งานผอ.ร.ร. บ้านหนองดอกบัวประธานกรรมการ
2. นางสรัสวดี สีลารักษ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์กรรมการ
3. นางจรัสศรี บุตรเตครู โรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายณภัทร แก้วแจ่มผอ.โรงเรียนบ้านเลิงประธานกรรมการ
2. นางนริณี เนียมชมภูครู โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวฐิติกาญจน์ ศรีทานนท์ครู โรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมพร ราศรีชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากระเซ็งประธานกรรมการ
2. นางสุวัฒนา วรรณะเดชะครูโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
3. นางวิยะดา ภูศรีดินครู โรงเรียนบ้านผาแบ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียซำพุุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพนมไพร เปาวนาครู โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮีกรรมการ
3. นางสาวพิมลภัส ปานแปงรอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางดวงสุดา รุ่งเรืองครู โรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางวรุณี วอแพงครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ ชัยเจริญพัฒนาครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ นันทะผาครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ ภูพาทีครู โรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
3. นางเจษฎา อภิวงศ์งามครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายนิรุจน์ พักกระโทกรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำแคมประธานกรรมการ
2. นายอาณัฐ ก้อนแพงครู โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้กรรมการ
3. นายสงบ พลพันธ์ครู โรงเรียนบ้านนาแขมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพล คำมูลครู โรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นายกิตต์ ชารีวันครู โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการ
3. นางพิมญาภัศ สิมสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านน้ำแคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพิษณุ อุตสาหะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไผ่โทนประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ พานิชครูโรงเรียนบ้านคกเว้ากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ สวัสดิ์ธรรมครูโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
4. นางสาวศิริขวัญ กล่ำเครือครูโรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกกรรมการ
5. นายวิทยา โพลาครูโรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายธราภพ วีระประทีปผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสาประธานกรรมการ
2. นายจำลอง ราชโยธาครูโรงเรียนบ้านเมี่ยงกรรมการ
3. นายบุญทัน มั่งบู่แว่นครูโรงเรียนบ้านคอนสากรรมการ
4. นายสมใจ อับไพชาครูโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
5. นางสาวสุนทรี ศรีมงคลครูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ณภัทร บุญโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ กาญจนโกมลครูโรงเรียนมโนบุเรศบำรุงการกรรมการ
3. นายอานนท์ ชาวตวันตกครูโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ วงษ์ดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกงิ้วประธานกรรมการ
2. นายธนู บุญตอมพนักงานราชการโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการ
3. นายสมชาย สตารัตน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางสาวดาราวรรณ วงศ์คำครู โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ พลดีครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อกรรมการ
3. นายพงษ์สุรการ แสงพราวครู โรงเรียนบ้านบวกอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางสาวดาราวรรณ วงศ์คำครู โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ พลดีครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อกรรมการ
3. นายพงษ์สุรการ แสงพราวครู โรงเรียนบ้านบวกอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวดาราวรรณ วงศ์คำครู โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ พลดีครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อกรรมการ
3. นายพงษ์สุรการ แสงพราวครู โรงเรียนบ้านบวกอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวนพวรรณ อนุโยธาครู โรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ ทองมาครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวนพวรรณ อนุโยธาครู โรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ ทองมาครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวนพวรรณ อนุโยธาครู โรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ ทองมาครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายกรกช ศิริบุตรวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้วประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ครองสถานครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ชมภูบุตรครู โรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายกรกช ศิริบุตรวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้วกรรมการ
2. นางบุปผา ครองสถานครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ชมภูบุตรครู โรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุเขต โกมลไสยครู โรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ สุวรรณไกรษรครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการ
3. นางสาวอาภาพร ทัพซ้ายครู โรงเรียนบ้านน้ำคิวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุเขต โกมลไสยครู โรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ สุวรรณไกรษรครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการ
3. นางสาวอาภาพร ทัพซ้ายครู โรงเรียนบ้านน้ำคิวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุเขต โกมลไสยครู โรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ สุวรรณไกรษรครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการ
3. นางสาวอาภาพร ทัพซ้ายครู โรงเรียนบ้านน้ำคิวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายกรกช ศิริบุตรวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้วกรรมการ
2. นางบุปผา ครองสถานครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ชมภูบุตรครู โรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสถิตย์ วิเศษสัตย์ครู โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ไตรโยธีครู โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้วกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ วงศ์ป้องครู โรงเรียนบ้านก้างปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสถิตย์ วิเศษสัตย์ครู โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ไตรโยธีครู โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้วกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ วงศ์ป้องครู โรงเรียนบ้านก้างปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ สิงห์สุวรรณครู โรงเรียนบ้านสูบประธานกรรมการ
2. นายสกุล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการ
3. นายธวัชชัย ปัญญาดาครู โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังข์คีตศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ชมมณีครูโรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสงกรานต์ สารวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
5. นายภิญโญ ลาโสมครูโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นายสังหาร ระนาจโรงเรียนหนองดอกบัวกรรมการ
7. นายโยธี ไชยคีนีครูโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
8. นายอิศรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลย กรรมการ
9. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังข์คีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ชมมณีครูโรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสงกรานต์ สารวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
5. นายภิญโญ ลาโสมครูโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นายโยธี ไชยคีนีครูโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
7. นายอิศรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลย กรรมการ
8. นายสังหาร ระนาจครูโรงเรียนหนองดอกบัวกรรมการ
9. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังขืคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.ลย.3กรรมการ
3. นายเกียรติศักดื์ ชมมณีโรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสงกรานต์ สารวงษ์โรงเรียนบ้านโนน สพป.ลย.2กรรมการ
5. นายภิญโญ ลาโสมโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นายโยธี ไชยคีนีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
7. นายสังหาร ระนาจโรงเรียนบ้านหนองดอกบัวกรรมการ
8. นายอิสรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
9. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังข์คีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ชมมณีครูโรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสงกรานต์ สารวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 กรรมการ
5. นายภิญโญ ลาโสมครูโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นายสังหาร ระนาจครูโรงเรียนหนองดอกบัวกรรมการ
7. นายโยธี ไชยคีนีครูโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
8. นายอิศรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลย กรรมการ
9. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังขืคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.ลย.3กรรมการ
3. นายเกียรติศักดื์ ชมมณีโรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสงกรานต์ สารวงษ์โรงเรียนบ้านโนน สพป.ลย.2กรรมการ
5. นายภิญโญ ลาโสมโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นายสังหาร ระนาจโรงเรียนบ้านหนองดอกบัวกรรมการ
7. นายโยธี ไชยคีนีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
8. นายอิสรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
9. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังข์คีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ชมมณีครูโรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสงกรานต์ สารวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 กรรมการ
5. นายภิญโญ ลาโสมครูโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นายสังหาร ระนาจครูโรงเรียนหนองดอกบัวกรรมการ
7. นายโยธี ไชยคีนีครูโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
8. นายอิศรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลย กรรมการ
9. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังข์คีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ชมมณีครูโรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสงกรานต์ สารวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
5. นายภิญโญ ลาโสมครูโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นายสังหาร ระนาจครูโรงเรียนหนองดอกบัวกรรมการ
7. นายโยธี ไชยคีนีครูโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
8. นายอิศรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
9. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังข์คีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ชมมณีครูโรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสงกรานต์ สารวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
5. นายภิญโญ ลาโสมครูโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นายสังหาร ระนาจครูโรงเรียนหนองดอกบัวกรรมการ
7. นายโยธี ไชยคีนีครูโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
8. นายอิศรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลย กรรมการ
9. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังข์คีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ชมมณีครูโรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสงกรานต์ สารวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
5. นายภิญโญ ลาโสมครูโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นายสังหาร ระนาจครูโรงเรียนหนองดอกบัวกรรมการ
7. นายโยธี ไชยคีนีครูโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
8. นายอิศรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
9. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังข์คีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ชมมณีครูโรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสงกรานต์ สารวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
5. นายภิญโญ ลาโสมครูโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นายสังหาร ระนาจครูโรงเรียนหนองดอกบัวกรรมการ
7. นายโยธี ไชยคีนีครูโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
8. นายอิศรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
9. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังข์คีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ชมมณีครูโรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสงกรานต์ สารวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
5. นายภิญโญ ลาโสมครูโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นายสังหาร ระนาจครูโรงเรียนหนองดอกบัวกรรมการ
7. นายโยธี ไชยคีนีครูโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
8. นายอิศรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
9. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังข์คีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ชมมณีครูโรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสงกรานต์ สารวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
5. นายภิญโญ ลาโสมครูโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นายสังหาร ระนาจครูโรงเรียนหนองดอกบัวกรรมการ
7. นายโยธี ไชยคีนีครูโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
8. นายอิศรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
9. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังข์คตศิลป์ครู อนุบาลด่านซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่กกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ชมมณีครู โรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ บุตรโสมตาครูโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
5. นายภิญโญ ลาโสมครู โรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นายสังหาร ระนาจครู โรงเรียนบ้านหนองดอกบัวกรรมการ
7. นายโยธี ไชยคีนีครู โรงเรียนนาอ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19กรรมการ
8. นายอิศรา ดาทองงอนครู โรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
9. นายเอกกร อินทร์งามครู โรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกิติพงษ์ สาวิสัยครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นายขยาย มาตะศรีครูโรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุมกรรมการ
3. นายบันเทิง สมหมายครูโรงเรียนบ้านไร่ทามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเล็ก กันทะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้วน้อยประธานกรรมการ
2. นางบุณญรัศม์ แก้ววงษาครูโรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์กรรมการ
3. นายมาโนช บาริศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกิติพงษ์ สาวิสัยครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นายขยาย มาตะศรีครูโรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุมกรรมการ
3. นายบันเทิง สมหมายครูโรงเรียนบ้านไร่ทามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเล็ก กันทะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้วน้อยประธานกรรมการ
2. นางบุณญรัศม์ แก้ววงษาครูโรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์กรรมการ
3. นายมาโนช บาริศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ทุมสงครามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรชนก ศรพรหมครู โรงเรียนบ้านนาแขมกรรมการ
3. นายภาคภูมิ ภารสงวนครูโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ บุตรโสมตาโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นายอิสรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ทลาไธสงโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ทุมสงครามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรชนก ศรพรหมครูโรงเรียนบ้านนาแขมกรรมการ
3. นายภาคภูมิ ภารสงวนครูโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ บุตรโสมตาครูโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นายอิสรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ทลาไธสงครูโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ธนะสูตรครูโรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นางอรภัทร ลองครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
3. นายติณณา ยศธำรงครูโรงเรียนบ้านห้วยอาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา ไชยโยแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาพอดประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศิรินันทยานนท์ครูโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นายไกรลาศ ปังคะบุตรครูโรงเรียนบ้านห้วยอาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสุจิตรา ไชยโยแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาพอดประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศิรินันทยานนท์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการ
3. นายไกรลาศ ปังคะบุตรโรงเรียนบ้านห้วยอาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา ไชยโยแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาพอดประธานกรรมการ
2. นายสมศรี ศิรินันทยานนท์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการ
3. นายไกรลาศ ปังคะบุตรโรงเรียนบ้านห้วยอาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ ธรรมกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นายศุภกฤต สุวรรณสิงห์ครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการ
3. นางสาวสุทธิวรรณ มณีศิวฐานิดา ครูโรงเรียนบ้านนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกริชพรหม ประสานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา บุตรวิไลครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ กรรมการ
3. นายเพชรวิมาน อวนป้องครูโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุบรรณ ธรรมกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นายศุภกฤต สุวรรณสิงห์ครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการ
3. นางสาวสุทธิวรรณ มณีศิวฐานิดา ครูโรงเรียนบ้านนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกริชพรหม ประสานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา บุตรวิไลครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ กรรมการ
3. นายเพชรวิมาน อวนป้องครูโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังข์คีตศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ชมมณีครูโรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสงกรานต์ สารวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
5. นายภิญโญ ลาโสมครูโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นายสังหาร ระนาจครูโรงเรียนหนองดอกบัวกรรมการ
7. นายโยธี ไชยคีนีครูโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
8. นายอิศรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา พวงเพ็ชรครู โรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา มุ่งต่อมครู โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยากรรมการ
3. นายสริยาภรณ์ พลดาหาญครู โรงเรียนบ้านนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา พวงเพ็ชรครู โรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นายกรรณิกา มุ่งต่อมครู โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยากรรมการ
3. นางสริยาภรณ์ พลดาหาญครู โรงเรียนบ้านนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา พวงเพ็ชรครู โรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา มุ่งต่อมครู โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยากรรมการ
3. นางสริยาภรณ์ พลดาหาญครู โรงเรียนบ้านนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา พวงเพ็ชรครู โรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา มุ่งต่อมครู โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยากรรมการ
3. นายสริยาภรณ์ พลดาหาญครู โรงเรียนบ้านนาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายชัยณรงค์ หงส์สิริครู โรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ วิชัยครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการ
3. นางกนกวรรณ เหง้าวิชัยครู โรงเรียนบ้านหนองผำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ หงส์สิริครู โรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ วิชัยครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการ
3. นางกนกวรรณ เหง้าวิชัยครู โรงเรียนบ้านหนองผำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายนพดล ศรีสว่างครู โรงเรียนบ้านกกดู่ประธานกรรมการ
2. นางสรวงสุดา แก้วอุดรครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" กรรมการ
3. นางสาววรรณา แก้วยาศรีครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีสว่างครู โรงเรียนบ้านกกดู่ประธานกรรมการ
2. นางสรวงสุดา แก้วอุดรครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" กรรมการ
3. นางวรรณา แก้วยาศรีครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ แสนนางชนครู โรงเรียนบ้านโพนประธานกรรมการ
2. นายปรีดา อินทรเจริญโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
3. นายสุวิทย์ วงศ์ป้องครู โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ แสนนางชนครู โรงเรียนบ้านโพนประธานกรรมการ
2. นางบัวคำ ชัชวาลย์ครู โรงเรียนบ้านปากหมากกรรมการ
3. นางสุวิทย์ วงศ์ป้องครู โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางจำนงค์ ศรีมังกรผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ประธานกรรมการ
2. MissLu Changครู ภาษาจีน โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. MissLu Mengmengครูสอนภาษาจีน โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นางพนิดา กุลเทียนประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางประยูร เหตุเกษข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุมุงกรรมการ
3. นางศุประจักษ์ จันทรังษีข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. ร.ต.ท.อาคม ขวัญคุ้มหัวหน้าวิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเลยกรรมการ
5. นายมงคล สุราสาครู โรงเรียนบ้านตาดข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
6. นางปณิดา พรมศิริครู โรงเรียนบ้านน้ำคิวกรรมการ
7. นายกรกช ศิริบุตรวงศ์ครู โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้วกรรมการ
8. นายพัสกร แก้วสีแดงข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางศิริเพ็ญ กลั่นสมจิตต์ครูอัตราจ้าง โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้กรรมการ
10. นายพิสิต เสนานุชเจ้าหน้าที่ลูกเสือกรรมการ
11. นางสงวน เสนานุชนักวิชาการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ รัชฎาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ สารวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โสมาศรีครู โรงเรียนบ้านกกทองกรรมการ
4. ด.ต.สุวิทย์ ภูนาเงินผบ.หมู่ สถานีตำรวจภูธรเมืองเลยกรรมการ
5. นายมนัส สิงห์สถิตย์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิทยา เบ้ามงคลครู โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยโทอำนาจ บำรุงแนวนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙กรรมการ
8. นายอำนาจ ภาระดีครู โรงเรียนบ้านห้วยกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ แก้วชูฟองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ งามสวัสดิ์ครู โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางพูลสิน คัมภ์บุญยอครู โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นายปิยะมิตร รามศิริครู โรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการ
5. นางสาวจีรพรรณ จันทรังษีครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
6. นายเหรียญทอง สุขใจข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจรีย์พร พรหมพุทธานักวิชาการศึกษากรรมการ
3. นางยุวพรรณ ศรีเสมอครูช่วยราชการ สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กรรมการ
4. นางภคมน หิรัญมณีมาศนักวิชาการศึกษากรรมการ
5. นางสุชาดา กองสิงห์นักวิชาการศึกษากรรมการ
6. นางเกื้อกูล อาจแก้วนักวิชาการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจรีย์พร พรหมพุทธานักวิชาการศึกษากรรมการ
3. นางยุวพรรณ ศรีเสมอครูช่วยราชการ สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กรรมการ
4. นางภคมน หิรัญมณีมาศนักวิชาการศึกษากรรมการ
5. นางสุชาดา กองสิงห์นักวิชาการศึกษากรรมการ
6. นางเกื้อกูล อาจแก้วนักวิชาการศึกษากรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางหนูเอื้อ อัศวรัตนกุลครู โรงเรียนบ้านกกดู่ ประธานกรรมการ
2. นางโสภา สารศรีครู โรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการ
3. นางเกษม ยศปัญญาครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากชมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางผกากร ศรัทธาสุขครู โรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นางภาวินี หาญวาฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
3. นางสุธาศินี กาญจนโกมลครู โรงเรียนบ้านน้ำภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสุภาพ มาดีโรงเรียนชุมชนบ้านปากชมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา แสนดีโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นางสาวกัลนิภา เลิศคอนสารโรงเรียนบ้านคอนสากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสภาพ มาดีโรงเรียนชุมชนบ้านปากชมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา แสนดีโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นางกัลนิภา เลิศคอนสารโรงเรียนบ้านคอนสากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางศรีสมพร ทุยาติโกครู โรงเรียนบ้านนาซ่าวประธานกรรมการ
2. นางวิชชุลดา ปาระแก้วครู โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการ
3. นางสาวดวงดาว ส้านสิงห์ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวอนุจรี ประสาวะนังครู โรงเรียนบ้านติ้วน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวจุติพร พงศ์สัมพันธ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
3. นางสาวนิตยา หยองเอ่นครู โรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภาณุพันธ์ จันทราครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยประธานกรรมการ
2. นายยุทธพล ศรีพลครู โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการ
3. นายฤทธิ์อนันต์ พลซาครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายชัยภูษิต พงศ์สัมพันธ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงประธานกรรมการ
2. นายลือเดช ป้องศิริครู โรงเรียนบ้านนาดินดำกรรมการ
3. นางสาวศิวพร พันธ์มุกครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายลือเดช ป้องศิริครู โรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นายฐิติพงษ์ ศรีบัวรินทร์ครู โรงเรียนบ้านห้วยซวกคกเลาใต้กรรมการ
3. นางสาวศิวพร พันธ์มุกครู โรงเรียนร.อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายกมล วันหากิจครู โรงเรียนบ้านท่าบมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาส ต่อมจันทร์ครู โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนกรรมการ
3. นางสาววชิรวรรณ เทียมทันครู โรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ขูรีรังรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาส ต่อมจันทร์ครู โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนกรรมการ
3. นายกมล วันหากิจครู โรงเรียนบ้านท่าบมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายศิริ คณะศิริวงค์ครู โรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นายภาสกร ทุมสงครามครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96กรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์ครู โรงเรียนบ้านติ้วน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายวีระเดช มณีนพรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุษฤดี อุปฮาดครู โรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นายปิยมิตร รามศิริครู โรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวีระเดช มณีนพรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุษฤดี อุปฮาตครู โรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นายปิยมิตร รามศิริครู โรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวีระเดช มณีนพรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุษฤดี อุปฮาตครู โรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นายปิยมิตร รามศิริครู โรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุศักดิ์ โสมพันธุ์ครู โรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรา บุตรเพ็ญครู โรงเรียนบ้านกกดู่กรรมการ
3. นายดนุพล คำพาครู โรงเรียนบ้านนาซ่าวกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายทีปกร โพธิ์จันทร์ครู โรงเรียนบ้านกกทองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทอภิชิต บุญผ่องศรีครู โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการ
3. นายพงษ์สุรการ แสงพราวครู โรงเรียนบ้านบวกอ่างกรรมการ
4. นายอดิศร สุขเสริมครู โรงเรียนบ้านคกเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายทีปกร โพธิ์จันทร์ครู โรงเรียนบ้านกกทองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทอภิชิต บุญผ่องศรีครู โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการ
3. นายพงษ์สุรการ แสงพราวครู โรงเรียนบ้านบวกอ่างกรรมการ
4. นายอดิศร สุขเสริมครู โรงเรียนบ้านคกเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายทีปกร โพธิ์จันทร์ครู โรงเรียนบ้านกกทองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทอภิชิต บุญผ่องศรีครู โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการ
3. นายพงษ์สุรการ แสงพราวครู โรงเรียนบ้านบวกอ่างกรรมการ
4. นายอดิศร สุขเสริมครู โรงเรียนบ้านคกเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายทีปกรณ์ โพธิ์จันทร์ครู โรงเรียนบ้านกกทองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทอภิชิต บุญผ่องศรีครู โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการ
3. นายพงษ์สุรการ แสงพราวครู โรงเรียนบ้านบวกอ่างกรรมการ
4. นายอดิศร สุขเสริมครู โรงเรียนบ้านคกเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสวรรค์ จันทนาครู โรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นายคำตัน รามศิริครู โรงเรียนบ้านกกชุมแสงกรรมการ
3. นางคำปักษ์ บุญชิตครู โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสวรรค์ จันทนาครู โรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นายคำตัน รามศิริครู โรงเรียนบ้านกกชุมแสงกรรมการ
3. นางคำปักษ์ บุญชิตครู โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวัฒนา ตาปราบครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เบ้าแก้วครู โรงเรียนบ้านสงาวกรรมการ
3. นางสุภาพร ชมวงษ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยโตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา ตาปราบครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เบ้าแก้วครู โรงเรียนบ้านสงาวกรรมการ
3. นางสุภาพร ชมวงษ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยโตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ โสภาวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพิ่มสุข ม่วงนนทศรีครู โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดีกรรมการ
3. สิบเอกอัครเดช เทพโสภาครู โรงเรียนบ้านชมน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ โสภาวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพิ่มสุข ม่วงนนทศรีครู โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดีกรรมการ
3. สิบเอกอัครเดช เทพโสภาครู โรงเรียนบ้านชมน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุดารัตน์ พงษ์สัมพันธ์ครู โรงเรียนบ้านนาดอกคำประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง อองภาครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคารกรรมการ
3. นางพรนิภา จำปานิลครู โรงเรียนบ้านกกทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ พงษ์สัมพันธ์ครู โรงเรียนบ้านนาดอกคำประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง อองภาครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคารกรรมการ
3. นางพรนิภา จำปานิลครู โรงเรียนบ้านกกทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ ชื่นใจครู โรงเรียนบ้านบวกอ่างประธานกรรมการ
2. นางรัตนรัตน์ ราชมีครู โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางนฤมล พิมพ์หล่อครู โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ชื่นใจครู โรงเรียนบ้านบวกอ่างประธานกรรมการ
2. นางรัตนรัตน์ ราชมีครู โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางนฤมล พิมพ์หล่อครู โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเอมอร นาคเสนครู โรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร แก้วยาศรีครู โรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
3. นางพิสมัย บุรมย์ครู โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเอมอร นาคเสนครู โรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร แก้วยาศรีครู โรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
3. นางพิสมัย บุรมย์ครู โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางมาศชุณีย์ รักสุจริตครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ยืนสุขครู โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลามกรรมการ
3. นางพัชรียา จันทะบับภาศรีครู โรงเรียนบ้านน้ำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางมาศชุณีย์ รักสุจริตครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ยืนสุขครู โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลามกรรมการ
3. นางพัชรียา จันทะบับภาศรีครู โรงเรียนบ้านน้ำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางประภาพร สุวรรณสิงห์ครู โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางมาริษา วงษ์ดีครู โรงเรียนบ้านโพน (เชียงคาน)กรรมการ
3. นางรัตนาภา แสนใจวุฒิครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางประภาพร สุวรรณสิงห์ครู โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางมาริษา วงษ์ดีครู โรงเรียนบ้านโพน (เชียงคาน)กรรมการ
3. นางรัตนาภา แสนใจวุฒิครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางระเบียบ นิลสายครู โรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ ขันตีชูครู โรงเรียนบ้านคอนสากรรมการ
3. นางอุไร ธนุการครู โรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ นิลสายครู โรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ ขันตีชูครู โรงเรียนบ้านคอนสากรรมการ
3. นางอุไร ธนุการครู โรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอัญญารัตน์ ทาแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำพี้ประธานกรรมการ
2. นางอนงรักษ์ สอนพงษ์ครูโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
3. นางชัญญา คำยิ่งเดชาภัทรครูโรงเรียนบ้านผาแบ่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุพรรณี กุลภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกเว้าประธานกรรมการ
2. นางแอนนา ศรีบุรินทร์ครูโรงเรียนบ้านเชียงกลมกรรมการ
3. นางเมทินี แก้วไชยะครู โรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกันธิมา คณะศิริวงค์ครู โรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา แสนดีครู โรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นางเกษร ทะโพนชัยครู โรงเรียนบ้านโพนป่าแดงกรรมการ
4. นางสาวปลายมาศ ก้อนคำครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกันธิมา คณะศิริวงค์ครู โรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา แสนดีครู โรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นางเกษร ทะโพนชัยครู โรงเรียนบ้านโพนป่าแดงกรรมการ
4. นางสาวปลายมาศ ก้อนคำครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกันธิมา คณะศิริวงค์ครูโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางเกษร ทะโพนชัยครูโรงเรียนบ้านโพนป่าแดงกรรมการ
3. นางสาวปลายมาศ ก้อนคำครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา แสนดีครูโรงเรียนเมืองเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกันธิมา คณะศิริวงค์ครูโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา แสนดีครูโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นางเกษร ทะโพนชัยครูโรงเรียนบ้านโพนป่าแดงกรรมการ
4. นางปลายมาศ ก้อนคำครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกันธิมา คณะศิริวงค์ครูโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา แสนดีครูโรงเรียนเมืองเลยกรรมการ
3. นางเกษร ทะโพนชัยครูโรงเรียนบ้านโพนป่าแดงกรรมการ
4. นางสาวปลายมาศ ก้อนคำครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกันธิมา คณะศิริวงค์ครูโรงเรียนอนุบาลเลยประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา แสนดีครูโรงเรียนเมืองเลยรองประธานกรรมการ
3. นางเกษร ทะโพนชัยครูโรงเรียนบ้านโพนป่าแดงกรรมการ
4. นางสาวปลายมาศ ก้อนคำครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพนมไพร เปาวนาครู โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮีกรรมการ
3. นางสาวพิมลภัส ปานแปงรอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงสุดา รุ่งเรืองครู โรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางวรุณี วอแพงครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ ชัยเจริญพัฒนาครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวนพวรรณ อนุโยธาครู โรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ ทองมาครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวนพวรรณ อนุโยธาครู โรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ ทองมาครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ อนุโยธาครู โรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ ทองมาครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนพวรรณ อนุโยธาครู โรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ ทองมาครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนพวรรณ อนุโยธาครู โรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ ทองมาครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ อนุโยธาครู โรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ ทองมาครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนพวรรณ อนุโยธาครู โรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ ทองมาครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ อนุโยธาครู โรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ ทองมาครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนพวรรณ อนุโยธาครู โรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ ทองมาครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนพวรรณ อนุโยธาครู โรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ ทองมาครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ อนุโยธาครู โรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ ทองมาครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนพวรรณ อนุโยธาครู โรงเรียนบ้านแหล่งควายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ ทองมาครู โรงเรียนบ้านห้วยตาดกรรมการ
3. นายประวิทย์ ศิริภาษณ์ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ โสภาวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพิ่มสุข ม่วงนนทศรี ครูโรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดีกรรมการ
3. สิบเอกอัครเดช เทพโสภาครูโรงเรียนบ้านชมน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสวรรค์ จันทนาครูโรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นายคำตัน รามศิริครูโรงเรียนบ้านกกชุมแสงกรรมการ
3. นางคำปักษ์ บุญชิตครูโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสวรรค์ จันทนาครูโรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นายคำตัน รามศิริครูโรงเรียนบ้านกกชุมแสงกรรมการ
3. นางคำปักษ์ บุญชิตครูโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสวรรค์ จันทนาครูโรงเรียนบ้านนาดินดำประธานกรรมการ
2. นายคำตัน รามศิริครูโรงเรียนบ้านกกชุมแสงกรรมการ
3. นางคำปักษ์ บุญชิตครูโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางระเบียบ นิลสายครูโรงเรียนเมืองเลยประธานกรรมการ
2. นางอุไร ธนุการครูโรงเรียนบ้านนาดอกคำกรรมการ
3. นางเนตรชนก จารุศุภโชคครูโรงเรียนบ้านโพนป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศรีสมพร ทุยาติโกครู โรงเรียนบ้านนาซ่าวประธานกรรมการ
2. นางวิชชุลดา ปาระแก้วครู โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการ
3. นางสาวดวงดาว ส้านสิงห์ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีสมพร ทุยาติโกครู โรงเรียนบ้านนาซ่าวประธานกรรมการ
2. นางวิชชุลดา ปาระแก้วครู โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการ
3. นางสาวดวงดาว ส้านสิงห์ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีสมพร ทุยาติโกครู โรงเรียนบ้านนาซ่าวประธานกรรมการ
2. นางวิชชุลดา ปาระแก้วครู โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการ
3. นางสาวดวงดาว ส้านสิงห์ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศรีสมพร ทุยาติโกครู โรงเรียนบ้านนาซ่าวประธานกรรมการ
2. นางวิชชุลดา ปาระแก้วครู โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมกรรมการ
3. นางสาวดวงดาว ส้านสิงห์ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ ชื่นใจครู โรงเรียนบ้านบวกอ่างประธานกรรมการ
2. นางรัตนรัตน์ ราชมีครู โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางนฤมล พิมพ์หล่อครู โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ ชื่นใจครู โรงเรียนบ้านบวกอ่างประธานกรรมการ
2. นางรัตนรัตน์ ราชมีครู โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางนฤมล พิมพ์หล่อครู โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังขืคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.ลย.3กรรมการ
3. นายเกียรติศักดื์ ชมมณีโรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสงกรานต์ สารวงษ์โรงเรียนบ้านโนน สพป.ลย.2กรรมการ
5. นายภิญโญ ลาโสมโรงเรียนนาโป่งกรรมการ
6. นายสังหาร ระนาจโรงเรียนบ้านหนองดอกบัวกรรมการ
7. นายโยธี ไชยคีนีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
8. นายอิสรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
9. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังขืคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.ลย.3กรรมการ
3. นายเกียรติศักดื์ ชมมณีโรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสงกรานต์ สารวงษ์โรงเรียนบ้านโนน สพป.ลย.2กรรมการ
5. นายภิญโญ ลาโสมโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นายสังหาร ระนาจโรงเรียนบ้านหนองดอกบัวกรรมการ
7. นายโยธี ไชยคีนีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
8. นายอิสรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังขืคีตศิลป์โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.ลย.3กรรมการ
3. นายเกียรติศักดื์ ชมมณีโรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสงกรานต์ สารวงษ์โรงเรียนบ้านโนน สพป.ลย.2กรรมการ
5. นายภิญโญ ลาโสมโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นายสังหาร ระนาจโรงเรียนบ้านหนองดอกบัวกรรมการ
7. นายโยธี ไชยคีนีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
8. นายอิสรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังข์คีตศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ชมมณีครู โรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสงกรานต์ สารวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
5. นายภิญโญ ลาโสมครู โรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นายสังหาร ระนาจครู โรงเรียนบ้านหนองดอกบัวกรรมการ
7. นายโยธี ไชยคีนีครู โรงเรียนนาอ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กรรมการ
8. นายอิสรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการ
9. นายเอกกร อินทร์งามโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังข์คีตศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ชมมณีครู โรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสงกรานต์ สารวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
5. นายภิญโญ ลาโสมครู โรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นายสังหาร ระนาจครู โรงเรียนบ้านหนองดอกบัวกรรมการ
7. นายโยธี ไชยคีนีครู โรงเรียนนาอ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กรรมการ
8. นายอิศรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสังข์ศิลป์ชัย สังข์คีตศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ชมมณีครู โรงเรียนบ้านหนองนาทรายกรรมการ
4. นายสงกรานต์ สารวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2กรรมการ
5. นายภิญโญ ลาโสมครู โรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
6. นายสังหาร ระนาจครู โรงเรียนนาอ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กรรมการ
7. นายอิศรา ดาทองงอนครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
<นายมงคล คณะศิริวงค์ e-mail : monkana11@gmail.com โทร 08-4793-9477>
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]