รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
วันที่ .15 ,18 และ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงพิชญาภา   ศรีเมือง
 
1. นางบัวรอม   ศรีหาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงทิวาพร   เวียงอินทร์
 
1. นางนิดา   เวทย์ศิริยานันท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 1. นางสาวมาริษา  ศรีเสน
 
1. นางคันธะ  เรืองไชย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 1. เด็กหญิงจุทามณี  กุลม่วง
 
1. นางอุราวัน  เหลาสุภาพ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงอรทัย   ดวงบุบผา
 
1. นางปราณี   ศิลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 1. เด็กหญิงกชามาส   กิ่งป้อง
 
1. นางอุบล   พลราชม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  มะโนขันธ์
 
1. นางภัชรากรณ์  พันธุโพธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1. นางสาวน้ำทิพย์   สุนา
 
1. นางอุรวรา   เขจรรักษ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีบัว
 
1. นางศิริเพ็ญ  จันทะวัน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เทศารินทร์
 
1. นางอนัญญา  คาดีวี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1. นางสาวพรีชญา   เหลือผล
 
1. นางอุรวรา   เขจรรักษ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   แก้วรักษา
2. เด็กหญิงปุณยาพร   ผลสว่าง
3. เด็กหญิงสุทธาสินี   สายโน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   ทองจรัส
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายกัณตพงศ์  ศิลายศ
2. เด็กหญิงกานติมา  สีหินกอง
3. เด็กชายรชฏ  จิตจักร
 
1. นางสุภาวินี  อุ่นขจร
2. นางสาวขันธจักร  ปักใคหัง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  เขจรนาท
2. เด็กหญิงอารยา  ศรีรังษ์
3. เด็กหญิงเนตรนภาพร    มหิพันธ์
 
1. นางสาวนิตยา  คำพรมมา
2. นางจินดารัตน์  ยลพล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงวัลยา   ใจคุ้มเก่า
2. เด็กหญิงอรจิรา   บุษมงคล
 
1. นางอัจฉรา    ภาระเวช
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุย 1. นายพงศกร   ดลเอี่ยม
2. นางสาวศิรัญญา   ชื่นชม
 
1. นางยุวภา  จิตชื่น
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปรีดี 1. เด็กหญิงภัฏฐริชา   อุดมรัตน์
 
1. นางสุทธิสา  ทองมูล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายเจ้าใจ   เหล่าลุมพุก
 
1. นางสาววัลลภา   นาหัวนิล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 1. นายศิวนาถ  มะลิต้น
 
1. นายเกษม  เจนคจบ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 1. เด็กหญิงกัลยา  สาคร
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  การกระบวน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สุทธิโภชน์
 
1. นางสาวเยาวเรศ   เสนากิจ
2. นางเกณิกา  นาเมืองรักษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 1. เด็กหญิงชนิกานต์   ปังอุทา
2. เด็กหญิงดาราวดี  รีสวัสดิ์
3. เด็กชายเบญจวรรณ  ศิลาพจน์
 
1. นางสุชัญญา   เยื้องกลาง
2. นางพัฒชดาพร   โชติจไสว
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาล 1. เด็กหญิงจิรสุดา   มาตรจุฬา
2. เด็กชายบุณยวีร์   หาญกุล
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ใจศิริ
 
1. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
2. นางจิรภา  แสนณรงค์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   แสนเสนยา
2. เด็กหญิงลลิตา   พัฒนสาร
3. เด็กหญิงวรนุช   ศรีบุญลือ
 
1. นางณัฐธยาน์   บัวบาน
2. นางสาวสุกัญญา   ชาดำริห์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงพรพิมล   วงศรีเทพ
2. เด็กชายศิรชัช   พรมภาพ
 
1. นางสาวอาภรณ์   พืชหมอ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวีรพัฒน์   วิลัย
2. เด็กชายโอภากุล   นะคะจัด
 
1. นางผกากรอง  ศรีประไหม
2. นางสาวกัณฐิกา   บุตรศรีรักษ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1. เด็กชายภานุพงษ์   แสนคำ
 
1. นางอนุธิดา   สายทองสุข
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1. เด็กหญิงขนิษฐา   อินทุสร
 
1. นายประนอม   สายทองสุข
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1. เด็กหญิงกนิษฐานันท์   พรมนิกร
 
1. นางสาวแววตา   พอศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงกันตา   นาทองบ่อ
2. เด็กหญิงขวัญชนก   ใจกลาง
3. เด็กหญิงสุนันทา   สีดามน
 
1. นางรวิวรรณ   แสนเมืองชิน
2. นายสมพร   ค้ำชู
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบอน 1. เด็กชายชนะชน  แสงเพชร
2. เด็กหญิงศิรินญา  เรืองแสน
3. เด็กชายศุภวัฒน์  แสงเพชร
 
1. นางภัทรวดี   วิไลพรหม
2. นายวิจิตร  วิไลพรหม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  แก้วปัญญา
2. เด็กหญิงโชติรัตน์   มูลคา
3. เด็กหญิงไพรวรรณ  วิลาศรี
 
1. นางสาวจิตดาพร    แสงกล้า
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกมลวรรณ   ภูด่านงัว
2. นางสาวภารดา   กองอุดม
3. นางสาวศิรประภา   กุลอาจศรี
 
1. นางมนัสชนก   อุดมดี
2. นางกานต์สวลี   โชคดีพงษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อันทรบุตร
3. เด็กชายยศพล  หรัญรัตน์
 
1. นางวิไลลักษณ์  ศรีแก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. นางสาวดารุณี  แสงเจริญ
2. นางสาวนิตย์รดี  ภวัตพงศาไพศาล
3. นางสาวอภิญญา  สารีบุญ
 
1. นายธณัสกฤช  แสนบุญ
2. นายวัฒนพงษ์  เตรียมกรม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1. เด็กชายกฤต  สิงหศิริ
2. เด็กหญิงณัฐรญญา  ชิณโสม
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงษ์สว่าง
 
1. นางสาวสิรินาถ  หาญสินธ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. นางสาวประภัสสร  เรืองกัลป์
2. นางสาววัชราภรณ์  โถนารัตน์
3. นางสาวสุจิตตรา  โถนารัตน์
 
1. นางสาวธีรยา  เหล่าลือชา
2. นางบันดาล  ศรีมุกดา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 1. เด็กชายนิจภัทร์   เทศารินทร์
2. เด็กชายพิพัฒน์  ละอองศรี
 
1. นายถวัลย์   เทศารินทร์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 1. เด็กชายญาณากร  ศรีเลิศ
2. เด็กหญิงสายฝน  นวลตา
 
1. นายพีระเพชร  ไชยทองศรี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 1. เด็กชายธีรยุทธ   การกระบวน
2. เด็กชายธีรวีร์  พ่วงภี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์   โยคะสิงห์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 1. เด็กชายวงศกร  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายอภิชัย  อินทะสอน
 
1. นางสาวปาริชาด  กรรณิการ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแสน 1. เด็กชายธนพล   บุญภิญโญ
2. เด็กชายวานนท์   ผานจังหาร
 
1. นายปรีดา   มานะวงศ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1. นายชูเกียรติ   ชิณโน
2. นายอาวุธ   ประหา
 
1. นางชนิดาภรณ์   พลศรี
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 1. นายจักรกฤษณ์   บุญเริ่ม
2. เด็กชายบุริศ  ริกำแง
 
1. นายพรชัย  จันทไทย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กิติจันทร์
2. เด็กหญิงชลนิชา  สุขแสนรมณ์
3. เด็กหญิงธนกาญจน์  ฉายรัศมี
4. เด็กหญิงสุธิมา  ใจมั่น
5. เด็กหญิงอรฐิชา  สะภา
 
1. นางบุญเริ่ม  สมศิริ
2. นางเย็นใจ  รังวิเศษ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงจรัญญา  เพิ่มขึ้น
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  วิเศษขลา
3. เด็กหญิงปัณชนิต  อุทัยแสง
4. เด็กหญิงปาลิดา  แจวจันทึก
5. เด็กหญิงโสภิตา  แสงกล้า
 
1. นางเย็นใจ  รังวิเศษ
2. นางสาวกุหลาบ  อุบลเวช
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายชนากานต์   กองละคร
2. เด็กหญิงบุญณิศา   แก้วอัครฮาด
3. เด็กหญิงวิภาดา   ชาติชีวินทร์
4. เด็กหญิงเกวลิน   กรโสภา
5. เด็กหญิงเจนจิราภรณ์   จำปา
 
1. นางภัทราภรณ์   โยธารินทร์
2. นางบัวจันทร์   แช่มชื่น
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงจิดาภา   ภูแลนคู่
2. เด็กหญิงจิรัชยา   พรมศรี
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุรันนา
4. เด็กหญิงพัชรมัย  การรัตน์
5. เด็กหญิงอารยา  บุญมาก
 
1. นางวันเพ็ญ   เทศารินทร์
2. นางสาวสกุลรัช  วรรณฤทธิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล    โคตวินนท์
2. เด็กหญิงมิรันตรี   ศรีสุมาตย์
3. เด็กหญิงสุภาพร   สาวาปี
4. เด็กหญิงอชิรญา   ศรีสุมาตร์
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชา   เพ็ชร์เสนา
 
1. นางสาววรางคณา   พันประสาท
2. นางสาวอรุณรัตน์  คุณศรีเมฆ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายก้องภพ   กอธวัช
2. เด็กชายคริมหัน   นนทมาตร
3. เด็กหญิงฐิติพร   นนทมาตร
4. เด็กชายศุภกฤต   ชินโท
5. เด็กหญิงอินทิรา   บุษบงค์
 
1. นางวารี   บุษบงค์
2. นางบรรลุ   วรพันธุ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหมู 1. เด็กหญิงกนกเนตร   พลกล้า
2. เด็กหญิงชลลดา   อุ่นบุรมณ์
3. เด็กหญิงศิตาพร   กมุทะรัตน์
4. เด็กหญิงสุกัลยา   เสนารักษ์
5. เด็กหญิงอริสา   แสนสนิท
 
1. นายศรัณย์   ภูเกิดพิมพ์
2. นางสาวนิรวรรณ   เนื้อศรี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพิมูล 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ตินะโส
2. นางสาวธนพรณ์  ศิลาพจน์
3. นางสาวบุญยานุช  บุราสิทธิ์
4. เด็กชายปกรณ์  เชยชมศรี
5. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีสงคราม
 
1. นายอนุชิต  วรชิน
2. นางอุไรวรรณ  ภูหนองโอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา   แซ่ตั๊ง
2. เด็กหญิงจิรดา   สัปทนต์
3. เด็กชายจิรพนธ์  นามตาแสง
4. เด็กชายชลิต   นาเมืองจันทร์
5. เด็กชายณรงค์ชัย   โยงรัมย์
6. เด็กชายทักษ์ดนัย   ศรีโสดา
7. เด็กหญิงนันทญา   ผ่านจังหาร
8. เด็กชายนันทวัฒน์   จำปาหมื่น
9. เด็กหญิงนิชานาถ    คัดนาหง
10. เด็กชายพีรวัฒน์   พูลเพิ่ม
11. เด็กหญิงรติพร    วชิรนา
12. เด็กหญิงรุจิรา    หนูน้อย
13. เด็กหญิงวัชราภรณ์    เกี้ยมแสนเมือง
14. เด็กหญิงสิริทรา   แสงโคตร
15. เด็กหญิงสุกัญญา   ไชยมี
16. เด็กชายอุทัย   แสงสุวรรณ
17. เด็กหญิงอุมาพร    พิมพ์วงษ์
18. เด็กหญิงแพรวา    สมจิต
 
1. นายธนานุวัฒน์   รัตนสมบัติ
2. นางสาววิไลลักษณ์    สรตรัยอาคม
3. นางสาวสุกัญญา    พิมพร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชนา
2. เด็กชายคณนาถ  ลำพา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาคะโชติ
4. เด็กชายธนิสร  พันทะลา
5. เด็กชายธีรศักดิ์  ยุติกิจ
6. เด็กชายประมาล  เชื้อแก้ว
7. เด็กหญิงภัณทิลา  ปันนะกา
8. เด็กชายภูวเดช  อันทรบุตร
9. เด็กชายรพีพัทธ์  ศรีหามาศ
10. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ยุติกิจ
11. เด็กชายศิรากร  ดูลาสัตย์
12. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ตาดิยะ
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  เรียงสันเทียะ
14. เด็กชายเจษฎากร   บาลศรี
15. เด็กชายเอกพล  บุตรประเสริฐ
 
1. นางผกาพรรณ์  ฉายฉันท์
2. นางสาวรุ่งฤดี  วรรณทอง
3. นายบัญชา  ชำนาญ
4. นางปิ่นเพชร  คุ้มเมือง
5. นางปราณี  พิมพ์รส
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิง.ธนิดา   จันทร์ทองสุข
 
1. นางกรรยา    ถวิลการ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงเบญพร   โสภา
 
1. นางประภาพร  บุริภักดิ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    เหมือนชัยศรี
 
1. นายสงบ   ชูราษี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   โทเพชร
2. เด็กชายวิศรุต   คำคง
 
1. นางรัตนา   สุวรรณศรี
2. นางศุภลักษณ์   ขันชะพัฒน์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบอน 1. เด็กชายรัชนาท  หงษาชุม
2. เด็กหญิงศิริวิมล  อรรถประจง
 
1. นายสงค์   ดุลนีย์
2. นายอภิศักดิ์  สุวงทา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. นายนิพนธ์   ศิริเคน
2. เด็กหญิงวิภาพร   หาญศรี
 
1. นางศุภลักษณ์   ขันชะพัฒน์
2. นางบัวจันทร์   แช่มชื่น
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากระเดา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นพบุญ
2. เด็กหญิงดารณี  เหลี่ยมสิงขรณ์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   ศิลปชัย
4. เด็กหญิงพรทิพย์   แสงสาร
5. เด็กหญิงพัชรินทร์   คงเฉลียว
6. เด็กหญิงพัตรพิมล  นันผ่อง
7. เด็กหญิงพิสมัย  ชินโน
8. เด็กหญิงมัณริตา   ประทุม
9. เด็กหญิงสุพรรษา    จิตจง
10. เด็กหญิงอุไรพร   พิษสุวรรณ
 
1. นางสาววรกาล    พลนาคู
2. นางสุดใจ   วรรณทอง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจินตนาการ   จันทะแสน
2. เด็กหญิงชนิตา   ไพคำนาม
3. เด็กหญิงชลิตา   กั้วมาลา
4. เด็กหญิงดาหวัน   มะชิเปนา
5. เด็กชายธนกฤษ   ตาลพันธุ์
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทะแสน
7. เด็กหญิงระพีพรรณ   ตาลพันธุ์
8. เด็กหญิงศิริฤทัย   ไชยทองศรี
9. เด็กหญิงสาธิตา  ธรรมแสง
10. เด็กหญิงสาลิลา   ดลไพร
 
1. นางวารุณี   สืบชมพู
2. นางอุไรรัตน์   โชติสุวรรณ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 1. เด็กหญิงจิตตราลักษณ์  ศิริปราชญ์
2. เด็กหญิงชนิดา  นิลดวง
3. เด็กหญิงธิดาภา  สมเย็น
4. เด็กหญิงบุษยรัตน์  ราชสินธุ์
5. เด็กหญิงปิยพร  เผ่าดวงดี
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไปเจอะ
7. เด็กหญิงพิชสินีญ์  บุตรพรม
8. เด็กหญิงพิมนภา  ภูต้องศรี
9. เด็กหญิงพิยดา  รักคำมูล
10. เด็กหญิงรลิฎา  วารินทร์
11. เด็กหญิงลภัส  เพิ่มพิพัฒน์
12. เด็กหญิงวาธิดา  วิชานวน
13. เด็กหญิงศศิวิมล  สุพรรณเพชร
14. เด็กหญิงหทัยกานต์  อามาตมุลตรี
15. เด็กหญิงอุทุมพร  ไตรจิตร
 
1. นางพัทธ์ธีรา  สิงห์หนสาย
2. นางบังอร  แสบงบาล
3. นางวิลาวัณย์  ชมภูบุตร
4. นางสาวละมุล  กุลศรี
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาขามวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร    ประสิทธิ์นอก
2. เด็กหญิงสุพรรณี   บุญศรี
 
1. นายเชิดศักดิ์    วรชิน
2. นายทวีศักดิ์    จันทะสิน
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. นางสาวจิดาภา   หมูศรี
2. เด็กหญิงพิชชาภา  วิสาติ
 
1. นายพันธุ์ทิพย์   ศรีเดช
2. นางนงนุช  วิเศษดี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กชายปรเมศวร์   กฐินเทศ
 
1. นายผลาชัย    ศรีหาญ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 1. เด็กหญิงนฤมล  เนตรถา
 
1. นางบัวระพา  ใจสู้ศึก
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   จันที
 
1. นายเชิดศักดิ์  แสงสว่าง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิดารัตน์  แก้วสอาด
 
1. นางสมยง  วรวะไล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์   แสนชมภู
 
1. นายผลาชัย    ศรีหาญ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. นายกชกร  การกระบวน
 
1. นายเลิศชาย  โรยรส
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 1. เด็กหญิงประภาพร  เถาว์ชาลี
 
1. นายชารี   ม่วงจันทร์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐวิทย์  ศรีโยธี
 
1. นายเชิดศักดิ์  แสงสว่าง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาล 1. เด็กชายจักรภัทร  จันทคาม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูสิน้ำ
 
1. นางใบสด   สารผล
2. นายถนอม  ร่วมใจ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงพรนิตา  มุ่งสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวันวิสา  จุมพล
 
1. นางสุภาวดี  ฉายแผ้ว
2. นางกัลยา  กุลสอนนาน
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   เจริญงาม
2. เด็กหญิงอรอินทร์   ปัจฉิม
 
1. นางผ่องศรี   ถิ่นอภัย
2. นายสุวนิช  จันทะวัน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 1. นางสาวนันท์สินี  สายแก้วราช
 
1. นายชารี   ม่วงจันทร์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนิตา   แก้วพิกุล
2. เด็กชายธีรเทพ   สุขเนียม
3. เด็กหญิงรุจิรา   แจ่มสุข
 
1. นางสุทธิรักษ์  มัยยะ
2. นางพรเพ็ญ  สารรัตน์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 1. เด็กชายพรทวี   ตาติยะ
2. เด็กหญิงรวิพร   เทศารินทร์
3. เด็กหญิงศิลป์สุภา  บาลศรี
 
1. นางพรหมลิขิต   ศรียางค์
2. นางสาวสุวพิชญ์  พิมพ์รส
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 1. เด็กชายธนากร  พวงเกตุ
2. นายพงษ์พิสุทธิ์  ทานทอด
3. นายสิทธิกร   พืชผล
 
1. นายเชษฐา   จิตสวา
2. นายชารี   ม่วงจันทร์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงรุ่งรุจี  กุลชาติ
 
1. นางกุสุมา  อู๊ดเจริญ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 1. เด็กหญิงจริยา  หงส์พิพิธ
 
1. นายอภิเชษฐ์  คณะนาม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 1. นายชนะศักดิ์  ทองตาม
 
1. นายอภิเชษฐ์  คณะนาม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 1. เด็กชายศุภกิจ  วีระพันธ์
 
1. นายอภิเชษฐ์  คณะนาม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนุชวรา   จันทะแสน
 
1. นางมะลิวรรณ    เขจรศาสตร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  สาริยะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธรรมมา  สุวรรณไตรย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงกัลยากร  พักขุทิน
2. เด็กหญิงกุสุมาลย์  ศรีหาคลัง
3. เด็กหญิงจันทกานต์  นารถาอน
4. เด็กหญิงชนิสรา  น้อยทรง
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หาญอาษา
6. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ตาลพันธุ์
7. เด็กหญิงธนภรณ์  โคตรโพธิ์
8. เด็กหญิงธมนวรรณ  ทาหุ่น
9. เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีดี
10. เด็กหญิงปาทิดตา  ดลชื่น
11. เด็กหญิงปิยะดา  คันธบุปผา
12. เด็กหญิงปิยากร  ดลกุล
13. เด็กหญิงภัสราพร  ตาลพันธุ์
14. เด็กหญิงภัสสร  ดลเอี่ยม
15. เด็กหญิงลักขิกา  พรมคำบุตร
16. เด็กหญิงศรัณย์พร  ทองใบ
17. เด็กหญิงสุปรียา  หมุนลี
18. เด็กหญิงสุพรรณรัตน์  สุดมี
19. เด็กหญิงเขมาภรณ์  กาฬภักดี
20. เด็กหญิงเพลงไพร  ทับทิมศรี
 
1. นายเทอดศักดิ์  ทับทิมศรี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กชายวีระพงษ์  จันนามิตร์
 
1. นางลำดวน  มินไธสง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนาดี 1. นายบัญชา   ชำนาญป่า
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า   เรืองโพน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 1. เด็กหญิงอรัญญา  จิตปรีดา
 
1. นางไพรวัลย์  นิลผาย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนาดี 1. นางสาวจิราภรณ์   คนขยัน
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  เรืองโพน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 1. เด็กชายศุภโชค  คำใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนิตา   ผลรุ่ง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายบารมี   รสหอม
 
1. นางลดาเดือน  ไชยผา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 1. เด็กหญิงฐติมา  สารเลา
 
1. นางไพรวัลย์  นิลผาย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 1. นางสาวรวิพร  ทิพย์สิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 1. เด็กชายศุภโชค   คำใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนิตา    ผลรุ่ง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. นายบารมี  รสหอม
 
1. นางลดาเดือน   ไชยผา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนาดี 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ภูอาพิษ
 
1. นางจิราภรณ์   พอศรี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 1. เด็กหญิงอรอนงค์  อุตมะ
 
1. นายจรุงศักดิ์  ดุจมะยูร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กชายธิวากร   สกุลโพน
 
1. นางพสิษฐ์ตา   เลิศธัญทวี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. นายจักรินทร์   ศรีลำไพ
 
1. นางกานดา   ใจศิริ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงกรวี  การิโส
 
1. นางลำดวน  มินไธสง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 1. เด็กหญิงสุพัฒชา   เที่ยงสันเที๊ยะ
 
1. นายสุนิต   บุญชัยยง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธีรดา   เชื้อกะโซ่
2. นางสาวปภาวี   วิลัย
3. นางสาวปุณยาพร   ทมานนท์
4. เด็กหญิงพวงผกา   เหลือผล
5. นายมงคลชัย   ไชยขันธุ์
6. เด็กหญิงอุบลวรรณ   อนันตะบุตร
7. เด็กหญิงเบญจพร   วรสาร
8. นายเอติพงษ์   บรรดาศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
2. นางผกากรอง  ศรีประไหม
3. นางสาวพัชริน  โพธิสม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  รักษาพล
2. เด็กหญิงกัณฑิกา  วิเศษสอน
3. เด็กหญิงจันทนา   วรรณทอง
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  อาริยะบุตร
5. เด็กหญิงชลิตา    กุลชาติ
6. เด็กหญิงชัญญานุช    เนินสุทธิ
7. เด็กหญิงฐนิชา  แสงทอง
8. เด็กหญิงณัฐชญา   ปัญญาบัตร
9. เด็กหญิงดาริกา    ศรีนาม
10. เด็กหญิงทักษพร   ไตรโรจน์เมธี
11. เด็กหญิงทิพสุมน   ทะรังศรี
12. เด็กหญิงธัญวลัย   ประนมศรี
13. เด็กหญิงธีรดา  เทพสุริย์
14. เด็กหญิงนภาลัย   ไพเราะ
15. เด็กหญิงนัจทินันต์   ฟุ้งสินธ์
16. เด็กหญิงนัฐพร   ศรีสุนัน
17. เด็กหญิงนันทวดี   ทองศรี
18. เด็กหญิงนันทิชา  วารีขันธ์
19. เด็กหญิงนัยนา   สกุลแพง
20. เด็กหญิงบุณภา  สุนทร
21. เด็กหญิงประกายดาว  กลุ่มศรี
22. เด็กหญิงปรายฟ้า  สายัณเกณะ
23. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุคนธะ
24. เด็กหญิงปิยฉัตร   กรกัน
25. เด็กหญิงปุญญิศา  จันทร์ทอง
26. เด็กหญิงภคินี   จิตสวา
27. เด็กหญิงภัทราพร  คำสมนึก
28. เด็กหญิงมณัชนก   แก้ววิจิตร
29. เด็กหญิงรัตนาวดี    ประเสริฐสัง
30. เด็กหญิงลลิตา   สำราญออง
31. เด็กหญิงวาสนา    ศรีลาวงศ์
32. เด็กหญิงวิมลวรรณ  รวยรส
33. เด็กหญิงศศิประภา  ไชยพรมมา
34. เด็กหญิงสลิลทิพย์    หริ่งเรไร
35. เด็กหญิงอทิตยา   ศาลางาม
36. เด็กหญิงอรปรียา    วัดเข้าหลาม
37. เด็กหญิงอรอนงค์    สกุลโพน
38. เด็กหญิงอันชุรีพร   ก้อมมังกร
39. เด็กหญิงอินทุพร   สายงาม
40. เด็กหญิงเยาวภา  ปัญญาบุตร
 
1. จ.ส.อ.ปราโมทย์   ศิริพันธุ์
2. นางสาวมาลากูล    ไชยสะอาด
3. นางสาวเยาวเรศ   กรกัน
4. นางนิธัญญา   อัยวรรณ
5. นายชูชีพ    เหลือผล
6. นายระนอง    เทพสุริย์
7. นางสาววิภารตี   แสงนาฮาย
8. นางสาวกนกวรรณ  พรมศิริ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 1. นายจุรติ  ศรีประไหม
2. นายฉัตรชัย   แซ่เตี่ย
3. เด็กหญิงชลลดา   บุญเรือง
4. นายชัชนันท์   ศรีบุดสะ
5. เด็กชายชินวัตร    ทิพย์สิงห์
6. นางสาวชุดาพร   บุษมงคล
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหล่าสาย
8. เด็กชายธนพล   ทิพย์สิงห์
9. เด็กหญิงธีรดา   เชื้อกะโซ่
10. นางสาวประทุมมา   แผ่นมะณี
11. นางสาวปุณยาพร  พรทมานนท์
12. เด็กหญิงพรทิพา   คาทวงษ์
13. เด็กหญิงพวงผกา   เหลือผล
14. เด็กชายภาณุวัฒน์   สิมสิน
15. เด็กชายภูบดินทร์   ศรีโพธิ์ชัย
16. นายมงคลชัย  ไชยขันธุ์
17. เด็กหญิงรมิดา   พิกุลทอง
18. นางสาวรวิพร   ทิพย์สิงห์
19. นางสาวรัชนีกร  เสนาะเสียง
20. นางสาวรัตนาพร    สัญจรเลิศ
21. เด็กหญิงลลิตา   เผือดผุด
22. นายวัฒนา   แก่นดี
23. นางสาววันวิสา   ฝ่ายทะแสง
24. เด็กชายวีรพัฒน์   วิลัย
25. เด็กชายวีระชัย    อุ้ย
26. เด็กหญิงศศิธัญรัมภา   กฤตโภค
27. เด็กชายศุภณัฐ   สิมสิน
28. นายสันติวงศ์   จันทะชา
29. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ทิพย์สิงห์
30. เด็กหญิงอรยา    ศรีลำพัง
31. เด็กชายอรรถพล    สิมสินธุ์
32. นางสาวอารียา   ศรีจันดี
33. เด็กหญิงอุบลวรรณ   อนันตะบุตร
34. นายเกียรติชาติ   สิมสิน
35. นายเอติพงษ์   บรรดาศักดิ์
36. เด็กชายโอภากุล   นะคะจัด
37. เด็กชายไชยวัฒน์   อารีล้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
2. นางผกากรอง  ศรีประไหม
3. นายวิชรุต  อัคติ
4. นางสุทธิรา  บุ่งอุทุม
5. นางพิศวาส   ม่วงทอง
6. นางไพเราะ  ศรีประไหม
7. นางสาวพัชริน  โพธิสม
8. นายวีระพล  วรรณทอง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กชายกฤษนัย   วงษาชัย
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    บุญสิงห์
3. เด็กชายคีตะกวี   ศรีกุลจันทร์
4. เด็กชายจักรภพ   สารผล
5. เด็กหญิงจิตติมา    นิลหงส์
6. เด็กหญิงจุราลักษณ์   นาชัยฤทธิ์
7. เด็กชายปรเมศร์   จรนามน
8. เด็กชายพงษ์เทพ   โก้เรือน
9. เด็กหญิงวราภรณ์   วาเรืองศรี
10. เด็กหญิงศรัณย์พร   คำไสย์
 
1. นายวัชราภรณ์   อุ่นทะยา
2. นางอมรลักษณ์   ศิลาจันทร์
3. นางระดับ    ตาสาโรจน์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 1. เด็กหญิงฐิติกัลยา  กั้วจรัญ
2. เด็กชายนพรัตน์  สุริวงค์ษา
3. เด็กหญิงนาตาชา  ผลรักษา
4. เด็กหญิงพรรณิภา  มาเรียง
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  สมบูรณ์ความสุข
6. เด็กชายอนันตศักดิ์  นาสิมมา
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธาตุวิสัย
8. เด็กชายอัสนี  สุขโรชนี
9. เด็กชายเจษฎา  ถานโอฬาร
10. เด็กหญิงโสภิตนภา  ศรีรักษา
 
1. นายสุนทร  มาตจรัญ
2. นางสาวสุภาภรณ์  สมอทอง
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   คำมะลิ
2. เด็กหญิงกานต์มณี    แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงจิราภร   บุญพรม
4. เด็กหญิงนันทิมา   พะละ
5. เด็กหญิงนิพาดา    สิงห์ชัย
6. เด็กหญิงนิวาริน   กั้วพิสมัย
7. เด็กหญิงปาลิตา   บัวอาจ
8. เด็กหญิงพรลภัส   สันดุสิต
9. เด็กหญิงวิยะดา   สารบุญเรือง
10. เด็กหญิงสุดารัตน์    เกลี้ยงไธสง
 
1. นางเกศรินทร์   แทบสี
2. นางสุดาทิพย์   สินธุโคตร
3. นางปาริชาต   วิชัยศร
4. นายนายศุภโชติ  ศรีพงษ์ชัย
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   ด้วงทอง
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ไกรศูนย์
3. เด็กหญิงชนุตม์   เทศกาล
4. เด็กหญิงพิราอร   อาจวิชัย
5. เด็กหญิงสุกัญญา   รัตนวงษ์
6. เด็กหญิงเมธาวารี   พิมพ์โยธา
7. เด็กหญิงเยาวเรศ   สุรำนาจ
8. เด็กหญิงโชษิตา จน ั ทฤทธิ์  จันทฤทธิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์   เพียรภายลุน
2. นางสาวจีรณา   วรรณทอง
3. นางเมวีญา   ไชยรัง
4. นางภัทธิยา   เหลาแหลม
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ยานศิริ
2. เด็กหญิงครีม   นิยะนัน
3. เด็กหญิงทองพิศ  ไททะนุ
4. เด็กหญิงธนัญญา  โปริสา
5. เด็กหญิงปิยากร   ใจมั่น
6. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   โปริสา
7. นางสาวอดิภา  สีหัสสา
 
1. นายธนวรรธน์   สันวิลาส
2. นางพัชรวดี   วรชิน
3. นางอภัยวรรณ   ลื้นภูเขียว
4. นางสาวจุฑารัตน์   ชมภูทัศน์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   ด้วงทอง
2. เด็กชายกิตตพต   อ่อนอ้วน
3. เด็กชายกิตติกานต์   ภูมิรัง
4. เด็กชายก้องกิดากร   เพียรภายลุน
5. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ไกรศูนย์
6. เด็กหญิงจารุวรรณ  กองนาคู
7. เด็กหญิงชนุตม์   เทศกาล
8. เด็กหญิงณัฐกาล  พลนาคู
9. เด็กหญิงธัญรดา  รังกลิ่น
10. เด็กชายนวพล   คนสัตย์
11. เด็กหญิงพิราอร   อาจวิชัย
12. เด็กหญิงสุกัญญา   รัตนวงษ์์
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ไกรศูนย์
14. เด็กหญิงเมธาวารี   พิมพ์โยธา
15. เด็กหญิงเยาวเรศ   สุรำนาจ
16. เด็กหญิงโชษิตา   จันทฤทธิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เพียรภายลุน
2. นางสาวจีรณา    วรรณทอง
3. นางเมวีญา    ไชยรัง
4. นางภัทธิยา    เหลาแหลม
5. นายสามารถ   สุรำนาจ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. นางสาวจารุวรรณ   ตรีมาตร
2. นางสาวทิพย์สุดา   บุญแสน
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ   แก่นเกษ
4. เด็กหญิงนิราพร  ไวแพน
5. นางสาวนิลยา   ละราคี
6. เด็กหญิงประภัทสร   แก้วลา
 
1. นางสุนันทา   วรสาร
2. นางวันเพ็ญ  ทินช่วย
3. นางรัศมีแข   แสนมาโนช
4. นางวันทนีย์   เหลื่อมสิงขร
5. นางอโณทัย   เหล่าหว้าน
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 1. เด็กชายนพรัตน์  ขันสมบัติ
2. เด็กชายปฏิภาณ  จำปาอ่อน
3. เด็กชายประกาสิทธิ์  ขันโอฬาร
4. เด็กชายพิชิต  วินทะไชย
 
1. นางสาวชลดา  ภูบุญคง
2. นางสาววิภาพร  เหลี่ยมสิงขร
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงนิพัทธา  พลวงค์
 
1. MissMarilou  Terol
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  สมจิตร
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  โมฆรัตน์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1. เด็กหญิงประภัชราภรณ์  ศรีหาผล
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  โมฆรัตน์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กชายกรณินทร์  เพียรภูเขา
2. เด็กหญิงน้ำแพ  พลนาคู
3. เด็กหญิงปภาวดี  ราตรีหว่าง
4. เด็กชายพงษกร  เพียรภูเขา
5. เด็กชายสรศักดิ์  บุญแสน
6. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  แสงใส
 
1. นางศิวพร   ศรีปากดี
2. นายดุสิทธ์  ศรีปากดี
3. นางนพรัตน์   จำเริญเจือ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิมพา
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  รังภูรีย์
3. เด็กหญิงพนิดา  เศรษฐีมุด
4. เด็กหญิงพัทธมน  มิ่งคำ
5. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  คะรุด
6. เด็กหญิงอาริยา  กองคำ
 
1. นายภัทรพงษ์  คำตา
2. นายธีรเนตร  พิมพ์รส
3. นายธานี  สารวัน
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาขามวิทยา 1. นายชาญณรงค์   ใจถวิล
2. นายณัฐพล   คำพวง
3. เด็กชายธีรเดช   จงสร้อย
4. เด็กชายบรรพต    อินทสิงห์
5. นายวิชนัน  จันทองแท้สกุล
6. นายศตวรรษ  โชติบุญ
7. นายสิทธิชัย   ศรีชู
8. เด็กชายอดิเทพ   จงสร้อย
 
1. นายปราโมทย์   สกุลเดช
2. ว่าที่ร้อยตรีพล   บุตรศรี
3. นายธีระพงษ์   ภูมิภักด์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1. เด็กหญิงฐิติวรดา   เรืองจรัส
2. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีสิงห์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   ดวงสลัก
4. เด็กชายดนุสรณ์  สุวรรณศรี
5. เด็กหญิงนันท์นภส  สุขแจ่มใส
6. เด็กหญิงสริมน  ไชยพร
7. เด็กชายสิรภัทร   นาโควงศ์
8. เด็กหญิงอนัญญา  โคกสวาท
9. เด็กหญิงอรวรรณ  เอกสันต์
10. เด็กชายเจษฎากร   นาคำจันทร์
 
1. นายสำร็จ    มานะวงษ์
2. นายณัฐพล   นามณฑา
3. นางสาวสมใจ   คิสาลัง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 1. เด็กหญิง.กุลณัฐ    เขจรสาย
2. เด็กชายมนชัย   ประวันนวล
3. เด็กหญิงมนัสนันท์   เขจรวงษ์
4. เด็กหญิงวริศรา   พละ
5. เด็กหญิงศรุดา   เรืองนุช
6. นางสาวศรุตา   เรืองนุช
7. เด็กชายสันติ   คุณเลิศ
8. เด็กหญิงอาทิตยา    เขจรรักษ์
9. นางสาวอาริยา    ชอบดี
10. เด็กหญิงเพลงอักษร   วงศ์คำนวน
 
1. นางมนันยา   นาเสริฐ
2. นางนัทธมน   ญาณกาย
3. นายจรัญ   นาคสุวรรณ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 1. เด็กชายกตติภพ   ไพเราะ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นิยะนันท์
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ปาระพิมพ์
4. เด็กหญิงสรนันท์  ปาระพิมพ์
5. เด็กหญิงสุนันทา    ขวัญศิริ
 
1. นางประเทือง   จันทไทย
2. นายพรชัย  จันทไทย
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงณิชาภา  สุดประโคน
2. เด็กหญิงทักษพร  เกลี้ยงสมร
3. เด็กหญิงมนฤทัย  ศึกขยาด
 
1. นางสุรางค์  บุญนาดี
2. นางฐิติกุล   ชัยวงค์ษา
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินจี่ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   นาคำจันทร์
2. เด็กหญิงนันท์ภัส   ก้อนดินจี่
3. เด็กหญิงสุธารา  สาระวัน
 
1. นางพรรณิภ  จันทรโสตถิ์
2. นางจุไรภรณ์   คิสาลัง
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  พินยะพงษ์
2. เด็กหญิงพรรณพนัช   พินยะพงษ์
3. เด็กหญิงอติพร  ดวงแสงจันทร์
 
1. นางสาววราพร   ศรีบัว
2. นางวรรณภา  โพธิ์ขาว
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  กันจุไร
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ   ทุมกิ่ง
3. เด็กหญิงหยาดฝน   ภูดี
 
1. นางเกษร  บุญเจริญ
2. นางรัตนา  สุวรรณศรี
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงนภัทร   แก้วบ้านเหล่า
2. เด็กหญิงพิมพ์รัมภา   ญาณกาย
 
1. นางสาวดาราณี  พรหมเมตตา
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินจี่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สาระวัน
2. เด็กชายพชรพล  ราชสำเภา
 
1. นางติรยา  นามวงษ์
2. นายเทอดศักดิ์  สาระโป
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 1. นางสาวจิตรวี   สีตะวัน
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวปิ่นสุดา  มังคะรัตน์
2. นางสาวนันทนา  อาจเค
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงภัทรลดา   ไชยศิริ
2. เด็กหญิงเธียรวิทย์   ญาณประสพ
 
1. นางสาวดาราณี  พรหมเมตตา
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 1. เด็กชายทินกร  สีมาพัด
2. เด็กชายยอดเพชร  นันวิสุ
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  อนันตภูมิ
2. นางสาวสุพัตรา  แจ่มปรีชา
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงธนาทร    ศรีบัว
2. เด็กหญิงลักษณพร   โฉมห่วง
 
1. นางสาวดาราณี  พรหมเมตตา
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กชายทวีศักดิ์   เพียรทำ
2. เด็กชายอภิวิชญ์   ศรีสุข
 
1. นางัรัศมีแข   แสนมาโนช
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวใน 1. เด็กหญิงอภิญญา    ตาลพันธ์
2. เด็กชายเอกพล   แสงพิศาล
 
1. นางเยาวลักษณ์   อัฐนาค
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายธีรพัฒน์   คำอุดม
2. เด็กชายพงษ์พิทักษ์    วีระสอน
 
1. นางเพ็ญพยอม   มะระสี
2. นางสาวแสงเทียน   กุลบุตร
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมพัฒนา 1. เด็กชายนิวัฒน์   เทือกภูเขียว
2. เด็กชายภัทรวรินทร์   พินิจ
 
1. นายกิตติพงษ์   จิตวุธ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงชลิตา  อุปสาร
2. เด็กหญิงณัฐยาน์  ไขสี
 
1. นางธัญพร  ไขสี
2. นางสาวแว่นทิพย์  อามาตย์มนตรี
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1. เด็กชายจีระพล   ประจิต
2. เด็กหญิงชณัฑ์ญา   สาวิมาตร์
3. เด็กหญิงศุภิสรา   มหาพรม
 
1. นางสาวจริยา  กั้ววงษ์
2. นางสาวอรวรรณ  เสนาะเสียง
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 1. เด็กหญิงกรพิน  วรสาร
2. เด็กชายธนากร  อารมณ์สวะ
3. เด็กชายพศธร  โพธิชื่น
 
1. นางสาวศศิพิมล  พิกุลทอง
2. นางสาวสุนิษา  คนสัตย์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตาล 1. เด็กชายวันชนะ  ไชยสะอาด
2. เด็กชายสิรภพ  พัฒมี
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พัฒมี
 
1. นางจิรภา  แสนณรงค์
2. นางจุฬาภรณ์  พงษ์ศาสตร์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 1. เด็กหญิงณิฌากรณ์   อินทร์กอง
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ   ไชยรัง
3. เด็กหญิงสวรา   เรืองประโคน
 
1. นางสาวพิรุณ   พันภู
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงชุตินันท์   พลกล้า
2. เด็กหญิงปริญานุช   พลกล้า
3. เด็กหญิงสุภัสสรา    มูลสาร
 
1. นายบุญช่วง   นาสมปอง
2. นางสาวจรีรัตน์   นนศิริ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 1. เด็กหญิงธาริณี   อารมณ์สวะ
2. เด็กหญิงศศิกานต์   สิมศิริ
3. เด็กหญิงสุวรรณษา    จิตจักร
 
1. นางบุญร่วม  ทะรังศรี
2. นางริกูล  นาสมปอง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แก้วกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิงห์สุข
3. เด็กชายทัตดนัย  กั้วพิจิตร
4. เด็กหญิงปณิดา  ทุมพันธ์
5. เด็กหญิงมินตรา  กุดเสนา
6. เด็กหญิงสริดา  เรืองชัย
 
1. นางศรีสุดา  ยะสะกะ
2. นางพรทิพย์  พาคำ
3. นางผกามาศ  จันทร์แสง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ระบาเลิศ
2. เด็กหญิงลลิตา  ทิพย์สุขุม
3. เด็กหญิงวรรณภา  ใจไว
4. นางสาวสิริยากร  มาตรด้วง
5. นางสาวเจนจิรา  ใจไว
6. นางสาวเพชรา  วารีพิณ
 
1. นางวลัยภรณ์   ไชยประโคม
2. นางยุพิน  ไชยโชติ
3. นายนิเริ่ม  ไชยประโคม
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์ธญา   ผ่านจังหาร
2. เด็กชายพีรภัทร   รัตนวิจิตร
3. เด็กหญิงรติพร   วรชินา
 
1. นายวินัย   โครตพัฒน์
2. นางสาววิไลลักษณ์   สรตรัยอาคม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 1. เด็กหญิงผัลย์ศุภา  โทไกรษร
2. เด็กหญิงภักจิรา  ธรรมจิต
3. เด็กหญิงวิชุอร  พรชะตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  โยคะสิงห์
2. นางประเทือง  จันทไทย
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 1. เด็กหญิงพัชยากร  กุลชาติ
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  กฤษณานนท์
3. เด็กหญิงสาครินทร์  แสงแก้ว
 
1. นางไพบูรณ์  แสงเพชร
2. นางวลาภรณ์  ฤาไกรศรี
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวี   หอมเนย
2. เด็กหญิงชลดา   วิชาชัย
3. นางสาวศศิวิมล   สรศรี
 
1. นายธีรศักดิ์   จอมทรักษ์
2. นางมนัสชนก   อุดมดี
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อุประ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   วิเศษศรี
3. เด็กชายศราวุฒิ    น้อยมา
 
1. นางทวีชัย   ศรีบุตตะ
2. นางมิ่งกมล   แสนพวง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เขตบุญพร้อม
2. เด็กหญิงนันนภัส  จิงนาเซ่ง
3. เด็กหญิงสุฑิตา  นาสงวน
 
1. นางงามพิศ  เวียงนนท์
2. นางอาลียา  แสงกล้า
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  โทไข่ษร
2. เด็กหญิงมธุรดา    โถนารัตน์
3. เด็กหญิงสุจรรยา  นามนิตย์
 
1. นางผกาพรรณ์  ฉายฉันท์
2. นายเพ็ญศิริ  ไพรสณฑ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจารวี  เข็มต้น
2. เด็กหญิงวรณัน  อาจมูลลา
3. เด็กหญิงวรรณษา  กั้ววิบูลย์
 
1. นางภัทราภรณ์  โยธารินทร์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สารขันธ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ตุลาเพียน
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ภูบัวดวง
3. เด็กหญิงสุธิดา  สิลาสิทธิ์
 
1. นางศุภาลักษณ์  ขันชะพัฒน์
2. นางเอราวรรณ  สีหลิ่ง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพิมูล 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  นามมันทะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ลาชาไกร
3. เด็กหญิงสุชญา  คำพุฒ
 
1. นางสาวอำไพภักดิ์  ไชยแสน
2. นางศรุตา  พรมศรี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  นันทะเขต
2. เด็กหญิงศรัณรัตน์  บุปผา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โคตวงษ์
 
1. นางฐิตินาฎ   พรหมราช
2. นายสมบัติ  ศรีมงคล
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. นางสาวอภิญญา  ทองคำ
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์  หงษ์สระคู
3. เด็กชายไตรภพ   พิณรัตน์
 
1. นายดุลยพัชร์  มังครัตน์
2. นางสุดารัตน์   บุตรวัง
 
158 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายชวัลวิทย์   ศรีสองเมือง
2. เด็กหญิงพิมพ์ญดา   ภาภิรมณ์
3. เด็กชายวิศวะ   ศิรินิกร
 
1. นางสาวนันทชพร   สินธุโคตร
2. นางสาวคนึงนิจ   พันธ์สุวรรณ
 
159 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 1. เด็กชายกรินทร์  ฤทธิวงศ์
2. เด็กหญิงนิศมา  วิศรียา
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  แสนพวง
 
1. นางรัชภรณ์  ไชยวงศ์คต
2. นางสุนิตย์  ปันกวด
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 1. เด็กหญิงสุพรรษา  มงคลศิริ
 
1. นางจุฬวดี  ศรีโยธี
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 1. เด็กชายพิพัฒน์ทีปกร  ยับ
 
1. นางสาวณัฐวดี  อำนักขันธ์
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวียง 1. เด็กหญิงกิตติยาพร   แสนนังทน
 
1. นางนิรวัลย์   ปะมาคะเต
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 1. นางสาวศลิษา  สาดทอง
 
1. นางกานต์ทิตา  ปัตถาทุม
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวีระพงษ์  แสนโสม
 
1. นางมลิวรรณ  เขจรศาสตร์
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 1. เด็กหญิงธิญาดา  เติมกระโทก
 
1. นางกานต์ทิตา  ปัตถาทุม
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 1. เด็กหญิงกชนิภา  ไชยขันธุ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ยอดยศ
3. เด็กหญิงธีราภรณ์  บรรลือเสียง
 
1. นางวนิดา  ทองนาค
2. นายสายัญห์  ราชปัญญา
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทันวิทยา 1. เด็กชายทยากร  เตรียมตัว
2. เด็กหญิงทักษพร  ควันไชย
3. เด็กหญิงประภาพรรณ  สายสินธุ์
 
1. นายสายันห์  โถนารัตน์
2. นายสุทัศน์   โคตุละ
 
168 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 1. เด็กชายคฑากร  วรชิน
2. เด็กหญิงศิรประภา  สกุลฮูฮา
 
1. นางสุปราณี  ชมศิริ
2. นายปริญญา  หาญมนตรี
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สายสินธุ์
 
1. นายพิชิต   ธารพันธุ์
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายพีรภัทร  แสงประไพ
 
1. นายประยงค์   ทวีวงค์
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 1. นางสาวกาญจณา  ภูธรเลิศ
 
1. นางประภาพรรณ  โคตรุชัย
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 1. เด็กหญิงปลายฝน  ปัททุม
 
1. นางบัวระพา  ใจสู้ศึก
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กชายเศรษฐา   แสงเจริญ
 
1. นางสุนันทา   วรสาร
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบงพิทยาคม 1. นายทิชาเทพ  จิตจักร
 
1. นายสมศักดิ์  สัมปัญนัง
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 1. เด็กชายพศิน  การสอน
 
1. นางสุขศรี  เทศารินทร์
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงหัถยากรณ์   ทองแสง
 
1. นายประยงค์  ทวีวงค์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 1. เด็กหญิงกชพร  มองเพชร
 
1. นางกมลชนก  สมบัติภูธร
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนาดี 1. เด็กหญิงกนกพร    เกี้ยงเก่า
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า   เรืองโพน
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กหญิงลดา  แสงเจริญ
 
1. นายทองใส   โคกลือชา
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ปฐมรักษ์
2. เด็กหญิงชลลดา  หอมสุด
3. เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีภักดี
4. เด็กหญิงปาริชาต  โอษคลัง
5. เด็กหญิงรติพร  ธรรมศิลป์
6. เด็กหญิงวิรยา  วิเศษขลา
7. เด็กหญิงศศิกาญจน์  วิเศษขลา
 
1. นางจุฬวดี  ศรีโยธี
2. นางช่อฟ้า  โพธิ์ธา
3. นางสาวปรียาฉัตร  สนธิรักษ์
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  จันระแสง
2. เด็กหญิงรสิกา  พลเรียง
3. เด็กหญิงอริสา  นามตาแสง
 
1. นางสาวศจีทิพย์  ตาลพันธ์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ   นีระโคตร
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กหญิงจิราภา  ศรีวสุทธิ์
2. เด็กหญิงนันทฉัตร  ศรีมณีโรจน์
3. เด็กหญิงภัทรวริน  ยานิน
 
1. นางทองใส   โคกลือชา
2. นางชนิดา   ชัยศิลา
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 1. เด็กชายจารุโรจน์  จันทะเนตร
2. เด็กชายธีระพงษ์  หาสอดส่อง
3. เด็กหญิงพรฑิตา   โคตะวงศ์
 
1. นางดารณี  นามวงษ์
2. นางฐริณีย์  คงสามารถ
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กชายจักรกฤษ  พิศวิมล
2. เด็กชายธนัชชา  โถนารัตน์
3. เด็กชายศตคุณ  ไชยงค์
 
1. นางสาวเพียงฤทัย   ราชดี
2. นางอำคา  นาระวิน
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายธนดล  สิบศิริ
2. เด็กหญิงธิญาดา  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงบุศรัตน์  อรรถประจง
 
1. นายวิศนุกรณ์  บุตรวัง
2. นางสาวยุวธิดา   ภูมิพัฒน์
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู 1. เด็กชายพิรุณ  สอนถึง
2. เด็กชายมานัส  จิตเหลื่อม
 
1. นายสุรพล   พลนาคู
2. นางเฉลิมขวัญ   บุญธรรม
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู 1. เด็กชายดิเรก   รังระรื่น
2. เด็กชายถิรนัย   ขันอาสา
 
1. นายสุรพล   พลนาคู
2. นางเฉลิมขวัญ   บุญธรรม
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 1. เด็กชายทัดสิพงษ์  เถาชารี
2. เด็กชายนนทพัทธ์  วิเศษศิลป์
 
1. นางสาวลาวัลย์  ไชยคีรี
2. นางสาวชลธิยา  อามาตย์มนตรี
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายพันเลิศ  พาลีรักษ์
2. เด็กชายพิภพ  ชิณโท
 
1. นางธัญพร  ไขสี
2. นางสาวแว่นทิพย์  ไทยวรรณ์
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กชายคณาวุฒิ  พุทธษาวงค์
2. เด็กหญิงจิตสุภา  ปูนาศรี
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ราชดี
 
1. นางเจษราภรณ์   ม่วงจันทร์
2. นางสาววาสนา  ไชยพรม
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  อสุชีวะ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วิชาดี
3. เด็กหญิงเพชราวรรณ  พลเสนีย์
 
1. นางไพบูรณ์  แสงเพชร
2. นางวลาภรณ์  ฤาไกรศรี
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วงจริสวิทย์ 1. เด็กชายสิทธิ   ชลกิจ
 
1. นายศุภสิทธิ์   สนสุนัน
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 1. นายสายชล   สกุลเดช
 
1. นายทองเดือน   เมืองศรีมาตย์
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กชายธีรพล   ปรีพัฒน์
 
1. นายทินกร  ยนยุบล
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 1. เด็กชายกรรณิการ์  ศรีบ้านโพน
 
1. นายอาทิตย์   ศรีบ้านโพน
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 1. เด็กชายรัฐพงษ์  ไตรทิพย์
 
1. นางสนทนา  วรสาร
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. นายภูวนาท    วรรณทอง
 
1. นางอรทัย    ใจหาญ
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กชายจักรทิพย์  บุญอุ้ม
 
1. นายสมพร  ค้ำชู
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 1. เด็กชายพีรดล  คงอาษา
 
1. นายอาทิตย์   ศรีบ้านโพน
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  แย้มไสย
2. เด็กหญิงชนมล  ไขสีดา
3. เด็กหญิงชนิตา  บุุญคำ
4. เด็กชายชาญชัย  พรมสมบัติ
5. เด็กหญิงฐิติยา  วรรณสัมผัส
6. เด็กหญิงณัฐพิมพ์  มังครัตน์
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  สารกูร
8. เด็กหญิงดวงทิพย์  วรรณสา
9. เด็กชายธนากร  แสงชมภู
10. เด็กชายธราเทพ  ไชยขันธ์
11. เด็กหญิงธันยพร  เครือเทียน
12. เด็กชายธีระพงษ์  พันธุโพธิ์
13. เด็กหญิงนิภารัตน์  ภักดีแพง
14. เด็กชายปณิธิ  กาฬหว้า
15. เด็กชายปัญญพล  ไชยเอนก
16. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  สุระพร
17. เด็กหญิงพนิตพร  ศิริสุวรรณ
18. เด็กชายพริตเดช  ศรีกำพล
19. เด็กหญิงพิมพ์พจี  อัคนิโรจน์
20. เด็กหญิงมนต์ธิวาร์  แวงน้อย
21. เด็กชายยศกร  โคกหลักคำ
22. เด็กหญิงศศิฉาย  พันธุโพธิ์
23. เด็กหญิงศศิธร  นิลโคตร
24. เด็กหญิงศศิภา  แย้มไสย
25. เด็กชายศุภสิทธิ์  วรรณสา
26. เด็กชายอชิรวัฒน์  บุญเรือน
27. เด็กชายอภิรัฐ  ชื่นช้อย
28. เด็กหญิงอาทิตยา  อุทรักษ์
29. เด็กหญิงเปมิกา  ศรีทะรัง
30. เด็กชายเพชรกล้า  ศิริเย็น
 
1. นางศรีพระจันทร์  กุลชนะรงค์
2. นางสมนึก  ปัตลา
3. นายชมเกียรติ  อุทรักษ์
4. นายพงษ์ศักดิ์  พันธุโพธิ์
5. นายนิรันดร์  ถิรศิลาเวทย์
6. นางภัชรากรณ์  พันธุโพธิ์
7. นายเรวัตร  วันชูเพลา
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 1. เด็กหญิงกนกอร    แพงจันทร์
2. นางสาวชนิตา   ยังเชิด
3. นางสาวชลาลัย   นวนพี้
4. เด็กชายทนุเดช   เรืองช่อ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    ใจซื่อ
6. เด็กชายนันทวี    เพชรเจริญ
7. เด็กหญิงปรมาภรณ์    กองพุฒน์
8. เด็กหญิงปรมาภรณ์    อุตมะโหรา
9. เด็กหญิงปองกานต์    แสงหัวช้าง
10. นายพิชญ์พันธ์    บุปผาพร
11. เด็กชายภานุพงศ์    เพ็งศรีโคตร
12. นายภุวดล  ตะเกิงสุข
13. เด็กหญิงรดา    สุริยะเสน
14. เด็กหญิงวรภา    สุกลจุมจัง
15. เด็กหญิงวราภร   นิลบุตร
16. เด็กชายวัชสุพล    ไชยยนต์
17. เด็กหญิงวารุณี    ภักษา
18. เด็กหญิงศิรประภา   พิกุลสด
19. เด็กหญิงสลิตตา    ฝอยสูงเนิน
20. เด็กหญิงสุดาวรรณ   สุจริต
21. นางสาวสุพัตรา   แสงโคตร
22. เด็กชายสุรศักดิ์   เติมกระโทก
23. เด็กหญิงอนิตญา   จุฑารัตน์
24. นายอนุชิต    คันไร้
25. เด็กหญิงอภิญญา   โสระธิวา
26. เด็กชายอภิสิทธิ์    มงคลชัยทรัพย์
27. นางสาวอัจฉรียา   เพ็งศรีโคตร
28. เด็กชายเดชสิทธิ์    ชุมพงศ์
29. เด็กหญิงเพ็ญนภา   นวนพี้
30. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ชิณแสง
 
1. นายสุพจน์  นามล้ำ
2. นายบังเอิญ   สะอาดแพน
3. นางสาวณัฐณิชา    ศรีมาศ
4. นางสาวอณาวิล   สุไชยชิต
5. นางสาววิจิตรา  อรรคอุดม
6. นายวิทธวัต  ภูแถวเชือก
7. นายภานุวัฒน์  ไชยขันธ์ุ