หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
วันที่ .15 ,18 และ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภูวนาท บัณฑิโต ผอ.กลุ่มนิเทศก์ กรรมการอำนวยการ  
2 นายธนาดุล พาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กรรมการอำนวยการ  
3 นายชาติชาย พันธผล ศึกษานิเทศก์ จัดการแข่งขัน  
4 นายประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ จัดการแข่งขัน  
5 นางรัชนี สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
6 นายนิยม ใจศิริ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
7 นายเจษฎา คะโยธา ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
8 นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
9 นายจุมพล วงศ์ษร ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
10 นายสวาส บุญอาษา ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
11 นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
12 นายอภิรัฐ เจาะจง ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
13 นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
14 นางนวลอนงค์ สุวรรณเรือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
15 นายรังสิต อยู่หนูพะเนาว์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
16 นางสมจิตร พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
17 นางเครือวัลย์ ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
18 นายชูศักดิ์ จันทร์แสง ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
19 นางศศิกานต์ เจริญดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
20 นายอภิสิทธิ์ ทีหลวย พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการดำเนินงาน  
21 นายสตวรรษ ด้วงพิลา ธุรการกลุ่มนิเทศ กรรมการดำเนินงาน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]