หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ksn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางช่อทิพย์ แสบงบาลโรงเรียนคำบงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิจิตตรา ดอกดู่โรงเรียนบ้านชาดรองประธานกรรมการ
3. นางนิธัญญา อัยวรรณโรงเรียนกุดกว้าวสวาสดิ์วิทยากรรมการ
4. นางพันทิพย์ คชอาจโรงเรียนดงดหนือประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสำลี ขจรโมทย์โรงเรียนบอนเขียวราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางปริศนา ซองศิริโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางนิดา เวทย์ศิริยานันท์โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จรองประธานกรรมการ
3. นางทองมี พลชำนิโรงเรียนหนองคอนเตรียมราษณ์บำรุงกรรมการ
4. นางนวนดี ไชยโยธาโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นางขนิษฐา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนโป่งนกเปล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางจงกลนี บูระวัฒน์โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรักศิมาภรณ์ ในอรชรพงษ์โรงเรียนกุดสิมวิทยาสารรองประธานกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ การไรนอกโรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูงกรรมการ
4. นายสุรีย์ รัตนมนูจิตโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา จินดามลโรงเรียนโนนชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางอุราวัน เหลาสุภาพโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุพันธุ์ บุญสารโรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธนานุวัฒน์ รัตนสมบัติโรงเรียนเย็นสยามวิทยากรรมการ
4. นางศรีสว่าง ดลกุลโรงเรียนกุดสิมวิทยาสารกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จิตรปรีดาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสุขุมา ติงสะโรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้วประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ตาลสถิตย์โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสุวดี นนท์จุมจังโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์กรรมการ
4. นายเสงี่ยม โยธารินทร์โรงเรียนบ้านจอมทองกรรมการ
5. นางมัลลิกา สุพรมโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา โนนคำโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางเสาวรัตน์ ไชยสุนันท์โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรรองประธานกรรมการ
3. นางวรินทร์พร พรสินกิจเจริญโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ สุระเสียงโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
5. นางกรชวัล ตฤณวรโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางดารณี นามวงศ์โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ วงค์หนายโกดโรงเรียนบ้านนากระเดารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทธิลักษณ์ กุตระแสงโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริเกษโรงเรียนหนองผ้าอ้อมกรรมการ
5. นางสุภาวินี อุ่นขจรโรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางพรรนิภา ผิวอ่อนโรงเรียนบ้านโพนนาดีประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ อัฐนาคโรงเรียนหนองหญ้าปล้องรองประธานกรรมการ
3. นางพินพร อุทโทโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ วรชัยโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์กรรมการ
5. นางสาวพวงเพชร ศรีทองโรงเรียนบ้านโนนชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางราตรี บุญอาษาโรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายนิเวทย์ วังวงษ์โรงเรียนบ้านขุมขี้ยางกรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ จันทะวันโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นางชาลิสา แสนท้าวโรงเรียนหนองบัวนอกกรรมการ
5. นายถวิล บุญเสริฐโรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอนัญญา ดาดีวีโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นายธีรเนตร พิมพ์รสโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด วรรณหอมโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ไชยโสโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
5. นางสาววิมลรัตน์ ก้องเวหาโรงเรียนหนองบัวในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา คำพรมมาโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ใจหาญโรงเรียนบ้านส้มป่อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฑัชราพร นอบน้อมโรงเรียนเอกปัญญากรรมการ
4. นางไพบูรณ์ แสงเพชรโรงเรียนนาโกวิทยาสูงกรรมการ
5. นางวารี บุษบงค์โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางวีวรรณ ใจศิริโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา วรชินโรงเรียนหนองสระพังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจมาศ นนท์จุมจังโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์กรรมการ
4. นางปริตตา ทะเสนฮดโรงเรียนบ้านวงมนกรรมการ
5. นางนุจรี ชมพูพงษ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวอุไรวรรณ์ ทองจรัสโรงเรียนเอกปัญญารองประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา สมดาโรงเรียนเย็นสยามวิทยากรรมการ
3. นางรัชนีย์ ภูครองทองโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางศภพิชญ์ สมใจโรงเรียนกุดบอดวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางพันธ์ณี วรรณสัมผัสโรงเรียนเซนต์ยอเซฟกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางกรรยา ถวิลการโรงเรียนกุดกว้าวสวาสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธานี สารวันโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางยุภาพรรณ เกื้ออนันท์โรงเรียนบ้านโนนเที่ยงกรรมการ
4. นางพรทิพย์ กั้วพิศมัยโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางสาวมัฑณา ตาลชัยโรงเรียนกุดสิมวิทยาสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางผดุง อายุวัฒน์โรงเรียนบ้านขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางสาวชลลดา ภูบุญคงโรงเรียนอนุบาลขวัญฤทัยรองประธานกรรมการ
3. นางสิมาภรณ์ เศรษฐสิงห์โรงเรียนบ้านบึงทองกรรมการ
4. นางสนิง แย้มไสยโรงเรียนมะนาววิทยาเสริมกรรมการ
5. นางชญาณี พจนพาทีโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางรัชนี ผาณิบุศย์โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นางจงกล อามาตย์โรงเรียนสงเปลือยวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางนิวรรณ์ กั้วมาลาโรงเรียนสูงเนินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนีนุต พลกุลโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)กรรมการ
5. นางยุวภา จิตชื่นโรงเรียนบ้านคุยกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายพีรวิทญ์ วรชินโรงเรียนบ้านปลาขาวประธานกรรมการ
2. นายอรุณ พลเยี่ยมโรงเรียนหนองบัวในกรรมการ
3. นายอมร แสงพิศาลโรงเรียนบ้านนาเหนือกรรมการ
4. นางจันทิรา คุณโพธิืงามโรงเรียนบ้านกุดตาใกล้กรรมการ
5. นางพิมพลักษณ์ กมลตรีโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอังสุมาลี สามารถโรงเรียนคำบงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ศรีอุ่นโรงเรียนบ้านดงหมูกรรมการ
3. นายแสงอรุณ สุริสายโรงเรียนนาขามวิทยากรรมการ
4. นายโรจนศักดิ์ สุระพรโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
5. นางอาภรณ์ เทพพุทธากรโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ สายัญเกณะโรงเรียนเหล่าใหญ่พนาสณฑ์พดุงเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ พาคำโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6กรรมการ
3. นายรัฐสมัย วรรณหอมโรงเรียนโพนสวางกรรมการ
4. นายกัญญาพัชร เกลี้ยงเกลาโรงเรียนบ้านคุยกรรมการ
5. นางมาลัยวรรณ ศึกขยาดโรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวพจมาลย์ ศรีพลอยโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)ประธานกรรมการ
2. นายราชิต มีนารัตน์โรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการ
3. นางวิจิตร สงตลาดโรงเรียนบ้านคำม่วงกรรมการ
4. นางอาริยา จิตจักรโรงเรียนสงเปลือยวิทยายนกรรมการ
5. นางสุชัญญา เยื้องกลางโรงเรียนโจดนาตาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเฟื้องฟ้า วิชัยโรงเรียนบ้านคำพิมูลประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา เมยแดงโรงเรียนพรชัยวิชชาลัยกรรมการ
3. นางสาวมาลากุล ไชยสะอาดโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวปวริสา แสนพวงโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสุนิสา โวหารกล้าโรงเรียนนาโกวิทยาสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางภานิตา สกุลฮูฮาโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ วิเศษไชยโรงเรียนเซนยอแซฟกุฉินารายณ์กรรมการ
3. นางบัวสอน วรพันธ์โรงเรียนโนนศาลากรรมการ
4. นางสาวปรียาฉัตร สนธิรักษ์โรงเรียนสามัคคีบัวขาวกรรมการ
5. นางสาวสุธัญญา พรมเขตโรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางหอมจันทร์ ตาสาโรจน์โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีจันทร์ ทรงคะรักษ์โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชน์กรรมการ
3. นางบุญกว้าง ไวแสนโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
4. นายระนอง เทพสิรุย์โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวนารินทร์ เดชสะท้านโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสกลศักดิ์ บุญไชโยโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ไร่บูลย์โรงเรียนเหล่าสีแก้วกรรมการ
3. นางกนกวรรณ หนันทุมโรงเรียนบ้านคำม่วยกรรมการ
4. นายนิยม โพธิะศรีโรงเรียนหัวงัววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฤกษ์นนยา บุญสารโรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางภัทรวิมล ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย โกษารักษ์โรงเรียนบ้านโนนชาด สาขา 2กรรมการ
3. นายไพฑูล เลิศสงครามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา35 (คำกั้ง)กรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ศรีโพนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางรุจิกร ป้องวิชัยโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสมพร แสงนาโกโรงเรียนแจนแลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวินัย โคตรพัฒน์โรงเรียนเย็นสยามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางไพรวรรณ เถาว์ชาลีโรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางทองมี โพธิ์พิฑูรย์โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูนกรรมการ
5. นายเทพวิสาร วรรณวงษ์โรงเรียนเขาวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวสมใจ คิสาลังโรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)กรรมการ
7. นางสาวนันธิญา เกรียงสมรโรงเรียนนาขามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสุดาทิพย์ สินธุโคตรโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จประธานกรรมการ
2. นางมุกดา ศรีดาราโรงเรียนแจนแลนวิทยากรรมการ
3. นางชัชชนกพร จันนามิตร์โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ เสนากิจโรงเรียนดงสวนพัฒนากรรมการ
5. นายมานพ วังคะฮาดโรงเรียนกุดบอดกรรมการ
6. นางภัทราภรณ์ คดิลกณ์โรงเรียนหนองแสงกรรมการ
7. นายระนอง เทพสุริย์โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางครสวรรค์ ทิพย์สิงห์โรงเรียนสังคมพัฒนากรรมการ
9. นายณรงค์ ศุภนันท์โรงเรียนหัวงัววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางมนันยา นาเสริฐโรงเรียนสงเปลือยวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนักขะลิน แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านโพนนาดีกรรมการ
3. นายนิคม แสงทวีโรงเรียนบ้านคุยกรรมการ
4. นายปิยะวัฒน์ นาถมทองโรงเรียนหนองสระพังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนันทิญา นาธงชัยโรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชน์กรรมการ
6. นางณิชมน ลัทธิมนโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์กรรมการ
7. นางณัฐเพ็ญ ชาญประโคนโรงเรียนมะนาววิทยาเสริมกรรมการ
8. นางบัญชา กุลศิริโรงเรียนเซนต์ยอเซฟกุฉินารายณ์กรรมการ
9. นางสาวอรุณรัตน์ มะลิต้นโรงเรียนนากระเดากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางรวิวรรณ แสนเมืองชินโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ เวียงอินทร์โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์กรรมการ
3. นางจริยาวดี วรชินโรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางทองหลาง รุ่งแสงโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางภัทรวดี วิไลพรหมโรงเรียนบ้านาบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ศรีหาตาโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ ยงโชติวุฒิกุลโรงเรียนคำบงพิทยาคมกรรมการ
4. นางจีรสมัย บุ่งสดโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
5. นางมนัสชนก อุดมดีโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางกานดา ใจศิริโรงเรียนบ้านโพนสวางประธานกรรมการ
2. นางสาวเตือนใจ ศรีบุษย์โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางพัชรพรรณ บุ่งอุทุมโรงเรียนนาโกวิทยาสูงกรรมการ
4. นางสาวจินดาพร แสงกล้าโรงเรียนเอกปัญญากรรมการ
5. นางจิตรา รุ่งนามาโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ จงใจรักษ์โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่194ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ กุลศรีโรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์สรรพ์ จันทะสอนโรงเรียนหนองกุงสมเด็จกรรมการ
4. นางสาวภัทิรา สหัสนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลพร ภูดอกไม้โรงเรียนบ้านดินจี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายวุฒิธรรม แก้วบุญใสโรงเรียนบ้านโนนชาดกรรมการ
2. นายสมาน คำจิตโรงเรียนสังคมพัฒนากรรมการ
3. นางนิรมล มัธยมนันทน์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
4. นางนภัสวรรณ จำพลโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายพีระเพชร ไชยทองศรีโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ไชยขันธุ์โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์รองประธานกรรมการ
3. นางวณิชยา สะท้านธรนินทร์โรงเรียนบ้านดินจี่กรรมการ
4. นางสิริวรรณวดี หลักคำโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นางวัฒนา วิลาศรีโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางภิญญดา ชิณโสมโรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพรรณ ดอนแสงโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่2กรรมการ
3. นายนิติกร มูลอำคาโรงเรียนบ้านคุยกรรมการ
4. นางสาวนิดสัน นนศิริโรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางกาญจนา บางวิเศษโรงเรียนสูงเนินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจงรักษ์ กิตติวุฒิธาดาโรงเรียนกุดสิมวิทยาสารประธานกรรมการ
2. นายประกอบ เขจรศาสตร์โรงเรียนสงเปลือยวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร อุทโทโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์กรรมการ
4. นางดลนภา วรพันธุ์โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสุชาดา ไพศาลโรงเรียนเอกปัญญากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางวิไลลักษณ์ ศรีแก้วโรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมีทรัพย์ เพชรโคตรโรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ถวิลโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวธิติพร ไชยวงศ์โรงเรียนพรชัยวิชชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล พลเยี่ยมโรงเรียนคำบงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอนุพร ทิพย์สิงห์โรงเรียนบ้านหนองผือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ภูมิรังโรงเรียนชุมชนภูแลนช้างคเชนทร์พิทยาคารกรรมการ
4. นายประวีร์ ดลโสภณโรงเรียนบ้านโนนชาดกรรมการ
5. นางสาวศศิพิมล พิกุลทองโรงเรียนโคมะลิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายศรีเทือง อุทโทโรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ วรรณวงษ์โรงเรียนกุดสิมวิทยาสารกรรมการ
3. นางพัฒนา ถวิลการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีหาตาโรงเรียนนาทันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายฉลาด หาญกุลโรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่194ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ คำแสนโคตรโรงเรียนบ้านโนนชาด สาขา2กรรมการ
3. นายดุสิต เชิดชนโรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้วกรรมการ
4. นายเกียรตินิยม วิชาสารโรงเรียนหนองแสงถวิลราษฏร์กรรมการ
5. นายสมพร เทศารินทร์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ ศรีมงคลโรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองเดือน เมืองศรีมาตย์โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายสงัด ใจอักษรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายสมบัติ พลจางวางโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นางสาวณัฐนันท์ สำราญสุขโรงเรียนหินลาดนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเรืองยศ บุตตะสุริย์โรงเรียนบ้านวังมนประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ ศรีลำพังโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายสำลี ประดับคำโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวสิรภัทร พลเยี่ยมโรงเรียนเอกปัญญากรรมการ
5. นางเกษี ศรีโพนทองโรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ เนตรคุณโรงเรียนนาโกวิทยาสูงประธานกรรมการ
2. นางแว่นใจ บุญอาษาโรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธวัช ไชยโสโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ศรีจำพลังโรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจุฬา ศรีบุตตะโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสดศรี ทำมาโรงเรียนบ้านหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางณัชมนพร อรรถประจงโรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคลกรรมการ
4. นางสมพร เกื้อสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนชาดกรรมการ
5. นายปิ่นศักดิ์ ถวิลการโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจุฬา ศรีบุตตะโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสดศรี ทำมาโรงเรียนบ้านหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางณัชมนพร อรรถประจงโรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคลกรรมการ
4. นางสมพร เกื้อสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนชาดกรรมการ
5. นายปิ่นศักดิ์ ถวิลการโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจุฬา ศรีบุตตะโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสดศรี ทำมาโรงเรียนบ้านหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางณัชมนพร อรรถประจงโรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคลกรรมการ
4. นางสมพร เกื้อสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนชาดกรรมการ
5. นายปิ่นศักดิ์ ถวิลการโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางรุ่งทิพย์ จิตจักรโรงเรียนคำบงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสนิท ดลเอี่ยมโรงเรียนบ้านคุยรองประธานกรรมการ
3. นายสดศรี กาฬหว้าโรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์กรรมการ
4. นางบุญส่ง พิมพิสัยโรงเรียนหนองบัวโดน"วรนาถประชานุกูล"กรรมการ
5. นางจุฬภรณ์ ประทุมโรงเรียนคำเม็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ จิตจักรโรงเรียนคำบงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนิท ดลเอี่ยมโรงเรียนบ้านคุยรองประธานกรรมการ
3. นางบุญส่ง พิมพิสัยโรงเรียนหนองบัวโดน"วรนาถประชานุกูล"กรรมการ
4. นางจุฬภรณ์ ประทุมโรงเรียนคำเม็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ จิตจักรโรงเรียนคำบงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนิท ดลเอี่ยมโรงเรียนบ้านคุยรองประธานกรรมการ
3. นางบุญส่ง พิมพิสัยโรงเรียนหนองบัวโดน"วรนาถประชานุกูล"กรรมการ
4. นางจุฬภรณ์ ประทุมโรงเรียนคำเม็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธ์ุโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ธรรมวิเศษโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์กรรมการ
3. นางสิริกร จิตภักดีโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธ์ุโรงเรียนกุดกว้าวสวาสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ธรรมวิเศษโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์กรรมการ
3. นางสิริกร จิตภักดีโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายแก้วนิยม เหลือผลโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายนนยวัฒน์ อรรถสินธิ์โรงเรียนบ้านแก้งกะอามกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ใจทานโรงเรียนบ้านหนองม่องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายแก้วนิยม เหลือผลโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายนนยวัฒน์ อรรถสินธุ์โรงเรียนบ้านแก้งกะอามกรรมการ
3. นายศรัณย์ ภูเกิดพิมพ์โรงเรียนบ้านดงหมูกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ใจทานโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพัชรพงษ์ กุลอาจศรีโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสุณี คุณสุทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยฝากรรมการ
3. นางคงขวัญ วุฒิสารโรงเรียนกุดสิมวิทยาสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพัขรพงษ์ กุลอาจศรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสุณี คุณสุทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยฝากรรมการ
3. นางคงขวัญ วุฒิสารโรงเรียนกุดสิมวิทยาสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพัชรพงษ์ กุลอาจศรีโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสุณี คุณสุทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยฝากรรมการ
3. นางคงขวัญ วุฒิสารโรงเรียนกุดสิมวิทยาสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวีณารัตน์ คำชนะโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จรองประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ชมศิริโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์กรรมการ
3. นางฐิตินาฏ พรหมราชโรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยากรรมการ
4. นางมะลิวรรณ เอมเดชโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงกรรมการ
5. นายประเสริฐ วงศ์เพชรชัยโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ วงศ์เพชรชัยโรงเรียนบ้านดงมันประธานกรรมการ
2. นางวีณารัตน์ คำชนะโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จรองประธานกรรมการ
3. นางสุปราณี ชมศิริโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์กรรมการ
4. นางมะลิวรรณ เอมเดชโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงกรรมการ
5. นางฐิตินาฏ พรหมราชโรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ วงศ์เพชรชัยโรงเรียนบ้านดงมันประธานกรรมการ
2. นางวีณารัตน์ คำชนะโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จรองประธานกรรมการ
3. นางสุปราณี ชมศิริโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์กรรมการ
4. นางฐิตินาฏ พรหมราชโรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยากรรมการ
5. นางมะลิวรรณ เอมเดชโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางวารุณี สืบชมภูโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางศรีประไพ กุลมงกฏโรงเรียนคำบงวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุระ สมบัติภูธรโรงเรียนบ้านนาวีกรรมการ
4. นางสีสุพรรณ วิเศษนันท์โรงเรียนหนองบัวกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางวารุณี สืบชมภูโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางศรีประไพ กุลมงกฎโรงเรียนคำบงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุระ สมบัติภูธรโรงเรียนบ้านนาวีกรรมการ
4. นางศรีสุพรรณ วิเศษนันท์โรงเรียนหนองบัวกลางกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายภัสดา อุ่นบุญเรืองโรงเรียนสงเปลือยวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ประทุมโรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎรืบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายบุญตา สาทีโรงเรียนคำเมยราษฎ์พัฒนากรรมการ
4. นายสมาน วรชินโรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายมงคล ศรีแพงมนโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร จันทยุทธโรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ทิพย์ ศรีเดชโรงเรียนบ้านหนองสระพังรองประธานกรรมการ
3. นายสานิตย์ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ วรชินโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2กรรมการ
5. นายประภาส ชิณโสมโรงเรียนบ้านบัวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ วิเศษนันท์โรงเรียนหนองบัวในประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ศรีกุลจันทร์โรงเรียนบ้านแก้งกะอามรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ศรีเลิศโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์กรรมการ
4. นายพันธ์ทิพย์ ศรีเดชโรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
5. นายพิชิต ภูมีสวยโรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางละไม วานิชสุจิตโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)ประธานกรรมการ
2. นางบัวระพา ใจสู้ศึกโรงเรียนนาโกวิทยาสูงกรรมการ
3. นางประครองจิต ไตรยขันธุ์โรงเรียนบ้านหนองโง้วกรรมการ
4. นายไกรรุก ภูธาตุทิพย์โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยากรรมการ
5. นายภาคิน นิละปะกะโรงเรียนกุดสิมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางละมัย วานิชสุจิตโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)ประธานกรรมการ
2. นางบัวระพา ใจสู้ศึกโรงเรียนนาโกวิทยาสูงกรรมการ
3. นางประครองจิต ไตรยขันธุ์โรงเรียนบ้านหนองโง้วกรรมการ
4. นายไกรรุก ภูธาตุทิพย์โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยากรรมการ
5. นายภาคิน นิละปะกะโรงเรียนกุดสิมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเลิศชาย โรยรสโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ วรชินโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมุ่ 2กรรมการ
3. นางแพงศรี สมสวยโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายกงสอน พิมพ์สินโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
5. นายคมเพชร คิสาลังโรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายผลาชัย ศรีหาญโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จประธานกรรมการ
2. นายชิตชัย ฤทธิ์สยองโรงเรียนกุดสิมวิทยาคารกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ คำเพิ่มโรงเรียนบ้านคำป่าหว่านกรรมการ
4. นายสมพร คิดอ่านโรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการ
5. นางสาวปาระภา ยุรพันธุ์โรงเรียนบ้านดินจี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายผลาชัย ศรีหาญโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จประธานกรรมการ
2. นายชิตชัย ฤทธิ์สยองโรงเรียนกุดสิมวิทยาคารกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ คำเพิ่มโรงเรียนบ้านคำป่าหว่านกรรมการ
4. นายสมพร คิดอ่านโรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการ
5. นางสาวปาระภา ยุรพันธุ์โรงเรียนบ้านดินจี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเลิศชาย โรยรสโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จประธานกรรมการ
2. นางแพงศรี สมสวยโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายกงสอน พิมพ์สินโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ วรชินโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมุ่ 2กรรมการ
5. นายคมเพชร คิสาลังโรงเรียนทุ่งนบะเอียดราษฎร์์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ อรัญรุทโรงเรียนบ้านโนนชาดกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ จอมทะรักษ์โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสถิตย์ ภูมิเขตโรงเรียนนาขามวิทยากรรมการ
5. นายชินญาณ สระแก้วโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ อรัญรุทโรงเรียนบ้านโนนชาดรองประธานกรรมการ
3. นายสถิตย์ ภูมิเขตโรงเรียนนาขามวิทยากรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ จอมทะรักษ์โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางจิรภา แสนณรงค์โรงเรียนบ้านกกตาลประธานกรรมการ
2. นายสำรอง วิศรียาโรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ก้อนบุญไสย์โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางอรพิน ปัตบุศย์โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์กรรมการ
5. นางผ่องศรี ถิ่นอภัยโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางจิรภา แสนณรงค์โรงเรียนบ้านกกตาลประธานกรรมการ
2. นายสำรอง วิศรียาโรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาดกรรมการ
3. นายธงชัย ก้อนบุญไสย์โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางอรพิน ปัตบุศย์โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์กรรมการ
5. นางผ่องศรี ถิ่นอภัยโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเตรียม ไชยทองศรีโรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญเพียง แถบสีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นายวิศณุกรณ์ บุตรวังโรงเรียนคำเมยราษฎ์พัฒนากรรมการ
4. นายภัทรชัย อุดมรัตน์โรงเรียนบ้านดินจี่กรรมการ
5. นางสาวบัวไข ม่วงมนตรีโรงเรียนหนองโพนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเตรียม ไชยทองศรีโรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญเพียง แถบสีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นายวิศณุกรณ์ บุตรวังโรงเรียนคำเมยราษฎ์พัฒนากรรมการ
4. นายภัทรชัย อุดมรัตน์โรงเรียนบ้านดินจี่กรรมการ
5. นางสาวบัวไข ม่วงมนตรีโรงเรียนหนองโพนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางพรเพ็ญ สารรัตน์โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายกองมา จิตจักรโรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพัรธ์อุปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. นางมุกดา ชนะบุตรโรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยากรรมการ
4. นายประสพ วุวรรณธาดาโรงเรียนบ้านหนองมะงงกรรมการ
5. นางสุภนิดา ศรีวงศ์แสงโรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวารินทร์ นิลโสมโรงเรียนมะนาววิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เพ็ญธิสารโรงเรียนเขาวงวิทยากรรมการ
3. นายสวัสดิ์ไทย ประชายูรโรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยากรรมการ
4. นางสิริรัตน์ โชติประเสิรฐโรงเรียนบ้านคำป่าหว้านกรรมการ
5. นางสาวพรทิวา ทำนาเมืองโรงเรียนสมเเด็จประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสิริรัตน์ โชติประเสิรฐโรงเรียนบ้านคำป่าหว้านประธานกรรมการ
2. นายวารินทร์ นิลโสมโรงเรียนมะนาววิทยาเสริมกรรมการ
3. นายสมหมาย เพ็ญธิสารโรงเรียนเขาวงวิทยากรรมการ
4. นายสวัสดิ์ไทย ประชายูรโรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยากรรมการ
5. นางพรทิวา ทำนาเมืองโรงเรียนสมเเด็จประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทะเสนฮดโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนิกร เชยชมศรีโรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางวีรภรณ์ กลิ่นสนิทโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายเทอดศักดิื ทับทิมศรีโรงเรียนเซนต์ยอเซฟกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นายโกเมท นันทอัมพรโรงเรียนบ้านพรหมสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทะเสนฮดโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนิกร เชยชมศรีโรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางวีรภรณ์ กลิ่นสนิทโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายเทอดศักดิื ทับทิมศรีโรงเรียนเซนต์ยอเซฟกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นายโกเมท นันทอัมพรโรงเรียนบ้านพรหมสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทะเสนฮดโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์กรรมการ
2. นายนิกร เชยชมศรีโรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางวีรภรณ์ กลิ่นสนิทโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายเทอดศักดิื ทับทิมศรีโรงเรียนเซนต์ยอเซฟกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นายโกเมท นันทอัมพรโรงเรียนบ้านพรหมสว่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทะเสนฮดโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนิกร เชยชมศรีโรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางวีรภรณ์ กลิ่นสนิทโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายเทอดศักดิื ทับทิมศรีโรงเรียนเซนต์ยอเซฟกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นายโกเมท นันทอัมพรโรงเรียนบ้านพรหมสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ สุขเกษมโรงเรียนบ้านพรหมสว่างประธานกรรมการ
2. นางกุสุมา อู๊ดเจริญโรงเรียนโคกหวายราษณ์สามัคคีกรรมการ
3. นายยุทธ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนพรชัยวิชชาลัยกรรมการ
4. นายวิทยา โคตรพัฒน์โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธรรมมา สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ สุขเกษมโรงเรียนบ้านพรหมสว่างประธานกรรมการ
2. นายยุทธ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนพรชัยวิชชาลัยกรรมการ
3. นางกุสุมา อู๊ดเจริญโรงเรียนโคกหวายราษณ์สามัคคีกรรมการ
4. นายวิทยา โคตรพัฒน์โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธรรมมา สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายทองสุข เทพารสโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงประธานกรรมการ
2. นายธงชัย พานิชดีโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์รองประธานกรรมการ
3. นายวชิระ ชาวเหนือโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยากรรมการ
4. นายอภิเชษฐ์ คณะนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)กรรมการ
5. นายวิชากร แก้วไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอารีย์ ตาลอำไพโรงเรียนยิ่งสันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา มรรควิจิตรโรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ประเสริฐสังข์โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์กรรมการ
4. นางสาวเฟื่องฟ้า เรืองโพนโรงเรียนโคกนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุนทร มาตจรัญโรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชน์ประธานกรรมการ
2. นางนัยนา อินทร์ยาโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางบุญกว้าง ไวแสนโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
4. นายพิทยา ศรีษะบงค์โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ยาสมุทรโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอารีย์ ตาลอำไพโรงเรียนยิ่งสันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา มรรควิจิตรโรงเรียนแ่กงพฤาชัยวิทยากรรมการ
3. นางเฟื้องฟ้า เรืองโพนโรงเรียนโคกนาดีกรรมการ
4. นางจุฑามาศ ประเสริฐสังข์โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุนทร มาตจรัญโรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชน์ประธานกรรมการ
2. นางนัยนา อินทร์ยาโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางบุญกว้าง ไวแสนโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
4. นายพิทยา ศรีษะบงค์โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ยาสมุทรโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอารีย์ ตาลอำไพโรงเรียนยิ่งสันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา มรรควิจิตรโรงเรียนแ่กงพฤาชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเฟื่องฟ้า เรืองโพนโรงเรียนโคกนาดีกรรมการ
4. นางจุฑามาศ ประเสริฐสังข์โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุนทร มาตจรัญโรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชน์ประธานกรรมการ
2. นายบุญกว้าง ไวแสนโรงเรียนบ้านจานรองประธานกรรมการ
3. นางนัยนา อินทร์ยาโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายพิทยา ศรีษะบงค์โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ยาสมุทรโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอารีย์ ตาลอำไพโรงเรียนยิ่งสันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา มรรควิจิตรโรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวเฟื่องฟ้า เรืองโพนโรงเรียนโคกนาดีกรรมการ
4. นางจุฑามาศ ประเสริฐสังข์โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์กรรมการ
5. นายตฤณ บุตรผาโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุนทร มาตจรัญโรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชน์ประธานกรรมการ
2. นายบุญกว้าง ไวแสนโรงเรียนบ้านจานรองประธานกรรมการ
3. นางนัยนา อินทร์ยาโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายพิทยา ศรีษะบงค์โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ยาสมุทรโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางมนตรี รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งประธานกรรมการ
2. MissLinda smittleโรงเรียนบ้านโจดนาตาลกรรมการ
3. MissElizabeth Ehowe Ebouleโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกรรมการ
4. นางสาวอ้อมใจ ก้อนบุญไสยโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
5. นางพิศวาส ม่วงทองโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
6. ดร.จุมพล วงศ์ษรสพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางมนตรี รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งประธานกรรมการ
2. MissLinda smittleโรงเรียนบ้านโจดนาตาลกรรมการ
3. MissElizabeth Ehowe Ebouleโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกรรมการ
4. นางพิศวาส ม่วงทองโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอ้อมใจ ก้อนบุญไสยโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการและเลขานุการ
6. ดร.จุมพล วงศ์ษรสพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางมนตรี รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งประธานกรรมการ
2. MissElizabeth Ehowe Ebouleโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกรรมการ
3. MissLinda smittleโรงเรียนบ้านโจดนาตาลกรรมการ
4. นางพิศวาส ม่วงทองโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอ้อมใจ ก้อนบุญไสยโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการและเลขานุการ
6. ดร.จุมพล วงศ์ษรสพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางมนตรี รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งประธานกรรมการ
2. MissElizabeth Ehowe Ebouleโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกรรมการ
3. MissLinda smittleโรงเรียนบ้านโจดนาตาลกรรมการ
4. นางพิศวาส ม่วงทองโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอ้อมใจ ก้อนบุญไสยโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการและเลขานุการ
6. ดร.จุมพล วงศ์ษรสพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจรุงศักดิ์ ดุจปะยูรโรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194ประธานกรรมการ
2. นางแพรพรรณ พิมพ์สินโรงเรียนบ้านโพนนาดีกรรมการ
3. นางสาวทองแปลน ชมพูทัศน์โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุริยา อุดมจิตรโรงเรียนบอนเขียวราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางปาริชาติ แพนบุตรโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจรุงศักดิ์ ดุจปะยูรโรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ แพนบุตรโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงรองประธานกรรมการ
3. นางแพรพรรณ พิมพ์สินโรงเรียนบ้านโพนนาดีกรรมการ
4. นายสุริยะ อุดมจิตรโรงเรียนบอนเขียวราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวทองแปลน ชมพูทัศน์โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจรุงศักดิ์ ดุจปะยูรโรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ แพนบุตรโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงรองประธานกรรมการ
3. นางแพรพรรณ พิมพ์สินโรงเรียนบ้านโพนนาดีกรรมการ
4. นายสุริยะ อุดมจิตรโรงเรียนบอนเขียวราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวทองแปลน ชมพูทัศน์โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจรุงศักดิ์ ดุจปะยูรโรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ แพนบุตรโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงกรรมการ
3. นางแพรพรรณ พิมพ์สินโรงเรียนบ้านโพนนาดีกรรมการ
4. นายสุริยะ อุดมจิตรโรงเรียนบอนเขียวราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวทองแปลน ชมพูทัศน์โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายจรุงศักดิ์ ดุจปะยูรโรงเรียนบุ่งคล้าวิทยามิตรภาพที่ 194ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ แพนบุตรโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงรองประธานกรรมการ
3. นางแพรพรรณ พิมพ์สินโรงเรียนบ้านโพนนาดีกรรมการ
4. นายสุริยะ อุดมจิตรโรงเรียนบอนเขียวราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวทองแปลน ชมพูทัศน์โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายจรุงศักดิ์ ดุจปะยูรโรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ แพนบุตรโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงรองประธานกรรมการ
3. นางแพรพรรณ พิมพ์สินโรงเรียนบ้านโพนนาดีกรรมการ
4. นายสุริยะ อุดมจิตรโรงเรียนบอนเขียวราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวทองแปลน ชมพูทัศน์โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจรุงศักดิ์ ดุจปะยูรโรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ แพนบุตรโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงรองประธานกรรมการ
3. นางแพรพรรณ พิมพ์สินโรงเรียนบ้านโพนนาดีกรรมการ
4. นายสุริยะ อุดมจิตรโรงเรียนบอนเขียวราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวทองแปลน ชมพูทัศน์โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายปรีดี เรือนแสนโรงเรียนบ้านนาบอนประธานกรรมการ
2. นายนางเยาวเรศ จันทร์นีโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายโบนัส นิลปะกะโรงเรียนเขาวงวิทยากรรมการ
4. นางกลิ่นสุคนธ์ หาญกุลโรงเรียนบ้านกกตาลกรรมการ
5. นายนางพัชรินทร์ เพียรภายลุนโรงเรียนบ้านนาคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายปรีดี เรือนแสนโรงเรียนบ้านนาบอนประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ จันทร์นีโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายโบนัส นิลปะกะโรงเรียนเขาวงวิทยากรรมการ
4. นางกลิ่นสุคนธ์ หาญกุลโรงเรียนบ้านกกตาลกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ เพียรภายลุนโรงเรียนบ้านนาคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายปรีดี เรือนแสนโรงเรียนบ้านนาบอนประธานกรรมการ
2. นายโบนัส นิลปะกะโรงเรียนเขาวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เพียรกายลุนโรงเรียนบ้านนาคูกรรมการ
4. นางกลิ่นสุคนธ์ หาญกุลโรงเรียนบ้านกกตาลกรรมการ
5. นางเยาวเรศ จันทร์นีโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายสุชาดา เฉิดผาดโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล ตินะโสโรงเรียนบ้านโนนศาลากรรมการ
3. นางสาวเยาวเรศ กรกันโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกุราวดี พรมลิจันทร์โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูงกรรมการ
5. นางสาวนันท์์นภัส กิ่งโคกกรวดโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุรางค์รัตน์ ตรีเหราโรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดงที่ปรึกษา
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาดา เฉิดผาดโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล ตินะโสโรงเรียนบ้านโนนศาลากรรมการ
3. นางสาวเยาวเรศ กรกันโรงเรียนกุดกว้าวสวาสดิ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวุกุราวดี พรมลิจันทร์โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูงกรรมการ
5. นางสาวนัันท์นภัส กิ่งโคกกรวดโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุรางค์รัตน์ ตรีเหราโรงเรียนบุ่้านกุดฝั่งแดงที่ปรึกษา
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสุชาดา เฉิดผาดโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล ตินะโสโรงเรียนบ้านโนนศาลากรรมการ
3. นางสาวเยาวเรศ กรกันโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกุราวดี พรมลิจันทร์โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูงกรรมการ
5. นางสาวนันท์์นภัส กิ่งโคกกรวดโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุรางค์รัตน์ ตรีเหราโรงเรียนบ้านกุดฝั่ั่งแดงที่ปรึกษา
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาดา เฉิดผาดโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวเรศ กรกันโรงเรียนกุดกว้าวสวาสดิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกุราวดี พรมลิจันทร์โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูงกรรมการ
4. นายคุณากร คนสัตย์โรงเรียนโคกมะลิวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันท์์นภัส กิ่งโคกกรวดโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุรางค์รัตน์ ตรีเหราโรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดงที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางนพมาศ ตาลวงค์โรงเรียนบ้านม่วงกุลประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรณา วรรณทองโรงเรียนบ้านนาคูรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาระตี แสงนาฮายโรงเรียนกุดกว้าวสวาสดิ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ ชมพูทัศน์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวฉวีวรรณ บาลศรีโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ประธานกรรมการ
2. MissJiang Wenruโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า แสงบุตรโรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเนตรนภา รองจัตุโรงเรียนบ้านม่วงกุลกรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร ขามชัยโรงเรียนบ้านดินจี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวฉวีวรรณ บาลศรีโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ประธานกรรมการ
2. MissJiang Wenruโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า แสงบุตรโรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเนตรนภา รองจัตุโรงเรียนบ้านม่วงกุลกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ โมฆรัตน์โรงเรียนพรชัยวิชชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวฉวีวรรณ บาลศรีโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ประธานกรรมการ
2. MissJiang Wenruโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า แสงบุตรโรงเรียนบ้านดงเหนือประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเนตรนภา รองจัตุโรงเรียนบ้านม่วงกุลกรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร ขามชัยโรงเรียนบ้านดินจี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายองอาจ วรวะไลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพรัช สว่างโคตรโรงเรียนบ้านหนองแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แกมนิรัตน์โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอมรมิตร วงศ์หาโคตรโรงเรียนกุดสิมวิทยาสารกรรมการ
5. นายธงชัย เบียดนอกโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
6. นายธีระเดช จิตจักรโรงเรียนหนองสระพังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ สกุลเดชโรงเรียนนาขามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจรัญ นาคสุวรรณโรงเรียนสงเปลือยวิทยายนกรรมการ
3. นายฤกษ์อุไร ปรุงหอมโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นายศุภสิทธิ์ สนสุนันโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์กรรมการ
5. นายภัทรพงศ์ คำตาโรงเรียนบ้านบัวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสันทัด อันทราศรีโรงเรียนบ้านจานประธานกรรมการ
2. นายไพทรูย์ ศรีแนนโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ อิฐปันโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์กรรมการ
4. นายกองใจ ศิริกุลโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา สว่างสุขโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายทวี ขาวผ่องโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายเผ่า ยาสมุทรโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา อะสุชีวะโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางวิทจัย ใจศิริโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์กรรมการ
5. ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิมโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายทวี ขาวผ่องโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายเผ่า ยาสมุทรโรงเรียนบ้านกอกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิทจัย ใจศิริโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์กรรมการ
4. นางจินตนา อะสุชีวะโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิมโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ วงค์เครือศรโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมส่า งามเลิศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา35(คำกั้ง)รองประธานกรรมการ
3. นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์โรงเรียนบ้านหนองสระพังกรรมการ
4. นางจีราพร ประดับคำโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางศิราวดี อุยสีรักษ์โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)ประธานกรรมการ
2. นางมิตตา รองจัตตุโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
3. นางนัทธมน ญาณกายโรงเรียนสงเปลือยวิทยายนกรรมการ
4. นางพวงผกา ภูผาสิทธิ์โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฎฐินี ฤทธิ์รุ่งโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมใจ จุทาผาดโรงเรียนสังคมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สุวรรณศรีโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางจีระภา ปากแข็งโรงเรียนบ้านจอมทองกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สร้อยสีหาโรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์กรรมการ
5. นางวีรญา อัญชัยศรีโรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วยโรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสุพิกา บุตรอินทร์โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร สีเลิศโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
4. นางณลัคน์ แสงศรีโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
5. นางสาวปิยะดา สิริหัสโรงเรียนหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วยโรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสุพิกา บุตรอินทร์โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร สีเลิศโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
4. นางณลัคน์ แสงศรีโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
5. นางสาวปิยะดา สิริหัสโรงเรียนหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธิติ ทรงสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแก้งกะอามประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ศรีคิรินทร์โรงเรียนหนองกุงสมเด็จรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติปภา โพธิ์พิฑูรย์โรงเรียนบ้านหนองมะงงกรรมการ
4. นายฤทธิกร สุนันต๊ะโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุรพล พลนาคูโรงเรียนบ้านนาคูกรรมการ
2. นางสาวละมุล กุลศรีโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2กรรมการ
3. นางนิรดา จันทยุทธโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธิติ คงสมบูรณ์โรงเรียนแก้งกะอามประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ศรีคิรินทร์โรงเรียนหนองกุงสมเด็จรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติปภา โพธิ์พิฑูรย์โรงเรียนบ้านหนองมะงงกรรมการ
4. นางสาวณัฐนันทน์ สำราญสุขโรงเรียนหินลาดนารายณ์สารกรรมการ
5. นายฤทธิกร สุนันต๊ะโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายนาวิน สายนาโกโรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ประธานกรรมการ
2. นายมานิต พรหมโนภาสโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนฤเบศก์ สกลใต้โรงเรียนเอกปัญญากรรมการ
4. นายสมจิตร เวียงสีมาโรงเรียนคำเม็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนาวิน สายนาโกโรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ประธานกรรมการ
2. นายมานิต พรหมโนภาสโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนฤเบศก์ สกลใต้โรงเรียนเอกปัญญากรรมการ
4. นายสมจิตร เวียงสีมาโรงเรียนคำเม็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายนาวิน สายนาโกโรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ประธานกรรมการ
2. นายมานิต พรหมโนภาสโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนฤเบศก์ สกลใต้โรงเรียนเอกปัญญากรรมการ
4. นายสมจิตร เวียงสีมาโรงเรียนคำเม็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางติรยา นามวงศ์โรงเรียนบ้านดินจี่ประธานกรรมการ
2. นางจินดารพร เหลือผลโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวไพรวัลย์ ภูถี่ถ้วนโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางสาวมัสยา นาทองห่อโรงเรียนบ้านคำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางติรยา นามวงศ์โรงเรียนบ้านดินจี่ประธานกรรมการ
2. นางจินดารพร เหลือผลโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวไพรวัลย์ ภูถี่ถ้วนโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางสาวมัสยา นาทองห่อโรงเรียนบ้านคำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางติรยา นามวงศ์โรงเรียนบ้านดินจี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดารพร เหลือผลโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมัสยา นาทองห่อโรงเรียนบ้านคำม่วงกรรมการ
4. นางไพรวัลย์ ภูถี่ถ้วนโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยนุช มูลมีโรงเรียนพรชัยวิชชาลัยประธานกรรมการ
2. นายติรศักดิ์ สิงห์หนสายโรงเรียนบ้านหนองแสงรองประธานกรรมการ
3. นายสมโชค ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคุยกรรมการ
4. นายมานิต พรหมโนภาสโรงเรียนบ้านเหลาภูพานวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุชิราภรณ์ เรืองเดชโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมานิต พรหมโนภาสโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชิราภรณ์ เรืองเดชโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมรองประธานกรรมการ
3. นายสมโชค ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
4. นายติรศักดิ์ สิงห์หนสายโรงเรียนบ้านคุยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายมานิต พรหมโนภาสโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายติรศักดิ์ สิงห์หนสายโรงเรียนบ้านหนองแสงรองประธานกรรมการ
3. นายสมโชค ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคุยกรรมการ
4. นางสาวสุชิราภรณ์ เรืองเดชโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายฤทธิกร สุนันต๊ะโรงเรียนบ้านโนนค้อประธานกรรมการ
2. นายสมโชค ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคุยรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ศรีคิรินทร์โรงเรียนหนองกุงสมเด็จกรรมการ
4. นายสิทธิชัย ไชยศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายฤทธิกร สุนันต๊ะโรงเรียนบ้านโนนค้อประธานกรรมการ
2. นายสมโชค ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคุยรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ศรีคิรินทร์โรงเรียนหนองกุงสมเด็จกรรมการ
4. นายสิทธิชัย ไชยศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายฤทธิกร สุนันต๊ะโรงเรียนบ้านโนนค้อประธานกรรมการ
2. นายสมโชค ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคุยรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ศรีคิรินทร์โรงเรียนหนองกุงสมเด็จกรรมการ
4. นายสิทธิชัย ไชยศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายฤทธิกร สุนันต๊ะโรงเรียนบ้านโนนค้อประธานกรรมการ
2. นายสมโชค ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคุยรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ศรีคิรินทร์โรงเรียนหนองกุงสมเด็จกรรมการ
4. นายสิทธิชัย ไชยศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี วิชาญโรงเรียนคำกุงหนองอิดุมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย ไชยศิริโรงเรียนสังคมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิ่นสุดา มังคะรัตน์โรงเรียนบ้านโจดนาตาลกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา รัตนชัยโรงเรียนบ้านคำหม่วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายฤทธิกร สุนันต๊ะโรงเรียนบ้านโนนค้อประธานกรรมการ
2. นายสมโชค ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคุยรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ศรีคิรินทร์โรงเรียนหนองกุงสมเด็จกรรมการ
4. นายสิทธิชัย ไชยศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายฤทธิกร สุนันต๊ะโรงเรียนบ้านโนนค้อประธานกรรมการ
2. นายสมโชค ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคุยรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ศรีคิรินทร์โรงเรียนหนองกุงสมเด็จกรรมการ
4. นายสิทธิชัย ไชยศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายฤทธิกร สุนันต๊ะโรงเรียนบ้านโนนค้อประธานกรรมการ
2. นายสมโชค ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคุยรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ศรีคิรินทร์โรงเรียนหนองกุงสมเด็จกรรมการ
4. นายสิทธิชัย ไชยศิริโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายชูศักดิ์ จันทุมาโรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายดวงเนตร ไทยแท้โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสวาท ประดับการโรงเรียนสูงเนินวิทยาคมกรรมการ
4. นายประคอง ใจศิริโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์กรรมการ
5. นางสาวอมรวรรณ โนวะโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ จันทุมาโรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายดวงเนตร ไทยแท้โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสวาท ประดับการโรงเรียนสูงเนินวิทยาคมกรรมการ
4. นายประคอง ใจศิริโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์กรรมการ
5. นางสาวอมรวรรณ โนวะโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายบุญช่วง นาสมปองโรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ โสภากุลโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนากรรมการ
3. นางวลัยภรณ์ ไชยประโคมโรงเรียนไคนุ่นวิทยาพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วง นาสมปองโรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ โสภากุลโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนากรรมการ
3. นางวลัยภรณ์ ไชยประโคมโรงเรียนไคนุ่นวิทยาพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา รักสุดทีโรงเรียนบ้านขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางวลัยภรณ์ ไชยประโคมโรงเรียนไคนุ่นวิทยาพูนกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ อันทนันต์โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางศรีสุดา ยะสะกะโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6กรรมการ
5. นางรัตนภรณ์ แสงนิกุลโรงเรียนบ้านโพนนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอำไภรัตน์ เพ็ญประชุมโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา ยะสะกะโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6รองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์พัฒน์ เขจรเจิมโรงเรียนบ้านดงหมูกรรมการ
4. นายฉวีวรรณ อันทนันต์โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางรัตนภรณ์ แสงนิกุลโรงเรียนบ้านโพนนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางดาราพร บุตรสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุระ สมบัติภูธรโรงเรียนบ้านนาวีกรรมการ
3. นายเผ่า พันธุภาโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายชูศักดิ์ จันทุมาโรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวศศิวรรณ จันทร์สะอาดโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางดาราพร บุตรสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุระ สมบัติภูธรโรงเรียนบ้านนาวีกรรมการ
3. นายเผ่า พันธุภาโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายชูศักดิ์ จันทุมาโรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวศศิวรรณ จันทร์สะอาดโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายมานะชัย บุ่งอ้อมโรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางละอองดาว บุนนท์โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์กรรมการ
3. นายสว่าง นันตะสูตรโรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นางดาราพร บุตรสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววธีรยา เหล่าลือชาโรงเรียนบ้านโน้นค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมานะชัย บุ่งอ้อมโรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ศรีสว่างวงศ์โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสว่าง นันตะสูตรโรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นางละอองดาว บุนนท์โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์กรรมการ
5. นางสาววธีรยา เหล่าลือชาโรงเรียนบ้านโน้นค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางดุษฎีมาลา รัตนวรรณีโรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน ดันสูงเนินโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสุทิน ช่วยบุญโรงเรียนบ้านคำป่าหว้านกรรมการ
4. นางกานต์สวลี โชคดีพงษ์โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางพิบูลย์ พันธุขันธ์โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางดุษฎีมาลา รัตนวรรณีโรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน ดันสูงเนินโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางกานต์สวลี โชคดีพงษ์โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสุทิน ช่วยบุญโรงเรียนบ้านคำป่าหว้านกรรมการ
5. นางพิบูลย์ พันธุขันธ์โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสินใจ เลิศสงครามโรงเรียนบ้านคำป่าหว้านประธานกรรมการ
2. นางแว่นทิพย์ ไกยวรรณ์โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางหนูจันทร์ วรรณฤทธิ์โรงเรียนบ้านคำพิมูลกรรมการ
4. นางสาววิชชุดา ตรีเนตรโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์กรรมการ
5. นางวิเชียร ยี่สารพัฒน์โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสินใจ เลิศสงครามโรงเรียนบ้านคำป่าหว้านประธานกรรมการ
2. นางแว่นทิพย์ ไกยวรรณ์โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางหนูจันทร์ วรรณฤทธิ์โรงเรียนบ้านคำพิมูลกรรมการ
4. นางสาววิชชุดา ตรีเนตรโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์กรรมการ
5. นางวิเชียร ยี่สารพัฒน์โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางไชยนิต มณีสร้อยโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุระ สมบัติภูธรโรงเรียนบ้านนาวีกรรมการ
3. นายเผ่า พันธุภาโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางเที่ยง จันทะสินโรงเรียนนาขามวิทยากรรมการ
5. นางรุ่งทิวา ศรีคิรินทร์โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา ศรีคิรินทร์โรงเรียนบ้านโพนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเผ่า พันธุภาโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางเที่ยง จันทะสินโรงเรียนนาขามวิทยากรรมการ
4. นายบุระ สมบัติภูธรโรงเรียนบ้านนาวีกรรมการ
5. นางไชยนิต มณีสร้อยโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางทวีชัย ศรีบุตตะโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจุไรภรณ์ คิสาลังโรงเรียนบ้านดินจี่กรรมการ
3. นางขวัญ ชื่นชมโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
4. นางศิริจันทร์ สายสมบูรณ์โรงเรียนบ้านสุขเจริญกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ ข้อสกุลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางทวีชัย ศรีบุตตะโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจุไรภรณ์ คิสาลังโรงเรียนบ้านดินจี่กรรมการ
3. นางขวัญ ชื่นชมโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
4. นางศิริจันทร์ สายสมบูรณ์โรงเรียนบ้านสุขเจริญกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ ข้อสกุลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอัปสร อุปะชีวะโรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางไพฑูรย์ วรรณทองโรงเรียนบ้านาคูรองประธานกรรมการ
3. นางมะลิทอง ศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาวีกรรมการ
4. นางราปอน จำญาติโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นางประภัสสร ยณะโชติโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอุบลรัตน์ พิมปัดชาโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสิริกาญ สงวนรัตน์โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางลดาวรรณ์ บุญเสนอโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกรรมการ
4. นางสาวปรียานุช ฮิลโรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์กรรมการ
5. นางวราภรณ์ โชควัฒนพรชัยโรงเรียนบัวขาววันครู 2500กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางราตรี เสริฐเลิศโรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฬวดี ศรีโยธีโรงเรียนสามัคคีบัวขาวกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นางวราภรณ์ โชควัฒนพรชัยโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)กรรมการ
5. นางสุภาวิณี อุ่นขจรโรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางราตรี เสริฐเลิศโรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฬวดี ศรีโยธีโรงเรียนสามัคคีบัวขาวกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นางวราภรณ์ โชควัฒนพรชัยโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)กรรมการ
5. นางสุภาวิณี อุ่นขจรโรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางราตรี เสริฐเลิศโรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางวราภรณ์ โชควัฒนพรชัยโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)กรรมการ
4. นางจุฬวดี ศรีโยธีโรงเรียนสามัคคีบัวขาวกรรมการ
5. นางสุภาวิณี อุ่นขจรโรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุณฑริกา โชติประเดิมโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางประจงจิตร บุญหล้าโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยากรรมการ
3. นางรัชนี ภูครองทองโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายขวัญชัย จิตจักรโรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางอุราวัณ เหลาสุภาพโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนวนิต ขินานาโรงเรียนบ้านทุ่งคลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรรัตน์ โชติสุวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา35(คำกั้ง)กรรมการ
3. นายอนุพันธุ์ บุญสารโรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยากรรมการ
4. นางศรีนคร อัฐนาคโรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์กรรมการ
5. นางใบสด สารผลโรงเรียนบ้านกกตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนวนิต ขินานาโรงเรียนบ้านทุ่งคลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรรัตน์ โชติสุวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา35(คำกั้ง)กรรมการ
3. นายอนุพันธุ์ บุญสารโรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยากรรมการ
4. นางศรีนคร อัฐนาคโรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์กรรมการ
5. นางใบสด สารผลโรงเรียนบ้านกกตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนวนิต ขินานโรงเรียนบ้านทุ่งคลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรรัตน์ โชติสุวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา35(คำกั้ง)กรรมการ
3. นายอนุพันธุ์ บุญสารโรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยากรรมการ
4. นางศรีนคร อัฐนาคโรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์กรรมการ
5. นางใบสด สารผลโรงเรียนบ้านกกตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางช่อทิพย์ แสบงบาลโรงเรียนคำบงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชนิดา ชัยศิลาโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
3. นางสาวศรีธาตุ เพียรภูเขาโรงเรียนยิ่งสันต์วิทยากรรมการ
4. นางอนัญญา คาดีวีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวจุรีรักษณ์ นาระวินโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางช่อทิพย์ แสบงบาลโรงเรียนคำบงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชนิดา ชัยศิลาโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
3. นางสาวศรีธาตุ เพียรภูเขาโรงเรียนยิ่งสันต์วิทยากรรมการ
4. นางอนัญญา คาดีวีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวจุรีรักษณ์ นาระวินโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมณีจันทร์ เหลาแหลมโรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางพูลทวี เหลาแหลมโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางสมหวัง ดุลนีย์โรงเรียนบ้านนาบอนกรรมการ
4. นางชฎาพร ศรีลาพัฒน์โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางวีรภรณ์ กลิ่นสนิทโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายผลาชัย ศรีหาญโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จประธานกรรมการ
2. นางพรรณลดา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านบัวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมพร คิดอ่านโรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการ
4. นางสาวจำปารีย์ โสฤทธิ์โรงเรียนบ้านสร้างแสนกรรมการ
5. นายเลิศชาย โรยรสโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายผลาชัย ศรีหาญโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จประธานกรรมการ
2. นางพรรณลดา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านบัวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมพร คิดอ่านโรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการ
4. นางสาวจำปารีย์ โสฤทธิ์โรงเรียนบ้านสร้างแสนกรรมการ
5. นายเลิศชาย โรยรสโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต วรชินโรงเรียนบ้านคำพิมูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสายลมย็น โสดามรรคโรงเรียนหนองขามวิทยากรรมการ
3. นายวิจิตร ไชยกันยาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นายชารี ม่วงจันทร์โรงเรียนทุ่งคลองวิทยากรรมการ
5. นางอรอุมา กุไรรัตน์โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายผลาชัย ศรีหาญโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จประธานกรรมการ
2. นางพรรณลดา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านบัวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมพร คิดอ่านโรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการ
4. นางสาวจำปารีย์ โสฤทธิ์โรงเรียนบ้านสร้างแสนกรรมการ
5. นายเลิศชาย โรยรสโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายผลาชัย ศรีหาญโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จประธานกรรมการ
2. นางพรรณลดา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านบัวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมพร คิดอ่านโรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการ
4. นางสาวจำปารีย์ โสฤทธิ์โรงเรียนบ้านสร้างแสนกรรมการ
5. นายเลิศชาย โรยรสโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต วรชินโรงเรียนบ้านคำพิมูลประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา กุไรรัตน์โรงเรียนโคกกลางราษฏร์พิทักษ์กรรมการ
3. นางสาวสายลมเย็น โสดามรรคโรงเรียนหนองขามวิทยากรรมการ
4. นายวิจิตร ไชยกันยาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นายชารี ม่วงจันทร์โรงเรียนทุ่งคลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายผลาชัย ศรีหาญโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จประธานกรรมการ
2. นางพรรณลดา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านบัวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมพร คิดอ่านโรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการ
4. นางสาวจำปารีย์ โสฤทธิ์โรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการ
5. นายเลิศชาย โรยรสโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางไพรวัลย์ นิลผายโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาววัลล์สุดา นาตาแสงโรงเรียนบ้านหนองมะงงกรรมการ
3. นายวิทยา มรรควิจิตรโรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยากรรมการ
4. นายตฤน บุตรผาโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรางคณา พันประสาทโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางดวงจันทร์ ปลุกกระโทกโรงเรียนบ้านวังมนประธานกรรมการ
2. นางแพรพรรณ พิมพ์สินโรงเรียนบ้านโพนนาดีกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ภารุแผ้วโรงเรียนบ้านโนนชาดกรรมการ
4. นางสายัณห์ โถนารัตน์โรงเรียนนาทันวิทยากรรมการ
5. นางวารุณี สืบชมพูโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางไพรวัลย์ นิลผายโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาววัลล์สุดา สงตลาดโรงเรียนบ้านหนองมะงงกรรมการ
3. นายวิทยา มรรควิจิตรโรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยากรรมการ
4. นายตฤน บุตรผาโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรางคณา พันประสาทโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางไพรวัลย์ นิลผายโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาววัลล์สุดา สงตลาดโรงเรียนบ้านหนองมะงงกรรมการ
3. นายวิทยา มรรควิจิตรโรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยากรรมการ
4. นายตฤน บุตรผาโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรางคณา พันประสาทโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดวงจันทร์ ปลุกกระโทกโรงเรียนบ้านวังมนประธานกรรมการ
2. นางแพรพรรณ พิมพ์สินโรงเรียนบ้านโพนนาดีกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ภารุแผ้วโรงเรียนบ้านโนนชาดกรรมการ
4. นางสายัณห์ โถนารัตน์โรงเรียนนาทันวิทยากรรมการ
5. นางวารุณี สืบชมพูโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชฎาวรรณ มหากาลโรงเรียนบุ่งคล้ามิตรภาพที่194ประธานกรรมการ
2. นางนัยนา อินทร์ยาโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายพิทยา ศรีษะบงค์โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวศิริพร ระบาเลิศโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
5. นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฏร์บำรุงกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดุษฎีมาลา รัตนวรรณีโรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางทองใส โคกลือชาโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ศรีคิรินทร์โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นางประคอง ทองดีโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
5. นางสังวาลย์ ซาเกิมโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายระพีพงษ์ เถาว์ชาลีโรงเรียนบ้านหนองบัวในประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เอกพันธุ์โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์กรรมการ
3. นางสาวชญานี สีหลิ่งโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
4. นางวลัยภรณ์ ไชยประโคมโรงเรียนไค้นู่นวิทยาพูนกรรมการ
5. นางนันทวัน กุลชาติโรงเรียนนาโกวิทยาสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมงคล เพิ่มศิลป์โรงเรียนบ้านแก้งกะอามประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ศรีสว่างวงศ์โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวันเฉลิม ตาลอำไพโรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยากรรมการ
4. นายดวงเนตร ไทยแท้โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายนาวิน มะโนขันธ์โรงเรียนบ้านโคกโก่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ บาลเพชรโรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์ฯ)ประธานกรรมการ
2. นางประคอง ใจศิริโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ศรีหาตาโรงเรียนนาทันวิทยากรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ สุรันนาโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายประยงค์ ผลรุ่งโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์พัฒน์ เขจรเจิมโรงเรียนบ้านดงมูลประธานกรรมการ
2. นางศรีธาตุ ทองแสงโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ อุบลเวชโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)กรรมการ
4. นางสาวกุสุมา ทิพย์ศิริโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่2กรรมการ
5. นางดาราพร บุตรสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมงคล พลเยี่ยมโรงเรียนคำบงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์ธีรา สิงห์หนสายโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่2กรรมการ
3. นายสมโชค ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคุยกรรมการ
4. นายณัฐวิทย์ วัดเข้าหลามโรงเรียนเขาวงวิทยากรรมการ
5. นายธิติ คงสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแก้งกะอามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายมงคล พลเยี่ยมโรงเรียนคำบงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์ธีรา สิงห์หนสายโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่2กรรมการ
3. นายสมโชค ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคุยกรรมการ
4. นายณัฐวิทย์ วัดเข้าหลามโรงเรียนเขาวงวิทยากรรมการ
5. นายธิติ คงสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแก้งกะอามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนาวิน สายนาโกโรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล ผลถวิลโรงเรียนบ้านหนองมะงงกรรมการ
3. นางสาวจิตราภรณ์ อนันตภูมิโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนากรรมการ
4. นางพณิณญา นาตาแสงโรงเรียนสามัคคีบัวขาวกรรมการ
5. นายวิระพล โนนคำโรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมงคล พลเยี่ยมโรงเรียนคำบงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์ธีรา สิงห์หนสายโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่2กรรมการ
3. นายสมโชค ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคุยกรรมการ
4. นายณัฐวิทย์ วัดเข้าหลามโรงเรียนเขาวงวิทยากรรมการ
5. นายธิติ คงสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแก้งกะอามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนาวิน สายนาโกโรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล ผลถวิลโรงเรียนบ้านหนองมะงงกรรมการ
3. นางสาวจิตราภรณ์ อนันตภูมิโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนากรรมการ
4. นางพณิณญา นาตาแสงโรงเรียนสามัคคีบัวขาวกรรมการ
5. นายวิระพล โนนคำโรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรพิน ปัตบุศย์โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ยุระพันธ์โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
3. นายสว่าง นันตะสูตรโรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นางละอองดาว บุนนท์โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์กรรมการ
5. นางดนิตา แย้มสมัยโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำไพร คณะนามโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร อุทโทโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่2กรรมการ
3. นางยุภาภรณ์ ภูมีสวยโรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์กรรมการ
4. นางสาวธีรยา เหล่าลือชาโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
5. นางประภัสสร ยะณะโชติโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายทรัพย์มงคล สมทิพย์โรงเรียนหนองบัวในประธานกรรมการ
2. นายวิชชากร แก้วไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวรองประธานกรรมการ
3. นายนาวิน มโนขันธุ์โรงเรียนบ้านโคกโก่งกรรมการ
4. นายอภิเชษฐ์ คณะนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)กรรมการ
5. นายสุพจน์ นามล้ำโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายทองสุข เทพารสโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ชาวเหนือโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเทอดศักดิื ทับทิมศรีโรงเรียนเซนต์ยอเซฟกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นายประชุม สมศิริโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายธงชัย พานิชดีโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายทรัพย์มงคล สมทิพย์โรงเรียนหนองบัวในประธานกรรมการ
2. นายวิชชากร แก้วไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวรองประธานกรรมการ
3. นายอภิเชษฐ์ คณะนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)กรรมการ
4. นายนาวิน มโนขันธุ์โรงเรียนบ้านโคกโก่งกรรมการ
5. นายสุพจน์ นามล้ำโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายทองสุข เทพารสโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ชาวเหนือโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเทอดศักดิื ทับทิมศรีโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นายประชุม สมศิริโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายธงชัย พานิชดีโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายทรัพย์มงคล สมทิพย์โรงเรียนหนองบัวในประธานกรรมการ
2. นายวิชากร แก้วไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวรองประธานกรรมการ
3. นายนาวิน มโนขันธุ์โรงเรียนบ้านโคกโก่งกรรมการ
4. นายอภิเชษฐ์ คณะนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)กรรมการ
5. นายสุพจน์ นามล้ำโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายทองสุข เทพารสโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ชาวเหนือโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประชุม สมศิริโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเทอดศักดิื ทับทิมศรีโรงเรียนเซนต์ยอเซฟกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นายธงชัย พานิชดีโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายทรัพย์มงคล สมทิพย์โรงเรียนหนองบัวในประธานกรรมการ
2. นายวิชชากร แก้วไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวรองประธานกรรมการ
3. นายอภิเชษฐ์ คณะนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)กรรมการ
4. นายนาวิน มโนขันธุ์โรงเรียนบ้านโคกโก่งกรรมการ
5. นายสุพจน์ นามล้ำโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายทองสุข เทพารสโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ชาวเหนือโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประชุม สมศิริโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเทอดศักดิื ทับทิมศรีโรงเรียนเซนต์ยอเซฟกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นายธงชัย พานิชดีโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายทองสุข เทพารสโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงประธานกรรมการ
2. นายธงชัย พานิชดีโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์รองประธานกรรมการ
3. นายวชิระ ชาวเหนือโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยากรรมการ
4. นายอภิเชษฐ์ คณะนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)กรรมการ
5. นายวิชชากร แก้วไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายทองสุข เทพารสโรงเรียนบ้านโนนเที่ยงประธานกรรมการ
2. นายธงชัย พานิชดีโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์รองประธานกรรมการ
3. นายวชิระ ชาวเหนือโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยากรรมการ
4. นายอภิเชษฐ์ คณะนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)กรรมการ
5. นายวิชชากร แก้วไตรรัตน์โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]