รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
ณ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงอินชญา  จำปารัตน์
 
1. นางวราภรณ์  ภูบุญเติม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงภูริณัฐ  ภูรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศลัยลา  คำมีแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรดา  ธรรมโรง
 
1. นางสาวยุภาวรรณ  เทวะเส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 1. เด็กหญิงภัณฑิราพร  น้อยศรี
 
1. นางบัวพิศ  ไชยต้นเทือก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวชุม 1. เด็กหญิงกชกร  ชัยศรี
 
1. นางธิการัตน์  วงษ์อ่อน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงตะวัน  ภูแม่น้ำ
 
1. นายภูวสิษฎ์  ศรีไชยแสง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  โต้งค้อม
 
1. นางลัดดาวัลย์  พรพนม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 1. เด็กหญิงวันวิสา  เจริญราษฎร์
 
1. นางสาวชนันภรณ์  ศรีคงเพ็ชร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงชลิดา  ไชยะ
 
1. นางจันทา  สอนอาจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงเพิ่มพร  ภูฉลอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุณี  คำอาจ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำวิทยา 1. เด็กหญิงสุวิษา  ภูจักรเพ็ชร
 
1. นางใจศิลป์  บุตรพรม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ไหลหาโคตร
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ชนะบุญ
3. เด็กหญิงอินทิรา  อินทวรรณ
 
1. นางบุญหลาย    อุทโท
2. นายสมบูรณ์  ขันตี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วารีศรี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   นาทองบ่อ
3. เด็กหญิงอริศรา   สมบัติ
 
1. นางนิรมล   ป้อมอาษา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชลธิลา  ไปปะ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ภูหงส์แก้ว
3. เด็กหญิงสุนิตา  มณีวรรณ
 
1. นางกิ่งแก้ว  ทองเฟื่อง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจิรประภา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ภูจอมดาว
 
1. นางวัชรี  ภูนิคม
2. นายยอดชาย  บุดคำ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 1. นางสาวจิระวดี  บุญพา
2. นางสาวอรวี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวชนันภรณ์  ศรีคงเพ็ชร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 1. เด็กชายณัฏฐพัชร  ภูเลี่ยมคำ
 
1. นางบัวพิศ  ไชยต้นเทือก
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแข้วิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  อุตราช
 
1. นางเสาวรีย์  ชนะบุญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชินวัตร  เสละคร
 
1. นางอโณทัย  ภูโปร่ง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงนฤมล  อุบนบาล
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดาวรายรัมย์
3. เด็กชายสมบูรณ์  ภูมีเมฆ
 
1. นางรำใย  เติมใจ
2. นางสุพรรณิการ์  นาชัยฤทธิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ธรรมรัตน์
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วอรุณ
3. เด็กหญิงสิริยากร  หอมวัน
 
1. นางทองมุข  ปารมีชัย
2. นายพิพัฒน์  ปารมีชัย
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พลเมืองจันทร์
2. เด็กหญิงฐาปนีย์  นาถมทอง
3. เด็กหญิงปภาดา  ภูแล่นไว
 
1. นายประสาร  อัดโดดดร
2. นางจีรภา  นามแก่นท้าว
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กหญิงกมลกานต์  นาสุริย์
2. เด็กหญิงอันธิกา  ประสงค์สุข
3. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ไปไหน
 
1. นายดำรงค์  คงแสนคำ
2. นางสาวสุมาลี  เทศารินทร์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภัทรพล  คำสุมาลี
2. เด็กชายสุทินกร  สีหามาตร์
 
1. นางทองมุข  ปารมีชัย
2. นายพิพัฒน์  ปารมีชัย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วผิวอาจ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ลันศรี
 
1. นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์
2. นางนงรักษ์  ทองหนองยาง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 1. เด็กชายธิติพงษ์  ไชยชำ
 
1. นางสุรภา  สินธุโคตร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 1. เด็กชายดนัยนพ  โสดาวาปี
 
1. นางสุรภา  สินธุโคตร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายอภิชาติ  เจียจักร์
 
1. นางอโนทัย  ภูโปร่ง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  มะโนศิลป์
2. เด็กหญิงพรนภัส  พานิชพันธุ์
3. เด็กหญิงวิภาริณี  ฉวีแปลง
 
1. นางสาวธัญชนก  ผสมศรี
2. นางสาวสุวิมล  แก่นภักดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 1. นางสาวนิฌา  นาจอมทอง
2. เด็กชายรณกร  มาตรา
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  ภูงามดี
 
1. นางกาญจนา  สุภารี
2. นางพิพม์ลดา  หงวนไธสง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงนัทฐิยา  ทับสีแก้ว
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  ภูยาฟ้า
3. เด็กหญิงปนัดดา  เหล่าต้น
 
1. นางสมปอง  อ่อนพรรณา
2. นายชุมพร  คำเพราะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 1. นายชัยยันต์   สีเอี่ยม
2. นางสาวนภัสสร   ภูกองชนะ
3. นายเชิดชัย   เว้าสูงเนิน
 
1. นางสาวอรชุลี   สุวรรณผา
2. นางสาวสุจิตรา   รัตนปัญญา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติชนม์  ทักษิณ
2. เด็กชายวัสยศ  ขานหยู
3. เด็กหญิงสุชิตา  บุดสาวิเศษ
 
1. นายประสงค์  สกุลซ้ง
2. นางผ่องศรี  ภูช่างทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ภูผายาง
2. เด็กชายมนัส   แง่ชัยภูมิ
3. เด็กชายวัลลภ   ภูลงเขา
 
1. นางดัชนี    พันธไชย
2. นางสาวเมษยา   ชิตบุตร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เหล็กชัย
2. เด็กหญิงวรกาญจน์  สิงหมาตย์
3. เด็กหญิงอิงอร  ภูผาพลอย
 
1. นางกวินธิดา  พิมพะสาลี
2. นางสาวจริยา  สิมมา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 1. เด็กหญิงชลิฎา  แก้วพิทูลย์
2. เด็กหญิงนันชิตรา  ภูแลนคู่
3. เด็กชายฤทธิ์ชัย  เดสันเทียะ
 
1. นางสาวจินตนา  ไชยเพชร
2. นายศราวุธ  บัวใหญ่รักษา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกวี   ภูผากา
2. เด็กชายพรชัย   แพงสาย
 
1. นางดัชนี   พันธไชย
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  จำปีหอม
2. เด็กชายธนากร  ปราณีสอน
 
1. นายศราวุธ  บัวใหญ่รักษา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 1. เด็กชายปราโมทย์  แสนทะวงษ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  คำอ้อ
 
1. นายเจริญศักดิ์  วิเศษศรี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 1. เด็กชายชัชวาลย์  เหล่าลาภะ
2. เด็กชายธนา  วิทเวช
 
1. นายบุญเคน  นามรักษา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายทัตพงษ์  ภูแผ่นนา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  เงางาม
 
1. นายศิริพงษ์  ภูการุณย์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮวิทยา 1. นายพิเชษฐ์  ชาดี
2. นายอิศรา  ป้องคำมี
 
1. นายวิระศักดิ์  โกฏิรักษ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทะสี
2. เด็กชายธนาชาติ  ทุมกึ่ง
 
1. นายอรรถพงษ์  โทแสง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  โคตรแสนเมือง
2. เด็กหญิงศศิภาวรรณ  จันทร์ราช
3. เด็กหญิงอรญา  นาแก่น
4. เด็กหญิงอรดี  ปานทอง
5. เด็กหญิงเจนจิรา  อันทะปัญญา
 
1. นางนงคราญ  กองปัญญา
2. นางสาวพิมพ์ชนก  บรมโคตร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา   ภูครองนาค
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ภูบัวเพ็ชร
3. เด็กหญิงบุษกร  ภูพันเว่อ
4. เด็กหญิงสุทธิดาลักษณ์  แก้วพรม
5. เด็กหญิงสุวรรญดา  แสนคา
 
1. นางพันนา  ธงหาร
2. นางอุบล  มลาไวย์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 1. นางสาวชลดา  พิประโคน
2. นางสาวมัญชุมาศ  พุทธแก่นวงศ์
3. นางสาวรติกาล  ทองวุฒิ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์   ประเสริฐลาภ
5. นางสาวสุนันทา  พันเดช
 
1. นางสุวิมล  มาตรา
2. นายสมภาร  บุดดี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กหญิงทักษวดี  ปรีผาด
2. เด็กชายปฏิภาณ  โกศล
3. เด็กหญิงปณิตา  เมืองจันทร์
4. เด็กหญิงสิริญากร  บัวพรรษา
5. เด็กหญิงอชิรญาณ์  แสงจันทร์
 
1. นางบัวเงิน  ภูงามแสง
2. นางปภัสรา  กัลยาสนธิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูจักหิน
2. เด็กหญิงประภาพร  พิกุล
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ภูหลวง
4. เด็กหญิงอรนุช  ภูดวงดอก
5. เด็กหญิงเบญจพร  ภูผาลา
 
1. นางปภัสรา  กัลยาสนธิ์
2. นางบัวเงิน  ภูงามแสง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  ทัพศร
2. เด็กชายก่อเกียรติ  สีละคร
3. เด็กหญิงบัวทิพย์  วันทอง
4. เด็กหญิงพัชรวดี   เทพธรรม
5. นายอภิสิทธิ์  ภูคานา
 
1. นายอานุภาพ  พงษ์นภิส
2. นางสาวทิพย์สุดา  ภูชำนิ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทุนกอง
2. เด็กชายธนดล  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธัญยนันท์  ฉันทาพงษ์ภิรมย์
4. เด็กหญิงปราถนาดี  ซามาตย์
5. เด็กชายภูบดินทร์  ภูเดช
 
1. นายธนศักดิ์  มงคลสินธุ์
2. นางยุรี  เสริฐเลิศ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. นายกฤษณพล   พูลกลาง
2. เด็กหญิงกิตติยา   ทองคำ
3. นางสาวพรรพสา    โสภา
4. นางสาวอรวรรณ    ทองคำ
5. นางสาวเกษกนกพร   ใจแน่น
 
1. นายจีรศักดิ์   ทองคำ
2. นางอัจฉราภรณ์   ทองคำ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วมณี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   ทอดภักดี
3. เด็กหญิงจิตรานุช  กาชัย
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ดวงจันทร์
5. เด็กหญิงณัฐมน  วันยาว
6. เด็กหญิงธนพร  จุชัยสงค์
7. เด็กชายธราเทพ  แก้วศิลา
8. เด็กชายธันวา  ลีลา
9. เด็กหญิงนันธิดา  มอดลี
10. เด็กชายบรมเดช  วรรณคำ
11. เด็กหญิงปิยนุช  คงมังคละ
12. เด็กชายพีรพล  ภูแช่มโชติ
13. เด็กชายภานุวัฒน์  บัวจ้อย
14. เด็กหญิงมณีนพรัตน์  แก้วศรีหา
15. เด็กหญิงวิไลพร  จันทะโสต
16. เด็กชายสุธนันท์  ทระทึก
17. เด็กหญิงอรสา  พาชาติตรี
18. เด็กหญิงอรัญญา  โคตะคำ
19. เด็กชายอลิษา  ลุนอุบล
20. เด็กหญิงเชษฐา  โสภิณ
 
1. นายพิจิตร  อัมวรรณ์
2. นางสาวสุภรานันท์  คุณเครือจันทึก
3. นางสาวมณีรัตน์  โมบุตรศรี
4. นายสุรเนตร  เนตรมุข
5. นางสาวสิรัณพร  ภูผานิล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวนิหน่า  สารไสย์
 
1. นางสาวธนัญญา  เหล่านายอ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงอนุสรา  แซ่เฮง
 
1. นางไอวริญย์  ภูสีเหลื่อม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมนิพพา  พิมพ์ศรี
 
1. นางสุภารดี  หีบแก้ว
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 1. เด็กชายกฤษกร  ภูคงทอง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เหล่าสีคำ
 
1. นางวรนันต์  มัจจุปะ
2. นางศยมน  หอมชื่น
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบงวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ไชยสาร
2. เด็กชายอนาวิน  ทารอาภรณ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ภูคงคา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ภูนาวัน
2. นายเจษฎา  โคตรแสงอ่อน
 
1. นางประคอง  ถิตย์รัศมี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1. เด็กหญิงฉันทิศา  ภูบุญเติม
2. เด็กหญิงชลดา  หมื่นศรี
3. เด็กหญิงชุติมา  สามาอาพัฒน์
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ภูบุญอิ่ม
5. เด็กหญิงนิรชา  ทับศรีแก้ว
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีขำ
7. เด็กหญิงวริยา  ชมชื่น
8. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญชัยศรี
9. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ภูต้อม
10. เด็กหญิงอณุษร  นรพัฒน์
 
1. นางวนิดา  เกษทองมา
2. นางธัญญา  คำแสน
3. นางสาวมาริษา  ศรีโพธิ์คำ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. นายการุณ   เกษหนอ
2. นางสาวดลฤดี   ภูพันนา
3. เด็กชายดุสิต   ดวงลาดนา
4. เด็กหญิงนริศรา   ราชอาษา
5. เด็กหญิงพวงพลอย   ชาญศรี
6. นางสาวพิจิตรา   หมื่นผล
7. เด็กชายพิพัฒน์    ภูลายขาว
8. เด็กหญิงอนุชศรา   ดวงลาดนา
9. เด็กชายอนุวัฒน์   อินสะอาด
10. นายเทียนชัย    บุญหล้า
 
1. นายปัญญา    เสนภูงา
2. นายเชิดชัย   ทองคำ
3. นายพิศักดิ์  ทะวิลัย
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อาจสด
2. เด็กหญิงฐาปณี  วงศ์สง่า
3. เด็กหญิงฐิติภา  อวนศรี
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ผาทอง
5. เด็กหญิงทิมาพร  เพชรสังหาร
6. เด็กหญิงพิชชาดา  ศรีษะโคตร
7. เด็กหญิงภัสรา  ทัศนสาร
8. เด็กหญิงวราภร   วันยาว
9. เด็กหญิงศิริประภา   ลาดภารัมย์
10. เด็กหญิงศิริประภาพร   ไชยนา
11. เด็กหญิงสุภาพร  มีภักดี
12. เด็กหญิงอาริสา  อวนศรี
13. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์คัย
14. เด็กหญิงอุษากร  วงค์คง
15. เด็กหญิงเมวดี  หมื่นไทยสงค์
 
1. นางสาวอารยา  วาปีเน
2. นางณัฐกานต์  วงศ์กันยา
3. นางสาวอรอุมา  ทัพธานี
4. นางธิพรลภัส  สุริสาร
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  ดีสีนุ
2. เด็กหญิงกฤติยา  เต็มไทรสงค์
3. เด็กหญิงกุลจิรา  อาจหาญ
4. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยกุมาร
5. เด็กหญิงทิพานันท์  สิทธิชาคำ
6. เด็กหญิงธวัลฤทัย  ช่วยหาญ
7. เด็กหญิงนิชาดา  แก้วดี
8. เด็กหญิงปนัดดา  สิงสุธรรม
9. เด็กหญิงปิ่นมนัส  แสนบุญ
10. เด็กหญิงพัชรา  วงชาลี
11. เด็กหญิงพิยะดา  พลตั้ง
12. เด็กหญิงภานุมาส  หงส์ศรี
13. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  พิมูลขันติ
14. เด็กหญิงรินรดา  ลิ้มสุขเจริญกุล
15. เด็กหญิงวรัญญา  โฆษา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ภูนาคม
2. นางเสาวนีย์  ภูครองพลอย
3. นางสุพรม  วิชาชัย
4. นายกิตติพงษ์  คุณสุทธิ์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนภาพร  ภูสง่า
2. เด็กหญิงพัชราภา  หัสวงศ์
 
1. นายชิน  หอมชื่น
2. นางสาวพิศมัย  ภูพาที
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 1. เด็กชายชาคริต  นามโคตร
2. เด็กชายสุริยา  ภูจำปา
 
1. นายบุญฤทธิ์  อ่อนพรรณา
2. นายอภินันท์  ภูหัวไร่
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจราพร  ศรีหะไตร
 
1. นางสรารัตน์   ทัพพันธ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 1. เด็กหญิงมุกชมพู  ไพเราะ
 
1. นายสุวิทย์  โยธะไชยสาร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. นางสาวอาฐิติญา  ไชยศักดิ์
 
1. นายนรวิชญ์  ภูสงัด
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  จำปาเกตุ
 
1. นางสาวรัชต์ใจ  เขียวเงิน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงกิตินันท์   นาขันโท
 
1. นายวสันต์  ดอนเงิน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 1. นายวชิรวิทย์  เดชะวงศ์
 
1. นายสามารถ  ลุนพรหม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงอรัญญา  สิทธิสาร
 
1. นางปรียามินท์  อุ่นทุลัย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  ภูงามเชิง
 
1. นางหิรัญญา  ทองวุฒิ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีธนารักษากุล
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ภูเพ็งใจ
 
1. นางศิริวรรณ์  นาไชย
2. นางคำพอง  ภูกันดาร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ 1. เด็กหญิงภัครมัย  ฉายพล
2. เด็กชายสุริยเดช  บุญพัฒน์
 
1. นางกาญจนา  ภูอวด
2. นางรัชนี  แสนวอ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัชนีกร   จอมทะรักษ์
2. นางสาววาสนา    ศรีพลลา
 
1. นายสุวิทย์  เมิดไธสง
2. นางชณัชชา  จันทร์สำราญ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ภูครองพลอย
 
1. นายสามารถ  ลุนพรหม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กชายพิทยากร  อันไกรฤทธิ์
2. เด็กชายภัสกร  ศิริแสน
3. เด็กชายวศิน  ไชยคำ
 
1. นางสาวมนันท์ญา  บัณฑิต
2. นางสาวบุผาสวรรค์  มูลปลา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กชายพลชนะ  โลหะสุต
2. เด็กชายอนุสรณ์  สุโพธิ์คำ
3. เด็กชายเกียรติ์ศักดิ์  เพชรสังหาร
 
1. นางอรัญญา  อันไกรฤทธิ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  ภูสดแสง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. นายทัศธรณ์  ศิริแสน
2. นายธนากร  อันไกรฤทธิ์
3. นายสิทธิโชค  วัดแสงศรี
 
1. นายสายันต์  พงษ์พูล
2. นางกรรณิกา  พงษ์พูล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กชายธานุวัตร    เนื่องมัจฉา
 
1. สิบเอกสมโภชน์   สินคนารวีโรจน์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กหญิงกานต์รวี   สงคราม
 
1. สิบเอกสมโภชน์   สินคนารวีโรจน์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์   แสงทะมาตร
 
1. สิบเอกสมโภชน์   สินคนารวีโรจน์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กชายกฤษฏา   ตาไข
 
1. สิบเอกสมโภชน์   สินคนารวีโรจน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 1. เด็กหญิงวราภรณ์  วิลัย
 
1. นางน้ำฝน  อินทะวรรณ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กหญิงจินตนา  วิจารขันธ์
 
1. นายชัยคำพล  อัคติ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 1. เด็กหญิงอรณิชา  คล่องสีมา
 
1. นางน้ำฝน  อินทะวรรณ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กชายศิริสิทธ์  โพธินาง
 
1. นายชัยคำพล  อัคติ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กชายเจษฏา    ถาจันราช
 
1. สิบเอกสมโภชน์    สินคนารวีโรจน์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กชายชนพัฒน์   สุจันทร์
 
1. สิบเอกสมโภชน์    สินคนารวีโรจน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 1. เด็กชายภูวนาท  พรมภักดี
 
1. นางน้ำฝน  อินทะวรรณ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงสุดาภัทร์  ภูครองทอง
 
1. นางปนัดดา  ภาณุรัตน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  วิชาชัย
 
1. นางน้ำฝน  อินทะวรรณ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงสุนิตา  ไชยศรีหา
 
1. นางปนัดดา  ภาณุรัตน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติรวี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   สอนพรม
2. เด็กหญิงกานต์รวี   สงคราม
3. เด็กชายจิรศักดิ์   นาสมภักดิ์
4. เด็กชายณฐกร    ไชยศรีหา
5. เด็กชายธนกร   ตันเฮง
6. เด็กชายธานุวัตร   เนื่องมัจฉา
7. เด็กหญิงนันทิตา   สายทอง
8. เด็กหญิงภานุมาศ   น้ำใจดี
9. เด็กชายภูริพัฒน์    ไชยจงมี
10. เด็กชายระพีพัฒน์    เหมพันธ์
11. เด็กชายรัตณะ    เหมันต์
12. เด็กหญิงวรกัลยา   โยทองยศ
13. เด็กชายเจษฎา   ถาจันราช
14. เด็กหญิงเพ็ญรดี   วินทะวุธ
15. เด็กชายเอกรินทร์    เจติยานนท์
 
1. สิบเอกสมโภชน์   สินคนารวีโรจน์
2. นายมานพ   จงใจ
3. นายวรพงษ์   อิ่มทรัพย์
4. นางสาวกาญจนา    เหล่าลาภะ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ปรีผาด
2. เด็กหญิงกานติมา  โลจันทึก
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ภูคงน้ำ
4. เด็กชายชนชนันท์  โสภา
5. เด็กหญิงชลิตา  ภูผารส
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  เทียมสีกุล
7. เด็กชายณัฐนนท์  ภูโชคชัย
8. เด็กชายณัฐริชา  ภูคงน้ำ
9. เด็กชายดนุพล  พรมจันดา
10. เด็กหญิงดวงกมล  เทพชา
11. เด็กหญิงธนากร  รอดเหนี่ยว
12. เด็กหญิงมีนาผกาพันธ์  ทับอักษร
13. เด็กชายรัชพงษ์  ภูช่างทอง
14. เด็กชายรัฐพล  ไชยสอน
15. เด็กหญิงวรรณิษา  เหลาแก้ว
16. เด็กชายวายุภักดิ์  ภูสาคร
17. เด็กชายวีระพงษ์  ภูดอนม่วง
18. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ภูดวงดอก
19. เด็กหญิงสุชาดา  ปลดปลิก
20. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  คำลิน
 
1. นายสุรพงษ์  จันโทภาส
2. นายสมพงษ์  รัตนสีหา
3. นายโกศล  ภูผาสุข
4. นางพีระพรรณ  คำทองเพิ่ม
5. นายยรรยงค์  ภูขลิบม่วง
6. นางสาววรรณิภา  ภูถมศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กชายกฤษณะ   บุปผาอาจ
2. เด็กชายจักรพงษ์  เหล็กเพชร
3. เด็กชายศิรสิทธ์  โพธินาง
4. เด็กชายสมพงค์  ไมยกิจ
5. เด็กชายอนุชาติ  คำสมจิตร
 
1. นายชัยกำพล  อัคติ
2. นางสาวสุธรรมา  ทองคำ
3. นายดาวเรือง  สิงหราช
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำวิทยา 1. เด็กชายรพีภัทร  ภูยาแพทย์
 
1. นายประสงค์  ภูขันสูง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 1. นายสุทัศน์  เหล่าเสนา
 
1. นางสุรีย์  นามเทพ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 1. เด็กหญิงสาธิดา  พันธุระ
 
1. นายอารีย์  พุทธบุรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กหญิงปิติกานต์  ศิริบุญ
 
1. นางชรินทร์ทิพย์  สิมมา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 1. เด็กชายอภิชาติ   ทองนิล
 
1. นางคำพันธ์   พิลา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ดำเกลี้ยง
 
1. นางกัลยาณี  จันทะรัตน์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงภัทราพร  วิชาศรี
 
1. นางสาวพิศมัย  ภูพาที
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำวิทยา 1. เด็กหญิงดาราพร  ทอดทอง
 
1. นายประสงค์  ภูขันสูง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1. เด็กชายธีรภัทร์  ประภาษี
 
1. นางกรรกานต์  ชัยจำรัส
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กชายกันทรากร  วงศ์สิงห์
 
1. นางนิลบล  วังคะฮาต
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธันยชนก  สายเสมา
 
1. นางปภาวรินท์  สายเสมา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อัตพฤกษ์
 
1. นางสาวจิตรลดา   เสนาวัง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำวิทยา 1. เด็กชายรพีภัทร  ภูยาแพทย์
 
1. นางมัณฑนา  ภูขันสูง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. นายอำพล  ร้อยแก้ว
 
1. นางพัชรินทร์  จำนงค์บุญ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพกานต์   เตชะ
 
1. นางชูศรี  ภูมิสายดร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำวิทยา 1. เด็กหญิงธีราพร  ภูครองทุ่ง
 
1. นายประสงค์  ภูขันสูง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันดาโชติ
2. เด็กชายกัสษป  บุญเลี้ยง
3. เด็กหญิงขนิษฐา  นิลทองหลาง
4. เด็กหญิงจรัสพร  ติงชาติ
5. เด็กชายจักตุพงษ์  ไต่ตาม
6. เด็กชายจิรศักดิ์  กออำไพ
7. เด็กหญิงชเนตรผกา  จันดวงดี
8. เด็กชายธงชัย  รักษาทรัพย์
9. เด็กชายธนพล  วงศ์ทองรักษ์
10. เด็กชายธนวัฒน์  ทาวอแวง
11. เด็กชายธนัตถ์  ภูบรรสุข
12. เด็กชายธนากร  ภูแสนใบ
13. เด็กหญิงธัญชนก  สีแก้วน้ำใส
14. เด็กชายธีรภัทร  แก้วโพธิ์
15. เด็กหญิงนพมาศ  ฝ้ายทอง
16. เด็กหญิงนันทิยา  ภูแล่นนา
17. เด็กหญิงปณิตา  กาบดี
18. เด็กชายปริญญา  ลายแก้ว
19. เด็กชายพัลลภ  ภูนามมา
20. เด็กชายภรัณยู  จารัตน์
21. เด็กชายภูชนะ  รัตนธนิยกุล
22. เด็กหญิงมณีรัตน์  ภูเต้านิล
23. เด็กชายรัชศักดิ์  โคตรมหาชัย
24. เด็กชายรัตนชัย  สู้เหิม
25. เด็กหญิงวรกานต์  สุขะเกตุ
26. เด็กหญิงวรานุช  นาถมทอง
27. เด็กชายวรโชติ  หงษ์คำ
28. เด็กชายวุฒิภัทร  โพธิ์น้อย
29. เด็กหญิงศรินญา  ภานุรักษ์
30. เด็กหญิงศศิวรรณ  กุเวสา
31. เด็กหญิงสุชัญญา  คุณชื่น
32. เด็กชายสุธากร  ภูผิวฟ้า
33. เด็กชายหลักชัย  เนมินทร์
34. เด็กชายอภิวิชญ์  ภูถาดลาย
35. เด็กหญิงอริสา  ปาปะไพ
36. เด็กชายอาทิตย์  ภูมีเมฆ
37. เด็กชายอานัฐ  บานภูมี
38. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ภูถมทอง
39. เด็กชายเอื้ออังกูร  วงศ์ชาลี
40. เด็กหญิงโซเนีย  บุญจันทร์
 
1. นายธนศักดิ์  มงคลสินธุ์
2. นายเกียรติชัย  วารินทร์
3. นางกมลกานต์  ธรรมชาดา
4. นางยุรี  เสริฐเลิศ
5. นางสาวศตพร  ประพันธ์
6. นางสาววรลักษณ์  ปรีชากุล
7. นางสาวนุจรีย์  เหล่าทา
8. นางสาววัลยา  ฝ่ายไทย
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แถลงศรี
2. เด็กหญิงกัลยากร  เถาย์ชารี
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทาปัดสา
4. เด็กหญิงจินตนา  วิจารขันธ์
5. เด็กหญิงญานิศา  ภูกรงดี
6. เด็กหญิงญานีนาถ  แสงขาว
7. เด็กชายณัฐดนัย  ราชบัณฑิต
8. เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมสอาด
9. เด็กชายธนากร  ช้อนบุญ
10. เด็กชายธนาศักดิ์  ปินะถา
11. เด็กหญิงธิดาดาว  สาระจันทร์
12. เด็กชายธีรภัทร  ไมยกิจ
13. เด็กหญิงนภัสสร  ศักดิ์สิทธิ์
14. เด็กหญิงน้ำฝน  แนมกลาง
15. เด็กหญิงปกิตตา  คุณอาษา
16. เด็กหญิงประกายวรรณ  อาจตา
17. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้หาญ
18. เด็กชายปิติพัฒน์  สิงห์นอก
19. เด็กหญิงพรกนก  แข็้งฤทธิ์
20. เด็กชายพิทยาธร  มะณีภักดี
21. เด็กชายพีรพล  ภูโตนนา
22. เด็กหญิงมะลิกา  แนมกลาง
23. เด็กหญิงมาริสา  โคตรสุวรรณ์
24. เด็กชายร่มเกล้า  จรแก้ว
25. เด็กหญิงวรกมล  ฉลวยศรี
26. เด็กหญิงวริดา  พิบูลย์
27. เด็กชายวีรภาพ  นาสุริ
28. เด็กชายวีระพล  โชคบัณฑิต
29. เด็กหญิงวีรินทร์  ปาทา
30. เด็กหญิงศรัญพร  เหล็กเพชร
31. เด็กหญิงศศิกาจน์  อรัญสอน
32. เด็กหญิงศิริวิภา  อัปมาตา
33. เด็กหญิงศิศิยามล  นาสมภักดิ์
34. เด็กชายศุภชัย  ถอนโพธิ์
35. เด็กหญิงศุภร  เข็มงามดี
36. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เหมือนเพชร
37. เด็กหญิงสันนิภา  อรัญสอน
38. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ภูเดช
39. เด็กหญิงอัมพร  ชาญตลาด
40. เด็กชายเกษมสันต์  ธรรมสีลา
 
1. นายดาวเรือง  สิงหราช
2. นายชัยกำพล  อัคติ
3. นายทินกร  พลศรี
4. นายทองเนตร  เรืองเจริญ
5. นางสงกรานต์  อินเอี่ยม
6. นางสาวทัศณีญา  นาเมือง
7. นางสาวกมลวรรณ  อุตตรนคร
8. นางธัญญาวรรณ  ภูกระเณร
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงชนิสรา  วิชัยวงค์
2. เด็กชายธนากร  ภูพันเว่อ
3. เด็กชายนราวิชญ์  อุสุภราช
4. เด็กหญิงพรชนิตว์  อินนอก
5. เด็กชายพัฒนากร  บุญไกร
6. เด็กหญิงพิชญธิดา  วรรณภักดี
7. เด็กหญิงวิภารัตน์  ชมภูราช
8. เด็กชายวีรวัฒน์  ไชยคำ
9. เด็กหญิงสิดาพร   สมศรีสุข
10. เด็กชายสุรสิทธิ์  วิชัยวงค์
 
1. นางสาวสุมณฑา  คุณเครือจันทึก
2. นางพันธิมา   ยอดประทุม
3. นางมะลิสา  จิโน
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   จงแก่นบุญ
2. เด็กชายจารุวัฒน์  นารัตน์โท
3. เด็กชายนพณัฐ    สายเสมา
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  นาขันโท
5. เด็กชายพิตตินันท์   นาวิเศษ
6. เด็กชายพีระภัทร  ชินภาพ
7. นางสาวรุ่งกมล   ปัองกันภัย
8. นางสาววรนุช   แซ่เซ็ง
9. นายศุภกิตติ์    ภูจอมดาว
10. นางสาวสุพรรณิการ์  ศรีบุรมย์
 
1. นางวรพัชชา   ภูจอมดาว
2. นายเทียนชัย    ป้องพันธ์
3. นางสาวปนัดดา   เนื่องมัจฉา
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภูฉายา
2. เด็กหญิงปนัดดา   ลอยพงศ์ศรี
3. เด็กหญิงพรนภา  ภูวงศ์ผา
4. เด็กชายศิขรินทร์  ศรีโบราณ
5. เด็กหญิงสุภาพร  มิตตราช
6. เด็กหญิงเกวลิน  วรชินา
 
1. นางสาววัชรินทร์  โกสุม
2. นางสาวอรทัย  แวงเลิศ
3. นางสาววิไลลักษณ์  สิงหราช
4. นายดาวเรือง  สิงหราช
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาชิว
2. เด็กหญิงนิรชา  เหล็กเพชร
3. เด็กหญิงรักสุภัทร  สุวรรณดิษฐ์
4. เด็กหญิงรินนภา  แก้วตรี
5. เด็กหญิงศศิวิมล  สารขัณธ์
6. เด็กหญิงออรดา  เข็มงามดี
 
1. นายดาวเรือง  สิงหราช
2. นางสาวทัศนาพร  ศรีธรรมวงศ์
3. นางสาววิไลลักษณ์  สิงหราช
4. นางวัชรินทร์  โกสุม
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สูตไชย
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  จำปาบุรี
3. เด็กหญิงปรางทิพย์  ไชยพิมูล
4. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญเรือง
5. เด็กหญิงสุนันทา  อินทร์ทับ
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขจันทร์โท
7. เด็กหญิงเฌอฟ้า  โสภักดี
8. เด็กหญิงไอริน  นาเมืองรักษ์
 
1. นายอิทธิพล  สายสมคุณ
2. นายพรชัย  จำปี
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. นางสาวจามรี  ภูขมร
2. เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่แต้
3. นางสาวณัฐธิดา  ภูมีแสง
4. นางสาวธิดารัตน์  นันรอด
5. นางสาวธีมาภรณ์  ภูล้ำผา
6. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ภูดอนม่วง
7. นางสาวสุมิตรา  แสงสุข
8. นางสาวอาทิตยาพร  พันธุวัฒน์
9. เด็กหญิงเอมิการ์  หยาดไธสงค์
 
1. นางเย็นจิตร์  ภูงามเงิน
2. นางสาวนันธิกา  ภูอินนา
3. นายสนิท  ภูงามเงิน
4. นางเบญญาภา  สรรพโชติ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1. เด็กชายกัมชัย  คำอิ่ม
2. เด็กหญิงกาณจนาพร  ภูบุญอิ่ม
3. เด็กหญิงชาลิดา  พรมโชติ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  กิ่งพลอยเดิม
5. เด็กหญิงพีรดา  ไชยสีหา
6. เด็กหญิงภาวิณี  สิทธิจันทร์
7. เด็กหญิงยุวรรณดา  อันทะเกตุ
8. เด็กหญิงรัชดาพร  สิงห์ธวัฒ
9. เด็กชายวัชรพล  พอใจ
10. เด็กหญิงวีริยา  สุริสาร
11. เด็กหญิงศรัญญา  จิตสม
12. เด็กหญิงสุคนธ์ธรา  ภูครองนา
13. เด็กหญิงสุธิตา  หอมชื่น
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  สาสังข์
15. เด็กหญิงเจษฐ์ทิพ  โคตรเจริญ
16. เด็กหญิงเสาวภา  สุริสาร
 
1. นางปนัดดา  ภาณุรัตน์
2. นางวิภารัตน์  นารคร
3. นางยุพาภรณ์  สีหาทัพ
4. นางสุรีวัลย์  บรรพชาติ
5. นางน้อมจิต  ภูถมทอง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  วิญญูวิสิทธิรักษ์
2. เด็กหญิงจิรดา  คำธิ
3. เด็กหญิงศิริพร  ภูผันผิน
4. เด็กหญิงสุภาพร  ภูจักรหิน
5. เด็กหญิงอนันตยา  มูลเฟีย
6. เด็กหญิงเจนจิรา  พิศาลทรัพย์
7. เด็กหญิงเปรมวดี  ทิวะสิงห์
8. เด็กหญิงไพลิน  ภูเกิดพิมพ์
 
1. นางพิสมัย  ชุมศรี
2. นางสาวนันธิกา  ภูอินนา
3. นายวินัย  พลอาจทัน
4. นางขนิษฐา  จิตศรัทธา
5. นางปิลดา  ยศระวาส
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กชายตะวันฉาย  แสงเมือง
2. เด็กหญิงธนาวดี  นามวิไลย์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  เดื่อดิน
4. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ภูผายา
5. เด็กชายเพชรมงคล  ผดุงเวียง
 
1. นายพิทักษ์  ฉายวิชัย
2. นางสาวสุพินญา  มะโรงศรี
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนพรวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ปานสาลี
2. เด็กชายวรากรณ์  แววประทีป
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิรักษ์  ฤทธิยา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สุรียะพันธ์
 
1. นางกัญญ์ณิกา  คชโส
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 1. เด็กหญิงจารุภรรณ  ภูแสนงาม
2. เด็กหญิงธนัชพร  อันทะปัญญา
3. เด็กหญิงพฤกษา  ภูถูกใจ
4. เด็กหญิงรุ่งสุภา  สำเรียนรัมย์
5. เด็กหญิงวรัญญา  ธรรมวัติ
6. เด็กหญิงสโรชา  กัณหา
 
1. นางศิริญา  อ่อนพรรณา
2. นางใสยา  ภูดรนาง
3. นางสุกัญญา  กุชัว
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ภูครองนาค
2. เด็กหญิงทรงศิริ   กลมเกลียว
3. เด็กหญิงประณิตา   อุปถัมภ์
4. เด็กหญิงปิยมาศ   ยุผล
5. เด็กหญิงสิริยากร   ภูชมศรี
6. เด็กหญิงเสาวภาคย์   จันทะเรือง
 
1. นางบังอร  เทพบาท
2. นายอมตะ  ณ กาฬสินธุ์
3. นายภานุวัฒน์   สังฆะมณี
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พันธะศรี
2. เด็กชายธนพนธ์   วรวิเศษ
3. เด็กชายธนากร   มะณีภักดี
4. เด็กชายพลากร   ภูวงค์ผา
5. เด็กชายพิทวัส   ถูวัดศรี
6. เด็กชายภานุพงษ์   เมืองนาม
7. เด็กชายวุฒินันท์    กาทอง
8. เด็กชายเถลิงศักดิ์   เนตรพรม
 
1. นายชัยชนะ    บุญโชติ
2. นายอุฤทธิ์   อินเอี่ยม
3. นางเนื้อทิพย์   บุญโชติ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายธนรัชต์  ภูแพง
2. เด็กหญิงธนันยา  มรกฎจินดา
3. เด็กชายนำชัย  ภูยิ่ง
4. เด็กหญิงนิสาพร  ภูยิ่ง
5. เด็กหญิงรินลดา  โต๊ะเครื่อง
6. เด็กหญิงลดา  ศรทอง
7. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญแท้
8. เด็กชายศุภชัย  วิบุญมา
9. เด็กชายศฺิริกันยา  พันพิทักษ์
10. เด็กหญิงอรัญญา  ประกาโส
 
1. นางประไพย  โกศล
2. นางสุพรรณิการ์  นาชัยฤทธิ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1. นางสาวกุลปริยา  ยศดา
2. นางสาวนิศากร  อาจดวงดี
3. นางสาวพนัดฎา  บุญหน
4. นางสาวพันธิภา  สอนชา
5. เด็กหญิงพิยะดา  อรรคฮาดศรี
6. เด็กชายภูวดล  ศรีมูลเขียว
7. เด็กหญิงสรัลพร  ภาโยธี
8. เด็กหญิงสุริยา  ใจเอม
9. เด็กหญิงอรทัย  โคติเวทย์
10. นางสาวเจนจิราภรณ์  วันติ
 
1. นายวิชัย  พาเรือง
2. นางกนกพรรณ  ภูกองพลอย
3. นางสาวกรกันยา  รัฐวงษา
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ภูสมมาตย์
2. นางสาวชื่นนภา  ภูหนองโอง
3. นางสาวรุจิรา  เกกาคำ
4. นางสาวอรัญญา  กงจันทร์
5. นางสาวเบญจพร  พลเยี่ยม
 
1. นายรัฐพล  เมืองชื่น
2. นายชาติชาย  แน่นอุดร
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิมล  สร้อยคำ
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เชื้อวังคำ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  สุรินทร์
 
1. นางมาลินี  สุกใส
2. นางสาวรัชต์ใจ  เขียวเงิน
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงจิตธิมา  วัดหนูชิด
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทันพรม
3. เด็กชายอาทิตย์  จำปาจันทร์
 
1. นางสาวประทุมรัตน์  ยศเสนา
2. นางสาวเอมอร  จันทร์ขุนทด
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงดรุณี  พิมพิวาล
2. เด็กหญิงบุษราคัม  ศิริพยัคฆ์
3. เด็กหญิงอารยา  กมลคร
 
1. นางสาวรุจิราภรณ์  คำศิลา
2. นางลัดดาวัลย์  พรพนม
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงอารยา  นาแถมทอง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  โคตรศักดา
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พรมศร
 
1. นางวงศ์เดือน  โสภาพล
2. นางนงค์นุช  ทิพย์วงศา
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิณภัทร  จะดี
2. เด็กหญิงพรชนิต  พรเรืองวงศ์
 
1. นางกรรณิการ์  ภูมิสายดร
2. นายบุญธรรม  โสภา
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พลศรี
 
1. นางศรีสมพร  จันทะเลิศ
2. นางปณิตา  ภูงามทอง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 1. เด็กชายชินวัตร  สง่าโพธิ์ศรี
2. เด็กชายอภิชาติ  นาคะ
 
1. นายสุรเชษฐ์  ไชยทองยศ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 1. เด็กชายณัฏฐกร  ทรงบัณฑิต
2. เด็กชายปณัยกร  ศรีเรือง
 
1. นายธีระนันท์  พันสีเงิน
2. นางเปรมวดี  พันสีเงิน
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยา 1. เด็กชายปฏิมากร  ภูทัดดวง
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จุทสิงห์
 
1. นางสาวณธษา  อุปพิลา
2. นางกนิษฐา  สาลี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กชายยศพล   วารีศรี
2. เด็กชายอดิเทพ    แจ่มใส
 
1. นางสาวนุจรินทร์   นาชัยเวียง
2. นายนิยม   ภูมิผักแว่น
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงจินดาหรา  ขันตี
2. นางสาวปริชญา  บรรณกิจ
 
1. นางสาวณธษา  อุปพิลา
2. นางกนิษฐา  สาลี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พินิจมนตรี
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ทิพย์รีย์
 
1. นางสาวชลลิกา  ธรรมเกตุ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงรัฐนันท์  ภูลายยาว
2. เด็กชายโชคชัย  ตะคามจันทร์
 
1. นางสาวนาฏลดา  งามชัยภูมิ
2. นายศรัณยพงศ์  ระเวงวรรณ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. นายกรวิชญ์  ผันใจ
2. เด็กหญิงปนัดดา  โสภาคำ
 
1. นายฉัตรชัย  ดวงแก้ว
2. นางสาวณัฏฐวิภา  คำปันศรี
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกันติศา  ภูชะหาร
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประคำ
 
1. นายสุรกิจ  ภูงามทอง
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1. เด็กชายฉลองราช  ภูปา
2. เด็กหญิงอารัญญา  โคตรเสนา
3. เด็กชายเปรมบดินทร์  แก้วสีหา
 
1. นายธนาพงษ์  หลานวงศ์
2. สิบเอกรชต  ดวงเพชร
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายภาคภูมิ  ธุระงาน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  นัยลี
3. เด็กชายวีระวัฒน์  สิงห์เจือ
 
1. นายอโศก  กิ่งพลอยเดิม
2. นายสวัสดิ์  ภูผาแนบ
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สิงหธวัช
2. เด็กชายอภิชาติ  คันทะสม
3. เด็กชายเอกพล  พิมพิสาร
 
1. นายอโศก  กิ่งพลอยเดิม
2. นายสวัสดิ์  ภูผาแนบ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์มณี  จันทร์อร่าม
2. เด็กชายกิตติชัย  วินทะไชย
3. เด็กชายภูริทัต  ทัพภูธร
 
1. นายเชาวลิต  ภูมิโคก
2. นายพัฒนพงศ์  ภูมิโคก
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 1. เด็กชายชาญณรงค์   ไชยชาติ
2. นายอนิรุต   จอมทะรักษ์
3. นายอิศรา   สุขโนนทอง
 
1. นางไสว   ชาติแพงตา
2. นางชณัชชา   จันทร์สำราญ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนขีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   ภูจิตรทอง
2. เด็กหญิงธิติมา  แก้วขันตี
3. เด็กชายสมใจ  ภูสอดศรี
 
1. นางประนอม  ภูจง
2. นางศิริญญา  ภูครองนา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 1. นายภูมินทร์  ภูนาสูง
2. นายวศิน  รักกลาง
3. นายเอกลักษณ์  สายช่วง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  มาเบ้า
2. นางระนอง  สังขศิลา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงคลองศิริ   ภูแข่งหมอก
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ยุดา
3. เด็กหญิงมนัสวี  หัสดี
4. เด็กหญิงศิริพร  ขันชารี
5. เด็กหญิงสิรินทรา   โหน่งกดหลด
6. เด็กชายเฉลิมชัย   คล้ายน้อย
 
1. นางลัดดาวัลย์  พรพนม
2. นางลัดดาวัลย์   ศรีมันตะ
3. นายพนมพร  พรพนม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  แสงบุญเรือง
2. เด็กหญิงจันทิวา  คำแหงพล
3. เด็กหญิงดลฤดี  ภูพันนา
4. เด็กหญิงพิจิตรา  หมื่นพล
5. เด็กหญิงศิริวรรณ์  วิชัยวงษ์
6. เด็กหญิงเบญญาภา  ภูโททิพย์
 
1. นางพรรณอร  ภูถมดี
2. นางดวงพร  ภูแช่มโชติ
3. นางเทียมรุ้ง  ภูสอดเงิน
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  กันยาวงศ์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทรัตน์
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  นิลผาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกวินญรัตน์  ภูสง่า
2. นายอธินทัศน์  ภูสง่า
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1. เด็กหญิงกุสุมา  เกษร
2. นางสาวปานทิพย์  สุภาพเนตร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สันประภา
 
1. นายสุวัฒน์  ภูพาที
2. นางลักขณา  แซงราชา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 1. เด็กหญิงศศิภา  สุวรรณพล
2. เด็กหญิงสุชาวดี  ยศพล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ภูผาพลอย
 
1. นางคำผ่าน  เหล่ายนต์
2. นางยุวดี  บรรหาร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1. นางสาวปณิดา  ปกาเวสา
2. นายมนตรี  พาพานทาง
3. เด็กชายเอกนันท์  สังวรณ์
 
1. นางกนกวรรณ  ปัญญาประชุม
2. นางประนอม  บัวทอง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พาบุ
2. เด็กหญิงสุพิชา  ภูคำใบ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีอาราม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกวินญรัตน์  ภูสง่า
2. นายอธินทัศน์  ภูสง่า
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญปก
2. เด็กหญิงอภิภาวดี  มาตรา
3. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  จันทบุตร
 
1. นางชวนชื่น  สุวรรณโคตร
2. นายสุรพงษ์  พลนาคู
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำธานี
2. เด็กหญิงช่อเอื้อง  ราชาพัฒน์
3. เด็กหญิงณัฐชริดา  ทับธานี
 
1. นางสาวพรรณี  จันทรอุปรี
2. นางสุมาลัย  ชิณฤทธิ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงขวัญกมล  พิมนาม
2. เด็กหญิงดวงเจริญ  บุญชูหล้า
3. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  อันวิเศษ
 
1. นางสาวพรรณี  จันทรอุปรี
2. นางสุมาลัย  ชิณฤทธิ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงนันทิดา  พรรณภักดี
2. เด็กหญิงภูษณิศา  ภูถูกเงิน
3. เด็กหญิงวานี  ภูผาเงิน
 
1. นางสุภาพร  ภูการุณย์
2. นางรัศมี  ภูดินทราย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  ปลามุทา
2. เด็กหญิงปาริชาติ   นนท์นุศาสตร์
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ยวงใย
 
1. นายประณต  บุญศรไชย
2. นางมานิพร  โพธิ์พรม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงวนัชพร  ภูสมศรี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญสมบัติ
3. เด็กหญิงสมิตา  บัวคำ
 
1. นางณัฐกาญน์  ภูลายเหลือง
2. นางสมาพร  ประสมศรี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูอวด
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วมาต
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  แถวเพีย
 
1. นางประดับ  ญาติโสม
2. นางยุภาพร  เรียนเจริญ
 
168 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนขีวิทยา 1. เด็กหญิงทิพานันท์  พันสุไพ
2. เด็กชายสรวิชญ์  ภูสีดิน
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ภูครองทุ่ง
 
1. นายฉัตรธนาวิชญ์  คำสิมมา
2. นางสุพิชญา  ทองคำ
 
169 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงลักษมีกานต์  แฝงศรีจันทร์
2. เด็กหญิงศิวพร  ไพรึก
3. เด็กชายสิทธิชัย  นาชัยเวียง
 
1. นางนงลักษณ์  กันปัญญา
2. นางสาวคำตัน  เหล่าพิเดช
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง 1. เด็กหญิงวาสนา  อาจวิชัย
 
1. นางเพียงนุช  มูลสาร
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงจันทนา   บุญผล
 
1. นางสาวภัทิราพร  ไกรพินิจ
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  โยธาภักดี
 
1. นายสมบูรณ์  วงษ์ละคร
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 1. เด็กชายรัฐพงษ์  ไตรวรรณ
 
1. นายจักรพันธ์  นาทองไชย
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เบาะโหล่
 
1. นางจริยา  คมสัน
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินลาดวิทยา 1. เด็กหญิงวรนุช  เหล่ารัตน์
 
1. นางอารดิน  แก่นจันทร์
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. เด็กชายธนพล  แถวลีลา
 
1. นายมงคล  ภูแล่นคู่
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง 1. เด็กหญิงวาสนา  อาจวิชัย
 
1. นางเพียงนุช  มูลสาร
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพล  เมฆหมอก
 
1. นางจีรภา  นามแก่นท้าว
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายกัมปนาท  ภูแย้ม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภูเด่นตา
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ชาวสวน
 
1. นางสมจิต  อินทร์แสง
2. นายสิทธิพร  ประทีปทอง
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรพงษ์  อุดมรัตน์
2. เด็กหญิงพฤกษา  ภูคงแสง
3. เด็กหญิงอดิวรรณ  สท้อนเมือง
 
1. นางกัลยา  เลิศล้ำ
2. นางไพเราะ  ภูมิสายดอน
 
181 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกมล  น้อยเสนา
2. เด็กหญิงพุทธิดา  ภูคงน้ำ
 
1. นางสีไพร  บูรณะ
2. นางสุมาลี  หอมพิกุล
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 1. เด็กชายธนากร  ภูมิทอง
 
1. นางเนตรนภา  ชารีรักษ์
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. เด็กชายภานุวัฒน์   ราชมนตรี
 
1. นายสุริยา  ไชยศรีหา
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ทองอุ่น
 
1. นางไพฑูรย์  ภูมิโคก
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1. นายสหวรรษ  สอนคำหาร
 
1. นางวนิดา  เกษทองมา
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงดารุณี  ภูเก้าแก้ว
 
1. นางวิจิตร์นาวัน  ภูแล่นกี่
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานดา  ภูชะหาร
 
1. นางหิรัญญา  ทองวุฒิ
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จ่าเขียว
 
1. นางสาววนิดา  วิลาสุข
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กชายธนกร  ปินะถา
 
1. นายอภิวัฒน์  วิชัย
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายณัฏฐา  ภููอุทัย
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  กุนอก
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม    
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 1. เด็กชายธนากร  ภูมิทอง
 
1. นางเนตรนภา  ชารีรักษ์
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 1. เด็กชายกิตติพงษ์   นุมตะขบ
 
1. นางมารศรี   จุระยา
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอแดงวิทยา 1. นางสาวธีมาภรณ์  ภูล้ำผา
 
1. นางอุทัยรัตน์  ภูดอกไม้
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายกิตติกร  ภูถาดงา
2. เด็กหญิงน้ำตาล  ภูถาดลาย
3. เด็กชายภูวนาท  รักษาแดน
4. เด็กหญิงยุวิตา  ช่างยันต์
5. เด็กหญิงอำพร  ดาดดื่น
 
1. นางสมควร  รัตนเมือง
2. นางวินิตย์  ลาภบุญเรือง
3. นางสาวปนัดดา  กองวงษ์
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 1. เด็กชายพงษ์  ทิพยเนตร
2. เด็กชายพนมกร  ภูสิงห์ทอง
3. เด็กหญิงสุจิรา  นามนิยม
 
1. นายจักรพันธ์  นาทองไชย
2. นางสาวพัสวรรณ  มาตย์แท่น
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 1. เด็กชายพูลทรัพย์  บูรณะ
2. เด็กชายวีรภัทร  ภูจอมเดือน
3. เด็กหญิงอัมรา  มาพร
 
1. นางสาวอำภา  ภูโปร่ง
2. นางไอวริญย์  ภูสีเหลื่อม
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวันชนะ  ปูเวลา
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  ภูงามเชิง
 
1. นางลัดดาวัลย์  พรพนม
2. นางลัดดาวัลย์  ศรีมันตะ
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อรัญเสริฐ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฆารจำลอง
3. เด็กชายรัตภูมิ  แก่นโพธิ์ศรี
 
1. นางสาวโศรดา  ทุมมาดา
2. นางรัศมี  ภูงามแสง
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายจรูญโรจน์    สาระบัว
2. เด็กชายนพพล   ยาวาปี
3. เด็กชายพีระพงษ์   จันดาอ่อน
 
1. นายบุญช่วย   เอกบุตร
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  คำแสน
2. เด็กชายปฏิกรณ์  พิมมงคล
3. เด็กหญิงศรุตาพร  พานแสนชา
 
1. นางกัญญาณัฐ  ตระการ
2. นางสาวนางสาวพิมพ์พร  บังวัด
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 1. เด็กหญิงสงกรานต์  ภูพิทอง
2. เด็กชายสุทัศน์  ภูพิทอง
 
1. นายสุภณ  คำภิรมย์
2. นางสุปรีดา  ภูนาสูง
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบงวิทยา 1. เด็กชายภควัฒน์  ไมตรี
2. เด็กชายสุริชัย  โคตรเสนา
 
1. นายวิชาญ  ศรีคำมูล
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจักรพงษ์  เกตุทิพย์
2. เด็กชายอินทร์คชา  ไชยหานิตย์
 
1. นางกรรณิการ์  ภูมิสายดร
2. นายบุญธรรม  โสภา
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  โนราช
2. เด็กชายมงคล  ศรีเรือง
 
1. นายวันชัย  แซ่ฝ้าย
2. นางนงเยาว์  แก้วคำดี
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ภูสง่า
2. เด็กชายธนพล  ภูวงษ์
3. เด็กชายธนพล  ภูนาชัย
 
1. นางอัยลฎา  ภูมิชูชิต
2. นางจุฑาภรณ์  ปุณะตุง
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายรังสิมันต์  สายมาลี
2. เด็กหญิงละอองดาว  บุษดี
3. เด็กชายศิริศักดิ์  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางกัลยา  เลิศล้ำ
2. นางไพเราะ  ภูมิสายดอน
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายธงชัย  นาใจดี
 
1. นายสมวิทย์  อินทะวรรณ
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. นายบูรพา  คำแหงพล
 
1. นายปัญญา  เสนภูงา
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายศิวกุล  ภูนาเพชร
 
1. นายสมวิทย์  อินทะวรรณ
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 1. เด็กชายเอกรักษ์   พิลาเคน
 
1. นายวีระยุทธ   ศิริปรีชาพันธ์
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายสุวัฒน์  ศิริวัฒน์
 
1. นายสมวิทย์  อินทะวรรณ
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. นายทศพล  ภูพานทอง
 
1. นายปัญญา  เสนภูงา
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 1. เด็กชายธีระพล  ภูผ่านแก้ว
 
1. นางมยุรี  อินอุ่นโชติ
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1. นายประสงค์  ช่างกลึง
 
1. นายปัญญา  เสนภูงา
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภูเอิบ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภูเอิบ
3. เด็กชายจักรินทร์  ชำนาญพล
4. เด็กหญิงชญานิน  ภูดง
5. เด็กหญิงญาดา  อยู่คุ้ม
6. เด็กหญิงณัฎณิชา  ไชยทอง
7. เด็กหญิงดรุณี  ประทุมวัน
8. เด็กชายธงชัย  นาใจดี
9. เด็กชายธนวัฒน์  ภูลายดอก
10. เด็กหญิงธิวา  เนื่องสุมาน
11. เด็กชายธีรภัทร  ภูแล่นเปลื่อย
12. เด็กหญิงพรนัชชา  ชาญนะชา
13. เด็กหญิงพรประเสริฐ  เรืองผิว
14. เด็กหญิงพัชรี  นรสิงห์
15. เด็กชายภานุพงษ์  ภูอุทัย
16. เด็กชายยงยุทธ  ชราจันทร์
17. เด็กหญิงรวิวรรณ  ภูแม่นเขียน
18. เด็กชายวิศนุกรณ์  อินอุ่นโชติ
19. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญช่วย
20. เด็กชายศิวกูล  ภูนาเพชร
21. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาทองรัตน์
22. เด็กหญิงสุนีรัตน์  ทองทิพย์
23. เด็กชายสุวัฒน์  ศิริวัฒน์
24. เด็กหญิงหิรัญญา  นาสำแดง
25. เด็กหญิงอภิชญา  แปนมา
26. เด็กหญิงอรสินี  ภูสูสี
27. เด็กหญิงอรัญญา  ทองเจ๊ก
28. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภูสมมา
29. เด็กหญิงเด็กหญิงวราภรณ์  เมืองนิล
30. เด็กหญิงเนตรนภา  ธนูชาญ
 
1. นายสมวิทย์  อินทะวรรณ
2. นายประสิทธิ์  ภูจอมผา
3. นางศิริวรรณ์  นาไชย
4. นางคำพอง  ภูกันดาร
5. นางบุญช่วย  โกสาแสง
6. นางพัชริดา  พิมพาคำ
7. นางภัทรีพันธ์  สีพูแพน
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1. เด็กหญิงกมลกานต์   นาสุริย์
2. เด็กชายกฤษณะ    บุปผาอาจ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา   นาปัดสา
4. เด็กชายจักรพงษ์   เหล็กเพชร
5. เด็กชายชัยวัฒน์    จันทะศรี
6. เด็กหญิงญานีนาถ   แสงขาว
7. เด็กหญิงฐิตาภร    มาซิว
8. เด็กชายธนพล    เอี่ยมสะอาด
9. เด็กหญิงนิรชา   เหล็กเพชร
10. เด็กหญิงน้ำฝน    แนมกลาง
11. เด็กหญิงปกิตตา    คุณอาษา
12. เด็กหญิงปาริชาติ    แก้วหาญ
13. เด็กชายปิติพัฒน์   สิงห์นอก
14. เด็กหญิงพรกนก   แข็งฤทธิ์
15. เด็กชายพิทยาธร    มณีภักดี
16. เด็กชายภานุพงษ์   เมืองนาม
17. เด็กหญิงรักสุภัทร   แก้วหาญ
18. เด็กหญิงรินนภา   แก้วตรี
19. เด็กหญิงวรกมล   ฉลวยศรี
20. เด็กหญิงวริดา   พิบูลย์
21. เด็กหญิงศศิยามล   นาสมภักดิ์
22. เด็กหญิงศศิวิมล   สารขันธ์
23. เด็กชายศิรสิทธิ์    โพธินาง
24. เด็กชายศุภชัย    ถอนโพธิ์
25. เด็กหญิงศุภร    หวังช่วยกลาง
26. เด็กหญิงสุภาพร   ดวงอัคฮาด
27. เด็กชายอณุชาติ    คำสมจิตร
28. เด็กหญิงออรดา   เข็มงามดี
29. เด็กหญิงอันธิกา   ประสงค์สุข
30. เด็กหญิงอัมพร   ชาญตลาด
 
1. นายดาวเรือง    สิงหราช
2. นายชัยกำพล   อัคติ
3. นายทินกร    พลศรี
4. นางวัชรินทร์    โกสุม
5. นางสาวอรทัย    แวงเลิศ
6. นางสาววิไลลักษณ์   สิงหราช
7. นายอภิวัฒน์    วิชัย