ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 007
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดท่าลือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 70 เงิน 4
5 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 70 เงิน 4
6 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 67 ทองแดง 6
7 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 63 ทองแดง 7
8 โนนสูงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 63 ทองแดง 7
9 บ้านหนองชุมแสง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 48 เข้าร่วม 9
10 เชียงสาศิลปสถาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 45 เข้าร่วม 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 047
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หัวนาคำจรูญศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 68 ทองแดง 4
5 ยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 68 ทองแดง 4
6 โคกประสิทธิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 68 ทองแดง 4
7 สายปัญญาสมาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 209
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาบงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชาดวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 263
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดท่าลือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 คำขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาแกราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77 เงิน 4
5 ขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75 เงิน 5
6 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 74 เงิน 6
7 อนุบาลธษพลศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 73 เงิน 7
8 บ้านแกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 68 ทองแดง 8
9 โนนศิลาสว่างวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 65 ทองแดง 9
10 นาค้อวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 333
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กิตติรวี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 330
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 328
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บัวสะอาดส่งเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทรายทองวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91 ทอง 4
5 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง 5
6 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง 6
7 จินดาสินธวานนท์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง 7
8 ดงบังวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง 7
9 หนองแวงประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 396
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 96.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 95.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุดจิกวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บัวสะอาดส่งเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หัวงัววิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 4
5 ดงบังวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -
6 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 276
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 123
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแข้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลพรประดิษฐ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุดท่าลือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนดอนม่วงงาม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 71 เงิน 4
5 หนองไผ่รัฐบำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 71 เงิน 4
6 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 69 ทองแดง 6
7 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 62 ทองแดง 7
8 ท่าแห่วิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 61 ทองแดง 8
9 บ้านหนองแสง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 57 เข้าร่วม 9
10 ท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 42 เข้าร่วม 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 208
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 นาค้อวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงบังวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหนองชุมแสง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 บ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองอิเฒ่าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองโนวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 274
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 สายปัญญาสมาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง 4
5 กุดจิกวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง 5
6 ห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 132
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ขมิ้นพัฒนวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลธษพลศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 58 เข้าร่วม 4
5 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 32 เข้าร่วม 5
6 คำมันปลาผดุงวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 30 เข้าร่วม 6
7 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 28 เข้าร่วม 7
8 ห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 28 เข้าร่วม 7
9 บ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 24 เข้าร่วม 9
10 โคกประสิทธิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 24 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 130
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จินดาสินธวานนท์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 65 ทองแดง 4
5 ห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60 ทองแดง 5
6 กุดจิกวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

หมายเหตุ : ห้วยเตยวิทยา 60 คะแนน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองอิเฒ่าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาค้อวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง 4
5 โนนชัยประชาสรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 นาค้อวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนชัยประชาสรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 013
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93 ทอง 4
5 ขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 160
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จินดาสินธวานนท์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาแกราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 พินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 171
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สายปัญญาสมาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวงฮี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองสวงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ยางคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน