สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปอแดงวิทยา 20 7 4 3 31
2 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 20 2 0 9 22
3 พินิจราษฎร์บำรุง 19 6 0 0 25
4 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 18 6 1 1 25
5 บ้านหนองแซง 17 6 3 2 26
6 นาเชือกวิทยาสรรพ์ 17 3 4 0 24
7 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 15 6 1 1 22
8 หนองกุงศรีวิทยาคม 15 4 0 0 19
9 จินดาสินธวานนท์ 15 1 5 1 21
10 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 14 8 3 0 25
11 ยางอู้มวิทยาคาร 14 4 3 0 21
12 ห้วยเตยวิทยา 13 5 3 3 21
13 วังยางวิทยาคาร 13 1 2 0 16
14 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 12 1 1 0 14
15 นาค้อวิทยาคม 11 6 2 0 19
16 ดงบังวิทยา 11 4 1 0 16
17 บ้านแกวิทยาคม 11 2 3 1 16
18 หนองแวงประชาสรรพ์ 11 2 1 0 14
19 โคกเครือวิทยา 11 1 2 1 14
20 บ้านสาวิทยาสรรพ์ 11 0 0 1 11
21 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 10 4 0 2 14
22 ขอนแก่นวิทยาเสริม 10 1 0 1 11
23 กิตติรวี 10 1 0 0 11
24 โคกประสิทธิ์วิทยา 9 4 2 4 15
25 อนุบาลชุลีพร 9 3 1 0 13
26 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 9 1 1 1 11
27 อนุบาลธษพลศึกษา 9 1 0 2 10
28 ชุมชนบ้านป่าแดง 9 1 0 0 10
29 หนองอิเฒ่าวิทยา 9 0 0 0 9
30 ยางคำวิทยา 8 1 1 0 10
31 นาแกราษฎร์อำนวย 8 1 1 0 10
32 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 8 1 0 0 9
33 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 8 0 1 0 9
34 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 8 0 1 0 9
35 ท่าคันโทวิทยายน 8 0 0 2 8
36 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 7 3 4 3 14
37 บ้านโนนอำนวย 7 3 0 0 10
38 หนองมันปลาวิทยา 7 2 2 1 11
39 อนุบาลพรประดิษฐ์ 7 2 0 1 9
40 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 7 1 1 0 9
41 บัวสะอาดส่งเสริม 7 1 0 0 8
42 คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 7 1 0 0 8
43 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 6 4 1 0 11
44 บ้านหนองชุมแสง 6 4 0 2 10
45 โนนเตาไหหนองแก 6 2 2 1 10
46 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 6 2 1 0 9
47 โคกคำวิทยา 6 1 0 0 7
48 บ้านกุดท่าลือ 6 1 0 0 7
49 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 6 1 0 0 7
50 สายปัญญาสมาคม 6 1 0 0 7
51 เชียงสาศิลปสถาน 6 0 1 1 7
52 ธนพรวิทยา 6 0 0 0 6
53 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 5 4 2 0 11
54 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 5 3 2 1 10
55 โนนชัยประชาสรรค์ 5 3 0 0 8
56 หัวนาคำจรูญศิลป์ 5 2 3 1 10
57 คำไฮวิทยา 5 2 1 0 8
58 กุดฆ้องชัยวิทยา 5 2 0 0 7
59 อนุบาลพรวิรุฬห์ 5 1 2 0 8
60 หนองสวงวิทยาคม 5 1 1 0 7
61 บ้านหนองเสือ 5 1 0 0 6
62 หน่อคำประชานุเคราะห์ 5 1 0 0 6
63 นาบงวิทยา 5 0 1 0 6
64 คำขามวิทยา 5 0 1 0 6
65 บุญยาทัตพลประสิทธิ์ 5 0 1 0 6
66 นาดีหลุมข้าววิทยา 5 0 0 0 5
67 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 5 0 0 0 5
68 นางามแก่นลำดวนวิทยา 5 0 0 0 5
69 ฮ่องฮีวิทยา 4 8 0 0 12
70 หนองบัววิทยาเสริม 4 7 3 2 14
71 บ้านทรายทองวิทยาคม 4 3 1 0 8
72 กุดจิกวิทยาคาร 4 3 0 4 7
73 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 4 1 1 0 6
74 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา 4 1 1 0 6
75 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 4 0 0 0 4
76 หนองโนวิทยาคม 4 0 0 0 4
77 บ้านขามวิทยาคม 3 3 0 0 6
78 ท่าแห่วิทยาคม 3 2 3 0 8
79 บ้านหาดทรายมูล 3 2 0 0 5
80 สำราญ-ประภาศรี 3 2 0 0 5
81 หนองกุงราษฎร์วิทยา 3 1 1 0 5
82 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 3 1 0 1 4
83 หนองโนวิทยา 3 1 0 1 4
84 ภูฮังวิทยาคาร 3 1 0 0 4
85 ชุมชนดอนม่วงงาม 3 1 0 0 4
86 โนนสูงวิทยา 3 0 3 1 6
87 พรมลีศรีส่วาง 3 0 0 0 3
88 ไชยศรีเรืองวิทย์ 3 0 0 0 3
89 หนองปะโอประชาอุทิศ 3 0 0 0 3
90 โคกศรีวิทยายน 3 0 0 0 3
91 หัวงัววิทยาคาร 3 0 0 0 3
92 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 3 0 0 0 3
93 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 2 3 2 1 7
94 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 2 3 0 0 5
95 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 2 2 4 0 8
96 หนองแวงม่วง 2 1 0 1 3
97 เพิ่มพูนวิทยาคม 2 1 0 0 3
98 โคกเจริญวิทยา 2 1 0 0 3
99 สว่างกิจวิทยา 2 1 0 0 3
100 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 2 1 0 0 3
101 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 2 1 0 0 3
102 นาอวนวิทยาสิทธิ์ 2 1 0 0 3
103 หนองแสงวิทยา 2 1 0 0 3
104 คำใหญ่วิทยา 2 1 0 0 3
105 อุ่มเม่าวิทยา 2 1 0 0 3
106 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 2 1 0 0 3
107 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 2 0 3 0 5
108 ไทรทองวิทยาคาร 2 0 1 0 3
109 ผดุงราษฎร์วิทยา 2 0 1 0 3
110 ดอนขีวิทยา 2 0 0 0 2
111 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 2 0 0 0 2
112 บ้านหนองแวงฮี 2 0 0 0 2
113 โพนสิมอนุเคราะห์ 2 0 0 0 2
114 บ้านโคกกลาง 2 0 0 0 2
115 คำถาวรเจริญวิทย์ 2 0 0 0 2
116 บ้านแสนสุข 2 0 0 0 2
117 หนองใหญ่วิทยา 2 0 0 0 2
118 หนองไม้พลวงวิทยาคม 2 0 0 0 2
119 ไชยวารวิทยาคม 2 0 0 0 2
120 หนองกุงไทยวิทยาคม 2 0 0 0 2
121 ห้วยยางดงวิทยา 2 0 0 0 2
122 บ้านชัยศรี 1 6 2 0 9
123 โนนศิลาสว่างวิทย์ 1 2 2 0 5
124 อนุบาลอุดมพร 1 2 1 1 4
125 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 1 2 1 1 4
126 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 1 2 1 0 4
127 ดงสวรรค์อุดมมิตร 1 1 0 0 2
128 ดอนยานางศึกษา 1 1 0 0 2
129 บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 1 1 0 0 2
130 รวมบัณฑิตศึกษา 1 1 0 0 2
131 สระแก้ววิทยานุกูล 1 1 0 0 2
132 อนุบาลลำปาว 1 0 2 0 3
133 ขมิ้นพัฒนวิทย์ 1 0 1 1 2
134 หนองบัวชุม 1 0 1 0 2
135 บ้านคำแคน 1 0 1 0 2
136 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1
137 บ้านหนองขาม 1 0 0 0 1
138 หนองแข้วิทยา 1 0 0 0 1
139 เนินลาดวิทยา 1 0 0 0 1
140 ดงน้อยโนนสวรรค์ 1 0 0 0 1
141 จรชนะศึกษา 1 0 0 0 1
142 ประชารัฐศึกษา 1 0 0 0 1
143 หลักด่านวิทยา 1 0 0 0 1
144 โคกก่องราษฎร์นุกูล 1 0 0 0 1
145 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี 1 0 0 0 1
146 บ้านเว่อวิทยานุกูล 1 0 0 0 1
147 วัดบ้านดอนกลาง 1 0 0 0 1
148 บ้านหนองไผ่ 0 2 1 1 3
149 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 0 1 1 1 2
150 หนองเม็กวิทยา 0 1 1 0 2
151 บ้านหนองแสง 0 1 0 1 1
152 วัดบ้านกุดสังข์ 0 1 0 0 1
153 ท่อนสังข์วิทยา 0 1 0 0 1
154 นากุงวิทยาเสริม 0 1 0 0 1
155 บ้านนางาม 0 1 0 0 1
156 บ้านโคกศรี 0 1 0 0 1
157 หนองไผ่รัฐบำรุง 0 1 0 0 1
158 ดงบังอำนวยวิทย์ 0 0 1 0 1
159 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 0 0 1 0 1
160 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 0 0 1 0 1
161 หัวหินราษฎร์บำรุง 0 0 1 0 1
162 คำโองวิทยา 0 0 0 1 0
163 คำมันปลาผดุงวิทย์ 0 0 0 1 0
164 ท่าคันโทวิทยายน 0 0 0 1 0
165 นาตาลวิทยาคม 0 0 0 1 0
166 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง 0 0 0 1 0
167 บ้านชาดวิทยาคาร 0 0 0 0 0
รวม 773 229 116 69 1,118