สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 9 2 2 13 17 2 0 7 19
2 กิตติรวี 7 3 0 10 10 1 0 0 11
3 บ้านหนองแซง 7 2 2 11 14 6 3 2 23
4 พินิจราษฎร์บำรุง 6 3 2 11 15 6 0 0 21
5 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 5 3 2 10 12 6 1 1 19
6 หนองกุงศรีวิทยาคม 5 3 1 9 12 4 0 0 16
7 ยางคำวิทยา 5 1 0 6 8 1 1 0 10
8 ปอแดงวิทยา 4 5 3 12 17 6 4 3 27
9 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 4 5 1 10 10 4 0 2 14
10 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 4 4 6 14 14 8 3 0 25
11 นาเชือกวิทยาสรรพ์ 4 3 3 10 15 3 4 0 22
12 ยางอู้มวิทยาคาร 4 2 4 10 11 4 3 0 18
13 บ้านหนองเสือ 4 1 0 5 5 1 0 0 6
14 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 4 0 0 4 4 0 0 0 4
15 หนองแวงประชาสรรพ์ 3 3 3 9 11 2 1 0 14
16 บ้านสาวิทยาสรรพ์ 3 2 0 5 11 0 0 1 11
17 โคกคำวิทยา 3 2 0 5 6 1 0 0 7
18 ชุมชนบ้านป่าแดง 3 1 2 6 8 1 0 0 9
19 หนองมันปลาวิทยา 3 1 2 6 7 1 2 0 10
20 บ้านกุดท่าลือ 3 1 1 5 6 1 0 0 7
21 ห้วยเตยวิทยา 3 1 0 4 13 5 3 3 21
22 อนุบาลพรประดิษฐ์ 3 1 0 4 6 2 0 1 8
23 นาดีหลุมข้าววิทยา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
24 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 2 5 4 11 13 5 1 1 19
25 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 2 3 3 8 11 1 1 0 13
26 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 2 3 0 5 5 4 1 0 10
27 วังยางวิทยาคาร 2 2 2 6 11 1 2 0 14
28 ขอนแก่นวิทยาเสริม 2 2 2 6 8 1 0 1 9
29 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 2 2 1 5 9 1 1 1 11
30 โคกประสิทธิ์วิทยา 2 2 1 5 8 4 2 3 14
31 หัวนาคำจรูญศิลป์ 2 2 1 5 5 2 3 1 10
32 จินดาสินธวานนท์ 2 1 3 6 12 1 2 1 15
33 นาแกราษฎร์อำนวย 2 1 2 5 6 1 1 0 8
34 หนองสวงวิทยาคม 2 1 2 5 5 1 1 0 7
35 ดงบังวิทยา 2 1 0 3 7 4 1 0 12
36 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 2 1 0 3 4 0 1 0 5
37 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 2 0 2 4 6 1 0 0 7
38 เพิ่มพูนวิทยาคม 2 0 1 3 2 1 0 0 3
39 บ้านหาดทรายมูล 2 0 0 2 3 2 0 0 5
40 ดอนขีวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
41 โคกเครือวิทยา 1 5 3 9 10 1 2 1 13
42 ฮ่องฮีวิทยา 1 5 1 7 4 8 0 0 12
43 อนุบาลธษพลศึกษา 1 3 2 6 9 1 0 2 10
44 บ้านโนนอำนวย 1 2 3 6 6 2 0 0 8
45 ท่าคันโทวิทยายน 1 2 2 5 6 0 0 2 6
46 อนุบาลชุลีพร 1 2 1 4 9 3 1 0 13
47 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1 2 1 4 7 3 4 3 14
48 ธนพรวิทยา 1 2 1 4 6 0 0 0 6
49 สายปัญญาสมาคม 1 1 3 5 5 1 0 0 6
50 อนุบาลพรวิรุฬห์ 1 1 2 4 5 1 2 0 8
51 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 1 1 2 4 3 1 0 1 4
52 บ้านแกวิทยาคม 1 1 1 3 7 2 3 1 12
53 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 1 1 1 3 7 1 1 0 9
54 กุดฆ้องชัยวิทยา 1 1 1 3 5 2 0 0 7
55 บ้านหนองชุมแสง 1 1 1 3 4 3 0 2 7
56 โคกเจริญวิทยา 1 1 1 3 2 1 0 0 3
57 นาบงวิทยา 1 1 0 2 4 0 1 0 5
58 หนองกุงราษฎร์วิทยา 1 1 0 2 3 1 1 0 5
59 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 1 1 0 2 3 0 1 0 4
60 ไชยศรีเรืองวิทย์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
61 สว่างกิจวิทยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
62 บ้านหนองแวงฮี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
63 โพนสิมอนุเคราะห์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
64 คำไฮวิทยา 1 0 4 5 5 2 1 0 8
65 นาค้อวิทยาคม 1 0 3 4 8 6 2 0 16
66 ภูฮังวิทยาคาร 1 0 2 3 3 1 0 0 4
67 หนองปะโอประชาอุทิศ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
68 หนองอิเฒ่าวิทยา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
69 โคกศรีวิทยายน 1 0 1 2 3 0 0 0 3
70 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
71 บ้านโคกกลาง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
72 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 1 0 0 1 5 3 2 1 10
73 โนนชัยประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 3 0 0 4
74 หนองบัวชุม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
75 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 หนองแข้วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 0 2 2 4 4 1 1 0 6
78 บัวสะอาดส่งเสริม 0 2 1 3 5 1 0 0 6
79 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา 0 2 1 3 4 1 1 0 6
80 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 0 2 0 2 6 2 1 0 9
81 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 0 2 0 2 5 4 2 0 11
82 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 0 2 0 2 2 3 2 1 7
83 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 0 2 0 2 1 2 1 0 4
84 บุญยาทัตพลประสิทธิ์ 0 1 2 3 5 0 1 0 6
85 คำขามวิทยา 0 1 2 3 4 0 1 0 5
86 คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 0 1 1 2 4 1 0 0 5
87 ชุมชนดอนม่วงงาม 0 1 1 2 2 1 0 0 3
88 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 0 1 1 2 2 0 3 0 5
89 หนองใหญ่วิทยา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
90 หัวงัววิทยาคาร 0 1 1 2 2 0 0 0 2
91 โนนเตาไหหนองแก 0 1 0 1 6 2 2 1 10
92 หน่อคำประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 5 1 0 0 6
93 บ้านทรายทองวิทยาคม 0 1 0 1 4 3 1 0 8
94 หนองโนวิทยาคม 0 1 0 1 4 0 0 0 4
95 นาอวนวิทยาสิทธิ์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
96 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
97 ผดุงราษฎร์วิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
98 หนองไม้พลวงวิทยาคม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
99 ไชยวารวิทยาคม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
100 อนุบาลลำปาว 0 1 0 1 1 0 2 0 3
101 ขมิ้นพัฒนวิทย์ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
102 บ้านคำแคน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
103 ไทรทองวิทยาคาร 0 1 0 1 1 0 1 0 2
104 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
105 ดงน้อยโนนสวรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 0 0 3 3 2 2 4 0 8
107 อนุบาลอุดมพร 0 0 3 3 1 2 1 1 4
108 กุดจิกวิทยาคาร 0 0 2 2 4 3 0 4 7
109 โนนศิลาสว่างวิทย์ 0 0 2 2 1 2 2 0 5
110 เชียงสาศิลปสถาน 0 0 1 1 5 0 1 1 6
111 หนองบัววิทยาเสริม 0 0 1 1 4 7 3 2 14
112 ท่าแห่วิทยาคม 0 0 1 1 3 2 2 0 7
113 สำราญ-ประภาศรี 0 0 1 1 3 2 0 0 5
114 โนนสูงวิทยา 0 0 1 1 3 0 3 1 6
115 หนองโนวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 1 3
116 คำใหญ่วิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
117 อุ่มเม่าวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
118 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 0 0 1 1 2 1 0 0 3
119 ดงสวรรค์อุดมมิตร 0 0 1 1 1 1 0 0 2
120 จรชนะศึกษา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
121 ประชารัฐศึกษา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
122 หลักด่านวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
123 บ้านหนองแสง 0 0 1 1 0 1 0 1 1
124 คำโองวิทยา 0 0 1 1 0 0 0 1 0
125 นางามแก่นลำดวนวิทยา 0 0 0 0 5 0 0 0 5
126 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
127 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
128 หนองแวงม่วง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
129 หนองกุงไทยวิทยาคม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
130 หนองแสงวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 ห้วยยางดงวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
132 บ้านชัยศรี 0 0 0 0 1 6 2 0 9
133 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
134 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 ดอนยานางศึกษา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านขามวิทยาคม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 รวมบัณฑิตศึกษา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 สระแก้ววิทยานุกูล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 โคกก่องราษฎร์นุกูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 คำถาวรเจริญวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านเว่อวิทยานุกูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 พรมลีศรีส่วาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 วัดบ้านดอนกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
148 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
149 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 0 0 0 0 0 1 1 1 2
150 ท่อนสังข์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 นากุงวิทยาเสริม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านนางาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 หนองไผ่รัฐบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 ดงบังอำนวยวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 หนองเม็กวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 หัวหินราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 คำมันปลาผดุงวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 ท่าคันโทวิทยายน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 นาตาลวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
163 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 169 149 136 454 659 219 111 65 989