สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 11 3 2 16 20 2 0 9 22
2 บ้านหนองแซง 9 2 3 14 17 6 3 2 26
3 พินิจราษฎร์บำรุง 8 4 3 15 19 6 0 0 25
4 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 7 5 4 16 18 6 1 1 25
5 กิตติรวี 7 3 0 10 10 1 0 0 11
6 ปอแดงวิทยา 6 5 4 15 20 7 4 3 31
7 หนองกุงศรีวิทยาคม 6 4 1 11 15 4 0 0 19
8 ยางอู้มวิทยาคาร 6 3 4 13 14 4 3 0 21
9 หนองอิเฒ่าวิทยา 6 1 1 8 9 0 0 0 9
10 นาเชือกวิทยาสรรพ์ 5 3 3 11 17 3 4 0 24
11 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 5 2 0 7 8 0 1 0 9
12 ยางคำวิทยา 5 1 0 6 8 1 1 0 10
13 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 4 5 1 10 10 4 0 2 14
14 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 4 4 6 14 14 8 3 0 25
15 จินดาสินธวานนท์ 4 1 3 8 15 1 5 1 21
16 ชุมชนบ้านป่าแดง 4 1 2 7 9 1 0 0 10
17 บ้านหนองเสือ 4 1 0 5 5 1 0 0 6
18 นาดีหลุมข้าววิทยา 4 0 1 5 5 0 0 0 5
19 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 4 0 0 4 4 0 0 0 4
20 หนองแวงประชาสรรพ์ 3 3 3 9 11 2 1 0 14
21 ดงบังวิทยา 3 3 1 7 11 4 1 0 16
22 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 3 3 1 7 8 1 0 0 9
23 นาแกราษฎร์อำนวย 3 2 2 7 8 1 1 0 10
24 บ้านสาวิทยาสรรพ์ 3 2 0 5 11 0 0 1 11
25 อนุบาลพรประดิษฐ์ 3 2 0 5 7 2 0 1 9
26 โคกคำวิทยา 3 2 0 5 6 1 0 0 7
27 หนองมันปลาวิทยา 3 1 3 7 7 2 2 1 11
28 บ้านแกวิทยาคม 3 1 2 6 11 2 3 1 16
29 บ้านกุดท่าลือ 3 1 1 5 6 1 0 0 7
30 ห้วยเตยวิทยา 3 1 0 4 13 5 3 3 21
31 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 2 6 5 13 15 6 1 1 22
32 โคกเครือวิทยา 2 5 3 10 11 1 2 1 14
33 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 2 4 3 9 12 1 1 0 14
34 ขอนแก่นวิทยาเสริม 2 3 3 8 10 1 0 1 11
35 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 2 3 1 6 6 4 1 0 11
36 วังยางวิทยาคาร 2 2 3 7 13 1 2 0 16
37 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 2 2 3 7 8 0 1 0 9
38 โคกประสิทธิ์วิทยา 2 2 1 5 9 4 2 4 15
39 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 2 2 1 5 9 1 1 1 11
40 หัวนาคำจรูญศิลป์ 2 2 1 5 5 2 3 1 10
41 หนองสวงวิทยาคม 2 1 2 5 5 1 1 0 7
42 นาบงวิทยา 2 1 0 3 5 0 1 0 6
43 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 2 0 2 4 6 1 0 0 7
44 โนนชัยประชาสรรค์ 2 0 1 3 5 3 0 0 8
45 เพิ่มพูนวิทยาคม 2 0 1 3 2 1 0 0 3
46 บ้านหาดทรายมูล 2 0 0 2 3 2 0 0 5
47 พรมลีศรีส่วาง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
48 ดอนขีวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
49 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
50 ฮ่องฮีวิทยา 1 5 1 7 4 8 0 0 12
51 ท่าคันโทวิทยายน 1 3 3 7 8 0 0 2 8
52 อนุบาลธษพลศึกษา 1 3 2 6 9 1 0 2 10
53 บัวสะอาดส่งเสริม 1 3 1 5 7 1 0 0 8
54 นาค้อวิทยาคม 1 2 3 6 11 6 2 0 19
55 บ้านโนนอำนวย 1 2 3 6 7 3 0 0 10
56 บ้านหนองชุมแสง 1 2 2 5 6 4 0 2 10
57 อนุบาลชุลีพร 1 2 1 4 9 3 1 0 13
58 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1 2 1 4 7 3 4 3 14
59 ธนพรวิทยา 1 2 1 4 6 0 0 0 6
60 สายปัญญาสมาคม 1 1 3 5 6 1 0 0 7
61 อนุบาลพรวิรุฬห์ 1 1 2 4 5 1 2 0 8
62 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 1 1 2 4 3 1 0 1 4
63 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 1 1 1 3 7 1 1 0 9
64 กุดฆ้องชัยวิทยา 1 1 1 3 5 2 0 0 7
65 โคกเจริญวิทยา 1 1 1 3 2 1 0 0 3
66 หนองกุงราษฎร์วิทยา 1 1 0 2 3 1 1 0 5
67 ไชยศรีเรืองวิทย์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
68 สว่างกิจวิทยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
69 ไทรทองวิทยาคาร 1 1 0 2 2 0 1 0 3
70 บ้านหนองแวงฮี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
71 โพนสิมอนุเคราะห์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
72 คำไฮวิทยา 1 0 4 5 5 2 1 0 8
73 บ้านขามวิทยาคม 1 0 2 3 3 3 0 0 6
74 ภูฮังวิทยาคาร 1 0 2 3 3 1 0 0 4
75 หนองปะโอประชาอุทิศ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
76 โคกศรีวิทยายน 1 0 1 2 3 0 0 0 3
77 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
78 บ้านโคกกลาง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
79 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 1 0 0 1 5 3 2 1 10
80 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
81 คำถาวรเจริญวิทย์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
82 บ้านแสนสุข 1 0 0 1 2 0 0 0 2
83 หนองบัวชุม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
84 บ้านหนองขาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 หนองแข้วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 เนินลาดวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 0 2 2 4 7 1 0 0 8
88 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 0 2 2 4 4 1 1 0 6
89 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา 0 2 1 3 4 1 1 0 6
90 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 0 2 0 2 6 2 1 0 9
91 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 0 2 0 2 5 4 2 0 11
92 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 0 2 0 2 2 3 2 1 7
93 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 0 2 0 2 1 2 1 0 4
94 คำขามวิทยา 0 1 3 4 5 0 1 0 6
95 บุญยาทัตพลประสิทธิ์ 0 1 2 3 5 0 1 0 6
96 เชียงสาศิลปสถาน 0 1 1 2 6 0 1 1 7
97 ชุมชนดอนม่วงงาม 0 1 1 2 3 1 0 0 4
98 หัวงัววิทยาคาร 0 1 1 2 3 0 0 0 3
99 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 0 1 1 2 2 0 3 0 5
100 ผดุงราษฎร์วิทยา 0 1 1 2 2 0 1 0 3
101 หนองใหญ่วิทยา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
102 โนนเตาไหหนองแก 0 1 0 1 6 2 2 1 10
103 หน่อคำประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 5 1 0 0 6
104 บ้านทรายทองวิทยาคม 0 1 0 1 4 3 1 0 8
105 หนองโนวิทยาคม 0 1 0 1 4 0 0 0 4
106 นาอวนวิทยาสิทธิ์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
107 หนองไม้พลวงวิทยาคม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
108 ไชยวารวิทยาคม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
109 อนุบาลลำปาว 0 1 0 1 1 0 2 0 3
110 ขมิ้นพัฒนวิทย์ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
111 บ้านคำแคน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
112 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
113 ดงน้อยโนนสวรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
114 วัดบ้านกุดสังข์ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
115 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 0 0 3 3 2 2 4 0 8
116 อนุบาลอุดมพร 0 0 3 3 1 2 1 1 4
117 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 0 0 2 2 5 0 0 0 5
118 กุดจิกวิทยาคาร 0 0 2 2 4 3 0 4 7
119 โนนศิลาสว่างวิทย์ 0 0 2 2 1 2 2 0 5
120 หนองบัววิทยาเสริม 0 0 1 1 4 7 3 2 14
121 ท่าแห่วิทยาคม 0 0 1 1 3 2 3 0 8
122 สำราญ-ประภาศรี 0 0 1 1 3 2 0 0 5
123 หนองโนวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 1 4
124 โนนสูงวิทยา 0 0 1 1 3 0 3 1 6
125 หนองแสงวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
126 คำใหญ่วิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
127 อุ่มเม่าวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
128 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 0 0 1 1 2 1 0 0 3
129 ดงสวรรค์อุดมมิตร 0 0 1 1 1 1 0 0 2
130 จรชนะศึกษา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
131 ประชารัฐศึกษา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
132 หลักด่านวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 บ้านหนองแสง 0 0 1 1 0 1 0 1 1
134 คำโองวิทยา 0 0 1 1 0 0 0 1 0
135 นางามแก่นลำดวนวิทยา 0 0 0 0 5 0 0 0 5
136 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
137 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 0 0 0 0 2 3 0 0 5
138 หนองแวงม่วง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
139 หนองกุงไทยวิทยาคม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
140 ห้วยยางดงวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านชัยศรี 0 0 0 0 1 6 2 0 9
142 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
143 ดอนยานางศึกษา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 รวมบัณฑิตศึกษา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 สระแก้ววิทยานุกูล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 โคกก่องราษฎร์นุกูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านเว่อวิทยานุกูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 วัดบ้านดอนกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
152 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 0 0 0 0 0 1 1 1 2
153 หนองเม็กวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
154 ท่อนสังข์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 นากุงวิทยาเสริม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านนางาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 หนองไผ่รัฐบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 ดงบังอำนวยวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
161 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 หัวหินราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 คำมันปลาผดุงวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 ท่าคันโทวิทยายน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165 นาตาลวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
167 บ้านชาดวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 217 175 164 556 773 229 116 69 1,118