หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
ณ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายประเสริฐ ต้นสีนนท์ รอง ผอ. สพป. กาฬสินธู์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายฉลวย เกตุคำ รอง ผอ. สพป. กาฬสินธู์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น รอง ผอ. สพป. กาฬสินธู์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายชนินทร์ ภูต้องใจ ผอ.โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายสุเนตร ทองคำ ผอ.โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางจารุวัลย์ อินธิศร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางวิจิตร โคตรบัญชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายณัฐพงษ์ สุวรรณวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายเรืองฤทธิ์ บุญแสน ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายภุชพงศ์ โตรบัญชา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายประดิษฐ์ สีเล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายมาโนช ภูคงกิ่ง ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายกิตติชัย ไกรพินิจ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายจรัส อินทะพุฒ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายนิพนธ์ ภูคงคา ประธานศูนย์เครือข่ายฯ หนองกุงศรี ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายอภิชัย ดาวดึงษ์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ หนองกุงศรี ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายนรากร เสนฤทธิ์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยเม็ก๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายเคน อาจดวงดี ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยเม็ก ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายดาวเรือง สิงหราช ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ท่าคันโท คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายถาวร แสนพันดร ประธานศูนย์เครือข่ายฯ ฆ้องชัย คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นางระเบียบ จันทร์ชมภู ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาส ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายวิสันต์ ไชยพิมพ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาส ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายวีระศักดิ์ จันทะสงคราม ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาส ๓ คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นางกฤษณา บุตรพรม ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นางเกษร ทองแสน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นายสันติ ภูสงัด ศึกษานิเทศก์ สพป.กส. 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นางสาวนิพพิทา กุลชิต ศึกษานิเทศก์ สพป.กส. 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นายนัฎฐพนธ์ ทองแสน ผอ.โรงเรียนห้วยเม็กราษฎ์นุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน  
30 นายธานี ภูสดศรี ผอ.โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
31 นายสมหวัง อ่อนราษฎร์ ผอ.โรงเรียนคำใหญ่วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
32 นายบัญชา เสนาคูณ ผอ.โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
33 นายเดชฤทธิ์ วรรณทอง ผอ.โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
34 นายเกษม ศรีสุธรรม ผอ.โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม คณะกรรมการดำเนินงาน  
35 นายสวาท น้อยเสนา ผอ.โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
36 นายอนันต์ ทิพอาสน์ ผอ.โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
37 นายทักษิณ เชื้อสูง ผอ.โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
38 นายวิโรจน์ ค้อไผ่ ผอ.โรงเรียนบ้านชัยศรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
39 นางแสงไทย ดวงปากดี ผอ.โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
40 นางมะลิจันทร์ บัณฑิต ผอ.โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน  
41 นางอนงค์ นาสาทร ศึกษานิเทศก์ สพป.กส. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
42 นายสมพร คำภิรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กส. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
43 นายสุทัฎน์ เพียงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.กส. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
44 นายพงษ์เมธี พรมเกษ ศึกษานิเทศก์ สพป.กส. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
45 นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กส. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
46 นางสาวสุกัลญา ภูผิวโคก ศึกษานิเทศก์ สพป.กส. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
47 นายภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กส. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
48 นางประคอง จุลสอน ศึกษานิเทศก์ สพป.กส. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
49 นายสุพรรณ ทำแนบ ศึกษานิเทศก์ สพป.กส. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
50 นางคำแปลง บุ่งอุทุม ศึกษานิเทศก์ สพป.กส. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
51 นางปิยะมาภรณ์ ยโสธรา ศึกษานิเทศก์ สพป.กส. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
52 นางศุภัค ดอนกระสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กส. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
53 นายปรีชา ภูสีฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กส. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
54 นางสาวจารุนันท์ สระทอง เจ้าพนักงาานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
55 นางสาวอรทัย หาระทา เจ้าพนักงาานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
56 นายชุมพล ภูครืองตา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
57 นายสามเมือง ทองพรม พนักงานขับรถ คณะกรรมการดำเนินงาน  
58 นายมานิตย์ ทองพรม พนักงานขับรถ คณะกรรมการดำเนินงาน  
59 นายอำนาจ ฉัตรแหลม พนักงานขับรถ คณะกรรมการดำเนินงาน  
60 นายทองสา พิณพงษ์ พนักงานขับรถ คณะกรรมการดำเนินงาน  
61 นายเศกสัน คำลือ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
62 นายชาติชาย ภูกาสอน พนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
63 นางสาวภทรภรณ์ พลขัน ผอ.โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
64 นางสมปอง อ่อนพรรณา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง คณะกรรมการดำเนินงาน  
65 นายสุรศักดิ์ ภูบัวเพชร ครูโรงเรียนป่าหวายศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
66 นางอรุณรัตน์ อัมรานนท์ ครูโรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
67 นางสาวรุจิราภรณ์ คำศิลา ครูโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน  
68 นางเบญจวรรณ ภูสดแสง ครูโรงเรียนบ้านหนองแซง คณะกรรมการดำเนินงาน  
69 นางนันทิรา เมตตา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
70 นางสุรีย์ นามเทพ ครูโรงเรียนนาค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
71 นางรัตนา เนตรทัศน์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
72 นายไกรสิทธิ์ คำประชุม เจ้าพนักงานการเงิน คณะกรรมการดำเนินงาน  
73 นางทิชากร ชอบหาญ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการดำเนินงาน  
74 นางสาวศิริพร ดวงสาพล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการดำเนินงาน  
75 นางมลฤดี ภูหนองโอง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
76 นายอารมณ์ จารุทรัพย์สดใส ผอ.โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
77 นายศราวุธ ศรีประภา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง คณะกรรมการดำเนินงาน  
78 นายทองใส จันทรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล คณะกรรมการดำเนินงาน  
79 นายอภิชัย ศรีโท ผอ.โรงเรียนเนินลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
80 นายจรัญ สมภาร ผอ.โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
81 นายวิชัย เนตรมุข ผอ.โรงเรียนสายปัญญาสมาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
82 นายชุณภัทร อุ่นทะยา ผอ.โรงเรียนโนนสูงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
83 นายพานิชย์ ศรีหาเสนา ผอ.โรงเรียนหัวดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
84 นายสมปอง นนทนำ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
85 นางณิชานันท์ ศิริพัฒน์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
86 นางสาวน้ำทิพย์ คชศร นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน  
87 นางสาวธัญลักษณ์ ภูสง่า นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน  
88 นางสุภาวดี เทียนน้อย นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน  
89 นางสาวจิราพร แก้วทะชาติ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน  
90 นางสาวสุพรรษา สุวรรณจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน  
91 นางมะลิ โสดากุล เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
92 นางสาวศรุตา คณะเสนา เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
93 นางพวงอำไพ พาภิรมย์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
94 นางสาวสุภาพร จันฤาไชย นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
95 นางพุทธรักษ์ กุตัน นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
96 นางพวงเพชร มาตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการดำเนินงาน  
97 นางกิตติมา อนุรักษ์อนุกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการดำเนินงาน  
98 นางสาวรุ่งอรุณ เลื่อมเรือง เจ้าหน้าที่คุรุสภา คณะกรรมการดำเนินงาน  
99 นางสาวปวีณ์กร พันเดช เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
100 นางสาวธิดารัตน์ ภูช่องเงิน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
101 นางรุจิรา พิมพิไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน  
102 นางนุชจนาถ แฝงศรีจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน  
103 นางสมถวิล ภูกองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน  
104 นางสาวรัตชะนก สุราฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน  
105 นางสาวกิ่งกาญจน์ สุทธิประภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน  
106 นางสว่างจิตร คงแสนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน  
107 นางสาวประลิวัน ติกาพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
108 นางสาวภิชญาพร โถนารัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
109 นางนงค์นุช ขำคม นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงาน  
110 นางประภาพร จันทร์นคร เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
111 นางวาสนา ไชยกระโทก เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
112 นางเล็ด ภูกองไชย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
113 นางอังสุณี บุตรวงศ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
114 นายสุริยันต์ โพธิ์ศรีราช สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
115 นางสาวอิสราภรณ์ ประทุมชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
116 นางสาวธีราภรณ์ สุดชาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
117 นายอดิศักดิ์ ดีรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
118 นายธนกฤต สุรีรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
119 นางสาวศิราภรณ์ สีโนรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
120 นางสาวนิษฐานันท์ ภูมีศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
121 นายประกาสิทธิ์ ศรีอินทร์น้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
122 นางสาวกาญจนา ภูแช่มโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
123 นางสางณัฐพัชร์ อัครราษฎร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
124 นางสาวนิตยา ภูฉายา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
125 นางสาวกัญญาภัทร เอกอุ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
126 นางสาวกฤตยา ฝ่ายไธสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
127 นางสาวพนิตตา โพธิ์พรม เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
128 นางสาวรัชนี ภูวาดเขียน เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
129 นายภัทรพิชญ์ เกตุคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
130 นายธีระยุทธ ปราบณรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
131 นางนิรมล ภูงามเชิง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
132 นายศรัณยู เจริญชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]