หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 7 10 7
2 003 โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 15 59 29
3 004 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 3 5 3
4 005 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 12 38 16
5 006 โรงเรียนคำขามวิทยา 6 12 9
6 007 โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 2 4 3
7 008 โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 1 1 1
8 009 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 18 48 23
9 011 โรงเรียนคำโองวิทยา 1 2 1
10 010 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 3 5 5
11 012 โรงเรียนคำไฮวิทยา 9 18 10
12 013 โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 8 19 15
13 014 โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 0
14 025 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 22 48 34
15 026 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 14 24 20
16 027 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 8 11 8
17 028 โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 4 11 7
18 029 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 4 4 4
19 030 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 9 17 14
20 031 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 10 41 21
21 032 โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 12 33 19
22 033 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 26 59 43
23 034 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 25 46 36
24 086 โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 1 3 2
25 039 โรงเรียนดงบังวิทยา 18 34 29
26 040 โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 1 6 1
27 041 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 32 224 80
28 042 โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 2 11 4
29 043 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 3 7 3
30 044 โรงเรียนดอนขีวิทยา 2 6 4
31 046 โรงเรียนดอนยานางศึกษา 3 7 4
32 045 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 11 35 12
33 047 โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 1 1 1
34 048 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 10 27 14
35 049 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 1 1
36 050 โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 0 0 0
37 051 โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 0 0 0
38 052 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 8 15 8
39 057 โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 1 3 1
40 059 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 20 35 24
41 060 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 5 15 8
42 062 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 5 36 14
43 063 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 1 1 1
44 064 โรงเรียนนาบงวิทยา 6 14 6
45 065 โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0
46 066 โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 0 0 0
47 067 โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 3 5 5
48 061 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 24 44 30
49 058 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 11 30 20
50 056 โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 1 1 1
51 076 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 10 16 11
52 187 โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 7 24 10
53 079 โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 6 9 7
54 080 โรงเรียนบ้านคำแคน 2 5 3
55 081 โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 1 1 1
56 084 โรงเรียนบ้านชัยศรี 9 31 16
57 085 โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 1 1 1
58 087 โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 0 0 0
59 088 โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 9 20 13
60 089 โรงเรียนบ้านนางาม 1 1 1
61 093 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 12 28 14
62 094 โรงเรียนบ้านสีสุก 0 0 0
63 097 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1 5 3
64 098 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 12 23 15
65 100 โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 12 29 15
66 102 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
67 101 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0 0 0
68 108 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0
69 106 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 6 15 9
70 099 โรงเรียนบ้านหนองแซง 29 74 52
71 104 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 16 56 33
72 105 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 3 12 7
73 107 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 4 3
74 103 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 6 4
75 109 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 5 13 6
76 077 โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 2 5 4
77 092 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 1 3 2
78 095 โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 5 6 5
79 078 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 17 35 15
80 096 โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 4 2
81 082 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 2 16 7
82 083 โรงเรียนบ้านโคกศรี 1 2 1
83 090 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 2 4 3
84 091 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 10 17 12
85 111 โรงเรียนประชารัฐศึกษา 1 1 1
86 112 โรงเรียนปอแดงวิทยา 36 108 63
87 113 โรงเรียนป่าหวายศึกษา 0 0 0
88 114 โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 3 11 6
89 115 โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง 3 5 3
90 116 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 25 62 42
91 189 โรงเรียนพิมูลวิทยา 0 0 0
92 121 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 4 23 9
93 122 โรงเรียนยางคำวิทยา 10 14 12
94 124 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 21 52 31
95 123 โรงเรียนยางเนียมพัฒนา 0 0 0
96 127 โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 5 8 7
97 128 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 17 43 28
98 129 โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 1 1 1
99 130 โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 1 5 2
100 131 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 5 12 7
101 132 โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 2 8 2
102 134 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 9 39 18
103 133 โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 2 4 2
104 135 โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 3 3 3
105 136 โรงเรียนสว่างศรีโคกคึม 0 0 0
106 137 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 3 13 7
107 138 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 8 18 11
108 139 โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี 5 11 8
109 142 โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 7 10 9
110 144 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 5 6 6
111 145 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 19 30 26
112 143 โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 2 4 3
113 147 โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 0 0 0
114 150 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 23 35 26
115 151 โรงเรียนหนองบัวชุม 2 4 3
116 152 โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 16 26 18
117 153 โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 1 3 2
118 154 โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 3 24 3
119 166 โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 13 32 19
120 161 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 7 14 10
121 163 โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 1 1 1
122 165 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 9 44 19
123 157 โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 2 3 3
124 146 โรงเรียนหนองแข้วิทยา 1 1 1
125 156 โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 6 32 11
126 159 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 14 29 17
127 160 โรงเรียนหนองแวงม่วง 4 9 5
128 162 โรงเรียนหนองแสงวิทยา 4 10 7
129 148 โรงเรียนหนองโนวิทยา 6 11 10
130 149 โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 4 16 7
131 164 โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 2 7 4
132 155 โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 1 1 1
133 158 โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 2 4 3
134 141 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 6 7 6
135 167 โรงเรียนหลักด่านวิทยา 1 5 2
136 172 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 3 12 5
137 188 โรงเรียนหัวดงวิทยา 0 0 0
138 173 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 13 40 15
139 174 โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 1 2 1
140 169 โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 9 15 9
141 171 โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 2 6 3
142 168 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 24 47 37
143 170 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 3 4 4
144 186 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ 0 0 0
145 184 โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 3 7 3
146 185 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 12 25 23
147 035 โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร 0 0 0
148 036 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 8 17 13
149 068 โรงเรียนเนินลาดวิทยา 1 1 1
150 140 โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 0 0 0
151 175 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 5 28 9
152 015 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 10 20 12
153 016 โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 2 6 3
154 017 โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 3 7 5
155 019 โรงเรียนโคกคำวิทยา 7 17 11
156 018 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 12 37 21
157 022 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 19 32 24
158 023 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 3 17 5
159 020 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 15 41 26
160 021 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 3 5 4
161 070 โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 8 20 12
162 073 โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 5 11 6
163 074 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 8 23 9
164 075 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 7 10 7
165 069 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 3 14 6
166 072 โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 12 27 19
167 071 โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 5 17 6
168 119 โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 9 18 13
169 120 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 2 2 2
170 037 โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 2 4 2
171 038 โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ 3 7 6
172 053 โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 3 6 4
173 001 โรงเรียนกิตติรวี 11 26 15
174 024 โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 3 2
175 054 โรงเรียนธนพรวิทยา 7 19 8
176 055 โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 0 0 0
177 110 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ 6 13 8
178 125 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 2 2 2
179 126 โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 6 33 13
180 176 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 13 43 18
181 177 โรงเรียนอนุบาลธนัญญา 0 0 0
182 178 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 12 43 25
183 179 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 10 20 17
184 180 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 20 10
185 181 โรงเรียนอนุบาลรวมบัณฑิต 0 0 0
186 182 โรงเรียนอนุบาลลำปาว 3 28 11
187 183 โรงเรียนอนุบาลอุดมพร 5 8 5
188 117 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 4 4 4
189 118 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม 3 46 11
รวม 1220 3203 1836
5039

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]