หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ksn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางกิติมา กุลาสาโรงเรียนบ้านกุดท่าลือประธานกรรมการ
2. นางปนัฏดา บุญเสนาะ โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร กรรมการ
3. นางสารภี คำทุม โรงเรียนคำโองวิทยากรรมการ
4. นางสงกรานต์ อินเอี่ยม โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ไพรินทร์โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางวรรณภา สมชัย โรงเรียนหนองแข้วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา ชารีรักษ์ โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม กรรมการ
3. นางดวงใจ เทพมะที โรงเรียนนาตาลวิทยา กรรมการ
4. นางชลดา มินาคูณ โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา กรรมการ
5. นางประไพ เสนฤทธิ์โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ ธาตุรักษ์ โรงเรียนโนนสูงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางกาบแก้ว ธนบดีพิเชฐ โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ กรรมการ
3. นางสุภีวรรณ ทัศบุตร โรงเรียนหนองแวงม่วง กรรมการ
4. นายเหลา ดีพรม โรงเรียนนาบงวิทยา กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุณี คำอาจ โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายประยุทธ นามทอง โรงเรียนวังยางวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางติยาภรณ์ ห้าวจันทึก โรงเรียนบ้านชัยศรี กรรมการ
3. นางมะลิสา จิโน โรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการ
4. นางอุบล คำประชุมโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางจุฑาภรณ์ ปุณะตุง โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางเปรมยุดา เจริญศิริ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ เมิดไธสงโรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริมกรรมการ
3. นางมัณฑนา ภูขันสูง โรงเรียนยางคำวิทยา กรรมการ
4. นางสุภารดี หีบแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร กรรมการ
5. นางชายิกา กิ่งพลอยเดิม โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรา สุขเจริญโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ รัตนบุตร โรงเรียนนาค้อวิทยาคมกรรมการ
3. นางปทุมรัตน์ ยศเสนา โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว กรรมการ
4. นางดวงใจ พัฒเพ็ง โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม กรรมการ
5. นางยุภาวดี ขันธุลาโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางศิริลักษณ์ งามชื่นโรงเรียนหนองเม็กวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา ภูผายาง โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร กรรมการ
3. นายประชา มวลเย้า โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร กรรมการ
4. นางสมส่า ศรีมี โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก กรรมการ
5. นางสาวชนันภรณ์ ศรีคงเพชร โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางเปรี่ยม อินทร์เหล่าใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองแซงประธานกรรมการ
2. นางศรมณี กุโรรัตน์โรงเรียนสายปัญญาสมาคมกรรมการ
3. นายพินิจ บุญชูโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ กรรมการ
4. นายอัมพร นาสุวรรณ โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม กรรมการ
5. นางสมจิฏร์ เค้าหอม โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเยาวรัตน์ เพชรผ่องพันธ์ โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทองอิน มังสังคำโรงเรียนโคกศรีวิทยายายน กรรมการ
3. นางธันยา เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ กรรมการ
4. นางรุ้งระวี ขันดี โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร กรรมการ
5. นางจันทา สอนอาจ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุคนธ์ กัลยาวงศ์โรงเรียนโคกเครือวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ทองคำโรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร กรรมการ
3. นายบุญเพิ่ม หินคำ โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา กรรมการ
4. นางมาลินี โพธิ์แสงโรงเรียนกรรมการ
5. นางฉลองรัตน์ วิเศษศรี โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ ภูงามเงินโรงเรียนบ้านหนองเสือ ประธานกรรมการ
2. นายมนูญ ภูผานิล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน กรรมการ
3. นางระวิวรรณ์ โขมพันธ์ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม กรรมการ
4. นางฉัฐพร แก้วธานี โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม กรรมการ
5. นางโสภิต แสนคำโรงเรียนดงบังวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางกรุณา เสนฤทธิ์ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ประธานกรรมการ
2. นายบรรเลง ชาญชำนิ โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นางวิภาดา พลอาจทัน โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง กรรมการ
4. นางสุรภา สินธุโคตร โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ กรรมการ
5. นางสาวสมประสงค์ อาจฤทธิ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายบุญทัน พิมพ์สุวรรณ โรงเรียนหนองมันปลาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิทธิพร สาโคตร โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ กรรมการ
3. นายพิชัย ศรีชาติ โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา กรรมการ
4. นางถาวร ชาวสระใคร โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา กรรมการ
5. นางสาววรพัชชา ภูจอมดาว โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ฆารโสภณโรงเรียนคำเหมือแก้วบำเพ็ญวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา แสนศิลา โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายรัฐพล เมืองชื่น โรงเรียนปอแดงวิทยา กรรมการ
4. นางโศภิษฐา ศรีพุทรา โรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการ
5. นางนฤมล หลักคำ โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางวิมล เหล่าเคนโรงเรียนคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวินิจฉัย อาสนาทิพย์โรงเรียนสำราญ – ประภาศรี กรรมการ
3. นายสมจิตร สุขศรีตรี โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม กรรมการ
4. นายวิชัย บุญจะนะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม กรรมการ
5. นายเรวัชร์ ใหม่คามิ โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางวงศ์เดือน โสภาพลโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี พันธ์ศรี โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี กรรมการ
3. นางชโรกานต์ ภูสดศรี โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ กรรมการ
4. นายบุญเพิ่ม สุนา โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร กรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ เค้าแคนโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางรัตนา ยุทธศรีโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ วงศ์กันยาโรงเรียนบ้านหนองแซงรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรัญญา พรรณรื่นโรงเรียนสำราญ-ประภาศรีกรรมการ
4. นางพนิดา ผจงศิลป์โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางชณัชชา จันทร์สำราญโรงเรียนวังยางวิทยคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางประนอม บัวทองโรงเรียนโคกคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล นาชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสมเพียร มาตรา โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นางสาวสุดใจ เหล่าวอโรงเรียนอนุบาลอุดมพรกรรมการ
5. นายมนตรี รัตนศรีโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ วงศ์กันยาโรงเรียนบ้านหนองแซงประธานกรรมการ
2. นางนงรักษ์ ทองหนองยาง โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ฉิมมาโรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษากรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ พระเมืองโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ ขันตี โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรักชนก โพธิ์สกโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางยุภาพร เรียนเจริญโรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ พันธ์เพ็ชรโรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษากรรมการ
5. นางนันทิยากร สารมาตย์โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมานจิต คชคีรีโรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายนรวิชญ์ ภูสงัดโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศรโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามกรรมการ
4. นางนิติยาภรณ์ วรรณ์ธจักรโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
5. นางนาตยา พรหมจันทร์โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางรำใย เติมใจ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ โชติจำลองโรงเรียนไชยวารวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุไรรัตน์ ภูคงคาโรงเรียนหนองสวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางบุญญารัตน์ แก้วมาลุนโรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศกรรมการ
5. นายธีวรานนท์ ง่อนไธสงโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางเอ็มอาจ อรรคบุตรโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายไมตรี ทะราชโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสายสวาท วงเวียนโรงเรียนคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางเสาวรีย์ ชนะบุญโรงเรียนหนองแข้วิทยากรรมการ
5. นางชนาภา ดอนศิลาโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางลำดวน บำรุงศุภกุล โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ คำเรืองศรี โรงเรียนหนองมันปลาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ไชยอำนาจโรงเรียนท่าแห่วิทยาคมกรรมการ
4. นายมาโนชญ์ จันทร์ศิริโรงเรียนฮ่องฮีวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุมาลี เทศารินทร์โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ศรีเนตรโรงเรียนบ้านหนองแซงประธานกรรมการ
2. นางพินิช มหาชัยโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพัฒน์พงษ์ ภูมิโคกโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นายเอมอร จันทร์ขุนทดโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทนิช ไชยสารโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสุฤดี แก้วเมืองโรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายคณิน พันธุ์สุภา โรงเรียนนาบงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชัชวรรณ แฝงจันดาโรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยากรรมการ
4. นายพิชิต สมศรีโรงเรียนธนพรวิทยากรรมการ
5. นางสาวทัศนีกร สายเสมาโรงเรียนหนองมันปลาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางทองพันธ์ นาสมบัติโรงเรียนห้วยยางดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ นาสมใจ โรงเรียนดงบังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนิลัดดา อาวรณ์โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายธีวรานนท์ ง่อนไธสงโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา ทัพธานีโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายประมูล สายเสมาโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ วิชาชัยโรงเรียนภูฮังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายดวงเด่น โทหารวงษ์โรงเรียนดอนขีวิทยากรรมการ
4. นายเสรี ศิลาพัฒน์โรงเรียนมัธยมธษพลศึกษากรรมการ
5. นายจักรพันธ์ นาทองไชยโรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
6. นางสาวอัมพิกา บุดดาโรงเรียนห้วยเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายบัญญัติ ปรีพูล โรงเรียนหนองแวงม่วง ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ ภูกองทอง โรงเรียนบ้านกุดท่าลือกรรมการ
3. นางวาสนาส่ง นาชัยฤทธิ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุธ อันโนนจารย์โรงเรียนสำราญ-ประภาศรีกรรมการ
5. นางสาวอรทัย แวงเลิศโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสว่าง ชินโคตร โรงเรียนบ้านนางามประธานกรรมการ
2. นายเดือน คำนวณอินทร์โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา กรรมการ
3. นางปิยะธิดา คันทะสอนโรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์กรรมการ
4. นายจีรภพ แสงบุญมีโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรูวัยดา สะแลมัน โรงเรียนเชียงสาศิลปสถานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา วรพันธ์โรงเรียนสว่างกิจวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางอำพร ภูกาบเพชร โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารกรรมการ
3. นายศราวุฒิ นาชัยพูล โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายสุริยนต์ รินทะรึกโรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
5. นางสาวบุปผาสวรรค์ มูลปลาโรงเรียนบ้านหนองแซง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ ทิพย์พันธ์โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชัย หัศจรรย์ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร กรรมการ
3. นางดรุณี โพนชัยโรงเรียนบ้านขามวิทยาคมกรรมการ
4. นางกาญจนา ไชยศิริโรงเรียนห้วยเตยวิทยา กรรมการ
5. นางพิมพ์ลดา หงวนไธสงโรงเรียนหนองมันปลาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายครองทรัพย์ หน่อสีดา โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา อุ่นเจริญโรงเรียนดอนขีวิทยา กรรมการ
3. นางขวัญกันย์ยา อนุสีโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา กรรมการ
4. นางสาวพัชราภา อิ่มแผ้วโรงเรียนภูฮังวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวมยุรี ไกรษรศรีโรงเรียนสว่างกิจวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายพงศกร ภูช่างทอง โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางทองมุข ปารมีชัย โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวกัณฑิตา นาเมืองรักษ์โรงเรียนดงบังวิทยา กรรมการ
4. นางนิศรานารถ ไสยลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร กรรมการ
5. นายพิชัย เหล่าราชโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายรัตนศักดิ์ ภูเกิดพิมพ์โรงเรียนคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชระ นันทะเขตโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
3. นายศราวุธ บัวใหญ่รักษาโรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
4. นางสาวจิตตราภร ไชยคำโรงเรียนอนุบาลลำปาว กรรมการ
5. นางสยาม ดีพลงามโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวีรเดช นรินทร์รัมย์ โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริญญา พันธ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนอำนวยกรรมการ
3. นางสาวฐณพร วุทธพันธ์โรงเรียนไทรทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายหัด พลเกิ้นโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ วันเพ็ญโรงเรียนหนองสรวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายฐิติพงษ์ ข่วงสิมมาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประธานกรรมการ
2. นายบุญเคน นามรักษาโรงเรียนบ้านหาดทรายมูลกรรมการ
3. นางบุญญานันท์ ไผ่ฤทธิ์โรงเรียนหนองแวงม่วง กรรมการ
4. นางสาวทองปาน กุลาสาโรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์กรรมการ
5. นางยุวดี จัทร์ศรีหา โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกมลจิตร วงค์เชียงยืนโรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นายกาญณรงค์ มาตราโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการ
3. นางวราภรณ์ สิมมะลิโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการ
4. นางสาวคมคาย ภูแล่นดีโรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายยงค์ วงค์สินธุ์ โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายนายอุฤทธิ์ อินเอี่ยมโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร ประธานกรรมการ
2. นายนายสาธิต ราชสุวอโรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการ
3. นายวีรยุทธ ภูชำนิ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นายฤกษ์ชัย ผิวขมโรงเรียนหลักด่านวิทยา กรรมการ
5. นายอนุกร จิตจักร โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเกียรติ วงษาเกษ โรงเรียนดอนยานางศึกษาประธานกรรมการ
2. นายนายมนตรี จรทะผาโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ชุมเรืองศรี โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายคำปุน บัวทองโรงเรียนเชียงสาศิลปะสถานกรรมการ
5. นายรุ่งบุรี ผิวผัน โรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายปรีชา นาสมตรึกโรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายดนัย ภูแย้มไสย์โรงเรียนโคกคำวิทยา กรรมการ
3. นายดำรง คำพิชัยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายวิเศษ ภูพานเพชร โรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ภูสีเขียว โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พีระ แพงวาปีโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายโสรส ปฏิการโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม กรรมการ
3. นายธงชัย ฐานโอภาสโรงเรียนนากุงวิทยาเสริมกรรมการ
4. นายปริญญา จันทะเลิศโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ กรรมการ
5. นายวีระชัย ไชยสีหาโรงเรียนโนนสูงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพัฒน์พงษ์ นาสมใจโรงเรียนบ้านหนองขาม ประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ คำก้อน โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร กรรมการ
3. นายสวัสดิ์ชัย เฉลิมแสนโรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริมกรรมการ
4. นายชลกร ผาภูมิโรงเรียนบ้านโนนอำนวยกรรมการ
5. นายสุนทร ภูนาชัยโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจินตนา คำก้อนโรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรา พิราลัยโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการ
3. นางพัชรา แจ้งนภาโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา ศิลากุลโรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ กรรมการ
5. นายบุญมี บุตระโรงเรียนคุรุชนประสิทธิศิลป์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีคำตัน เค้าแคนโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางโสภา คำบับภาโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเวศ ไชยบุดดี โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์กรรมการ
4. นางพันนา ธงหารโรงเรียนหนองมันปลาวิทยากรรมการ
5. นางกุสุมา มูลเอกโรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ค้อไผ่โรงเรียนบ้านชัยศรีประธานกรรมการ
2. นางยุวดี บรรหาร โรงเรียนห้วยเตยวิทยา กรรมการ
3. นายคะนอง สีลาดเลาโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พินิจ มะโรงศรี โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์กรรมการ
5. นางสาวบุษบา พัสดร โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเฉลิม คงแสนคำ โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ดอกนารี โรงเรียนบ้านสีสุก กรรมการ
3. นางเนื้อทิพย์ บุญโชติโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
4. นางกฤติกา นามบุดดีโรงเรียนดงบังวิทยา กรรมการ
5. นายสมพร นาสวาสดิ์โรงเรียนป่าหวายศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชวนจิต ภูมาตย์โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุญญารัตน์ ค่ำคูณโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์กรรมการ
3. นางนัฐพร เจริญชาติ โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยากรรมการ
4. นางสาวนวพร ภูกาบเพชรโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ แก้วคำดีโรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ภูภักดิ์โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ประธานกรรมการ
2. นายธนรัตน์ แก้วม่วง โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยากรรมการ
3. นางสาวฑาริกา สีนอเพียโรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ฉายถวิล โรงเรียนบ้านหนองแซง กรรมการ
5. นางพรไพฑูรย์ จุระยาโรงเรียนนาค้อวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายศิริพงษ์ คำอาจโรงเรียนห้วยเตยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกนกชัย เนินชัดโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม กรรมการ
3. นายอรุณ ไชยศรีโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นายประมูล สายเสมาโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมเกียรติ พรรณลีโรงเรียนไชยวารวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพรโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยประธานกรรมการ
2. นายรัชรักษ์ ตรีชาลีโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
3. นายสุริยา จันทร์นครโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
4. นายวิเชียร ศรีคงเพชรโรงเรียนคำโองวิทยา กรรมการ
5. นายพิชัย ศรีชาติ โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายอำนาจ หารัญดาโรงเรียนเชียงสาศิลปสถานประธานกรรมการ
2. นางสำราญ ชัยเพชรโรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยากรรมการ
3. นายสมภาร บุดดี โรงเรียนหนองมันปลาวิทยากรรมการ
4. นางสาวชลลิญา ธรรมเกตุโรงเรียนบ้านโนนอำนวยกรรมการ
5. นางสาวชนัญญา ภูน้ำชุ่มโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลัย ภูศิลาแทนโรงเรียนบ้านโคกศรีประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ไชยมณีโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
3. นางจิรนันท์ ภูขมัง โรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางศุภาวดี นาถมทองโรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ ภูเก้าแก้วโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวนิตยา นากองศรีโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ประธานกรรมการ
2. นายปริชาติ เนื่องลี โรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริพร คงแสนคำโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางมารศรี จุระยาโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการ
5. นางสุมาวดี ศุภวิเศษ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจรัญ สมภารโรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวินัย ภูสดแสงโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ สีลาพัฒน์โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางพรรณระวี โพธิ์ศรีโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
5. นางกมลชนก ฉิมโพธิ์กลางโรงเรียนหนองแวงม่วง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประยูร มังสังคำโรงเรียนโคกคำวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางนิรันดร์ ก้อนวิมล โรงเรียนหนองเม็กวิทยากรรมการ
3. นางยุพิน ใจบุญโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์กรรมการ
4. นางพิณเหมือน ชมภูราชโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางสาวทับทิม ภูครองทองโรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสุริยา สุเพ็ญศิลป์ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายศิริวัตร ทิ้งแสนโรงเรียนบ้านโคกศรี กรรมการ
3. นายประจวบ ภูมิวัลย์ โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการ
4. นายอำนาจ ธารบุญโรงเรียนไทรทองวิทยาคาร กรรมการ
5. นางปาวรีย์ คำแดงใส โรงเรียนนาตาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายบวร ภูแสงศรีโรงเรียนโนนเตาไหหนองแกประธานกรรมการ
2. นางศรัณย์ญาภัค คนใจบุญโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญพร สุนทรรส โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ ศุภภูธรโรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยากรรมการ
5. นางโสภิต นามโสโรงเรียนมิตรมวลชน 5 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวิศูตร์ เรืองเลิศโรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายอานุภาพ พงษ์นภิสโรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัมพร นาสมพันธ์โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการ
4. นางจิราวรรณ วิเศษรัตนวงษ์โรงเรียนหอไตรราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสุวิทย์ โฮชินโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายโกวิท ฉวีรักษ์โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร ราชสำเภาโรงเรียนบ้านชัยศรี กรรมการ
3. นายวีระชัย ศรีหาพล โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร กรรมการ
4. นางสุกัลญา เปียจำปาโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางสิทธินี เหล่าลุมพุกโรงเรียนวังยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ สีโทโรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายชิน หอมชื่นโรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางไพทูรย์ ครจำนงค์โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการ
4. นายสงกรานต์ ภูทองเงินโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตรกรรมการ
5. นางสาวยุพิน วารีศรีโรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางรุ้งเพชร หัตถามาศผอ.ร.ร.บ้านหนองเม์กประธานกรรมการ
2. นางบุษบา นรินทร์รัมย์ครู ร.ร.พินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายธนา แสงสว่างครูโรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสาวลักขณา ศรีรักษาครูโรงเรียนบ้านเกิ้งสลากกินแบ่งรัฐบาลกรรมการ
5. นางพรรณี คำพิชิตครูโรงเรียนนากุงวิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางรุ้งเพชร หัตถามาศผอ.ร.ร.บ้านหนองเม์กประธานกรรมการ
2. นางบุษบา นรินทร์รัมย์โรงเรียนพินิจราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายธนา แสงสว่างครูโรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสาวลักขณา ศรีรักษาครูโรงเรียนบ้านเกิ้งสลากกินแบ่งรัฐบาลกรรมการ
5. นางพรรณี คำพิชิตครูโรงเรียนนากุงวิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายจรัญ สมภารผอ.ร.ร.ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม โกฏิรักษ์ครู ร.ร.หนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางเกษร สิงขรเขตครู ร.ร.หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ปัดชาติครู ร.ร.อนุบาลชุลีพรกรรมการ
5. นางสาวอารยา วาปิเนครู ร.ร.บ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเทอดเกียรติยศ คำโสภาผอ.ร.ร.สะอาดนาดีศิลาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนัดดาวรรณ โยธะไชยสารครู ร.ร.เนินลาดวิทยากรรมการ
3. นายสุรพงษ์ จันทโทภาสครู ร.ร.นาดีหลุมข้าววิทยากรรมการ
4. นางกรรณิกา พงษ์พูลครู ร.ร.บ้านหนองแซงกรรมการ
5. นางสาวสุธิดา นาสะอ้านครู ร.ร.ห้วยเตยวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายทำนอง ภูเกิดพิมพ์ผอ.ร.ร.บ้านโนนอำนวยประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ โยธะไชยสารครู ร.ร.บ้านกุดท่าลือกรรมการ
3. นางกาญจนา ภูอวดครู ร.ร.ไชยศรีเรืองวิทย์กรรมการ
4. นายคงศักดิ์ สอนอาจครู ร.ร.หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์กรรมการ
5. นางสุรินธร วงษาเกษครู ร.ร.ดอนยานางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายทำนอง ภูเกิดพิมพ์ผอ.ร.ร.บ้านโนนอำนวยประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ โยธะไชยสารครู ร.ร.บ้านกุดท่าลือกรรมการ
3. นางกาญจนา ภูอวดครู ร.ร.ไชยศรีเรืองวิทย์กรรมการ
4. นายคงศักดิ์ สอนอาจครู ร.ร.หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์กรรมการ
5. นางสุรินธร วงษาเกษครู ร.ร.ดอนยานางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายทำนอง ภูเกิดพิมพ์ผอ.ร.ร.บ้านโนนอำนวยประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ โยธะไชยสารครู ร.ร.บ้านกุดท่าลือกรรมการ
3. นางกาญจนา ภูอวดครู ร.ร.ไชยศรีเรืองวิทย์กรรมการ
4. นายคงศักดิ์ สอนอาจครู ร.ร.หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์กรรมการ
5. นางสุรินธร วงษาเกษครู ร.ร.ดอนยานางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายชัชวาล ทัพพันธ์ผอ.ร.ร.สระแก้ววิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพัชราวลัย ภูสีเขียวครู ร.ร.ดอนยานางศึกษากรรมการ
3. นายประภาส หน่อสุวรรณครู ร.ร.ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นายบุญชู ศรีจันทร์ครู ร.ร.ดงอัคคะประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายคำพันธ์ ภูลายยาวครู ร.ร.นาสีนวลอุดมเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชัชวาล ทัพพันธ์ผอ.ร.ร.สระแก้ววิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพัชราวลัย ภูสีเขียวครู ร.ร.ดอนยานางศึกษากรรมการ
3. นายประภาส หน่อสุวรรณครู ร.ร.ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นายบุญชู ศรีจันทร์ครู ร.ร.ดงอัคคะประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายคำพันธ์ ภูลายยาวครู ร.ร.นาสีนวลอุดมเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ทัพพันธ์ผอ.ร.ร.สระแก้ววิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพัชราวลัย ภูสีเขียวครู ร.ร.ดอนยานางศึกษากรรมการ
3. นายประภาส หน่อสุวรรณครู ร.ร.ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นายบุญชู ศรีจันทร์ครู ร.ร.ดงอัคคะประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายคำพันธ์ ภูลายยาวครู ร.ร.นาสีนวลอุดมเวศม์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวีรเดช นรินทร์รัมย์ผอ.ร.ร.หนองคูวังเดือนห้าประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาวรรณ หอมชื่นครู ร.ร.นาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสามารถ ลุนพรมครู ร.ร.หนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางหิรัญญา ทองวุฒิครู ร.ร.บ้านแกวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชต์ใจ เขียวเงินครู ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวีรเดช นรินทร์รัมย์ผอ.ร.ร.หนองคูวังเดือนห้าประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาวรรณ หอมชื่นครู ร.ร.นาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสามารถ ลุนพรมครู ร.ร.หนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางหิรัญญา ทองวุฒิครู ร.ร.บ้านแกวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชต์ใจ เขียวเงินครู ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเกรียงไกร กิ่งแก้วผอ.ร.ร.ดอนกลอยโนนชาดฯประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ดอนเงินครู ร.ร.ขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางนันทิชา ปูเวสาครู ร.ร.หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางวรรณลดา คงใหม่ครู ร.ร.โคกคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวศศิธร บุญแสนครู ร.ร.โนนเตาไหหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเกรียงไกร กิ่งแก้วผอ.ร.ร.ดอนกลอยโนนชาดฯประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ดอนเงินครู ร.ร.ขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางนันทิชา ปูเวสาครู ร.ร.หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางวรรณลดา คงใหม่ครู ร.ร.โคกคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวศศิธร บุญแสนครู ร.ร.โนนเตาไหหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร กิ่งแก้วผอ.ร.ร.ดอนกลอยโนนชาดฯประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ดอนเงินครู ร.ร.ขอนแก่นวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางนันทิชา ปูเวสาครู ร.ร.หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางวรรณลดา คงใหม่ครู ร.ร.โคกคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวศศิธร บุญแสนครู ร.ร.โนนเตาไหหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวีรเดช นรินทร์รัมย์ผอ.ร.ร.หนองคูวังเดือนห้าประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาวรรณ หอมชื่นครู ร.ร.นาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสามารถ ลุนพรมครู ร.ร.หนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางหิรัญญา ทองวุฒิครู ร.ร.บ้านแกวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชต์ใจ เขียวเงินครู ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจงรักษ์ ภูครองพลอยผอ.ร.ร.หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ คำแดงใสครู ร.ร.นาตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิเชียร ขามธาตุครู ร.ร.คำไฮวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ ภูกองไชยครู ร.ร.หนองแสงวิทยากรรมการ
5. นายวีระพงษ์ อุปแก้วครู ร.ร.หนองแฝกหนองหว้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจงรักษ์ ภูครองพลอยผอ.ร.ร.หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ คำแดงใสครู ร.ร.นาตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิเชียร ขามธาตุครู ร.ร.คำไฮวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ ภูกองไชยครู ร.ร.หนองแสงวิทยากรรมการ
5. นายวีระพงษ์ อุปแก้วครู ร.ร.หนองแฝกหนองหว้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจงรักษ์ ภูครองพลอยผอ.ร.ร.หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ คำแดงใสครู ร.ร.นาตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิเชียร ขามธาตุครู ร.ร.คำไฮวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ ภูกองไชยครู ร.ร.หนองแสงวิทยากรรมการ
5. นายวีระพงษ์ อุปแก้วครู ร.ร.หนองแฝกหนองหว้าวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ ประคำทองผอ.ร.ร.หัวนาคำเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายชัยกำพล อัคติครู ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นายสมวิทย์ อินทะวรรณครู ร.ร.หนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
4. นายประยูร นาหัวหนองครู ร.ร.วังยางวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา เสนภูงาครู ร.ร.สร้างมิ่งประสิทธิผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ ประคำทองผอ.ร.ร.หัวนาคำเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายชัยกำพล อัคติครู ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นายสมวิทย์ อินทะวรรณครู ร.ร.หนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
4. นายประยูร นาหัวหนองครู ร.ร.วังยางวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา เสนภูงาครู ร.ร.สร้างมิ่งประสิทธิผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ ประคำทองผอ.ร.ร.หัวนาคำเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายชัยกำพล อัคติครู ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นายสมวิทย์ อินทะวรรณครู ร.ร.หนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
4. นายประยูร นาหัวหนองครู ร.ร.วังยางวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา เสนภูงาครู ร.ร.สร้างมิ่งประสิทธิผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ ประคำทองผอ.ร.ร.หัวนาคำเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายชัยกำพล อัคติครู ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นายสมวิทย์ อินทะวรรณครู ร.ร.หนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
4. นายประยูร นาหัวหนองครู ร.ร.วังยางวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา เสนภูงาครู ร.ร.สร้างมิ่งประสิทธิผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ ประคำทองผอ.ร.ร.หัวนาคำเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายชัยกำพล อัคติครู ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นายสมวิทย์ อินทะวรรณครู ร.ร.หนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
4. นายประยูร นาหัวหนองครู ร.ร.วังยางวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา เสนภูงาครู ร.ร.สร้างมิ่งประสิทธิผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ ประคำทองผอ.ร.ร.หัวนาคำเจริญศิลป์กรรมการ
2. นายชัยกำพล อัคติครู ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นายสมวิทย์ อินทะวรรณครู ร.ร.หนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
4. นายประยูร นาหัวหนองครู ร.ร.วังยางวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา เสนภูงาครู ร.ร.สร้างมิ่งประสิทธิผลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ ประคำทองผอ.ร.ร.หัวนาคำเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายชัยกำพล อัคติครู ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นายสมวิทย์ อินทะวรรณครู ร.ร.หนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
4. นายประยูร นาหัวหนองครู ร.ร.วังยางวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา เสนภูงาครู ร.ร.สร้างมิ่งประสิทธิผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ ประคำทองผอ.ร.ร.หัวนาคำเจริญศิลป์กรรมการ
2. นายชัยกำพล อัคติครู ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นายสมวิทย์ อินทะวรรณครู ร.ร.หนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
4. นายประยูร นาหัวหนองครู ร.ร.วังยางวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา เสนภูงาครู ร.ร.สร้างมิ่งประสิทธิผลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ ประคำทองผอ.ร.ร.หัวนาคำเจริญศิลป์กรรมการ
2. นายชัยกำพล อัคติครู ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นายสมวิทย์ อินทะวรรณครู ร.ร.หนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
4. นายประยูร นาหัวหนองครู ร.ร.วังยางวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา เสนภูงาครู ร.ร.สร้างมิ่งประสิทธิผลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ ประคำทองผอ.ร.ร.หัวนาคำเจริญศิลป์กรรมการ
2. นายชัยกำพล อัคติครู ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นายสมวิทย์ อินทะวรรณครู ร.ร.หนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
4. นายประยูร นาหัวหนองครู ร.ร.วังยางวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา เสนภูงาครู ร.ร.สร้างมิ่งประสิทธิผลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ ประคำทองผอ.ร.ร.หัวนาคำเจริญศิลป์กรรมการ
2. นายชัยกำพล อัคติครู ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นายสมวิทย์ อินทะวรรณครู ร.ร.หนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
4. นายประยูร นาหัวหนองครู ร.ร.วังยางวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา เสนภูงาครู ร.ร.สร้างมิ่งประสิทธิผลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ ประคำทองผอ.ร.ร.หัวนาคำเจริญศิลป์กรรมการ
2. นายชัยกำพล อัคติครู ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นายสมวิทย์ อินทะวรรณครู ร.ร.หนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
4. นายประยูร นาหัวหนองครู ร.ร.วังยางวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา เสนภูงาครู ร.ร.สร้างมิ่งประสิทธิผลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ ประคำทองผอ.ร.ร.หัวนาคำเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายชัยกำพล อัคติครู ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นายสมวิทย์ อินทะวรรณครู ร.ร.หนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
4. นายประยูร นาหัวหนองครู ร.ร.วังยางวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา เสนภูงาครู ร.ร.สร้างมิ่งประสิทธิผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ ประคำทองผอ.ร.ร.หัวนาคำเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายชัยกำพล อัคติครู ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นายสมวิทย์ อินทะวรรณครู ร.ร.หนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
4. นายประยูร นาหัวหนองครู ร.ร.วังยางวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา เสนภูงาครู ร.ร.สร้างมิ่งประสิทธิผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ ประคำทองผอ.ร.ร.หัวนาคำเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายชัยกำพล อัคติครู ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
3. นายสมวิทย์ อินทะวรรณครู ร.ร.หนองอิเฒ่าวิทยากรรมการ
4. นายประยูร นาหัวหนองครู ร.ร.วังยางวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา เสนภูงาครู ร.ร.สร้างมิ่งประสิทธิผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายบัญชา เสนาคูณผอ.ร.ร.ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ ศิริปรีชาพันธ์ครู ร.ร.ยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
3. นางพวงทอง กุลธวัชศิริครู ร.ร.ผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายอำนวย อะโนครู ร.ร.ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยากรรมการ
5. นายพานิชย์ ศรีเสนาผอ.ร.ร.หัวดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบัญชา เสนาคูณผอ.ร.ร.ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ ศิริปรีชาพันธ์ครู ร.ร.ยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
3. นางพวงทอง กุลธวัชศิริครู ร.ร.ผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายอำนวย อะโนครู ร.ร.ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยากรรมการ
5. นายพานิชย์ ศรีเสนาผอ.ร.ร.หัวดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทินกร ดีผลงามผอ ร.ร.ท่อนสังข์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี จันทะรัตน์ครู ร.ร.ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางผุสดี วิชาเรืองครู ร.ร.โพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
4. นางรัศมี บุญศรไชยครู ร.ร.ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
5. นายชยากร วงษ์คำหาญครู ร.ร.บ้านทรายทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.นพพร นวลจันทร์โรงเรียนบ้านชัยศรีสุขประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สายเสมาโรงเรียนบ้านชัยศรีสุขกรรมการ
3. นางสิทธิพร เพียงแก้วโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอุบล คำประชุมโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางชนากานต์ วิเศษภัยโรงเรียนดอนยานางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทินกร ดีพลงามโรงเรียนท่อนสังข์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี จันทะรัตน์โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางผุสดี วิชาเรืองโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
4. นางรัศมี บุญศรไชยโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
5. นายชยากร วงษ์คำหาญโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.นพพร นวลจันทร์โรงเรียนบ้านชัยศรีสุขประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สายเสมาโรงเรียนบ้านชัยศรีสุขกรรมการ
3. นางสิทธิพร เพียงแก้วโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอุบล คำประชุมโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางชนากานต์ วิเศษภัยโรงเรียนดอนยานางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ ภูคงคาโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ นาชัยเพชรโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
3. นางนวลจันทร์ หนูภักดีโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ววิทยากรรมการ
4. นายสุริยะ ขันโอราฬโรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวพรรณวรท เลื่อมใสโรงเรียนชุนชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ ฉวีรักษ์โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พรรณลีโรงเรียนไชยวารวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
4. นางอำนวย สุโพธิ์โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชณัชชา ภููสอดศรีโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ ภูคงคาโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ นาชัยเพชรโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
3. นางนวลจันทร์ หนูภักดีโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วกรรมการ
4. นายสุริยะ ขันโอราฬโรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวพรรณวรท เลื่อมใสโรงเรียนชุนชนบ้านตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ ฉวีรักษ์โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ พรรณลีโรงเรียนไชยวารวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทียนชัย สืบสำราญโรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยากรรมการ
4. นางอำนวย สุโพธิ์โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชนัชชา ภูสอดศรีโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางระเบียบ จันทร์ชมพูโรงเรียนปอแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. MissJennyfer Wininggerโรงเรียนดงบังวิทยากรรมการ
3. นางทองษร นาสมวาโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นางนิรบล วังคะุฮาดโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัศนาภรณ์ ศรีธรรมวงค์โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ จันทร์ชมพูโรงเรียนปอแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. MissJennyfer Wininggerโรงเรียนดงบังวิทยากรรมการ
3. นางทองษร นาสมวาโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นางนิรบล วังคะฮาดโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัศนาภรณ์ ศรีธรรมวงค์โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางระเบียบ จันทร์ชมพูโรงเรียนปอแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. MissJennyfer Wininggerโรงเรียนดงบังวิทยากรรมการ
3. นางทองษร นาสมวาโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นางนิรบล วังคะฮาดโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัศนาภรณ์ ศรีธรรมวงค์โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ จันทร์ชมพูโรงเรียนปอแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. MissJennyfer Wininggerโรงเรียนดงบังวิทยากรรมการ
3. นางทองษร นาสมวาโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นางนิรบล วังคะฮาดโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัศนาภรณ์ ศรีธรรมวงค์โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกำพล อุปัชฌาย์โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางภัทรานี วรรณทองโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการ
3. นายสุวิทย์ เมิดไธสงโรงเรียนวังยางวิทยคารกรรมการ
4. นางนันทนา จันทะสงครามโรงเรียนนาตาลวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัฒญา เอกตาแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกำพล อุปัชฌาย์โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางภัทรานี วรรณทองโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์กรรมการ
3. นายสุวิทย์ เมิดไธสงโรงเรียนวังยางวิทยคารกรรมการ
4. นางนันทนา จันทะสงครามโรงเรียนนาตาลวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัฒญา เอกตาแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ นันทสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นางพัชรีภรณ์ แสงบุญเกิดโรงเรียนมิตรมวลชน 5 (บ้านไทยเจริญ)กรรมการ
3. นางคำหยาด ขุนรัตน์โรงเรียนหนองมันปลาวิทยากรรมการ
4. นายทรงศิลป์ ภูนาคเกี้ยวโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางชูศรี ภูมิสายดอนโรงเรียนสว่างกิจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ นันทสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นางพัชรีภรณ์ แสงบุญเกิดโรงเรียนมิตรมวลชน 5 (บ้านไทยเจริญ)กรรมการ
3. นางคำหยาด ขุนรัตน์โรงเรียนหนองมันปลาวิทยากรรมการ
4. นายทรงศิลป์ ภูนาคเกี้ยวโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางชูศรี ภูมิสายดอนโรงเรียนสว่างกิจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพีรวัฒน์ วงษ์พรมโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา ระดาดาษโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วกรรมการ
3. นางลำปาง คำนวณโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางอุบล มะลาไวย์โรงเรียนหนองมันปลาวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐชญา ประทุมชัยโรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพีรวัฒน์ วงษ์พรมโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา ระดาดาษโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วกรรมการ
3. นางลำปาง คำนวณโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางอุบล มะลาไวย์โรงเรียนหนองมันปลาวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐชญา ประทุมชัยโรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง กุลธวัชศิริครูโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวารี ใจคงครูโรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางประนอม ปฏิการครูโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยากรรมการ
4. นางวัชรินทร์ โกสุมครูโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย หนูชื่นครูโรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางบุษบา นรินทร์รัมย์รอง ผอ.ร.ร.พินิจราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. Mr.Feifei feiโรงเรียนลำปาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ ภูสงัดครู ร.ร.รวมบัณฑิตศึกษากรรมการ
4. นางสาวนิพพิทา กุลชิตศน.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการ
5. นางสุรีย์ นามเทพครู ร.ร.นาค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายทวีสิน คชโสผอ.ร.ร.โคกศรีวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวประคอง ภูลายยาวครู ร.ร.หัวนาคำจรูญศิลป์กรรมการ
3. นายปวโรตม์ สีนานวลครู ร.ร.โนนชัยประชาสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษดา ศิริสุทธาครู ร.ร.นาตาลวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ภูบัวเพชรผอ.ร.ร.ป่าหวายศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายบุญช่วย กุญชะโมรินทร์ผอ.ร.ร.โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายทรัพย์ ปราณีครู ร.ร.โนนเตาไหหนองแกกรรมการ
3. นายบุญหลาย ศรีกุดตาครู ร.ร.สายปัญญาสมาคมกรรมการ
4. นายทินกร พลศรีครู ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐกรรมการ
5. นายทวี ภูนาสูงครู ร.ร.โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ภูลวรรณผอ.ร.ร.หนองแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร ประทีปทองครู ร.ร.ชุมชนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นายศักดิ์ วิชาชัยครู ร.ร.โนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ อ่อนพรรณนาครู ร.ร.หนองตอกแป้นวิทยากรรมการ
5. นางบังอร เทพบาทครู ร.ร.สะอาดนาดีศิลาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวิสันต์ ไชยพิมพฺ์ผอ.ร.ร.ยางคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ รินระทึกครู ร.ร.หนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
3. นางจูมทอง นาสถิตย์ครู ร.ร.นาค้อวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ภูสีเขียวครู ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑาวรรณ ภูบัวเพชรครู ร.ร.นาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายวิสันต์ ไชยพิมพฺ์ผอ.ร.ร.ยางคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ รินระทึกครู ร.ร.หนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
3. นางจูมทอง นาสถิตย์ครู ร.ร.นาค้อวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ภูสีเขียวครู ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑาวรรณ ภูบัวเพชรครู ร.ร.นาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายวิสันต์ ไชยพิมพฺ์ผอ.ร.ร.ยางคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ รินระทึกครู ร.ร.หนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
3. นางจูมทอง นาสถิตย์ครู ร.ร.นาค้อวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ภูสีเขียวครู ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑาวรรณ ภูบัวเพชรครู ร.ร.นาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายชัชวาลย์ ทัพพันธ์ผอ.ร.ร.สระแก้ววิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ปางทองครู ร.ร.เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการ
3. นางจินต์จุฑา สว่างชุมครู ร.ร.ไชยวารวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมร ศรีธรรมสารครู ร.ร.อุ่มเม่าวิทยากรรมการ
5. นางมุจลินทร์ ขันแข็งครู ร.ร.พินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ทัพพันธ์ผอ.ร.ร.สระแก้ววิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ปางทองครู ร.ร.เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยากรรมการ
3. นางจินต์จุฑา สว่างชุมครู ร.ร.ไชยวารวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมร ศรีธรรมสารครู ร.ร.อุ่มเม่าวิทยากรรมการ
5. นางมุจลินทร์ ขันแข็งครู ร.ร.พินิจราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายชัชวาล ทัพพันธ์ผอ.ร.ร.สระแก้ววิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางอรุณลาย์ คำเขียวครู ร.ร.คำไฮวิทยา(ยางตลาด)กรรมการ
3. นางนิรมล ป้อมอาษาครู ร.ร.โคกประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นางยุภาวดี ขันธุลาครู ร.ร.ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางนุชนาถ ภูกองชนะครู ร.ร.ฮ่องฮีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ทัพพันธ์ผอ.ร.ร.สระแก้ววิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางอรุณลาย์ คำเขียวครู ร.ร.คำไฮวิทยา(ยางตลาด)กรรมการ
3. นางนิรมล ป้อมอาษาครู ร.ร.โคกประสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นางยุภาวดี ขันธุลาครู ร.ร.ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางนุชนาถ ภูกองชนะครู ร.ร.ฮ่องฮีวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางศรีสมพร จันทะเลิศ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางอุไรพร ไชยคำมี โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยา กรรมการ
3. นายณัฐพล อุทัยคำโรงเรียนอนุบาลชุลีพร กรรมการ
4. นางบุญหลาย อุทโท โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา กรรมการ
5. นางพรเพ็ญ โพนกองเส็ง โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมพูน สีหาโภชน์ โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ ไชยทองยศ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ กรรมการ
3. นายสุไพรัตน์ ชินสีห์ โรงเรียนยางคำวิทยา กรรมการ
4. นายสำราญ พละสาร โรงเรียนบ้านชาดวิทยา กรรมการ
5. นายชัชวาลย์ โยธานันท์ โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอุทัยรัตน์ ภูดอกไม้ ปอแดงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย ประจิต บ้านหนองตอกแป้นวิทยา กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ภูมิสายดร พินิจราษฎร์บำรุง กรรมการ
4. นางสาวจามจุรี ไชยเรือง โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา กรรมการ
5. นายศราวุฒิ นาชัยพูล น้อยดอนข่าประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายนิวัตน์ พิมแสง ดอนขีวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายคมฤทธิ์ โคตะรุชัย หนองไผ่รัฐบำรุง กรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ เกณฑ์สาคู โนนสะอาดราษฎร์อำนวย กรรมการ
4. นายจำรัส ภูระบัตร หัวนาคำจรูญศิลป์ กรรมการ
5. นางสาวกรกันยา รัฐวงษา โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนิวัตน์ พิมแสง โรงเรีนนดอนขีวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายคมฤทธิ์ โคตะรุชัย โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง กรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ เกณฑ์สาคู โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย กรรมการ
4. นายบุญธรรม โสภา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง กรรมการ
5. นางสาวกรกันยา รัฐวงษา โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสราวุฒิ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางเจนจิฬา นาถมทอง โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประขาสรรพ์ กรรมการ
3. นายพิทักษ์ ภูสีสด โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ กรรมการ
4. นายพิทักษ์ สุจริตตกุลโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ กรรมการ
5. นางสาวสกาวเดือน กองเพ็ชร โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนิตยา อุดมรัตน์ โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนันยา ภูขมัง โรงเรียนดอนยานางศึกษา กรรมการ
3. นางสาวอัมพร คชสีโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ กรรมการ
4. นางสาวโกมลชนก ภูเขียวศรี โรงเรียนบ้านหนองไผ่ กรรมการ
5. นางณัฐรวดี ภูครองนาค โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายคะนอง วิเทห์ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางสาวณพิชชญา สิมมาอ่อน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน กรรมการ
3. นางสาวปณิตา แก้วสีขาว โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข กรรมการ
4. นางบุญญานันท์ ไผ่ฤทธิ์ โรงเรียนหนองแวงม่วง กรรมการ
5. นางสาวปัทมาพร ภูเนตร โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายพัฒน์พงษ์ ภูมิโคก โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางอมตะ ณ กาฬสินธุ์ โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ กรรมการ
3. นางสมควร นาถมทอง โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา กรรมการ
4. นางสาวนุจรินทร์ นาชัยเวียง โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา กรรมการ
5. นางบุญหลาย อุทโท โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพัฒน์พงษ์ ภูมิโคก โรงเรียบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายอมตะ ณ กาฬสินธุ์ โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ กรรมการ
3. นางสมควร นาถมทอง โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา กรรมการ
4. นางสาวนุจรินทร์ นาชัยเวียง โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา กรรมการ
5. นางบุญหลาย อุทโท โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพัฒน์พงษ์ ภูมิโคก โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายอมตะ ณ กาฬสินธุ์ โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ กรรมการ
3. นางสมควร นาถมทอง โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา กรรมการ
4. นางสาวนุจรินทร์ นาชัยเวียง โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา กรรมการ
5. นางบุญหลาย อุทโท โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจำรัส ภูระบัตร โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นางจิตรกร สมนึกโรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา กรรมการ
3. นางสาวนธษา อุปลา โรงเรียนดงบังวิทยา กรรมการ
4. นายวีระชัย ศรีหาพล โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร กรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ภูมิสายดร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายธีระพงษ์ โชติจำลอง ผอ.โรงเรียนไชยวารวิทยาคม กรรมการ
2. นายวีระชัย ประจิต ครู.โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ แสงส่อง ครู โรงเรียนกุดจิดวิทยาคาร กรรมการ
4. นายเจษฏา มาศงามเมือง ครูโรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ กรรมการ
5. นายบรรเลง ชาญชำนิ ครู โรงเรียนโนนแดงราษฏร์ประสิทธิ์ กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายธานินทร์ วรรณสาร ผอ.โรงเรียนบ้านเกิ้งสลากกินบินสงเคราะห์(170) กรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ รืองชาญ ครู.โรงเรียนห้วยเตยวิทยา กรรมการ
3. นายวีรนนท์ ง่อนไธสง ครู โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม กรรมการ
4. นายสมเกียรติ พิมพ์พัฒน์ ครูโรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร กรรมการ
5. นายเกษม รอบรู้ ครู โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าฯ กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเดชา บุญศรไชย ผอ.โรงเรียนอนุบาลรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ กรรมการ
2. นายวีรพงษ์ มิตรภานนท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ ปราบณรงค์ ครู โรงเรียนโนนสะอาดราษฏร์อำนวย กรรมการ
4. นาย สุวัฒน์ สาระผล ครูโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา กรรมการ
5. นายกู้เกียรติ วิทยาเวทย์ ครูโรงเรียนหนองสวงวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายนายพิจิตร ชิณมาตร โรงเรียนสมัคีราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุดตา นาชัยเวียงครูโรงเรียนบ้านสีสุก กรรมการ
3. นายโกศล ภูผาสุก ครูโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กรรมการ
4. นายวุฒิ บุตรกุล ครูโรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี พรมนนท์ ครูโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพิจิตร ชิณมาตร ผอ.โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ
2. นางสุดตา นาชัยเวียง ครูโรงเรียนบ้านสีสุก กรรมการ
3. นายโกศล ภูผาสุก ครู โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา กรรมการ
4. นายวุฒิ บุตรกุล ครูโรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี พรมนนท์ ครู.โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอนันตสุข นาไชย ผอ.โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ศรีสุพัฒน์ ครู.โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางประไพศรี ภูเนตร ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม กรรมการ
4. นายปณิธาน บุญราวิกุล ครูโรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางณทัยรัตน์ สีพุแพน ครู โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอนันตสุข นาไชย ผอ.โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ศรีสุพัฒน์ ครู.โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นางประไพศรี ภูเนตร ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม กรรมการ
4. นายปณิธาน บุญราวิกุล ครูโรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ กรรมการ
5. นางณทัยรัตน์ สีพุแพน ครู โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสาคร คำแสน ผอ.โรงเรียนคำขามวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ ประชานิติกุล ครู.โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา กรรมการ
3. นางสุภาพร ภูพุฒ ครูโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกุล กรรมการ
4. นางศิริวรรณ นาไชย ครูโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา กรรมการ
5. นายจงกุล ภูนิลวรรณ ครูโรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสาคร คำแสน ผอ.โรงเรียนคำขามวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายอุบลรัตน์ ประชานิติกุล ครู.โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา กรรมการ
3. นางสุภาพร ภูพุฒ ครูโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกุล กรรมการ
4. นางศิริวรรณ นาไชย ครูโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา กรรมการ
5. นางจงกุล ภูนิลวรรณ ครูโรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวิชัย เนตรมุข ผอ.โรงเรียนสายปัญญาสมาคม ประธานกรรมการ
2. นายนิยม ภูมิผักแว่น ครู โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา กรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ภูบานเช้า ครู โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ กรรมการ
4. นางพรรณี ขามรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ กรรมการ
5. นายวิญญู โพชัยศรี ครูโรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย เนตรมุข ผอ.โรงเรียนสายปัญญาสมาคม ประธานกรรมการ
2. นายนิยม ภูมิผักแว่น ครู โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา กรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ภูบานเช้า ครู โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ กรรมการ
4. นางพรรณี ขามรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ กรรมการ
5. นายวิญญู โพชัยศรี ครูโรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายศรายุทธ เชื้ออัญ ผอ.โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี หอมพิกุล ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการ
3. นายคมเพชร ภูครองหิน ครู โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นางวราภรณ์ สายเสมา ครูโรงเรียนบ้านชัยศรีสุข กรรมการ
5. นางอุฤทธิ์ ไชยอำนาจ ครูโรงเรียนท่าแหวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบรรลุ เฉิดเรียงครูโรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางหิรัญญา ทองวุฒิครูโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ดีรักษาครูโรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมกรรมการ
4. นายสุริยา ไชยสีหาครูโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกรรมการ
5. นางกาญจนา ภูอวดครูโรงเรียนไชยวารวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเกศรา ทะรังศรี ผอ.โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริมประธานกรรมการ
2. นายฉลวย แก้ววังวรณ์ ครู โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม กรรมการ
3. นายโฉมยง มะลิสา ครู โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฏร์บำรุง กรรมการ
4. นางวงจันทร์ ศิริพยัคฆ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา กรรมการ
5. นางบุญญาพร ขันธวิชัย ครูโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเกศรา ทะรังศรี ผอ.โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริมประธานกรรมการ
2. นายฉลวย แก้ววังวรณ์ ครู โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม กรรมการ
3. นางโฉมยง มะลิสา ครู โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฏร์บำรุง กรรมการ
4. นางวงจันทร์ ศิริพยัคฆ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา กรรมการ
5. นางบุญญาพร ขันธวิชัย ครูโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางยุพิน เมืองฮาม ผอ.โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางคมคาย เพียรชัย ครู โรงเรียนวังยางวิทยาคาร กรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ หงวนไธสง ครูโรงเรียนหนองมันปลาวิทยา กรรมการ
4. นางบุญถม กรทิพย์ ครูโรงเรียนศิลปสถานเชียงสา กรรมการ
5. นายจักรกฤษ ภูจอมคา ครูโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายยุพิน เมืองฮาม ผอ.โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางคมคาย เพียรชัย ครู โรงเรียนวังยางวิทยาคาร กรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ หงวนไธสง ครูโรงเรียนหนองมันปลาวิทยา กรรมการ
4. นางบุญถม กรทิพย์ ครูโรงเรียนศิลปสถานเชียงสา กรรมการ
5. นายจักรกฤษ ภูจอมคา ครูโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางกชภรณ์ เนื่องโสมบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางมลิวรรณ สกุลเดช ครู โรงเรียนโนนแดงราษฏร์ประสิทธิ์ กรรมการ
3. นางมุกดา มีชัย ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการ
4. นางพิกุล ภูมาศ ครูโรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ กรรมการ
5. นางพิกุล สายนาโก ครูโรงเรียนนาตาลวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกชภรณ์ เนื่องโสม ผอ.โรงเรียนนหนองขามประธานกรรมการ
2. นางมลิวรรณ สกุลเดช ครู โรงเรียนโนนแดงราษฏร์ประสิทธิ์ กรรมการ
3. นางมุกดา มีชัย ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม กรรมการ
4. นางพิกุล ภูมาศ ครูโรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ กรรมการ
5. นางพิกุล สายนาโก ครูโรงเรียนนาตาลวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายทองใส จันทะรักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหาทรายมูล ประธานกรรมการ
2. นางมงคล บุญรอด ครู โรงเรียนวังยางวิทยาคาร กรรมการ
3. นางณัฐกาญจน์ ภูลายเหลือง ครู โรงเรียนโคกเจริญวิทยา กรรมการ
4. นายอภินันท์ ภูหัวไร่ ครูโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา กรรมการ
5. นายชัยยงค์ ภูเงินขำ ครูโรงเรียน ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายทองใส จันทะรักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล ประธานกรรมการ
2. นายมงคล บุญรอด ครู โรงเรียนวังยางวิทยาคาร กรรมการ
3. นางณัฐกาญจน์ ภูลายเหลือง ครู โรงเรียนโคกเจริญวิทยา กรรมการ
4. นางอภินันท์ ภูหัวไร่ ครูโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา กรรมการ
5. นายชัยยงค์ ภูเงินขำ ครูโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางมะลิจันทร์ บัณฑิตโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ศรแสงโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางแสงระวี ภูกองไชยครู ร.ร.โนนสูงวิทยากรรมการ
4. นางสุภรณ์ นาถาดทองโรงเรียนสำราญ-ประภาศรีกรรมการ
5. นางสาวอริยาพร เขตเสนาโรงเรียนวังยางวิทยคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพนาพร ภูจอมจิตโรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ กันปัญญาโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสุพิชญา ทองคำครู ร.ร.ดอนขีวิทยากรรมการ
4. นางอารยา นาชัยเพชรโรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตนา แก้ววันทาโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายบุญชม ภูหัวไร่โรงเรียนคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศตพร ประพันธ์โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายบุญมี ภูนีรับโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสมประสงค์ อาจฤทธิ์โรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการ
5. นางสาววงเดือน นาถ้ำพลอยโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญชม ภูหัวไร่โรงเรียนคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศตพร ประพันธ์โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายบุญมี ภูนีรับโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสมประสงค์ อาจฤทธิ์โรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการ
5. นางสาววงเดือน นาถ้ำพลอยโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญชม ภูหัวไร่โรงเรียนคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศตพร ประพันธ์โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายบุญมี ภูนีรับโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสมประสงค์ อาจฤทธิ์โรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการ
5. นางสาววงเดือน นาถ้ำพลอยโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญชม ภูหัวไร่โรงเรียนคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศตพร ประพันธ์โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายบุญมี ภูนีรับโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสมประสงค์ อาจฤทธิ์โรงเรียนโคกคำวิทยากรรมการ
5. นางสาววงเดือน นาถ้ำพลอยโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายจรัล มุสืกาโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตรประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ศรีมันตะโรงเรียนพินิจราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางพนมวัลย์ แดงบุดดีโรงเรียนบ้านนาแกวิทยาคมกรรมการ
4. นางภัชราวลัย ภูสีเขียวโรงเรียนดอนยานางศึกษากรรมการ
5. นายวันชัย แซ่ฝ้ายโรงเรียนบ้านหนองเซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจรัญ มุสิกาโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตรประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ศรีมันตะโรงเรียนพินิจราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางพนมวัลย์ แดงบุดดีโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
4. นางภัชราวลัย ภูสีเขียวโรงเรียนดอนยานางศึกษากรรมการ
5. นายวันชัย แซ่ฝ้ายโรงเรียนบ้านหนองเซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายขวัญใจ อุดมรัตน์โรงเรียนบ้านแกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรดี ภูนาคเกี้ยวโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางนิลบล วังคะฮาตโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเกษร โพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลรวมบัณฑิตกรรมการ
5. นางสาววนิดา วิลาสุขโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายขวัญใจ อุดมรัตน์โรงเรียนบ้านแกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรดี ภูนาคเกี้ยวโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางนิลบล วังคะฮาตโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเกสร โพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลรวมบัณฑิตกรรมการ
5. นางสาววนิดา วิลาสุขโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางระเบียบ สุจิตตกุลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา อัครโคตรโรงเรียนอนุบาลลำปาวกรรมการ
3. นางนิตยา อุดมรัตน์โรงเรียนบ้านนาแกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุทัศน์ พิศนุโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
5. นายมนูญ มะลิจันทร์โรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายปิยะกุล อุทโทผอ.รร.โพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวณมลชนก จันทอุปฬีครู รร.พินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวพิบูรณ์รัก ถามนตรีครู รร. บ้านหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางเอราวัณย์ ศิลาพัฒน์ครู รร. ยางอุ้มวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประภาพร พลน้อมครู รร. โคกประสิทธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. ดร.ปิยะกุล อุทโทผอ.รร.โพนสิมอนุเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวณมลชนก จันทอุปฬีครู รร.พินิจราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวเอราวัณย์ ศิลาพัฒน์ครู รร. ยางอุ้มวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพิบูรณ์รัก ถามนตรีครู รร. บ้านหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวประภาพร พลน้อมครู รร. โคกประสิทธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ดร.ปิยะกุล อุทโทโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิบูรณ์รัก ถามนตรีโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
3. นางเอราวัณย์ ศิลาพัฒน์โรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวประภาพร พลน้อมโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวณมลชนก จันทอุปฬีโรงเรียนพินิจราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ดร.ปิยะกุล อุทโทโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณมลชนก จันทอุปฬีโรงเรียนพินิจราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวพิบูรณ์รัก ถามนตรีโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางเอราวัณย์ ศิลาพัฒน์โรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประภาพร พลน้อมโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. ดร.ปิยะกุล อุทโทโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณมลชนก จันทอุปฬีโรงเรียนพินิจราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวพิบูรณ์รัก ถามนตรีโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางเอราวัณย์ ศิลาพัฒน์โรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารกรรมการ
5. นางประภาพร พลน้อมโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ดร.ปิยะกุล อุทโทโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณมลชนก จันทอุปฬีโรงเรียนพินิจราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวพิบูรณ์รัก ถามนตรีโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางเอราวัณย์ ศิลาพัฒน์โรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประภาพร พลน้อมโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ดร.ปิยะกุล อุทโทโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณมลชนก จันทอุปฬีโรงเรียนพินิจราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวพิบูรณ์รัก ถามนตรีโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางเอราวัณย์ ศิลาพัฒน์โรงเรียนยางอุ้มวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประภาพร พลน้อมโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ดร.เกษม ศรีสุธรรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางพัฒญา เอกตาแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางพลอยระวี อนุสรณ์โรงเรียนคำขามวิทยากรรมการ
4. นางศุภวดี นาถมทองโรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางแต้ม พิมพ์พิวาลโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. ดร.เกษม ศรีสุธรรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางแต้ม พิมพ์พิวาลโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางพัฒญา เอกตาแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางพลอยระวี อนุสรณ์โรงเรียนคำขามวิทยากรรมการ
5. นางศุภวดี นาถมทองโรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ดร.เกษม ศรีสุธรรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางแต้ม พิมพ์พิวาลโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางพัฒญา เอกตาแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางพลอยระวี อนุสรณ์โรงเรียนคำขามวิทยากรรมการ
5. นางศุภวดี นาถมทองโรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ดร.เกษม ศรีสุธรรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางแต้ม พิมพ์พิวาลโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางพัฒญา เอกตาแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางพลอยระวี อนุสรณ์โรงเรียนคำขามวิทยากรรมการ
5. นางศุภวดี นาถมทองโรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรุ้ง ทาสะโกโรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาประธานกรรมการ
2. นางเทียนทอง ธาตุรักษ์โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางถาวร จักมานนท์โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายสนิท ภูงามเงินโรงเรียนปอแดงวิทยากรรมการ
5. นางกัญญาณัฐ ตระการโรงเรียนไทรทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร กิ่งแก้วโรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ อุปภาโรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ ภูยาทิพย์โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยากรรมการ
4. นางผกากาญจน์ ภูกองไชยโรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษากรรมการ
5. นายวินัย ชิลคีรีโรงเรียนพินิจราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร กิ่งแก้วโรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ อุปภาโรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ ภูยาทิพย์โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยากรรมการ
4. นางผกากาญจน์ ภูกองไชยโรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษากรรมการ
5. นายวินัย ชิลคีรีโรงเรียนพินิจราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมบูรณ์ ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนประชารัฐศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสมัย ปัญญาโรงเรียนนาบงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ รังมาตรโรงเรียนหนองโนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมบูรณ์ ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนประชารัฐศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสมัย ปัญญาโรงเรียนนาบงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ รังมาตรโรงเรียนหนองโนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางระเบียบ สุจิตตกุลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา อัครโคตรโรงเรียนอนุบาลลำปาวกรรมการ
3. นางนิตยา อุดมรัตน์โรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุทัศน์ พิศนุโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยกรรมการ
5. นายมนูญ มะลิจันทร์โรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสดใส ภูเนตรโรงเรียนกุดจิกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเพทาย ศิริปีโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกรรมการ
3. นางมาลัยวรรณ เกตุคำโรงเรียนโคกศรีวิทยายนกรรมการ
4. นายไกวัลย์ พายุบุตรโรงเรียนจินดาสินธวานนท์กรรมการ
5. นายธนรวรรธน์ ไกยรัตน์โรงเรียนคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย มูลรัตน์โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายพลวุฒิ ภูเนนิลโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ภูจอมคาโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตรกรรมการ
4. นางสุพัตรา ขันดีโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิภาวรรณ แสนหอมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมบูรณ์ ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนประชารัฐศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสมัย ปัญญาโรงเรียนนาบงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ รังมาตรโรงเรียนหนองโนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย มูลรัตน์โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายพลวุฒิ ภูเนนิลโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ภูจอมคาโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตรกรรมการ
4. นางสุพัตรา ขันดีโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิภาวรรณ แสนหอมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย มูลรัตน์โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายพลวุฒิ ภูเนนิลโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ภูจอมคาโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตรกรรมการ
4. นางสุพัตรา ขันดีโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิภาวรรณ แสนหอมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย มูลรัตน์โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายพลวุฒิ ภูเนนิลโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ภูจอมคาโรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตรกรรมการ
4. นางสุพัตรา ขันดีโรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิภาวรรณ แสนหอมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเทอดเกียรติยศ คำโสภาโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร คงแสนคำโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสุภาพร ภูการุนย์โรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
4. นางสาวรุจิราพร คำศิลาโรงเรียนพินิจราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางศิริเนตร ศรีดาบัตรโรงเรียนดอนแคนโนนเปือยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเทอดเกียรติยศ คำโสภาโรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร คงแสนคำโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสุภาพร ภูการุนย์โรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
4. นางสาวรุจิราพร คำศิลาโรงเรียนพินิจราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางศิริเนตร ศรีดาบุตรโรงเรียนดอนแคนโนนเปือยวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]