รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกุลปริียา  กุคำอู
 
1. นางนนท์วิภา  ศรีมูลมาตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 1. เด็กหญิงนวินดา   ผลรุ่ง
 
1. นางสาวอรวรรณ   ทับสมบัติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กชายศรายุธ  ขันตรี
 
1. นางอรุณี  จิรมหาศาล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตุวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์   คำโสภา
 
1. นางสมัยพร  กมลเลิศ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงปรินทร์  ไพรพงษ์
 
1. นางวิรงรอง  ศรีพอ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ยลวิลาศ
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ฆารสมบูรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีพุทธรัตน์
 
1. นางรัชนี  บุญเจือ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุนิสา  จอมสว่าง
 
1. นางดอกรัก  กุลค้อ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงพันธิตรา  ถิตย์รัศมี
 
1. นางต้องจิต  หารวาระ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กชายชลธี   ครองสิงห์
 
1. นางวรางคณา    แก่นตาเนียม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 1. เด็กหญิงชมพูนุช  การรัตน์
 
1. นางอรุณี  จิรมหาศาล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 1. เด็กชายธิติสรณ์  ปัญญา
2. เด็กหญิงวรกานต์  สาแขม
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีวิฆาร
 
1. นางธัญญลักษณ์  นงนุช
2. นางสุรภี  นันผาด
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกิตติยา   ไสยประกาศ
2. เด็กหญิงพัชราพร  บุญไชยแสน
3. เด็กหญิงเมขลา   วุ่นบำรุง
 
1. นางสิรินาฎ   บาลลา
2. นางอนงค์  นาสมบัติ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิราญา  ปรีเลขา
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ภูพิลา
3. เด็กหญิงธัญรดา  กายาสิทธิ์
 
1. นางอมรรัตน์  ผลเรือง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1. เด็กชายชินวัตร   โมฆรัตน์
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   ทาระเวท
 
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เชื่อมาก
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  อรัญรุตน์
 
1. นางเพ็ชรตะวัน  เห็มบาสัตย์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงกุลปรียา  พันทะชุม
 
1. นางสาวจุฑามาศ   นาสมจิตร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงปภาดา   ถิตย์รัศมี
 
1. นายอนุชิต   แสงสวัสดิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงณัฐวรา  โยทสิงห์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไกยสิงห์
3. เด็กหญิงสาริสา   ธารพรศรี
 
1. นางสาวศรีอัมพร   บรรณสาร
2. นายคณัสกฤช   ฝ่ายไทย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายณรศร   อิ่มเสถียร
2. เด็กหญิงธนิดา   ศรีสมบัติ
3. เด็กหญิงวธูสิริ   บุญปก
 
1. นางษมาวดี   สุวรรณจิตติ
2. นางสาวสุกันยา   ภาโสม
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปรีการ
2. เด็กหญิงดลยา  ภารกุล
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  นามโยธี
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พึ่งเย็น
2. นางสาวนาทยาพร  ผลบุญ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุรสิทธิ์   ขันประมาณ
2. เด็กชายเรวัติ   โพธินาม
 
1. นายวิสิฐศักดิ์   อารีเอื้อ
2. นางมะลิจันทร์  วิจรุณหล้า
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภูดินดง
2. เด็กชายไอศูรย์  ตั้งประเสริฐ
 
1. นายนพดล  ดาดี
2. นางสาวพิมพ์พัชรี  ยลวิชัย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายณภัทร  มิตรภานนท์
 
1. นางนฤมิตร  อินถา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 1. เด็กหญิงสรัญญา  คะหาราช
 
1. นายฤชัย  นาสมยนต์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงศิริพร  ผิละไมย์
 
1. นางสุทธิวรรณ  ขันศรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายพงศ์สุภัค  สุภัควนิช
2. เด็กชายพร้อมพัฒน์  ผลรักษา
3. เด็กหญิงพีมพิชญา  ปทุมวัน
 
1. นางวิไล  พุทธนาวงศ์
2. นางสาววิภารัตน์  สว่างศรีกุลพร
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายรชต  สมภาร
2. เด็กชายศักดินันท์  ภูแดนแถว
3. เด็กชายอัครฤทธิ์  พิจิตอาจ
 
1. นางสาวศิโรรัตน์  ศรีสุนา
2. นางสาวอรัญญานนท์  บุญชิด
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงทิวดี   พรหมหาลา
2. เด็กหญิงนุจรินทร์   แก้วหาญ
3. เด็กหญิงบุษญากรณ์   สุนทรรส
 
1. นางเพ็ญศิริ   ภูมิสายดร
2. นางสาวเกศสุดา  มงคลศิลป์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายนาธาน  ละหันสิม
2. เด็กหญิงปณิตา  เปรมเดช
3. เด็กชายอัครินทร์  พิจิตอาจ
 
1. นางสาวศิโรรัตน์  ศรีสุนา
2. นางสาวอรัญญานนท์  บุญชิด
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงกฤษณา   นามเสถียร
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   ภูเนตร
3. เด็กหญิงอธิษฐาน  วระโคตร
 
1. นางเพลินพิศ   ตาลประดิษฐ์
2. นางพิสมัย   พูลเจริญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  โตยันต์
2. เด็กหญิงพิยดา  ทรงพินิจ
3. เด็กหญิงอรยา  กอบกำ
 
1. นางกัญญภัทร์  ศรีสาร
2. นางสาวพรทิพา  ดอนหัวบ่อ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงฌาลิศา   วงษ์คำ
2. เด็กหญิงพิชญาวี   เถื่อนศร
3. เด็กหญิงเอ็ลรี่   ขาวทองหลาง
 
1. นางเพ็ญศิริ   ภูมิสายดร
2. นางเสาวลักษณ์   เชาว์น้อย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพนิดา  ไชยมะณี
2. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  สมารัก
3. เด็กหญิงอรวี  อาจเสนา
 
1. นางสาวอรุโณทัย  วงศ์ไชยา
2. นายนิพนธ์  ผลรุ่ง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปาฏลี  เหี้ยมเหิม
2. เด็กหญิงศิรดา  นาสินเพิ่ม
 
1. นางสาวพิสมัย  ปาปะกาย
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จ่าบุญ
2. เด็กหญิงพรนภา  ไชยโคต
 
1. นางสาวจิตตริกา  หลาวมา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดไชยศรี 1. เด็กชายวรวุฒิ  ฐานไชยโชติ
2. เด็กชายสราทร  ขันพิมล
 
1. นายสุนทร  ลือทองจักร์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจำปา 1. เด็กชายณัฐพัชร์  พาพุทธา
2. เด็กหญิงหัสฬา  ผลชื่น
 
1. นายณัฐวุฒิ  เสนาะเสียง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจำปา 1. เด็กชายสุพิมาย  การฟุ้ง
2. เด็กหญิงหัสฬา  ผลชื่น
 
1. นายณัฐวุฒิ  เสนาะเสียง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายถาวร  พละศรี
2. เด็กชายเวสารัช  เวียงสิมา
 
1. นางสาวนันทพร  เฉิดดิลก
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. นายคามินนทร์  อุไกรหงษา
2. เด็กชายธีรพงศ์  ภักดี
 
1. นายสมจิตร  ชูศรีวาส
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริดา   อินทะวงศ์
2. เด็กหญิงปรัศมน   ภูห้องเพชร
3. เด็กหญิงภัทรธิดา   ฝ่ายเพชร
4. เด็กชายรัฐภูมิ   สีมงคล
5. เด็กหญิงลักษณารีย์   ภูจอมแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์สี   จอมจิตร์
2. นางสาวสุทิศา   เลื่อลือ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงดามณี   ภูสดใสย
2. เด็กหญิงพินท์สุดา   หงษาคำ
3. เด็กหญิงมณีทิพย์   พุกกำเหนิด
4. เด็กหญิงสุกฤตา   แก้วิจารณ์
5. เด็กหญิงสุตรา   บุญวิจิตร
 
1. นางสาวจันทร์สี   จอมจิตร์
2. นางวนิดา   วรสุเมธากุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงรวิภา  เหมะธุลิน
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เฉลียวฉลาด
3. เด็กหญิงวิภาดา  กองศิริ
4. เด็กหญิงสุนิษา  นาเมืองรักษ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณเลิศ
 
1. นายชาญชัย  ภูซ้ายสี
2. นายนารินทร์  แก้วสิมมา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงชานิกา   พินิจรัมย์
2. เด็กหญิงพิศมัย   สาระพันธ์
3. เด็กหญิงรจนา   ภูแสงสั้น
4. เด็กหญิงวารุณี   เจริญศรี
5. เด็กหญิงวิภาดา   คำจันทร์
 
1. นายประทีป    ยันตะบุษย์
2. นางจิระประภา  ยันตะบุษย์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงทิพรัตน์   สิงห์โสด
2. เด็กหญิงพัทธนันท์   ภูกิ่งเงิน
3. เด็กหญิงภารดา   หาญพยัคฆ์
4. เด็กหญิงวรรณพร   นาชัยเพ็ชร
5. เด็กหญิงอันนิชา   ถิตย์วาส
 
1. นางสุนันทา   ครองยุติ
2. นางภาวิณี   รัตนศรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กมลภพ
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คุ้มศรีไว
3. เด็กชายศักดา  หน่อศรีดา
4. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีสุมิ่ง
5. เด็กชายเจษฎา  มะโนมัย
 
1. นางสุนันทา  หันชัยศรี
2. นางสุกิจ  สิงขรอาจ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงจุลภัทร  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงชนาภา  ภูภักดิ์
3. เด็กหญิงพรณัชชา  แทบเท้า
4. เด็กหญิงวนัชพร  จอมทอง
5. เด็กหญิงอภิญญา  ภูคงน้ำ
 
1. นายวิรัตน์  ภูมิสาตร์
2. นายวิทยา  ภูผาลา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันจิรา  อิ่มประสงค์
2. เด็กหญิงชลนิภา  บุญฟู
3. เด็กชายปราโมทย์  ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงหทัยภัทร  วงค์มา
5. เด็กชายเดชฤทธิ์  อิ่มวิจิตร
 
1. นายสุจิตร  ทรงคาศรี
2. นางรูมิสา  ทรงคาศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกวี  ศรีวังแก
2. เด็กหญิงจิตสุดา  เครือวัลย์
3. เด็กหญิงจิราพร  สินพร
4. เด็กชายชาคริต  ศรีชะตา
5. เด็กหญิงดลพร  เครือวัลย์
6. เด็กหญิงทัตพร  นาชัยพร
7. เด็กชายพงศกร  ภูวิชัย
8. เด็กหญิงพรรณืิภา  สนิทนิตย์
9. เด็กชายมนัสวิน  นามถมทอง
10. เด็กหญิงวิภาวี  บุญโกบุตร
11. เด็กชายวีรภัทร  ลาญาติ
12. เด็กหญิงศิรภัสสร  นาชัยนาค
13. เด็กหญิงอริสรา  หนองโยธา
14. เด็กชายอัครพล  สนิทนิตย์
15. เด็กหญิงอิงลดา  เครือวัลย์
 
1. นางเอมอร   คำสมหมาย
2. นายวิญญู  ผาลา
3. นางเมธินี  แสนโยธา
4. นางสมทรัพย์  พละเดช
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกอร  คำแสนโคตร
2. เด็กชายกฤษณะ   ศุภชารี
3. เด็กชายกันตพิชญ์  งามเสริฐ
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  เหมศิริวรากุล
5. เด็กชายณัฐวุฒ  ยุบลพริ้ง
6. เด็กชายทนงศักดิ์  อรัญเพิ่ม
7. เด็กชายนรินทร์  อินทนนท์
8. เด็กชายนาคา  หงส์บัวภา
9. เด็กชายนิรุท  เหมวิจิตร
10. เด็กหญิงน้ำฝน  อุดมรัตน์
11. เด็กชายปรพล  ถือลาภ
12. เด็กชายภควัต  หันไชยศรี
13. เด็กชายภีรภัทร  ภูครองหิน
14. เด็กชายวรเมท  หัดประกอบ
15. เด็กชายวุฒิชัย  มนตรี
16. เด็กชายหัสดินทร์  กมลภพ
17. เด็กชายอัครชัย  การสร้าง
18. เด็กชายอายุวัฒน์   แจ่มเสียง
19. เด็กชายเนติวุฒ  เห็มสนาม
20. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  บุญวิเศษ
 
1. นายนิคม  อรรถวิลัย
2. นางดัชนีย์  อรรถวิลัย
3. นางกองแก้ว   เห็มวิพัฒน์
4. นางเอื้อมพร  ขันศรีมนต์
5. นายประมูล  เจียงวิเศษ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  บุญสวาย
 
1. นางเตือนใจ  มูลมณี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงดลยา  พจรเทศ
 
1. นางนพคุณ  แก้วลำโกน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กชายเจนณรงค์  ภูรักถิ่น
 
1. นายทรงเดช  ตาสาโรจน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนากร   ทองวิเศษ
2. เด็กหญิงนิศาชล    คาคำเมล์
 
1. นางมุกดาวดี   รัตนประภา
2. นางฉวีวรรณ    ขันธุแสง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ภูบัวจ้อย
2. เด็กชายธนภัทร์  อารีย์
 
1. นางสมรัตน์  สกุลไทย
2. นายประวิช  สินธุศิริ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นางสาวศิวรินทร์  ฝอยทอง
2. นายไชยนุวัฒน์  ไสยประพันธ์
 
1. นางสุภรพรรณ  แฉล้มขันธ์
2. นายบุญช่วย  แฉล้มขันธ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกวิภา  จำเริญสาย
2. เด็กหญิงกุลนันท์  นะคะสอน
3. เด็กหญิงจารุภา  ศุภวุฒิ
4. เด็กหญิงณัฐภรณ์  อัศวะภูมิ
5. เด็กหญิงนัทธพร  ประทุมเมศ
6. เด็กหญิงภูษณิษา  ภูเพ็งใจ
7. เด็กหญิงวิภาพร  จันทะนาม
8. เด็กหญิงศศิกาญจน์  อาจเสนา
9. เด็กหญิงสุชาวดี  สุระเสียง
10. เด็กหญิงเนตรณภัทร  คำทะเนตร
 
1. นางวะรีรัตน์  ยงค์คำชา
2. นางทิวาพร  ภูเบ้าทอง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินตหรา  บ่าวด่านเหนือ
2. เด็กหญิงชลลดา  สมบัติมล
3. เด็กหญิงฐิตา  ตรีกมล
4. เด็กหญิงธัญญาพร  ชวนกิจ
5. เด็กหญิงปรียนุช  มณีศรี
6. เด็กหญิงพรชิตรา  สาวิวัฒน์
7. เด็กหญิงสุคนธรัตน์  สุชัยยะ
8. เด็กหญิงสุภิญญา  บุตรจิตร
9. เด็กหญิงสุวพร  มังสุไร
10. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทมา
 
1. นายพรไพสาร  ศิริรักษ์
2. นางวิไพฑูรย์  ไสยโชติ
3. นางสาวสายใจ  วรพันธ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกัณญาณัฐ  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขวัญแจ่ม
3. เด็กหญิงกุลสตรี  ภานุรักษ์
4. เด็กหญิงขวัญณภา  สีปัดถา
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เกณฑ์สันเทีียะ
6. เด็กหญิงธณัฐญา  ศรีคำมุล
7. เด็กหญิงนิภาวรรณ  สันโดษ
8. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ศรีคำมุล
9. เด็กหญิงปสุดา  ภานุรักษ์
10. เด็กหญิงปาริชาติ  วังหอม
11. เด็กหญิงพรพิมล  บุญไสย
12. เด็กชายภานุพงษ์  ฆารวิพัฒน์
13. เด็กหญิงอทิตตยา  สิงห์ทอง
14. เด็กหญิงอรวรา  วรรณพิพาคดี
15. เด็กชายเอกลักษณ์  กาละมหา
 
1. นางสาวศิโรรัตน์  ศรีสุนา
2. นางสาวอรัญญานนท์  บุญชิด
3. นายวัชรินทร์  ภูวิโคตร
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กหญิงจัญญาพร  นาถาดทอง
2. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยทองศรี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาฉกรรจ์
4. เด็กหญิงทัศนีย์  คงสมมาตย์
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  ภารถวิล
6. เด็กหญิงนิธิวดี  จงเรืองศรี
7. เด็กหญิงปพิชญา  ดวงกระโทก
8. เด็กหญิงปริญญา  ถิตย์วิลาศ
9. เด็กหญิงปานตะวัน  จันทร์ซ้าย
10. เด็กหญิงพรสวรรค์  เฉิดรัศมี
11. เด็กชายภูชิต  ระวิสิทธิ์
12. เด็กหญิงสุจิรา  คินขุนทด
13. เด็กหญิงอพัชชา  พุฒรา
14. เด็กหญิงอริษา  ศรีจรัญ
15. เด็กชายอัครเดช  นาคูณ
 
1. นางหทัยกานต์  ศรีทา
2. นางนิตกัญญา  พิมพะนิตย์
3. นายศรราม  จำเริญพัฒน์
4. นางสาวจรรยาพร  ทับสมบัติ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  กฤษณะสุคนธ์
2. เด็กหญิงพัชรมนต์  พลเยี่ยม
 
1. นายพิทักษ์  สินธุโคตร
2. นายวิทยา  ภูผาลา
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 1. เด็กหญิงธิรารัตน์  หัตถแสน
2. เด็กชายอภิชัยวัฒน์  หารโสภา
 
1. นางบุษบา  มหัสสา
2. นายอรุณ  มหัสสา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุสุมา  ดอนกระจ่าง
 
1. นางเพลินพิส  สุวรรณศรี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวัชรา  เทือกภูเขียว
 
1. นางเพลินพิส  สุวรรณศรี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลสิทธิ์  ภูยาดาว
 
1. นางชิดชนก  ศรีพรรณ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายวิษณุพงศ์  อ่อนประสงค์
 
1. นางสาวกนกอร  คำสอน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงสุทธิดา   สุลำนาจ
 
1. นางพรสวรรค์   กระจาย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงปริตา  ทับทิมใส
 
1. นางชิดชนก  ศรีสุพรรณ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. นางสาวอมรรัตน์  พันสายออ
 
1. นางชิดชนก  ศรีสุพรรณ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กชายนุติ  แสงโคตร
 
1. นางสาวปราณี  ฉายเพิ่ม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   โสสุด
2. เด็กหญิงอารยา   แย้มเรณู
 
1. นางเกตน์นิภา   อันพาพรม
2. นางสาวกัญนิกา   ปัญจิตร
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ถานาศรี
2. เด็กหญิงพรชนก   ภูยาดาว
 
1. นางพรสวรรค์   กระจาย
2. นางไพรวัลย์   ชาทิพฮด
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กชายคฑาวุธ  พงษ์เภา
2. เด็กชายเอกภาพ  สุขประเสริฐ
 
1. นางกุลธิดา  ศรีมามาศ
2. นางสาวสายะภัณฑ์  นันทะแสน
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายธนวรรธ  คุเมือง
 
1. นายประชิด  ครบอุดม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐชัย    เวียงสันเทียะ
2. เด็กชายสิทธิโชค    ทองจันทร์
3. เด็กชายสุรยุทธ์   พลาศรี
 
1. นายวิบูลย์    แก้วบุดดา
2. นายอภิสิทธิ์   รัตนประภา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนกร   จันทะเนตร
2. เด็กชายธีรวัฒน์   พระบันเทา
3. เด็กชายนนธวัช   ราชชมภู
 
1. นายวิบูลย์   แก้วบุดดา
2. นายอภิสิทธิ์   รัตนประภา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. เด็กชายจิตรกร  โพรศรีสม
2. เด็กชายชินวัตร  ศรีโยธี
3. เด็กชายภาคี  คงมั่น
 
1. นายอุดม  มุทิตา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 1. เด็กชายศักดิ์ดา  วิชัยผิน
 
1. นายสิรวิชญ์  คำวิโส
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  เยาวเรศ
 
1. นางสุชาดา  พัศดร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  คำวิโส
 
1. นางกุหลาบ  ดอนชัย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐพร  บรรพแสง
 
1. นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โหมฮึก
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ปัญญา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1. เด็กหญิงอพิศมัย  แพงแสง
 
1. นางสาวกมลชนก  อรรคอำนวย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลพร  บุตราเพ็ง
 
1. นางสมบูรณ์  หันชัยเนาว์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1. เด็กหญิงปาริตา  นาถ้ำนาค
 
1. นางสาวกมลชนก  อรรคอำนวย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายธนัชชา  นาจำรัส
 
1. นางเริงฤดี  กมลคร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  นาจันถม
 
1. นายมนัสวี  อินผล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 1. เด็กชายขวัญข้าว  สุวรรณสิน
 
1. นางพนมวรรณ  เถรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ระวี  วรรณคง
2. เด็กหญิงณัฎฐพร  บรรพแสง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
4. เด็กหญิงธนพร  ศรีน้ำอ้อม
5. เด็กหญิงนัฐธิดา  ศุภศร
6. เด็กชายรพีภัทร  ภูขำ
7. เด็กหญิงรมิดา  ศรียัง
8. เด็กหญิงศิริญากร  จันทะนงค์
9. เด็กชายสิทธิชาติ  ชาติบุตร
 
1. นายจำลอง  แก้วสมบัติ
2. นายมนัสวี  อินผล
3. นางสาวอรยุพา  พลโสดา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สุขเสน
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  โหมฮึก
3. เด็กหญิงฐานิตา  สูงรัง
4. เด็กหญิงธัญชนก  คำวิโส
5. เด็กชายภาคภูมิ  นาจันถม
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีชาติ
7. นางสาวรสสุคนธ์  รักษาชาติ
8. เด็กหญิงวิไลพร  บุตราเพ็ง
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ดอนสมจิตร
 
1. นายมนัสวี  อินผล
2. นายประสงค์  บาลลา
3. นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายจรูญโรจน์  พรมรัตน์
2. เด็กชายจิรพนธ์  เศษณะเวศ
3. เด็กชายนิกร  ภูงามนิล
4. เด็กชายอธิคม  โคตรวิชัย
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  เฉยฉิว
6. เด็กชายอานนท์  แสนพรม
 
1. นายรักษ์  พรชะตา
2. นายสมพร  ประเสริฐนอก
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1. เด็กชายสมรรถพล  ชนชื่นใจ
 
1. นายสมัย   ชนชื่นใจ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 1. เด็กชายวรวัฏร์  ศรีประมาณ
 
1. นายสำราญศักดิ์  หรรบรรณ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กหญิงปนัดดา  มหาพรม
 
1. นางพัชรินทร์  วังวัฒนา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  เพ็ชโรภาส
 
1. นางสุชาดา  พัศดร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1. เด็กชายนพรัตน์   ยุบลมาศ
 
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายอภิรักษ์  ชลเทพ
 
1. นายสุระศักดิ์   หวานแท้
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงอัญเชิญสิริ  อติชาติธำรง
 
1. นายสดใส  คลังบุญครอง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อรุณไพร
 
1. นางไพวัลย์  สิมมาเคน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายเดโช   จุนใจ
 
1. นางสาววาสนา   สุภาษี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายสุรวิชญ์  ยี่สารพัฒน์
 
1. นางชณุตพร  ปรีจำรัส
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงยูริ   บูริ เซกิกุชิ
 
1. MissJael  Velasco
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงอาจริยา  สกุลรัตน์
 
1. นางสุนิสา  แทนสม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโกวิทยา 1. เด็กชายปฏิพล  แสงรัมย์
 
1. นางบุญเรียบ  วดีศิริศักดิ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายภาณุพงษ์  สารพันธ์
 
1. นายจิรศักดิ์  กล้าวิจารณ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงลลิตา  เหล่าลำขาม
 
1. นางเกศินี  แสนพันดร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  หลวงหลาก
 
1. นางอุทัย  อัศมเดชา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกรัตเพชร  ถิตย์พิพิธ
2. เด็กหญิงกฤติยรัมภา  แสนยศบุญเรือง
3. เด็กชายกฤษฎา  ดอนชัย
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภวภูตานนท์
5. เด็กหญิงจิรัชญา  จงฤาชา
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรารักษ์
7. เด็กชายชุติพงศ์  โชติประเดิม
8. เด็กชายฐานปกรณ์  ดอนปรีชา
9. เด็กชายธนบดี  โยธาศึก
10. เด็กหญิงธนพร  บุตรวงษ์
11. เด็กชายธนพล  พลยุทธ
12. เด็กหญิงธนภรณ์  ภูจอมจิตร
13. เด็กหญิงธนาวรรณ  ดอนกระสินธุ์
14. เด็กหญิงธัญชนก  นาลาบ
15. เด็กหญิงธันยาภัทร์  แสนศรีมหาชัย
16. เด็กหญิงนงนภัส  วาระกูล
17. เด็กหญิงนลินทิพย์  ภูแม่นเขียว
18. เด็กหญิงนัชภรณ์  ศิริกุลเบญญา
19. เด็กหญิงนิรชา  เหล่าทอง
20. เด็กหญิงปวริศา  อินทฤทธิ์
21. เด็กหญิงพิชญาภา  ลำชัยภูมิ
22. เด็กหญิงภวิษย์พร  แสงงาม
23. เด็กหญิงรุจิรา  โยธาฤทธิ์
24. เด็กหญิงวรฐชลินทร์  ไพศาลกิจรุ่งเรือง
25. เด็กชายวันชนะ  แซ่คำ
26. เด็กหญิงศิวพร  ทิพย์สนเท่ห์
27. เด็กหญิงศุภสุตา  อุทัยสาร์
28. เด็กหญิงสิริกร  กาสิงห์
29. เด็กหญิงสุภัทรตา  พิมพะสอน
30. เด็กหญิงสุวิชาดา  ทาสุข
31. เด็กหญิงอติกานต์  วรรณศรีสวัสดิ์
32. เด็กหญิงอรนภา  บัวหาร
33. เด็กหญิงอรสา  อรรถประจง
34. เด็กชายแทนคุณ  แพงจันทร์
35. เด็กหญิงแพรวพราว  ภูผานี
36. เด็กหญิงแอ็งจึล นัน  ฮอลล์
 
1. นายบรรพต  ปุราสะเก
2. นายสรไกร  พันโกฎิ
3. นายจิรยุทธ  ทุมเทียง
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายกิตติพงษ์   แดงศิริ
2. เด็กหญิงธัญยพร   ภูมาตยร์
3. เด็กชายธีรพงศ์  อิ่มเสถียร
4. เด็กชายปฎิภาณ   เศษวงษ์
5. เด็กชายภัทรดนัย   ฉันประ
6. เด็กชายวรปรัชญ์   ศรีเมือง
7. เด็กหญิงวรรณษา  สังรวมใจ
8. เด็กหญิงศิริธร   จงใจภักดิ์
9. เด็กหญิงอัจฉราพร   ภูเทพคำ
10. เด็กหญิงแพรวพราว   พลเสน
 
1. นางบุปผา   ภู่บำเพ็ญ
2. นางสาวอรอุมา   อุ่นสิม
3. นางสาวภิกษุณี   ศรีบุญเรือง
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรกฤษ  ไชยสัตย์
2. เด็กหญิงนุชนารถ  มาตโสภา
3. เด็กหญิงปวีณา  ไชยภา
4. เด็กหญิงพรรณิษา  โพธิ์ชื่น
5. เด็กชายยศพล  โคตะพันธ์
6. เด็กชายวัชรชัย  วิชัย
7. เด็กหญิงวันวิสาห์  ดลรัศมี
8. เด็กชายองอาจ  เทศชาลี
 
1. นางสาวพิมพ์พัชรี  ยลวิชัย
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศิริภักดิ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดลเจิม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมนึก
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟ้องเสียง
4. เด็กหญิงนิสา  นาพรม
5. เด็กหญิงพรวิสา  ตะพองมาตร
6. เด็กหญิงพิชญธิดา  เขตต์จำนงค์
7. เด็กหญิงวิจิตรา  คำทา
8. เด็กหญิงสุจิมา  อะโน
9. เด็กหญิงอริสา  กระชับกลาง
 
1. นางพิไลลักษณ์  เขียวประเสริฐ
2. นางชนิษฐา  นาชัยฤทธิ์
3. นางพิไลลักษณ์  เขียวประเสริฐ
4. นางชนิษฐา  นาชัยฤทธิ์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีโยธี
2. เด็กหญิงดาวนิล  ถิ่นวิสัย
3. เด็กหญิงทองมี  สุขวงศ์
4. เด็กหญิงนันธิญา  สุทธิโคตร
5. เด็กหญิงปาริตา  เฉลิมรัมย์
6. เด็กหญิงภาสินี  มุขพรม
7. เด็กหญิงอรัญญา  สมปา
8. เด็กหญิงแพรวารัตน์  แก้วกุมาร
 
1. นางพิไลลักษณ์  เขียวประเสริฐ
2. นางชนิษฐา  นาชัยฤทธิ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 1. เด็กหญิงชุติมา  ภารรักษา
2. เด็กหญิงณฐพร  ฉายสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  หัตถแสน
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  เฉิดรัศมี
5. เด็กหญิงลลิตา  มุมอภัย
6. เด็กหญิงวนิดา  คำวงศ์
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ยลถวิล
8. เด็กหญิงวริศรา  อ่อนวิชัย
9. เด็กหญิงวลัยพร  จันสุตะ
10. เด็กหญิงศรัญญา  หลักคำ
11. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ภูชายธง
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  ขันป้อง
 
1. นางหทัยกานต์  ศรีทา
2. นายรัตพล  สมสาย
3. นางสาววันทกานต์  นาใจคง
4. นางสาววนิดา  ลาภบุญเรือง
5. นางสุภาภรณ์  วิเชียรเพริศ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรสุตา  สายสินธุ์
2. นางสาวจิราภรณ์  เหมือนตา
3. เด็กหญิงชนารีย์  เมืองโคตร
4. นางสาวชมพูนุช  ดอนสามารถ
5. เด็กหญิงณีรนุช  ชาบุรี
6. นางสาวนุชจิรา  แคลนกระโทก
7. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  การวิบูลย์
8. นางสาวพรรณทิภา  มิโสภา
9. นางสาวมาริสา  ชูราศี
10. เด็กหญิงศนิดา  อิ่มมนตรี
11. นางสาวสิรินันท์  ตลับทอง
12. นางสาวสุวรรณภา  พัฒนะสาร
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  หาระทา
2. นางสาวประภา  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวหยาดพิรุณ  โสภาพล
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ทวีโชติ
2. เด็กชายรุ่งทรัพย์  เยาวรุฒ
3. เด็กหญิงวริขา  สายโรจน์
4. เด็กชายสิทธิพงศ์  จำปาสาร
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  กมลขันธ์
 
1. นายศรายุุทธ  สายโรจน์
2. นางลัดดา  อารีย์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญมีวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เดชประเสริฐ
2. เด็กชายอชิตะ  มณีแผลง
 
1. นายณชย  ไทยทองหลาง
2. นายสมศักดิ์  แสนคำราง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงแก้วตา   อ่อนศรี
 
1. นางรัตนพร   พันธะลี
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายปรมี  ภิรมย์
2. เด็กชายพชรกร  ผันศรี
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  ภูนาชัย
4. เด็กชายอติรุจ  สารจันทร์
5. เด็กชายอนันต  ชัยผ่องศรี
6. เด็กชายเนติภูมิ  รักษาพันธ์
 
1. นายจันทา   มูลต้น
2. นางอำพล   มูลต้น
3. นายจินดา   ขันธุแสง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนธรณ์   ฉลวยศรี
2. เด็กชายนฤวัตร   สอนบุญตา
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  บุญถูก
4. เด็กชายพสุเทพ   กอย้ากลาง
5. เด็กชายภาคี   ขอหาญกลาง
6. เด็กชายสุทธิพงศ์  สุทธิทรัพย์
 
1. นายจันทา   มูลต้น
2. นางอำพล   มูลต้น
3. นายจินดา   ขันธุแสง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านาจานวิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ  แก้วจิตตะ
2. เด็กชายชนะชัย  สิทธารถธรรม
3. เด็กชายบัณฑิต  ดวงตา
4. เด็กชายปริญญา  คาดีวี
5. เด็กชายพรทวี  ในยวัตร
6. เด็กชายวิชัย  พรมวงษ์
7. เด็กชายสัณหวิช  ดาวศรี
8. เด็กชายอนุวัฒ  แสนมนตรี
 
1. นายติราวัช  ปรีจำรัส
2. นายฟูเกียรติ  สิมสินธุ์
3. นายชววิช  นาเทียมเขต
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงฐณิชา   ถิตย์รัศมี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   จำเริญสาร
3. เด็กหญิงณัฐนิชา   ตุมร
4. เด็กหญิงดารุณี  จันทริมา
5. เด็กชายปุรเชษฐ์   ผองแก้ว
6. เด็กหญิงภัทราพร   ไร่สว่าง
7. เด็กหญิงระวิวรรณ   ถนอมภักดิ์
8. เด็กหญิงสุชานันท์   มงคลพันธ์
9. เด็กชายอานนท์   โพธิ์ชัยสิงห์
 
1. นางสุธิดา  ศรีโสภา
2. นางจำรูญลักษณ์   เลิศจุลัศจรรย์
3. นายพัฒนา  ศรีโสภา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 1. เด็กชายจักริน  เป็นสูงเนิน
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  ศีลวิจารณ์
3. เด็กชายรัฐธรรมณูญ  สุภารีย์
4. เด็กหญิงวนิดา  ชื่นบุญเพิ่ม
5. เด็กหญิงเวนุวรรณ  พันธ์ติ๊บ
 
1. นางสาวแพงกฤต  จันทรโสตถิ์
2. นายสมศักดิ์  สลางสิงห์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรกนก    กุนณา
2. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์   เรืองอุไร
3. เด็กหญิงปณิดา   ประจิริโย
 
1. นางจิราภา   อุดมรัตน์
2. นางสุภาวดี   ขันธ์ปรึกษา
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกันต์ธิดา  มังสุไร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภูสอดสี
3. เด็กหญิงวิยะดา  สารีวงษ์
 
1. นางสาวสายใจ  วรพันธ์
2. นางสาวดวงกมล  ระวิสิทธิ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กหญิงธีรดา   ภูจอมแก้ว
2. เด็กหญิงนริศรา   ภูดอนนาง
3. เด็กหญิงปาลิตา   บัววัด
 
1. นางประภาวดี   อัคติ
2. นางสาวสุวนันท์   โพธิสนาม
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทิมาลย์
2. เด็กหญิงศิริประภา  ศิริวงค์จัน
3. เด็กหญิงอนิษา  ทองศิริ
 
1. นางสาวปราณี  ฉายเพิ่ม
2. นางสาวจุไรรัตน์  หล่อตระกูล
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 1. เด็กชายจิตรกร  โสภา
2. เด็กหญิงนิติยา  กัณหาพรม
 
1. นางสาวสุจิตรา  วาวิไลย
2. นางอรวรรณ  โสภา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ลับภู
2. เด็กหญิงอรนุช  รัตราช
 
1. นายไตรรัตน์  สายสินธุ์
2. นางละมัย  สายสินธุ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงพรทิภา  ปุริสา
2. เด็กหญิงวิภาดา  โทไกรษร
 
1. นายไตรรัตน์  สายสินธุ์
2. นายจิรศักดิ์  กล้าวิจารณ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายพรพัฒน์  อิ่มใจ
2. เด็กชายรพีพงษ์  ก้งทอง
 
1. นายศักรินทร์  ภูละมุล
2. นางเยญจมาศ  ภูละมุล
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายระพีพงษ์  ก้งทอง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ไชยนามล
 
1. นายศักรินทร์  ภูละมุล
2. นายเสรีย์  บุญพันธ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนวลพรรณ  ชูศรีนาค
2. เด็กหญิงไอลดา  ปัญญา
 
1. นายสันติ  กุลค้อ
2. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญชนก  แต้มทอง
2. เด็กหญิงอทิติยา  คูเมือง
 
1. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
2. นายอำนวย  แก้วมา
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกฤตภัค  ภูดอกไม้
2. เด็กชายคณิน  ชูกมล
 
1. นางกิ่งแก้ว  ปรีดี
2. นายวิรัตน์  ภูมิสาตร์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนัชญา  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  กมลช่วง
 
1. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
2. นายสันติ  กุลค้อ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมล  สุวิเศษ
2. เด็กชายศราวุธ  การฟุ้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคาวี  ภูเพ็ชร
2. นางสาวพรทิพา  ดอนหัวบ่อ
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 1. นางสาวกนกพร  กุลสีโล
2. นางสาวบุษบา  นาชัยราญ
3. นางสาวศุภิสรา  สูงเสริฐ
 
1. นางสาวแพงกฤต  จันทรโสตถิ์
2. นางจรสจันทร์  แสนณรงค์
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หัดระวี
2. เด็กหญิงฐิติกุล  ฤทธิ์มนตรี
3. เด็กชายอนุชา  อรัญทอง
 
1. นายสุขพล  ดอนโอฬาร
2. นายจิณณะ  อินทวรรณโชค
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายทักษิณ  แก่นวงษ์
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  ศรีวิจารณ์
3. เด็กหญิงศิริสุดา  อรัญสาร
 
1. นายสุขพล  ดอนโอฬาร
2. นายจิณณะ  อินทวรรณโชค
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญใหญ่
2. เด็กชายชานนท์  ภูตองโขบ
3. เด็กชายอริสรา  มูลทรัพย์
 
1. นายศุกร์สิทธิ์  ภูผิวเหลือง
2. นายอิสรา  การเลิศ
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกลวัชร  ไหมขาว
2. เด็กชายพงษธร  ดอนวิชัย
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เห็มชนาน
 
1. นายสุขพล  ดอนโอฬาร
2. นายจิณณะ  อินทวรรณโชค
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนากร  บุญดารา
2. เด็กชายนภดล  โวยเจริญ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภูมิสาขา
 
1. นายศุกร์สิทธิ์  ภูผิวเหลือง
2. นางสาวจิตตริกา  หลาวมา
 
144 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านาจานวิทยา 1. เด็กชายจีระเจตน์  คงประพัฒน์
2. เด็กหญิงนริศรา  คุณาประถม
3. เด็กหญิงพัชราภา  สวยสวัสดิ์
 
1. นายฟูเกียรติ   สิมสินธุ์
2. นางเกศติยา  ศรีดา
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายทินภัทร    แก้วมณี
2. เด็กชายธนพล   คำตรง
3. เด็กชายเมธา   โสภารักษ์
 
1. นายธงชัย  พันธ์อุสาห์
2. นายไพทูรย์  กันทา
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ปรีกุล
2. เด็กชายฉัตรมงคล  บุญค้ำ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  สินธุประวิติ
 
1. นางกรประภา  ภูจริต
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงวิชุดา  ภูสด
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   อรุณพาส
3. เด็กชายเตวิช  ค้ำคูณ
 
1. นางสาวภทรนันท์  จิตราช
2. นางพนิดา   นาสมวา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. นายวีระชัย  ศรีพล
2. นายอภิชาติ  ไชยคำมิ่ง
3. เด็กชายเจษฎา  ชนาฤทธิ์
 
1. นายพยอม  โพนไสว
2. นางเพ็ญศรี  ถนอมสิทธิ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1. เด็กชายจังหวัด   ขนขำ
2. เด็กชายชนพัฒน์   ระดมจินดา
3. เด็กหญิงปราณปรียา   อิ่มเขจร
4. เด็กหญิงปวิตราพร   พันธุรักษ์
5. เด็กหญิงรสิตา   เสนาวัง
6. เด็กหญิงอรอุมา  ลือเลื่อง
 
1. นางอุ่นใจ   พลโสกเชือก
2. นางสุจิรา   พัฒนาสกุลวงษ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1. เด็กหญิงนัธมล  เพชรบรม
2. เด็กหญิงปณิตา  พรมรัตน์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สิทธิจันทร์
4. เด็กหญิงสุรินดา  ดลเจิม
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มาตรประสงค์
6. นางสาวเมทินี  เกือสีโท
 
1. นางรัตนา  เพ็ญประชุม
2. นางส่งสุข  ไพละออ
3. นางสาวณิชาภัทร  อารีเอื้อ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงญาณิศา   บุญมา
2. เด็กหญิงฐิติมา  น้อยนรินทร์
3. เด็กหญิงณิชกานต์   นาสวนจิก
 
1. นางสาววิรุณศิริ   สารผล
2. นางมะลิจันทร์  วิจรุณหล้า
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อรรถบรรจง
2. เด็กหญิงวรรณิศา  พันธ์สุวรรณ์
3. เด็กชายอภิชาติ  การสว่าง
 
1. นางกัญญภัทร์  ศรีสาร
2. ว่าที่ร้อยตรีคาวี  ภูเพ็ชร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงดาวนภา  ธรรมปัด
2. เด็กหญิงศิวกร  ทุนกอง
3. เด็กหญิงเบญจพร  ศรีทุม
 
1. นางดวงใจ  ฟูกุล
2. นางสาวสุจินดา  ศรีปัญญา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กชายนุติพงษ์  พันธู์สำโรง
2. เด็กชายสันฐฺิติ  ปัสเสน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยลา
 
1. นางศิริวรรณ  โคตะวินนท์
2. นางสมสุข  โรจนพร
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนภาพร  ทาธิสา
2. เด็กหญิงนวรัตน์  อุ่นบุรมย์
3. เด็กหญิงใบเฟิร์น  จำเริญควร
 
1. นายภุชงค์  ศรีอากาศ
2. นางเอมอร  ศรีอากาศ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงทิพยภาวรรณ  ดาด้วง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขันผนึก
3. เด็กชายราชัน  ศรียัง
 
1. นางบุญฑริยา  ไตรศรีสุข
2. นางสาวเพ็ญประภา  พวงศรี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  อันทะสาร
2. เด็กหญิงมัญชุพร  วังหอม
3. เด็กหญิงวินัสวรรณ  บุญไสย
 
1. นางสาววิลัยวรรณ์  สารจันทร์
2. นายปวินวัชร์  ฐิติพัฒน์เดชากุล
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สีหะวงศ์
2. เด็กชายระวิพล  พันกะจัด
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บรรณสาร
 
1. นางพจนา  อรหันตา
2. นางบุญคุ้ม  สาวิภาค
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  มานิชย์สาร
2. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  สิงหวิชัย
3. เด็กหญิงอุ่นเอื้อ  อุ่นทะยา
 
1. นางวรรณภร  ฝ่ายไทย
2. นายชัชวาล  เปานาเรียง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงตวงพร  ศิริรส
2. เด็กชายพิริยะวัฒน์  อรุณมาส
3. เด็กชายศิวลักษณ์  คงสมบัติ
 
1. นางฉวีวรรณ  สารผล
2. นางดวงจันทร์  อนันทวรรณ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงจิดาภา  อ่อนทุม
2. เด็กหญิงสุดาภรณ์  สุขภิบาล
3. เด็กหญิงอาภิยะดา  แก้วอำภา
 
1. นางโสภิต  จุฑาศรี
2. นายทองดี  ดลแม้น
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  สุขยิ่ง
2. เด็กหญิงนิดา  ชาดี
3. เด็กหญิงศรัญญา  เพียงเท
 
1. นางสาวรัตนา  มะเสนา
2. นางดวงใจ  ฟูกุล
 
163 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกานจ์ธิมา  ลาดนอก
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  ธารพรศรี
3. เด็กชายวรัณยู  ภูกาบ
 
1. นางวนิดา  มาตประดับ
2. นางสุจริตรา  ชูศรีโฉม
 
164 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงนภัสชล  ภาคมฤค
2. เด็กหญิงศศิประภา   แสงประกาย
3. เด็กหญิงอัญชลีพร  จันทชุม
 
1. นางสาวเยาวภา   บุญเลิศ
2. นางสาวทรัพย์ศิริ  ภูอ่อนศรี
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1. เด็กหญิงวีระยา  โพธิ์ศรีศาสตร์
 
1. นางศศิวิมล  พิพัฒนเรือนชัย
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 1. นางสาวงามตา  แหยมสนาม
 
1. นางสุพิชฌาย์  บัวศรี
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กชายพีรพล  สุรีย์
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1. เด็กชายศุภกิตต์   ศรีกุดค้าว
 
1. นางสุนันทา   ไชยวิเชียร
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียาพร  อัปมะไต
2. เด็กหญิงวัชราพร  นันบุญ
3. เด็กหญิงเบญจพร  พานเหนือ
 
1. นางพรชัย  พิกุลหอม
2. นางนงนุช  เขียวไกร
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงคาโชติ
2. เด็กหญิงมันทนา  ภารภิบูลย์
3. เด็กหญิงรติพร  การปรีชา
 
1. นางพรชัย  พิกุลหอม
2. นางนงนุช  เขียวไกร
 
171 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายพนธกร  ซาเศรษฐ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  กิจก่อทรัพย์
 
1. นางสาวสายฝน  ภูนาโคก
2. นายพงษ์ศักดิ์  ป้องไชย
 
172 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทรคุณ
2. เด็กชายพฤทธินันท์  ยุบลเมฆ
 
1. นางมุกดาวดี  รัตนประภา
2. นายสุพจน์  ขันธ์ปรึกษา
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายวชิราวุฒ   ปายแสง
 
1. นางสาวนุชนาถ   การอรุณ
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอารียา  กำจัดภัย
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ภารจรัส
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เวียงสมุทร
 
1. นางสมจิตร  หงษ์ทอง
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 1. นางสาวพรปรียา  ไชยจอหอ
 
1. นางสุพิชณาย์  บัวศรี
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นันบุญ
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 1. เด็กชายศักดา  สีลาอ่อน
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  พวงศรี
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงวนิดา  ยุติกิจ
 
1. นายบุญรวย  ฤทธิ์ธรรม
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคูณวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  สงเมือง
 
1. นางแจ่มจันทร์  ศรีวิฆาร
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฉายถวิล
 
1. นางสุภาพักตร์  สังข์เงิน
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 1. เด็กชายจักรินทร์  ฉังเย็น
 
1. นางสาวปรียาพรรณ   บุญบุตร
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กชายอิทธพัทธ์  อุระกา
 
1. นางวรรณภา  คนบุญ
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ครุฑพาหะ
 
1. นางสาวสุดฤทัย  นาอุ่นเรือน
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญนาถ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ดอกทองหอม
3. เด็กหญิงธนพร  จันมาลา
4. เด็กหญิงปิยะพร  ดลรัศมี
5. เด็กหญิงมธุรดาพร  แก่นนาคำ
6. เด็กหญิงสุรีพร  บัวใหญ่รักษา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ป้องไชย
2. นางสาวเปมิกา  นามสง่า
3. นางสาวดารัตน์  สำราญจักร
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  จันทร์มังกร
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  นาหก
3. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญสอน
 
1. นางดิษยา  นามเสถียร
2. นางวัชรา  วรรณอำไพ
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายจรูญโรจน์   คำสียา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ฉลวยศรี
3. เด็กชายดลฤทธิ์  ม่วงนิกร
 
1. นางพิรมย์   ศรียางค์
2. นางวรรณภา    เนาวะเศษ
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชราพร  ภารสุวรรณ
2. เด็กหญิงศศิญาภรณ์  ดลรัศมี
3. เด็กหญิงแก้ววดี  กองแสน
 
1. นางสาวณัฐชนันท์  ศรีแพงมล
2. นางสาวพรธีรา  การเกษม
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภารไสว
2. เด็กหญิงพรทิพย์  พลเสนา
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  ห้วยไผ่
 
1. นางสาวณัฐชนันท์  ศรีแพงมล
2. นางสาวนาทยาพร  ผลบุญ
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เขจรวงศ์
2. เด็กชายปรเมศ  นาคำ
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วานนท์
 
1. นายพิสิฐ  จันทร์เพ็ญ
2. นางสาวกชพรรณ  หาญปัญญา
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายกฤษณะ  ถิ่นละออ
2. เด็กชายภูผา  ภูผิวโคก
3. เด็กชายสุขสันต์  ชัยสีหา
 
1. นายทองดี  ดลแม้น
2. นางสาวคำพลอย  โบราณ
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 1. เด็กหญิงการะเกด  รุ่งเป้า
2. เด็กหญิงจิราพร  พรพนม
3. เด็กหญิงนิราพร  เมาะราศี
 
1. นางวรรลิยา  จงดี
2. นางสาวนุชรา  ผลประสาท
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ม่วงเกิน
2. เด็กหญิงบุษมาศ  สอนสุภาพ
3. เด็กชายศรีบูรภา  อัญไชยศรี
 
1. นางพิรมย์   ศรียางค์
2. นางวรรณภา  เนาวะเศษ
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1. เด็กชายชนวิทย์  ปัญญา
2. เด็กหญิงรสธร  ศิริพยัคฆ์
 
1. นางชญาณี  โพธิ์รัตน์โส
2. นายพิพัฒน์  นิลสนธิ
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 1. เด็กชายชานนท์  วงศ์ชาลี
2. เด็กชายเดชา  ญาณพิบูลย์
 
1. นางศิริวรรณ  วรรณอำไพ
2. นางวัชรินทร์  ภูแย้ม
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพรเทพ  นามภูมี
2. เด็กชายโชคชัย    มณีโคตร
 
1. นางสาวอลิษา   รัตนประภา
2. นางสาวกัลย์นภัส    ราชสำเภา
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กชายนพวรรษ  ศรีชูยงค์
2. เด็กชายแพร  เจียงเพ็ง
 
1. นายอัครพล  ศรีแพงมล
2. นายไพรสาร  ศิริรักษ์
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 1. เด็กชายชลทิศ   บุญทองล้วน
2. เด็กชายภูริพัฒน์    พิชิตมาร
3. เด็กชายสุทน   พงษ์จิตภักดิ์
 
1. นายนพพงศ์   คงสมมาตร์
2. นางโสภา    ลากอก
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  เดชอุทัย
2. เด็กหญิงขนิษฐา  โลหะสาร
3. เด็กชายชัยพร  อนันทวรรณ
 
1. นางศิริวรรณ  โคตะวินนท์
2. นางสาวปวีณา  การประเสริฐ
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. เด็กชายชนะเกียรติ  ลาดนาแพง
 
1. นายศรายุทธ  สายโรจน์
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1. นายณัชพล  อดกลั้น
 
1. นายศรายุุทธ  สายโรจน์
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ภูถาดลาย
 
1. นายปฏิญญา  ศรีสุข
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสมาสามัคคี 1. เด็กชายอัครพนธ์  คำหินกอง
 
1. นายทรงศักดิ์  ถิตย์รัศมี
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามลวิทยาคาร 1. เด็กชายยุทธพงศ์  หอมทรง
 
1. นายประสงค์  มาหินกอง
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายภูวนัย  ภูแป้ง
 
1. นายสรพงษ์  สุวรรณวงค์
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกนกอร  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีโยธี
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อิ่มรุ่ง
4. เด็กหญิงคณิตตา  อินมูล
5. เด็กหญิงณิชกานต์  กมลภพ
6. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญโสดา
7. เด็กชายธนกร  ระวีวัฒน์
8. เด็กชายธนาคิม  แววดี
9. เด็กหญิงนภาพร  ภูทองเป้ง
10. เด็กชายนิลกานต์  คงสมมาตย์
11. เด็กหญิงพรนภัส  จอมทอง
12. เด็กหญิงพฤศจิ  ภูแผ่นนา
13. เด็กชายภูวดล  ภูผายนิล
14. เด็กหญิงรธิดา  พงษ์ศิริ
15. เด็กหญิงรัตนาวดี  สวัสดิรัตน์
16. เด็กชายวริทธิอร  ถิตย์ถนอม
17. เด็กหญิงวัรญญา  ดลแม้น
18. เด็กหญิงวิภารัตน์  ไชยสัตย์
19. เด็กหญิงวีณา  กันทวัส
20. เด็กชายศิวกร  ค้าขาย
21. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไรแสง
22. เด็กหญิงสุพรรณรัศมิ์  แสนอุดม
23. เด็กหญิงอภิญญา  ทองคำห่อ
24. เด็กหญิงอรปรียา  ภูช่างทอง
25. เด็กชายอิทธิกร  เพ็ญโคกสูง
26. เด็กชายเอกรินทร์  แก้วมนตรี
27. เด็กชายแดนไกล  วัวคูสตรี
28. เด็กหญิงแพรพรรณ  ฉายรัศมี
 
1. นางสวาท  ภูคงสด
2. นางรัชนี  บุญเจือ
3. นายธวัชชัย  วงษาวิลัย
4. นายอัษฏาวุธ  สรสิทธิ์
5. นางสาวธิดาวรรณ  พิมคีรี