สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 15 11 4 30 40 6 5 1 51
2 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 10 10 8 28 32 5 3 2 40
3 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 10 8 6 24 30 6 4 2 40
4 โนนเมืองวิทยาคาร 8 5 2 15 20 4 2 5 26
5 อนุบาลกาฬสินธุ์ 7 6 9 22 35 7 1 1 43
6 บ้านหนองกุงใหญ่ 6 8 4 18 26 6 1 1 33
7 บ้านห้วยยาง 5 6 1 12 13 5 1 7 19
8 วัดเวฬุวัน 5 4 3 12 15 6 1 0 22
9 สามชัยอุดมวิทย์ 5 1 2 8 16 2 2 2 20
10 คำคาราษฎร์บำรุง 4 2 2 8 7 3 1 0 11
11 ดงน้อยวิทยา 4 2 0 6 9 2 1 1 12
12 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 3 5 2 10 19 5 2 6 26
13 อนุบาลทุ่งมน 3 5 2 10 12 1 0 0 13
14 ดงพยุงสงเคราะห์ 3 4 3 10 14 2 5 2 21
15 ด่านใต้วิทยา 3 4 2 9 16 6 3 6 25
16 ชุมชนนาจารย์วิทยา 3 4 2 9 13 6 4 4 23
17 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 3 3 2 8 13 7 2 4 22
18 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 3 2 2 7 8 2 1 4 11
19 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
20 คำปลาฝาโนนชัย 2 4 2 8 19 3 1 3 23
21 หนองพอกวิทยายน 2 4 1 7 12 1 2 1 15
22 อนุบาลจันทรัตน์ 2 2 0 4 8 0 1 0 9
23 สะอาดประชาสรรพ์ 2 2 0 4 4 2 1 7 7
24 นามลวิทยาคาร 2 1 5 8 10 5 0 5 15
25 ถ้ำปลาวิทยายน 2 1 0 3 8 1 4 4 13
26 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 2 0 3 5 5 2 1 1 8
27 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 2 0 2 4 9 3 3 0 15
28 นาจำปา 2 0 1 3 8 0 0 0 8
29 ท่านาจานวิทยา 2 0 1 3 7 1 0 2 8
30 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 2 0 1 3 6 1 0 1 7
31 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 2 0 0 2 4 2 1 1 7
32 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 2 0 0 2 3 4 0 0 7
33 บ้านโนนโพธิ์ศรี 2 0 0 2 3 0 0 0 3
34 หัวคูประชาอุทิศ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
35 โคกกลางวิทยา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
36 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
37 โป่งเชือกศึกษาสถาน 2 0 0 2 2 0 0 1 2
38 ห้วยตูมวิทยาคาร 1 3 3 7 21 3 1 7 25
39 บุญมีวิทยา 1 2 3 6 7 1 1 0 9
40 นาโกวิทยา 1 2 2 5 9 2 0 0 11
41 ปลาเค้าวิทยาคาร 1 2 2 5 8 3 2 2 13
42 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 1 2 1 4 4 1 1 0 6
43 บ้านโหมนสงเคราะห์ 1 1 2 4 5 0 0 2 5
44 กุดครองวิทยาคาร 1 1 1 3 8 0 1 2 9
45 หนองกุงวิทยาคม 1 1 1 3 6 6 3 2 15
46 บ้านม่วงวิทยาคม 1 1 1 3 6 1 0 2 7
47 บ้านต้อนวิทยาคาร 1 1 1 3 5 6 6 1 17
48 โคกเมยประชาพัฒนา 1 1 1 3 5 0 1 1 6
49 บ้านลาดวิทยาเสริม 1 1 1 3 4 6 2 2 12
50 ดงน้อยสงเคราะห์ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
51 บ้านกุดแห่ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
52 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 1 0 1 2 8 3 1 1 12
53 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 1 0 1 2 4 1 1 0 6
54 คำไผ่สงเคราะห์ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
55 บึงวิชัยสงเคราะห์ 1 0 0 1 7 2 2 2 11
56 หนองแวงเหนือ 1 0 0 1 3 1 1 5 5
57 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
58 บ้านแวงประชารัฐบำรุง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
59 สะอาดไชยศรี 1 0 0 1 2 1 1 1 4
60 ชุมชนแก้งคำวิทยา 1 0 0 1 1 3 0 0 4
61 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
62 สะอาดโนนงามวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
63 หนองตุวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 0 3 0 3 8 1 0 0 9
65 บ้านหนองกุงน้อย 0 2 5 7 15 3 3 4 21
66 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
67 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 0 1 2 3 6 1 0 1 7
68 บ้านนาวิทยาคม 0 1 1 2 8 4 3 2 15
69 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 0 1 1 2 6 8 0 2 14
70 บ้านหนาดสงเคราะห์ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
71 หามแหโพนทองวิทยาคม 0 1 1 2 3 1 0 0 4
72 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 0 1 1 2 3 0 1 1 4
73 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
74 หนองแซงวิทยา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
75 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 4 2 0 1 6
76 แกเปะราษฎร์นิยม 0 1 0 1 4 1 1 0 6
77 คำโพนทองราษฎร์นิยม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
78 อนุบาลปิยวรรณ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
79 โคกล่ามวิทยา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
80 กลางหมื่นสงเคราะห์ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
81 แก่งนาขามสามัคคี 0 1 0 1 1 3 0 0 4
82 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
83 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
84 สิงห์สะอาด 0 1 0 1 1 0 1 0 2
85 บ้านสว่าง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
86 โคกล่ามผดุงวิทย์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
87 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านเหล่าค้อ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 หัวขวาวิทยา 0 0 1 1 4 1 0 0 5
90 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 0 0 1 1 4 0 0 0 4
91 สหัสขันธ์วิทยาคม 0 0 1 1 3 1 0 0 4
92 บ้านหนองช้าง 0 0 1 1 3 0 2 0 5
93 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 0 0 1 1 2 4 0 1 6
94 สองห้องราษฎร์บูรณะ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
95 หนองแคนวิทยา 0 0 1 1 2 1 1 0 4
96 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 0 0 1 1 2 0 1 3 3
97 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 0 0 1 1 2 0 0 1 2
98 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
99 ท่าแสงวิทยายน 0 0 1 1 1 3 0 1 4
100 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
101 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 บึงสว่างวิทยาคม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
103 หนองหัวช้าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 สำเริงวิทยา 0 0 1 1 0 2 0 0 2
105 บ้านหนองกุงกลาง 0 0 1 1 0 1 1 1 2
106 คำแคนราษฎร์วิทยา 0 0 1 1 0 1 0 0 1
107 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 4 3 0 0 7
108 กุดลิงวิทยาคม 0 0 0 0 4 1 0 2 5
109 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 0 0 0 0 3 3 0 2 6
110 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 3 2 1 3 6
111 ชุมชนนามะเขือวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
112 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 0 0 0 0 2 2 0 1 4
113 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
114 หนองทุ่มสงเคราะห์ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
115 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
116 บ้านคำเม็ก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
117 สามัคคีสำราญวิทย์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
118 บึงไฮโนนสวางวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
119 บ้านคำเชียงวัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
120 หนองแวงประชานุกูล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
121 คำโพนคำม่วงวิทยา 0 0 0 0 1 3 1 0 5
122 เหล่าหลวงวิทยาคาร 0 0 0 0 1 3 0 2 4
123 สายป่าแดง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
124 บ้านโคกใส 0 0 0 0 1 2 0 0 3
125 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
126 บ้านแกวิทยายน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
127 แก้งนางราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
128 ภูปอวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
129 หนองแวงแสน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 โพนสวางพิทยาคม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 นิคมลำปาววิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
132 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
133 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 คอนเรียบอนุกูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 ท่าไคร้สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 สะอาดสมศรีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 เสมาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 3 2
142 หนองบัวราษฎร์นิยม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
143 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
144 โคกก่องวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
145 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
146 ดงเมืองวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 1 1
147 หนองโพนวิทยายน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
148 เชียงเครือวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
149 ค้อจารย์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านท่างาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านม่วงวิทยายน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 สงยางสงเปลือยวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 โคกนางามสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
155 นาคูณวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 บ้านห้วยแสง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
158 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159 ชาญยุทธวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 165 153 127 445 760 246 109 152 1,115