สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 15 11 4 30 41 8 6 1 55
2 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 10 10 8 28 32 5 3 2 40
3 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 10 8 6 24 31 6 4 2 41
4 กุดครองวิทยาคาร 9 3 1 13 19 0 1 3 20
5 อนุบาลกาฬสินธุ์ 8 6 9 23 36 7 1 1 44
6 โนนเมืองวิทยาคาร 8 6 3 17 23 4 2 6 29
7 บ้านหนองกุงใหญ่ 6 8 4 18 26 6 1 1 33
8 บ้านห้วยยาง 6 7 1 14 15 6 1 7 22
9 สามชัยอุดมวิทย์ 6 3 3 12 23 2 2 2 27
10 คำคาราษฎร์บำรุง 6 3 2 11 11 3 1 0 15
11 วัดเวฬุวัน 5 4 3 12 15 6 1 0 22
12 ดงน้อยวิทยา 4 2 1 7 10 2 1 1 13
13 นามลวิทยาคาร 4 1 7 12 16 5 0 7 21
14 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 4 1 2 7 13 3 3 0 19
15 บ้านลาดวิทยาเสริม 4 1 2 7 8 8 3 2 19
16 บึงวิชัยสงเคราะห์ 4 0 2 6 12 4 2 2 18
17 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 3 5 2 10 19 5 2 7 26
18 ชุมชนนาจารย์วิทยา 3 5 2 10 17 6 4 4 27
19 อนุบาลทุ่งมน 3 5 2 10 12 1 0 0 13
20 ดงพยุงสงเคราะห์ 3 4 3 10 14 2 5 2 21
21 ด่านใต้วิทยา 3 4 2 9 16 6 3 6 25
22 ห้วยตูมวิทยาคาร 3 3 3 9 23 3 1 9 27
23 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 3 3 2 8 13 7 2 4 22
24 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 3 2 2 7 8 4 1 4 13
25 บ้านม่วงวิทยาคม 3 1 2 6 9 1 0 3 10
26 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 3 1 1 5 9 2 0 0 11
27 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
28 คำปลาฝาโนนชัย 2 5 2 9 20 3 1 3 24
29 หนองพอกวิทยายน 2 5 1 8 13 1 2 2 16
30 สะอาดประชาสรรพ์ 2 3 1 6 7 2 1 7 10
31 ถ้ำปลาวิทยายน 2 2 0 4 10 1 4 7 15
32 อนุบาลจันทรัตน์ 2 2 0 4 8 0 1 0 9
33 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 2 2 0 4 4 1 1 1 6
34 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 2 1 0 3 5 4 0 0 9
35 โคกกลางวิทยา 2 1 0 3 5 0 0 0 5
36 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 2 0 3 5 5 2 1 1 8
37 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 2 0 2 4 10 3 1 1 14
38 นาจำปา 2 0 1 3 8 0 0 0 8
39 ท่านาจานวิทยา 2 0 1 3 7 2 0 2 9
40 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 2 0 1 3 6 1 0 1 7
41 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 2 0 0 2 4 2 1 1 7
42 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 2 0 0 2 4 0 0 0 4
43 บ้านโนนโพธิ์ศรี 2 0 0 2 3 0 0 0 3
44 หัวคูประชาอุทิศ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
45 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
46 ชุมชนแก้งคำวิทยา 2 0 0 2 2 3 0 0 5
47 โป่งเชือกศึกษาสถาน 2 0 0 2 2 0 0 1 2
48 บุญมีวิทยา 1 3 3 7 8 1 1 0 10
49 ปลาเค้าวิทยาคาร 1 2 2 5 9 3 2 2 14
50 นาโกวิทยา 1 2 2 5 9 2 0 0 11
51 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 1 2 2 5 4 2 1 1 7
52 หนองกุงวิทยาคม 1 2 1 4 7 6 3 2 16
53 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1 1 2 4 7 1 0 2 8
54 บ้านโหมนสงเคราะห์ 1 1 2 4 6 0 0 2 6
55 บ้านต้อนวิทยาคาร 1 1 1 3 5 6 6 1 17
56 โคกเมยประชาพัฒนา 1 1 1 3 5 0 1 1 6
57 สองห้องราษฎร์บูรณะ 1 1 1 3 4 2 1 0 7
58 ดงน้อยสงเคราะห์ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
59 บ้านกุดแห่ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
60 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 1 0 1 2 4 1 1 0 6
61 คำไผ่สงเคราะห์ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
62 เชียงเครือวิทยาคม 1 0 1 2 2 1 0 1 3
63 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 1 0 0 1 4 1 1 0 6
64 บึงไฮโนนสวางวิทยา 1 0 0 1 4 0 0 3 4
65 หนองแวงเหนือ 1 0 0 1 3 1 1 5 5
66 บ้านแวงประชารัฐบำรุง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
67 สะอาดไชยศรี 1 0 0 1 2 1 1 1 4
68 แก้งนางราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 2 1 1 1 4
69 โพนสวางพิทยาคม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
70 เสมาสามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
71 นาคูณวิทยา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
72 สะอาดโนนงามวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
73 หนองตุวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านหนองกุงน้อย 0 3 6 9 19 3 3 4 25
75 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 0 3 2 5 12 3 0 0 15
76 สิงห์สะอาด 0 3 0 3 3 0 1 0 4
77 บ้านหนาดสงเคราะห์ 0 2 1 3 5 1 0 0 6
78 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
79 บ้านนาวิทยาคม 0 1 2 3 9 4 3 2 16
80 แกเปะราษฎร์นิยม 0 1 2 3 6 1 1 0 8
81 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 0 1 1 2 8 9 0 2 17
82 หัวขวาวิทยา 0 1 1 2 5 1 0 0 6
83 หามแหโพนทองวิทยาคม 0 1 1 2 4 1 0 0 5
84 บ้านท่างาม 0 1 1 2 3 1 0 1 4
85 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 0 1 1 2 3 0 1 1 4
86 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
87 หนองแซงวิทยา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
88 ชุมชนนามะเขือวิทยา 0 1 0 1 5 1 0 0 6
89 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 4 2 0 1 6
90 โคกล่ามวิทยา 0 1 0 1 4 0 0 0 4
91 เหล่าหลวงวิทยาคาร 0 1 0 1 3 3 0 2 6
92 คำโพนทองราษฎร์นิยม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
93 อนุบาลปิยวรรณ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
94 กลางหมื่นสงเคราะห์ 0 1 0 1 2 2 0 1 4
95 บ้านม่วงวิทยายน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
96 หนองแวงแสน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
97 หนองบัวราษฎร์นิยม 0 1 0 1 1 3 0 2 4
98 แก่งนาขามสามัคคี 0 1 0 1 1 3 0 0 4
99 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
100 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
101 บ้านสว่าง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
102 โคกล่ามผดุงวิทย์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
103 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านเหล่าค้อ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 0 0 2 2 4 5 0 1 9
106 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 0 0 1 1 4 0 0 0 4
107 สหัสขันธ์วิทยาคม 0 0 1 1 3 1 0 0 4
108 บ้านหนองช้าง 0 0 1 1 3 0 2 0 5
109 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 0 0 1 1 3 0 1 3 4
110 ท่าแสงวิทยายน 0 0 1 1 2 4 0 2 6
111 หนองแคนวิทยา 0 0 1 1 2 1 1 0 4
112 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 0 0 1 1 2 0 0 1 2
113 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
114 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
115 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
116 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
117 บึงสว่างวิทยาคม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 หนองหัวช้าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 สำเริงวิทยา 0 0 1 1 0 2 0 0 2
120 บ้านหนองกุงกลาง 0 0 1 1 0 1 1 1 2
121 คำแคนราษฎร์วิทยา 0 0 1 1 0 1 0 0 1
122 กุดลิงวิทยาคม 0 0 0 0 7 2 0 3 9
123 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 5 4 0 0 9
124 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 0 0 0 0 4 4 0 2 8
125 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 3 2 1 3 6
126 คอนเรียบอนุกูล 0 0 0 0 3 2 0 0 5
127 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 0 0 0 0 2 2 0 1 4
128 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
129 หนองทุ่มสงเคราะห์ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
130 ภูปอวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
131 บ้านคำเม็ก 0 0 0 0 2 1 0 1 3
132 สามัคคีสำราญวิทย์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
133 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 2 0 0 2 2
134 บ้านคำเชียงวัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 หนองแวงประชานุกูล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 คำโพนคำม่วงวิทยา 0 0 0 0 1 3 1 0 5
137 สายป่าแดง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
138 บ้านโคกใส 0 0 0 0 1 2 0 0 3
139 บ้านแกวิทยายน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
140 นิคมลำปาววิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
141 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
142 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 ท่าไคร้สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 สะอาดสมศรีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 3 2
148 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
149 โคกก่องวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
150 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
151 ดงเมืองวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 1 1
152 หนองโพนวิทยายน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
153 ค้อจารย์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 สงยางสงเปลือยวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 หลักเมืองกมลาไสย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 โคกนางามสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
158 บ้านห้วยแสง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160 ชาญยุทธวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 208 185 150 543 908 270 111 178 1,289