สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 40 6 5 1 51
2 อนุบาลกาฬสินธุ์ 35 7 1 1 43
3 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 32 5 3 2 40
4 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 30 6 4 2 40
5 บ้านหนองกุงใหญ่ 26 6 1 1 33
6 ห้วยตูมวิทยาคาร 21 3 1 7 25
7 โนนเมืองวิทยาคาร 20 4 2 5 26
8 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 19 5 2 6 26
9 คำปลาฝาโนนชัย 19 3 1 3 23
10 ด่านใต้วิทยา 16 6 3 6 25
11 สามชัยอุดมวิทย์ 16 2 2 2 20
12 วัดเวฬุวัน 15 6 1 0 22
13 บ้านหนองกุงน้อย 15 3 3 4 21
14 ดงพยุงสงเคราะห์ 14 2 5 2 21
15 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 13 7 2 4 22
16 ชุมชนนาจารย์วิทยา 13 6 4 4 23
17 บ้านห้วยยาง 13 5 1 7 19
18 หนองพอกวิทยายน 12 1 2 1 15
19 อนุบาลทุ่งมน 12 1 0 0 13
20 นามลวิทยาคาร 10 5 0 5 15
21 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 9 3 3 0 15
22 ดงน้อยวิทยา 9 2 1 1 12
23 นาโกวิทยา 9 2 0 0 11
24 บ้านนาวิทยาคม 8 4 3 2 15
25 ปลาเค้าวิทยาคาร 8 3 2 2 13
26 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 8 3 1 1 12
27 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 8 2 1 4 11
28 ถ้ำปลาวิทยายน 8 1 4 4 13
29 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 8 1 0 0 9
30 กุดครองวิทยาคาร 8 0 1 2 9
31 อนุบาลจันทรัตน์ 8 0 1 0 9
32 นาจำปา 8 0 0 0 8
33 คำคาราษฎร์บำรุง 7 3 1 0 11
34 บึงวิชัยสงเคราะห์ 7 2 2 2 11
35 บุญมีวิทยา 7 1 1 0 9
36 ท่านาจานวิทยา 7 1 0 2 8
37 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 6 8 0 2 14
38 หนองกุงวิทยาคม 6 6 3 2 15
39 บ้านม่วงวิทยาคม 6 1 0 2 7
40 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 6 1 0 1 7
41 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 6 1 0 1 7
42 บ้านต้อนวิทยาคาร 5 6 6 1 17
43 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 5 2 1 1 8
44 โคกเมยประชาพัฒนา 5 0 1 1 6
45 บ้านโหมนสงเคราะห์ 5 0 0 2 5
46 บ้านลาดวิทยาเสริม 4 6 2 2 12
47 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 4 3 0 0 7
48 สะอาดประชาสรรพ์ 4 2 1 7 7
49 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 4 2 1 1 7
50 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 4 2 0 1 6
51 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 4 1 1 0 6
52 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 4 1 1 0 6
53 แกเปะราษฎร์นิยม 4 1 1 0 6
54 กุดลิงวิทยาคม 4 1 0 2 5
55 หัวขวาวิทยา 4 1 0 0 5
56 ดงน้อยสงเคราะห์ 4 0 0 0 4
57 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 4 0 0 0 4
58 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 3 4 0 0 7
59 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 3 3 0 2 6
60 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 3 2 1 3 6
61 หนองแวงเหนือ 3 1 1 5 5
62 บ้านหนาดสงเคราะห์ 3 1 0 0 4
63 หามแหโพนทองวิทยาคม 3 1 0 0 4
64 สหัสขันธ์วิทยาคม 3 1 0 0 4
65 ชุมชนนามะเขือวิทยา 3 1 0 0 4
66 บ้านหนองช้าง 3 0 2 0 5
67 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 3 0 1 1 4
68 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 3 0 0 0 3
69 บ้านโนนโพธิ์ศรี 3 0 0 0 3
70 หัวคูประชาอุทิศ 3 0 0 0 3
71 โคกกลางวิทยา 3 0 0 0 3
72 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 3 0 0 0 3
73 คำไผ่สงเคราะห์ 3 0 0 0 3
74 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 3 0 0 0 3
75 บ้านแวงประชารัฐบำรุง 3 0 0 0 3
76 คำโพนทองราษฎร์นิยม 3 0 0 0 3
77 อนุบาลปิยวรรณ 3 0 0 0 3
78 โคกล่ามวิทยา 3 0 0 0 3
79 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 2 4 0 1 6
80 สองห้องราษฎร์บูรณะ 2 2 1 0 5
81 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 2 2 0 1 4
82 กลางหมื่นสงเคราะห์ 2 2 0 0 4
83 บ้านโคกกว้าง 2 2 0 0 4
84 หนองทุ่มสงเคราะห์ 2 1 2 1 5
85 สะอาดไชยศรี 2 1 1 1 4
86 หนองแคนวิทยา 2 1 1 0 4
87 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 2 1 1 0 4
88 บ้านกุดแห่ 2 1 0 0 3
89 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 2 1 0 0 3
90 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 2 1 0 0 3
91 บ้านคำเม็ก 2 1 0 0 3
92 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 2 0 1 3 3
93 สามัคคีสำราญวิทย์ 2 0 1 0 3
94 โป่งเชือกศึกษาสถาน 2 0 0 1 2
95 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 2 0 0 1 2
96 หนองแซงวิทยา 2 0 0 0 2
97 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 2 0 0 0 2
98 บึงไฮโนนสวางวิทยา 2 0 0 0 2
99 บ้านคำเชียงวัน 2 0 0 0 2
100 หนองแวงประชานุกูล 2 0 0 0 2
101 คำโพนคำม่วงวิทยา 1 3 1 0 5
102 เหล่าหลวงวิทยาคาร 1 3 0 2 4
103 ท่าแสงวิทยายน 1 3 0 1 4
104 ชุมชนแก้งคำวิทยา 1 3 0 0 4
105 แก่งนาขามสามัคคี 1 3 0 0 4
106 สายป่าแดง 1 2 0 1 3
107 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 1 2 0 0 3
108 บ้านโคกใส 1 2 0 0 3
109 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1 2 0 0 3
110 บ้านแกวิทยายน 1 1 1 1 3
111 แก้งนางราษฎร์บำรุง 1 1 1 1 3
112 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 1 1 1 0 3
113 ภูปอวิทยา 1 1 1 0 3
114 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา 1 1 0 1 2
115 หนองแวงแสน 1 1 0 0 2
116 โพนสวางพิทยาคม 1 1 0 0 2
117 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 1 0 1 0 2
118 สิงห์สะอาด 1 0 1 0 2
119 นิคมลำปาววิทยา 1 0 1 0 2
120 สะอาดโนนงามวิทยา 1 0 0 1 1
121 บ้านสว่าง 1 0 0 1 1
122 โคกล่ามผดุงวิทย์ 1 0 0 1 1
123 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 1 0 0 1 1
124 หนองตุวิทยา 1 0 0 0 1
125 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 1 0 0 0 1
126 บ้านเหล่าค้อ 1 0 0 0 1
127 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 0 0 1
128 บึงสว่างวิทยาคม 1 0 0 0 1
129 หนองหัวช้าง 1 0 0 0 1
130 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
131 คอนเรียบอนุกูล 1 0 0 0 1
132 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 1 0 0 0 1
133 ท่าไคร้สามัคคี 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองม่วง 1 0 0 0 1
135 สะอาดสมศรีวิทยา 1 0 0 0 1
136 เสมาสามัคคี 1 0 0 0 1
137 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 1 0 0 0 1
138 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 0 2 0 3 2
139 หนองบัวราษฎร์นิยม 0 2 0 1 2
140 สำเริงวิทยา 0 2 0 0 2
141 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 0 2 0 0 2
142 บ้านหนองกุงกลาง 0 1 1 1 2
143 โคกก่องวิทยา 0 1 1 1 2
144 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 0 1 1 0 2
145 ดงเมืองวิทยาคาร 0 1 0 1 1
146 หนองโพนวิทยายน 0 1 0 1 1
147 เชียงเครือวิทยาคม 0 1 0 1 1
148 คำแคนราษฎร์วิทยา 0 1 0 0 1
149 ค้อจารย์วิทยา 0 1 0 0 1
150 บ้านท่างาม 0 1 0 0 1
151 บ้านม่วงวิทยายน 0 1 0 0 1
152 สงยางสงเปลือยวิทยาคม 0 1 0 0 1
153 โคกนางามสามัคคี 0 1 0 0 1
154 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 0 0 2 0 2
155 นาคูณวิทยา 0 0 1 0 1
156 บ้านห้วยแสง 0 0 0 1 0
157 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 0 0 0 1 0
158 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 0 0 0 1 0
159 ชาญยุทธวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 760 246 109 152 1,267