รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 1. เด็กหญิงปนัดดา   ขุนพวง
 
1. นางนริศา   อรรคพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญหล้า
 
1. นางหทัยรัตน์  ศศิวรกานต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ทิพรักษ์
 
1. นางดุจฤดี   ทะมานันท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมน้อย
 
1. นางอรอุมา   ธารากุลทิพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็ง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ไทยศิลา
 
1. นางวราพร  ศิริสมพงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายศราวุธ  ไชยบุญคุณ
 
1. นายศิริพงค์  สมอุ่มจารย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กหญิงศุภวิภา  อันชำนาญ
 
1. นางราตรี  สร้อยสวัสดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกห้างศึกษา 1. เด็กหญิงชฎารัตน์   เสาวรัตนพงษ์
 
1. นางสุภาพร   แซงโคตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 1. เด็กหญิงอินฑิรา   ศรีภูทอง
 
1. นางรัชดา  ทองทัพไทย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาด 1. เด็กหญิงปรียาพร  บุญหล้า
 
1. นางแพรวพรรณ  ลิละคร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงแหวน  สาจันทร์
 
1. นางวนิศรา  สุทธมาตย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด 1. เด็กหญิงนราวิชญ์  การอรุณ
2. เด็กหญิงศิญาณี  บุญอาจ
3. เด็กหญิงสุณิษา  รัตนมาตย์
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ต้นตะภา
2. นางสาวณัฐญภรณ์  กงเพชร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1. เด็กชายทัศนพงษ์  เหลาอาจ
2. เด็กหญิงธีรนาฎ  ภูมิเวียงศรี
3. เด็กหญิงอิศริญาภร  งิ้วทอง
 
1. นายอนนท์  อินทะราช
2. นางนันทนาภรณ์  อินทะราช
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนิตา   สายแก้ว
2. นายศุภชัย   บัวบาลบุตร
3. เด็กหญิงสุนิสา   รักหมัด
 
1. นางดุจฤดี   ทะมานันท์
2. นางสมหมาย  พลศิลป์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 1. เด็กหญิงต้นข้าว  จารัตน์
2. เด็กหญิงวลัยรัตน์  สมบัติหล้า
 
1. นางสาวยุพิน  ชินพลทราย
2. นางจีรภา  แฝงเพชร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศาลา 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงอรวี  พลเสนีย์
 
1. นางจุลจิฬา  พิชัย
2. นางวรางคณา  ศิริโทน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 1. เด็กหญิงวรดา  สุโพธิ์ศรี
 
1. นางประไพ  ประเสริฐ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กชายปณิวัฒน์  อุปถัมภ์
 
1. นายวรพงษ์  ศรีอ่อน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุข 1. เด็กชายภานุวัตน์  พรหมโชติ
 
1. นางกนิษฐา  โพนเพ็ก
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เครือสุคนธ์
2. เด็กชายณภัทร  ธาตุบุรมย์
3. เด็กหญิงโสภิดา  คำภูเวียง
 
1. นางเสาวลักษณ์  วรครบุรี
2. นางนริชยา  ศึกษา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงกนกพร  แป้นนางรอง
2. นางสาวพัชรินทร์  เรือนมูล
3. เด็กหญิงอภิสรา  นาสุริ
 
1. นางทองสุข  ขวัญพรม
2. นายบุญร่วม  โชติศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กหญิงจิตโสภิณ  โคตรภูเวียง
2. เด็กชายนิติปกรณ์  หงษ์คำ
3. เด็กหญิงพณุอร  ฉลองบุญทวี
 
1. นายวัสนัย  ล้นเหลือ
2. นางสาวนภารัตน์  ศรีทน
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 96.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณีรนุช   เทาป้อง
2. เด็กหญิงวรรณิดา   ลาป่าน
3. เด็กหญิงอริศรา  วิเชียร
 
1. นางสาวฉัตรกนก  ศรีธรรม
2. นางรุ่งลาวัลย์  ศรีเดช
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงจิณณพัต  โมรีย์
2. เด็กชายธนาธิป  ปาเขียว
 
1. นางธีรภัทร์  ประวันจะ
2. นายสุรพล  คล่องแคล่ว
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กชายธีรภัทร  มณีแผลง
2. เด็กชายศุภกร  ชูสุข
 
1. นายพิพัฒน์  สอนพัลละ
2. นางประชุมพร  สุระพินิจ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายกรทักษ์  ทวยภา
 
1. นางวาสนา  อรัญมาลา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงนฤมล  มงคลศรี
 
1. นายทรงศักดิ์  ต้นเกษ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยภัทร    โถชารี
2. เด็กชายนิธิพงศ์   แนววิลัย
3. เด็กหญิงพิชญาภา   แก้วสมจันทร์
 
1. นางปิติภรณ์   ตุลาพิทักษ์
2. นางพิมพ์สุภา  เจียงภูเขียว
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 1. เด็กชายทิชานนท์  ชัยจันทา
2. เด็กชายธีรชาติ  โทนหงษ์สา
3. เด็กหญิงพรวิไล  ไสกลาง
 
1. นางอภิญญา  ซื่อตระกูลพานิชย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เสนานนท์
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  แก้วมณี
3. เด็กหญิงสุชาดา  วงศ์ษา
 
1. นางลัชยา  ทัศนิยม
2. นางสาวชัญญานุช  ไร่สิงห์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกห้างศึกษา 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ปัญญาพิมพ์
2. เด็กหญิงรัตนาพร  จันดีบ้าง
3. เด็กหญิงเอ็มออน  วิชัยเนตร
 
1. นายณัฐสิทธิ์  แฝงทรัพย์
2. นางสุภาพร  แซงโคตร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาขาม 1. เด็กหญิงนิธินาถ  แพงไทย
2. เด็กหญิงปวรรัตน์   วิชาราช
3. เด็กหญิงวารี  เลิกนอก
 
1. นางรัชต์รวีย์   คำโสภา
2. นางกิติยวดี   คำชมภู
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกห้างศึกษา 1. เด็กหญิงคีตภัทร  สีดาเขียว
2. เด็กชายชัยประสิทธิ์  พงษาศิริพันธ์
3. เด็กชายเดชฤทธิ์  วันจงคำ
 
1. นางสุภาพร  แซงโคตร
2. นายณัฐสิทธิ์  แฝงทรัพย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กหญิงปาณิกา  พิชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  นาคน้อย
3. เด็กหญิงวิรดา  ธรรมะ
 
1. นายอัษฎาวุธ  คามนา
2. นางสาวปรัชญา  บัวจันลา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวน 1. นางสาววาสนา  เมยมงคล
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เหล่าประเสริฐ
3. นางสาวอรปวีณา  หรพูน
 
1. นางสาวสุวรรณี   สมมาสี
2. นายสุภาพ  สารรัตน์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายศิรากร  คำเครือ
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วิเศษสวัสดิ์
 
1. นางดรุณี  ศรีบุรินทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกห้างศึกษา 1. เด็กชายกิติพงษ์   บางแสง
2. เด็กชายภัทรพล   มะแสงสม
 
1. นายปราบปราม  เหล่าชัย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าน 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  รอดเงิน
2. เด็กชายนฤนาถ  เกษกุลทด
 
1. นายชาติชาย   บุญรอด
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 1. เด็กชายวรฤทธิ์  ยุบลพาศ
2. เด็กหญิงอธิชา  ศิริวงษ์
 
1. นายนพรัตน์  มั่นคง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 1. เด็กชายพิพัฒน์   บัวใหญ่
2. เด็กชายสุรเดช   เพชรวิแสง
 
1. นางจันทร์ฉาย  พินิจลึก
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด 1. เด็กชายอิทธิพล  จันดาเบ้า
2. เด็กชายโมไนย  โพธิ์คำ
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  ทับทิมหิน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 1. นายกนกพล  เมืองงาม
2. เด็กชายราชันย์  มูลสาร
 
1. นายนพรัตน์  มั่นคง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สีสม
2. เด็กหญิงจิดาภา  ทัพซ้าย
3. เด็กชายธัญญเทพ   หลวงบุรี
4. เด็กหญิงพาณิณี  พันธ์ผาง
5. เด็กหญิงวารี  วรวงษ์
 
1. นางนิตยา  สุดตาจันทร์
2. นางสาวรัชนีกร  บุญดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุรีพร กอมณี  กอมณี
2. เด็กหญิงนนทิชา อุตมูล   อุตมูล
3. เด็กหญิงปณิตตา แสนเศษ  แสนเศษ
4. เด็กหญิงศิริมน สุนทอง  สุนทอง
 
1. นางสุปรียา ละครขว  ละครขว
2. นางถวัลย์วงษ์ แก้วมาตย์   แก้วมาตย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 1. เด็กหญิงธนิษฐา  หมื่นอ่อน
2. เด็กหญิงธันยพร  ปิ่นประดับ
3. เด็กหญิงสุจิรา  ดีสัมพันธ์
4. เด็กหญิงสุพัตรา  จารเครือ
5. เด็กหญิงอรีรัตน์  เจริญมี
 
1. นางสาวเตือนจิต  ขันตี
2. นางอมรรัตน์  ทองมูล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  บาลโพธิ์
2. เด็กหญิงนฤทัย  แดงสะอาด
3. เด็กหญิงรัญชิดา  ชัยมี
4. เด็กหญิงรุจจิรา  เรียงไธสง
5. เด็กหญิงเสาวภา  วิรุฬดก
 
1. นางสาวมะลิ  บุตรจันทร์
2. นางสาวปรัชญา  บัวจันลา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว   บรมฤทธิ์
2. เด็กหญิงดารารัตน์  บุตรโคตร
3. เด็กหญิงปนัดดา   จันทโชติ
4. เด็กหญิงภาสินี  คำขวา
5. เด็กหญิงเบญจา   หาวิชา
 
1. นางสีอำพร   วรวัตร
2. นางบุษบา  สวัสดิรักษ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายนวัช  ดวงชัยสา
2. เด็กชายภาคภูมิ  สีชมชื้น
3. เด็กชายภูมินทร์  เจริญทรัพย์
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ธรรมสัตย์
5. เด็กชายอุดมศักดิ์  แนวทอง
 
1. นางสาวพัชยา  กงชัยภูมิ
2. นายประภาพ  แพ่งศรีสาร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ตระกูลศรี
2. เด็กหญิงวรัญญา  ลมคำภา
3. เด็กชายสารสิน  ตีตะปัน
4. เด็กชายเมธังกร  นิลธรรมรัตน์
5. เด็กหญิงแพรทอง  เทพทอง
 
1. นายไตรนาถ  โพธิรุกข์
2. นายพรมนิตย์  แก้วดวงตา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 1. นายนภดล   กัญยา
2. เด็กชายนวพล   สอนผิว
3. เด็กหญิงลำไย   ใจมัง
4. เด็กหญิงสิริวรรณ   จันสีทา
5. เด็กหญิงอรวรรณ   เอ้ตุโพธิ์
 
1. นายนันทวัฒน์   วงษ์เวียง
2. นางสาววขนิษฐา  ชาธรรมา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. นางสาวกาญจนาพร  อุ่นแสง
2. เด็กชายจิรัฏฐ์  เพชรอาวุธ
3. เด็กชายฉัตรชัย  อารีเอื้อ
4. นางสาวชลธิชา  ฤทธิรงค์
5. นายณัฐพงษ์  ทองเสาร์
6. เด็กหญิงดวงกมล  ยศม้าว
7. นายธนาวุฒิ  เขียวระยับ
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองภูบาล
9. เด็กชายปริญญา  ประวันเนา
10. เด็กหญิงพัทธิกา  คันทะไชย์
11. นางสาวพูนทรัพย์  เหล้าเจริญ
12. เด็กหญิงรัตนา  ศรีชมชื่น
13. นายวทัญญู  ศิริเชิดฉันท์
14. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ศักดิวงศ์
15. เด็กชายศรากร  ตระกูลศรี
16. เด็กชายศุภชัย  สุขเสริม
17. เด็กหญิงสรัลชนา  เหลาแหลม
18. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีคำพันธ์
19. เด็กหญิงอัญชุลี  สุริยันต์
20. เด็กชายเจษฎา  บุญกรณ์
 
1. นายศิรยุทธ  ณ พล
2. นางสายสวาท  วิสาขะ
3. นายสายัณ  วิสาขะ
4. นายสุธิพงษ์  เสนาวัง
5. นางสาวอโณทัย  อ่อนนางใย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเปือย 1. เด็กชายกฤษดา  สมศรีสุข
2. เด็กชายญาณาธิป  อุตรา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สุดจอน
4. เด็กชายธีรศักดิ์  คำเหง้า
5. เด็กชายปรัญชัย  จุ้ยน้อย
6. เด็กชายพรวนัช  เกษมี
7. เด็กชายพฤฒินันท์  อุปรี
8. เด็กชายพานุพงศ์  อินทร์นุช
9. เด็กชายพิชิต  สร้อยลา
10. เด็กชายพิณวัฒน์  พงษ์กลาง
11. เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีสงคราม
12. เด็กชายภูริพัฒน์  คำทุย
13. เด็กชายภูวดล  จันทร์หล้า
14. เด็กชายภูวดล  ทองล้น
15. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  ยวนใจ
16. เด็กชายสายชล  หนูพวก
17. เด็กชายอธิวัฒน์  คำนอก
18. เด็กชายอนุวัตร  คำวัน
19. เด็กชายอภิชาติ  ทองดี
20. เด็กชายอำพลรัตน์  ด้วงศักดิ์ศรี
 
1. นางวรารัตน์  กมลคุณากร
2. นายประภาส  สีกา
3. นางพิมพ์บุญ   พรมดา
4. นางสาวพรสวรรค์  ขันเงิน
5. นางน้ำค้าง  ราชมี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกบุ่งแสง 1. เด็กหญิงเสาวิภา   ทวีชัย
 
1. นางสมควร   ปาเขียว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 1. เด็กหญิงสุพรรษา   ปัจชัยสังข์
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์   ปัทถาพงษ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วถาวร
 
1. นางชลิดา  โพพาฤทธิ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ผ่านสำแดง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ชาธรรมมา
 
1. นางกฤษฎี  โถชารี
2. นางวรรณิภา  วรรณประเขา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 1. เด็กหญิงศกลวรรณ  แก่นเพ็ชร
2. เด็กชายศิริชัย  มีเปี่ยม
 
1. นางกฤษฎี  โถชารี
2. นางวรรณิภา  วรรณประเขา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 1. เด็กชายฉัตรเฉลิม  คำเบ้า
2. เด็กหญิงดวงกมล  ดีเลิศ
 
1. นางจันทิรา  ทองวรรณ์
2. นางถนอมขวัญ  นิลทรัตน์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กหญิงจิราภา   คำกอง
2. เด็กหญิงปริณดา   กองอ้น
3. เด็กหญิงปวริศา   จันทร์กระจ่าง
4. เด็กหญิงพรรภษา   ขวัญรักษา
5. เด็กหญิงวริศรา   นรทัด
6. เด็กหญิงศิรินญา   ศิริมาตร
7. เด็กหญิงสลิษา  ทองหนองค้า
8. เด็กหญิงสิริยากร    ชูเวียง
9. เด็กหญิงสิริยุพน    แก้วโพธิ์น้อย
10. เด็กหญิงอลิษา   โสภาทุม
 
1. นางเต็มดวง   กาฬะพันธ์
2. นางวาสนา  ศรีพลเรือน
3. นายทวี  ศรีภา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชรินญา  อุทัยสา
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  บุญประโคม
3. เด็กหญิงนฤมล  ฤาชา
4. เด็กหญิงปนัดดา  วรรณดิษ
5. เด็กหญิงพรกมล  อินอุ่นโชติ
6. เด็กหญิงลลิตา  แสนวัง
7. เด็กหญิงวรนุช  ยุบลชู
8. เด็กหญิงวรัญญา  ทองเขียว
9. เด็กหญิงสุพัสตรา  ทนทาน
10. เด็กหญิงสุภาสินี  ศรีสุภักดิ์
 
1. นายวีรศักดิ์  ยืนยาว
2. นางพัชรินทร์  ศรีพุทธิรัตน์
3. นางปิยธิดา  วิสูนย์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ศรีคำม้วน
2. เด็กหญิงกัลยาณี  เเซงทุพล
3. เด็กหญิงกิตติยา  ศรีคำม้วน
4. เด็กชายกีรวุฒิ  อินทะเสน
5. เด็กหญิงจันจิรา  ฮามพิทักษ์
6. เด็กหญิงชฎาภรณ์  โคตรมี
7. เด็กหญิงดวงทิพย์  ภูมิภูเขียว
8. นายนิพนธ์  คำแพงศรี
9. เด็กหญิงปรียาภรณ๋  พรศิริ
10. เด็กหญิงพรทิพา  ลาบุญตา
11. นางสาวลิตา  สร้อยลา
12. นายสมะพล  มาเมือง
13. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงโอ
14. นายอาทิตย์  นากา
15. เด็กหญิงเกษฎาพร  สายสกุล
 
1. นายสุจริต  เหลือธิ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ปานง่อม
3. นายศุภรัตน์  แสนสุข
4. นางสาวภัทธ์พิชชา  ตังกิจ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำยาง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เจริญศักดิ์
2. เด็กหญิงกรวิภา  เขียวอาสา
3. เด็กหญิงกุลจิรา  จันทร์กุล
4. เด็กหญิงชลธิชา  พันมิตร
5. เด็กหญิงดุษฎี  พิมพ์แหวน
6. เด็กหญิงพลพลูพร  แผ้วจริยาวิทยา
7. เด็กหญิงพัชราพา  มีประจำ
8. เด็กชายพัตรพิมล  นวลศรี
9. เด็กหญิงพิกุล   อัตราพร
10. เด็กหญิงยโสฐริยา  เดชชัยภูมิ
11. เด็กหญิงศศิธร  ศรีสุวรรณ
12. เด็กหญิงศศิภา  เขียวอาสา
13. เด็กหญิงศิริธารทิพย์  ศรีหาวัด
14. เด็กหญิงสวรรค์  พรมดี
15. เด็กหญิงเขมิกา  สีทาดี
 
1. นางจารุวรรณ  ธฤตธนนันท์
2. นางจารุมาศ  เสนานุช
3. นางสาววันเพ็ญ  แสนธรรมมา
4. นางสาวสาคร  วังมุก
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงณิชา  ศรีมงคล
2. เด็กชายวิราพันธุ์  ธาตุบุรมย์
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  พัฒเพ็ง
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา  เฮ้าจำนงค์
2. เด็กหญิงมัณฑริกา  เพียกเพีย
 
1. นายสิทธิ์  ป้องเคน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 1. เด็กหญิงปุณยาวีร์  ปานาราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสหฤทธิ์  วุธนู
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กหญิงปทิตตา  ผิวนางาม
 
1. นางอุไรวรรณ  ภิญโญทรัพย์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1. นางสาวพรรภสา  เสนาเวียง
 
1. นายประสงค์  แสนหล้า
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. เด็กชายบารมี  ทุมโคตร
 
1. นางนิภาพร  พลกลาง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตรตา
 
1. นางอุไรวรรณ  ภิญโญทรัพย์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ขำทอง
 
1. นางจำปรีญา  อุตรา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1. นางสาวทิพวรรณ   บุญโสภิญ
 
1. นายประสงค์  แสนหล้า
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. นางสาวอรอุมา  ศรีทำ
 
1. นายอดิพันธุ์  ยุทธนะพลากูร
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กหญิงฉัตรนรินทร์    สุนทรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสันทนีย์    สายนวนเวช
 
1. นางอุดมลักษณ์   ร้อยดี
2. นางสาวยุพิน   โลขันธ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กหญิงศศิภา   เลี่ยมสูงเนิน
2. เด็กหญิงเมธวี   นามมณี
 
1. นางอุดมลักษณ์    ร้อยดี
2. นางสุภาวดี   โคตะมูล
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. เด็กหญิงทิมทอง  ประดิษฐ์ทอง
2. เด็กหญิงอัญชลี  ทองจันทร์
 
1. นางรัศมี  ชัยคำดี
2. นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผุยคำพิ
 
1. นางรัศมี  ชัยคำดี
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 1. เด็กชายจาตุรงค์  นาใจแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หงษ์บินมา
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  พันผาง
 
1. นางปรางศรี  โพธิ์หล้า
2. นางอารยา  พึ่งภพ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา 1. เด็กชายนันทพัฒน์    จันทร์หอม
2. เด็กชายศิริมงคล   นนทคำจันทร์
3. เด็กหญิงอรอนงค์   เตาะไธสง
 
1. นางสาวถาวร    สามารถ
2. นางวงนาค  ถนอมผล
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 1. นายธีรศักดิ์  ศิริษา
2. เด็กชายรพีวัชร  มาปัสสา
3. นายอภิสิทธิ์  ชาธรรมา
 
1. นายชนาธิป  ศรีสว่าง
2. นายไพฑูรย์  ผุยมูลตรี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 1. เด็กชายจักรพงษ์  บุญเต็ม
 
1. นายกรวิชย์  ฉันสิมา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กชายสิทธิพล  เมืองฮามพันธุ์
 
1. นายประมวล  อาบสุวรรณ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 1. เด็กชายสิทธิกร  จัตุเรศ
 
1. นายกรวิชย์  ฉันสิมา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กชายสิทธิพล  เมืองฮามพันธ์
 
1. นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 1. เด็กชายรชต  บุญจำมา
 
1. นายกรวิชย์  ฉันสิมา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงนิชาดา  บานหาญ
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 1. เด็กชายภูวดล  สมวงษ์
 
1. นายกรวิชย์  ฉันสิมา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงสุกัญญารักษ์  ประสิทธิ์
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงกุลกัญย์ณิศา   วงศ์วรปวีณ์
 
1. นางภัทรานิษฐ์   จันทร์หนองขาม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภัทรา  แสงเดือน
 
1. นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสงแก้ว
 
1. นางปริฉัตร  ชวลี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีลางาม
 
1. นางปริฉัตร  ชวลี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษา 1. เด็กหญิงชลลดา  วิเศษดี
 
1. นายสุรเชษฐ์  เสนาสุ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  คาดสนิท
 
1. นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กหญิงพรณัชชา  ปานน้อย
 
1. นายชัยวัฒน์  ผองผาย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปภัสสร  สุภารมย์
 
1. นางปริฉัตร  ชวลี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กชายพีรนัย  น้ำดอกไม้
 
1. นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีลางาม
 
1. นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธร   หิงขุนทด
 
1. นางนางสุดาพร    ชารีวรรณ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กหญิงอนงค์รัตน์  สลวยสี
 
1. นางอมราวดี  ดีโนนโพธิ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ศรีโคตร
2. เด็กชายก้องงภพ  ธรณิศราติพงศ์
3. เด็กหญิงณัฐพร  ดวงชัยสา
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  ถึกมา
5. เด็กหญิงพัชรา  คำสุข
6. เด็กชายพุทธราช  สีผุย
7. เด็กหญิงรติศา  จันทร์ดี
8. เด็กหญิงวนิดา  สารบรรณ์
9. เด็กหญิงวรรณภา  แคว้านคอนสิม
10. เด็กชายวรวุฒิ  กีล์โอ
11. เด็กหญิงสุดฤทัย  พันธ์ตู้
12. เด็กชายอนุชา  ดาถ่ำ
13. เด็กหญิงอริสรา  ดีบุรี
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มังตา
15. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ยมจันทร์
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
2. นายโสรส  เร่งมานะวงษ์
3. นางอนงค์  สิงห์ทุย
4. นายประภาพ  แพ่งศรีสาร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลณรัตน์  กอแก้ว
2. เด็กชายจักรพันธ์  ทองดีเขียว
3. เด็กชายณัฐพร  ภูมิโสม
4. เด็กชายธนโชติ  คนยง
5. เด็กหญิงธิญาดา  บุสดี
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  วังสะอาด
7. เด็กชายธิตินันท์  ตุ่นเฮ้า
8. เด็กชายธีรวัฒน์  สงวนจิตร์
9. เด็กชายนนทวัฒน์  บุตรดา
10. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีแก้ว
11. เด็กหญิงพรรัมภา  สีทองนาค
12. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เสียงดัง
13. เด็กชายวรากร  บัณฑิตพุทธ
14. เด็กชายศิวกร  ภูมิโสม
15. เด็กชายสรยุทธ  แสนอาจ
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุตรภา
17. เด็กหญิงอรปรียา  เสียงดัง
18. เด็กหญิงอรอนงค์  ภูมิโสม
19. เด็กหญิงอริณญา  แต่งชาติ
20. เด็กหญิงเกวลิน  เทียงอวน
 
1. นายสมพงษ์  จันทริมา
2. นางอุไลวรรณ์  ธีระปถัมภ์
3. นางดอกไม้  โนพันธุ์
4. นางสาวสิริวรรณ  สุวรรณศรี
5. นางสาวณัฏฐธิดา  กมลทิพย์
6. นางสาวกุมาริกา  มากแวง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 1. เด็กชายจตุพงศ์  ขุนวิเศษ
2. เด็กชายจักรพงษ์  วงษ์ลา
3. เด็กชายจิรโชติ  จำปาสิม
4. เด็กหญิงชนิดา  แก้วกุดฉิม
5. เด็กชายชวณัฐ  มั่งคั่ง
6. เด็กชายณัฐดนัย  เสนาลา
7. เด็กหญิงณัริญญา  พรมนนท์
8. เด็กหญิงธิดาอนทร์  มานูญวงศ์
9. เด็กหญิงนันทิกา  โพธิจักร์
10. เด็กชายปริญญา  หน้าบันฑิต
11. เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีคุณ
12. เด็กชายพงศ์ศิริ  ติตะปัน
13. เด็กชายพรรณิดา  โสดาอิ้ง
14. เด็กชายภูมิศักดิ์  พรมไตร
15. เด็กชายมนตรี  ไชยชารี
16. เด็กชายสิทธิพร  แสนแท่น
17. เด็กชายสุเทพ  บ้งจ่า
18. เด็กหญิงอารยา  โสภากุล
19. เด็กหญิงเพ็ญณภา  นามตาแสง
20. เด็กหญิงเสาวณีย์  สาออน
 
1. นายธนชัย  เวียงเทียมขวา
2. นายกิตติพงษ์  ไทยอ่อน
3. นายวิชิตร  จุลวงษ์
4. นางบัวคำ  บุญมี
5. นางสาวศุภนุช  เงาะปก
6. นายสุวิทย์  เบี้ยวโกฎิ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา   พลชำนาญ
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    เสี่ยวภูเขียว
3. เด็กชายพีระพล   แดนกาไสย
4. เด็กชายภูตะวัน   ทีสุ่ม
5. เด็กชายสมพงษ์   สิทธิคำ
6. เด็กชายอัมรินทร์   สายสำเภา
 
1. นายศักดา   พิมพ์บึง
2. นายสนิท   ลันระนา
3. นางสาวไพรินทร์   อินทร์ปาน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ไชยอยู่
 
1. นายจักรินทร์  สุขชัย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1. เด็กชายวิษณุพงษ์   วงษาชัย
 
1. นายประสงค์   แสนหล้า
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแขม 1. เด็กหญิงฐิภาวีร์  จีรพลธนพงษ์
 
1. นางสาวชวนพิศ  พันธ์สิงห์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 1. เด็กหญิงมานิตา   ศรีคำภา
 
1. นายโกมล   เวียงทอง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 1. เด็กชายภูผา  สุวรรณศรี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ดวงตะวงษ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 1. เด็กชายเสถียรพงษ์   อ้วนบท
 
1. นางสาวเอกคตานันท์   บริบาล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาด 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เจริญศรี
 
1. นางนิภา  มาหนู
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 1. เด็กหญิงมานิตา   ศรีคำภา
 
1. นายโกมล   เวียงทอง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กชายคณิศร   บรรยง
 
1. นางนิรมล   คุ้มตะบุตร
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์   วงษ์เบ้า
 
1. นางไพรัตน์   ปิ่นเมือง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบัวชมพู   เยรัมย์
 
1. นางสาววินิตา   เสิกภูเขียว
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นางสาวโพยม  น้อยโนนทอง
 
1. นางนุชจนาถ  สมร
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 1. เด็กชายภูผา  สุวรรณศรี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ดวงตะวงษ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 1. เด็กชายวชิราวุธ  พาเคน
 
1. นางกมลพรรณ  ช่างหล่อ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กหญิงกัญญา  นกทอง
 
1. นางวิจิตรา  ทองผา
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหลาอั๋น
 
1. นายศิริพงศ์  สมอุ่มจารย์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กหญิงกนกกร   นามปรีดา
2. เด็กหญิงกัลยา   มาเวียง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ชาวสพุง
4. เด็กหญิงนภาพร   รองทอง
5. เด็กหญิงประภาพร   พลอาวุธ
6. เด็กหญิงปาริชาติ   ผิวคำ
7. เด็กหญิงศรัญญา   พรมหลวงศรี
8. เด็กหญิงศุภากร   แพงไทย
9. เด็กหญิงสุภัสสรา   เถาหลง
10. เด็กหญิงสุภาพร  เขียวจันทร์แสง
 
1. นางจันทร   กรมเหลี่ยมสาระ
2. นางอาภากร  วงษ์ชาญศรี
3. นายไพรวัลย์  ไชโยแสง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 1. เด็กชายกมลวรรธน์   ศรีนอก
2. เด็กหญิงการะเกด   เห็มทิพย์
3. เด็กชายกิตติพงษ์  หาวิเศษ
4. เด็กชายขันธ์ชัย   เหมือนพงษ์
5. เด็กหญิงชญานี   เทียมเวียง
6. เด็กหญิงชนม์นิภา   กองนึก
7. เด็กชายชลชาติ   ทาเชาว์
8. เด็กชายชานนท์   เหลาศรี
9. เด็กชายธนวัฒน์  สาแพงน้อย
10. เด็กชายธนาเทพ  ผาจันทร์
11. เด็กชายนัทธมน   ขุ่ยจิ้ม
12. เด็กหญิงปาริชาติ   พันสนิท
13. เด็กชายปิยะ   เหมือนพงษ์
14. เด็กหญิงผกามาศ  หนองยาง
15. เด็กหญิงพชรพร  สอนสิทธิ์
16. เด็กชายภูริภัทร์   นรบุตร
17. เด็กหญิงมนัสนันท์   พุทธวงษ์
18. เด็กหญิงลัคนา   ทานกระโทก
19. เด็กหญิงวรรณวิภา   นามภูเขียว
20. เด็กหญิงวลัยลักษ์   แก้วกา
21. เด็กชายวีรวัฒน์   ชมชื่น
22. เด็กหญิงศรีประไพ   สีมันตะ
23. เด็กหญิงศศิประภา   บงแก้ว
24. เด็กหญิงสวิตตา   อุดมพา
25. เด็กชายสันติวัฒน์   คะสุวรรณ
26. เด็กชายสิทธิชัย   แสนแก้ว
27. เด็กหญิงสิริธัญญ์   ศรีนอก
28. เด็กหญิงหรรษา   ทิพย์รักษ์
29. เด็กหญิงอชิรญาณ์   กองโฮม
30. เด็กหญิงอรรถยา  พุฒเคน
31. เด็กหญิงอริสา   แก้วประเสริฐ
32. เด็กหญิงอาทิตยา   ติ่งภูเขียว
33. เด็กชายอิฐธิพล  รัตนะประทุม
34. เด็กชายอิศรานุวัฒน์   เดชครอบ
35. เด็กหญิงเกศรินทร์  ทะเกิงผล
36. เด็กชายเจฏสราวุฒิ   โปยทอง
 
1. นายแวว   ศิลาพิมพ์
2. นางพรธนา   ทิพรักษ์
3. นางสาวฤทัยรัตน์   ทิพรักษ์
4. นายมงคล   ศรีบุตรตา
5. นายสนิด  อ่อนสา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กชายกวิน    โคตรเวียง
2. เด็กชายณัฐพงษ์   ประชา
3. เด็กหญิงธนิตา  เทพนอก
4. เด็กชายนาวิน   โสภาทุม
5. เด็กหญิงปพิชญา  สีกา
6. เด็กหญิงภัสรา  สายใหญ่
7. เด็กชายภาสกร  จันทร์สม
8. เด็กหญิงวรรณวิษา   คำมา
9. เด็กชายวรรธนัย   วิกาหะ
10. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  บุญเสริม
 
1. นางสาวนวรัตน์  พลสาร
2. นางวันวิสาข์   ศรีวิไล
3. นายสุดาทิพย์   สารเหล่าโพธิ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นางสาวปนัดดา  ศรีเหลา
2. นางสาวปิยะธิดา  แจ้งประยูร
3. นายวรชาติ  บุตรศิริ
4. นายวรรณธนา  กลางบุราณ
5. นางสาวศศิพร  ปุริโส
6. นางสาวศุภาพิชญ์  โพธิ์ชัยศรี
7. เด็กชายสิริโชติ  กัลยา
8. นายอภิรักษ์  บุญจันทร์
9. นายอภิเดช  บุญจันทร์
10. นางสาวโพยม  น้อยโนนทอง
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นางไฉยา  แสนยศบุญเรือง
3. นางสาวจริยา  เหลืองนาง
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสูงสำราญ 1. เด็กหญิงกนกพร   ขำอวยชัย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สีขน
3. เด็กหญิงชุตินันท์   โจภูเขียว
4. เด็กหญิงณฎฐ์วรรณ   เวียงเหล็ก
5. เด็กหญิงภัสราภรณ์   มานาดี
6. เด็กหญิงสลิลทิพย์    คำเส็ง
7. เด็กหญิงอนิตญา    ปรุงกำมา
8. เด็กหญิงแพรวา   เกษตรภิบาล
 
1. นางปิยะดา   บุญรอด
2. นายวิเชียร   แพงไทย
3. นางระเบียบ   ผลสนอง
4. นางประยงค์   ทิพย์พรมมา
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กหญิงกาญจน์กนก   พิกุลศรี
2. เด็กหญิงชนิดาภา   เข็มทอง
3. เด็กหญิงชมพูนุท   แก้วคำภา
4. เด็กหญิงชรันธรณ์   สิงห์หล้า
5. เด็กหญิงบุษกร    โสภารัตน์
6. เด็กหญิงยิหวา   คะรุรัมย์
7. เด็กหญิงรชฏวรรณ   หล้าอภัย
8. เด็กหญิงรภัทภร   ฐากุลธเนศ
 
1. นายพิพัฒพงศ์   บัณฑิต
2. นางสาวเดือนเพ็ญ   นามหล้า
3. นายสวาท  กำเดช
4. นางจริยา  นิตยา
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กหญิงกิตติญา  ทันหาบุรุษ
2. เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์วังทอง
3. เด็กหญิงพรนิภา  โชติเนตร์
4. เด็กหญิงพรรณี  ชัยมุงคุณ
5. เด็กหญิงพิชญา  หมื่นศรี
6. เด็กหญิงสุดา  เมืองอินทร์
7. เด็กหญิงอาริยา  สันทาลุนัย
8. เด็กหญิงเกษแก้ว  สีก่าน
 
1. นางอมราวดี  ดีโนนโพธิ์
2. นางเพชรรัตน์  แก้วประเสริฐกิรติ
3. นางพิสมัย  ขำติ๊บ
4. นางสาวอาภรณ์  แอแดง
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลพร   ทองวิเศษ
2. เด็กหญิงกมลวัทน์   สิงห์ทุย
3. เด็กหญิงชลธร   หิงขุนทด
4. เด็กหญิงชัญญานุช   เหล่าประเสริฐ
5. เด็กหญิงญาฑิตา    คำหนองไผ่
6. เด็กหญิงนิชาภัทร   พลเสนีย์
7. เด็กหญิงนิลรฎา   นาคอก
8. เด็กหญิงพิยะดา    ศิริวงษ์
9. เด็กหญิงลภัสรดา   ลาเพ็ง
10. เด็กหญิงวรรณวิษา   เมืองพนอม
11. เด็กหญิงวิยดา   พินิจลึก
12. เด็กหญิงศศิประภา    ขำชู
13. เด็กหญิงสิรินยา   มูลเพีย
14. เด็กหญิงอริสา   เสพรม
15. เด็กหญิงอิงค์กมล   ท้าวไทยชนะ
16. เด็กหญิงเปมิกา   พลอยเดชาชา
 
1. นางสุดาพร   ชารีวรรณ์
2. นางสุดาพร   ศิริชัยโชค
3. นางไกรสร   ศรีภูวงศ์
4. นางสุภาพ   ชนะบัว
5. นางทิฆัมพร   แสงเดือน
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยา  นิลาพุต
2. เด็กหญิงชลลัดดา  มหามูล
3. เด็กหญิงธนัชชา  ปุระพรม
4. นายปฏิภาร  ชัยดา
5. เด็กหญิงประภัสสร  รบศึก
6. เด็กหญิงปิยนันท์  กองบาง
7. เด็กหญิงปิยะดา  นันบุญมา
8. เด็กชายพีรภัทร  จงเทพ
9. เด็กหญิงมุกธิดา  แนวบุตร
10. เด็กหญิงลัดดา  ทีดี
11. เด็กหญิงศศิกาญ  สายสำโรง
12. เด็กหญิงศิรินภา  อุ่นอบ
13. นายศุภกร  ภูมิโสม
14. นายอนุกูล  ประทุมชาติ
15. เด็กหญิงอภิยะดา  ภิรมย์ไกรภักดิ์
16. เด็กหญิงอารยา  สิงทา
 
1. นายภกรณ์  ขันรักษา
2. นายยุทธศาสน์  ผานาค
3. นางสมภาษ  นมัสศิลา
4. นางบัวสน  บัวกฏ
5. นางอมาวสี  บุตรโพธิ์ศรี
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติกา  โพธิ์ศรีเรือง
2. เด็กชายนรินทร  การะพันธุ์
3. เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วสุโพธิ์
4. เด็กชายสอง  โพธิ์ศรีเรือง
5. เด็กชายสิทธิโชค  ธรรมอินทร์
 
1. นายศรีชมพู  แก้วอาสา
2. นางเพ็ญศรี  ศิริจันทร์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็ง 1. เด็กชายกฤษณ์  บุแก้ว
2. เด็กชายอัครเดช  ชัยปลื้ม
 
1. นางอำพร  หงษ์วิลัย
2. นายโยธิน  หงษ์วิลัย
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   พวงปัญญา
 
1. MissWei   Ying
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 1. เด็กหญิงวันวิสา   คานราบ
 
1. MissZhao  Xinkai
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันดา
 
1. นางสาวชนาธินาถ  โพธิศรี
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 1. เด็กหญิงรัษฎากร  น้อยดี
 
1. MissSun  Yifei
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ไชยเลิศ
 
1. นายสมรรถนะชัย  เรืองตังญาณ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีอุทยาน
2. เด็กชายธีรภัทร  แสนตี
3. เด็กชายปฐพี  แก้วปาน
4. เด็กชายพิชิตพงษ์  เจนไพร
5. เด็กชายภูริทัต  บุตรประโคน
6. เด็กชายอดิเทพ  อ้นจำปา
 
1. นางวิไล  เฉยสวัสดิ์
2. นายทองพูน  พานศรี
3. นายสมบูรณ์  โม้พิมพ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 1. เด็กหญิงกิตติยา  สุริยวงศ์
2. เด็กชายนัฐพล  พลยา
3. เด็กชายนาวิน  หมื่นปัชชา
4. เด็กหญิงพัชราภา  จันทมาร
5. เด็กหญิงศิริประภา  ทองแท้
6. เด็กหญิงหทัยชนก  กุลทอง
 
1. นายวิชิต  โม้งปราณีต
2. นางธัญลักษณ์  อาจเอี่ยม
3. นางสาวนงนุช  เพ็ญประชุม
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 1. นายณัฐพงษ์  วันชัย
2. เด็กชายทวีศักดิ์  มะกุล
3. เด็กชายธนาธร  ทูลฉลอง
4. เด็กชายประกาศิต  ศรีหลวงเทพ
5. นายพิชณุ  ไชปายอด
6. นายสนั่น  มูลสาร
7. เด็กชายอดิสรณ์  อินทร์ท่าอิฐ
8. นายอนุชา  จุมพล
 
1. นายพงศ์สันติ์  นามวิจิตร
2. นายกตพล  จันดาเบ้า
3. นายชำนาญ  ปักโคทะกัง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กหญิงชนาภา  แพงสร้อย
2. เด็กชายธนภัทร  เหลาธรรม
3. เด็กชายธนารักษ์  เตียงแก้ว
4. เด็กชายนนทนัฐ  เสาวรัตนพงษ์
5. เด็กหญิงพิมญ์ญาดา  ชาติศรี
6. เด็กหญิงมัทนา  ชาญฉลาด
7. เด็กหญิงลลิลดา  ไตรพรหม
8. เด็กหญิงลักขณา  อีอดกัน
9. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีอินทรี
10. เด็กหญิงเจตปรียา  ร่มภักดี
 
1. นางสาวมาลีรัฐ  สมภาร
2. นางสาวยาใจ  คำมุงคุณ
3. นางสุดารัตน์  จิบจันทร์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วศรีงาม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอนเสี้ยว
3. เด็กหญิงนวลฉวี  โยศรีคุณ
4. เด็กชายปรีดา  บัวจันลา
5. เด็กหญิงพรรณปพร  พิมพ์ศักดิ์
6. เด็กหญิงวาเรณ  ซื่อตรง
7. เด็กหญิงวิจิตตรา  จินดามัง
8. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ชาติมนตรี
9. เด็กชายสุเมธ  ประสพหิน
10. เด็กชายเทวราช  ศรีเวียง
 
1. นายสุระชาติ  วรรณสุพริ้ง
2. นางดวงประทีป  โททวง
3. นางคำพูน  คำเวียง
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กหญิงจิตต์ลัดดา  นาเพีย
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  จำปาหวาย
3. เด็กหญิงนันฐกานต์  กัลยาณโสรส
4. เด็กหญิงปิยนุช  รักษาวงษ์
5. เด็กหญิงรชตวรรณ  ประกอบดี
 
1. นางสาวจิตรติชัย  เกษแก้ว
2. นางสาวปติทตตา  คงเซียงซา
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. เด็กหญิงณัฏธิดา  ท้าวเงิน
2. เด็กหญิงธันยพร  เสาแก้ว
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ไพศรี
 
1. นางประทีป  สวัสดิ์มูล
2. นายอภิชาติ  สวัสดิ์มูล
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงนนทินี  ปารุต
2. เด็กชายปรัชญ์ญา  มูลหา
3. เด็กหญิงมลฤดี  พันธุมาศ
 
1. นางวนิศรา  สุทธมาตย์
2. นางสาวจิติมา  แรกเรียง
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เจริญเขต
2. เด็กหญิงพูนทรัพย์  บุญเชิด
3. เด็กชายภูริทัต  ศิริมงคล
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  หาญเชิงชัย
2. นางสาวขนิษฐา  คงพิรุณ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเลา 1. เด็กหญิงจันทิมา  เอบุญมา
2. เด็กหญิงนิลุบล  พวงพะกา
3. เด็กหญิงสุวนันท์  เถาถาวงษ์
 
1. นางประนอม  ธรรมพล
2. นางจงใจ  ภูมิโสม
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ภาวะบุตร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประเสริฐสุข
 
1. นายชาญณรงณ์  แข้นา
2. นางสาวศิริพักตร์  กำเดช
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 1. เด็กชายศราวุฒิ  พันสนิท
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หาสาง
 
1. นายกิตติศักดิ์  อำท้าว
2. นางสาวกาญจนา  ไพรัตน์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กหญิงสุนิชา  ทองนาเพียง
2. เด็กชายอนุวัฒน์   กุรัง
 
1. นายยุทธนา  พันธุลา
2. นางสาวสุนิสา  ชาญกว้าง
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกิ่งชนะชล  กองสมบัติ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีภูธร
 
1. นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
2. นายไชยงค์  บุตรเวียงพันธ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กชายมินธาดา   สุขสวัสดิ์
2. นางสาวสิดาพร   ประเสริฐไทย
 
1. นายบุญเรียน   ลาอินทร์
2. นางรุ่งทิวา  อุ่นเมืองแก้ว
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายรัฐวุฒิ  พาสุวรรณ
2. เด็กหญิงวรารัตน์  เบ้าคำ
 
1. นางสาววันวิสาข์  ทองดี
2. นายบุญธรรม  บุญมี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 1. นางสาวกุลนันทน์  จันทะมนตรี
2. เด็กหญิงบุญธริกา  ทินช่วย
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ขนานแข็ง
2. นายวีรชัย  สุต้น
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา 1. เด็กหญิงมินตรา   จูมศรีสิงห์
2. เด็กหญิงรภัส   ไทยป้อม
 
1. นางสาววริสรา   คอวนิช
2. นางสาววงเดือน  อินทร์เพชร
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 1. เด็กชายนิพัฒน์   หอมสุวรรณ
2. เด็กชายอินทนนท์  คงสมบัติ
 
1. นางสาวกฤษณา   โพธิ์หล้า
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กหญิงศศิณา  ปริญการ
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เพียชามาตย์
 
1. นายชาญณรงณ์  แข้นา
2. นายอนุชา  เพียชามาตย์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงกัลยา  สายยัณหะ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สายคำ
 
1. นายทรงศักดิ์  ต้นเกษ
2. นายต่อพงษ์  ผิวนางาม
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กชายณัฐพล   ตาปกคำ
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา   จ้อยภูเขียว
3. เด็กชายนันทวุฒิ   ชาติสุข
 
1. ดร.บุญมี   เลิศศึกษากุล
2. นางพรพรรณ   เหล่าสุขา
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 1. เด็กชายนิติศักดิ์   คำพุฒิ
2. เด็กชายปรเมษฆ์   เฮียงหล้า
3. เด็กชายภูวดล   ศิริยานต์
 
1. นางสาวชัชชญานันท์   สีหาวัต
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรวิมลศึกษา 1. เด็กชายธนกร  คงทอง
2. เด็กชายภีรเสน  โพธิปัสสา
3. เด็กชายอริยชน  ภูมิพัฒน์
 
1. นายบุญเรียง  เศิกภูเขียว
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 1. นายทักษิณ  ศรีเรือง
2. นายธีรภัทร  พึมพ์บึง
3. นายอิทธิพล  ชนะพันธ์
 
1. นายภูวไนย  ซ่อนกลาง
2. นายวิรัช  วิทยา
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายณัฐพล   แสงดาว
2. เด็กชายพีระพงษ์   ฤทธ์สำแดง
3. เด็กชายสุภกฤษ   ผุดผ่อง
 
1. นายนิพนธ์   พลกลาง
2. นายวิษณุพงษ์  พิทักษ์กุล
 
162 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  บ้งเวียง
2. เด็กชายประกาศิต  ดวงสาพล
3. เด็กหญิงพรนภา  แก้วดวงดี
 
1. นางสาวชัชชญานันท์  สีหาวัต
2. นางสาวดารุณี  บูรณะ
 
163 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 1. เด็กชายจักรพล  ศรีนารถนาวา
2. เด็กชายมยูรศักดิ์  แสงหาญ
3. เด็กชายหลักทรัพย์  เทอร์แมน
 
1. นายวิรัช  วิทยา
2. นางณัฐนันท์  ไวว่อง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชาย ธีระภัทร   อะทะกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุรินทร์
3. เด็กชายพินิจ   กุลจำเริญ
 
1. นายวิทูรย์   กางขุนทด
2. นายอรรถพล   มูลกัณฐ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. เด็กชายชาญชัย   ดอนลิวงศ์
2. เด็กชายนิธินันท์   สาครขันธ์
3. เด็กชายสุริยันต์   ขันทองชัย
 
1. นายผจงภักดิ์   พ่อค้าช้าง
2. นายณรงค์   พ่อค้าช้าง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บุตรมาศ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีเพ็ชร
3. เด็กหญิงภาพิมล  สวัสดิ์มูล
 
1. นางอมรา  เหล่าคูณ
2. นายถนอม  เสนาชัยน้อย
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางคำ 1. เด็กชายสิทธิโชค  เกณทะโกฎ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ละลี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สวัสดิ์ทา
 
1. นางละออ  ศิริสุนทร
2. นางสาวสุมาลี  จ่าเมืองฮาม
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 1. เด็กหญิงจิรประภา  นาวงษ์
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  คำทองทิพย์
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ธิตะเชียง
4. เด็กหญิงวรดา  วังคีรี
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  แจ้งอรุณ
6. เด็กหญิงอริษา  มีดินดำ
 
1. นางพัชรา  กงจีน
2. นางทิวาพร  สุวรรณธรรมา
3. นางยุพดี  เกิ่งไพบูลย์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  หาทอน
2. เด็กหญิงจิรวดี  กุลบุตร
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสนกิ่ว
4. เด็กหญิงปิยะนัน  เพ็ชรนาวา
5. เด็กหญิงพิราวรรณ  แหชัยภูมิ
6. เด็กหญิงสุพรรณิกา  พวงผกา
 
1. นางสุกัญญา  ธรรมศิลป์
2. นางสาวสาวิตรี  เป๊ะชาญ
3. นางกมลพรรณ  ช่างหล่อ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 1. เด็กหญิงปริณญา   ดาวเรือง
2. เด็กหญิงสุภาพร   คะระนันท์
3. เด็กหญิงอรปรียา   สงค์แก้ว
 
1. นางพรพิมล   ทองดีบุตร
2. นางสาวอรสา  เจ็กภูเขียว
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พลพวก
2. เด็กหญิงพรชิตา  โคตรโย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปราณี
 
1. นางประภัสสร  ศรีนามนต์
2. นางเดือนใหม่  นาพยัพ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงกัลยกร  บุญมาเวียง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เหล่าพงษา
3. เด็กหญิงธัญญธร  ประดับศรี
 
1. นางสาววีริยา  โชคสวัสดิ์
2. นายปริวัตร  บุญอาจ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  นามิ่งขวัญ
2. นายภานุวัฒน์  หงษ์ทอง
3. นายมินธดา  เสนาดี
 
1. นายสถิตย์  แสนบุราณ
2. นางจิตลดา  แสนบุราณ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิณฑ์นิภา   วรรณพันธ์
2. เด็กหญิงปรารีญา  บุดดาเพ็ง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  คุณโพธิ์
 
1. นางประภาพรรณ   โซ่มาลา
2. นางวงษ์เดือน  ทนจันทา
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 1. เด็กชายธรรมนูญ  เอิบแก้ว
2. เด็กหญิงเจนรัตน์ดา  ชัยชิด
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา   พิมพ์คำไหล
 
1. นางสุรคนธ์  สารผล
2. นางวานิตา  เมืองแก้ว
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เหลาทอง
2. เด็กหญิงภูธนิสา  ภู่ธูป
3. เด็กหญิงวิภาดา  กิจสาริกรรณ์
 
1. นางอรพันธุ์   กาลนนท์
2. นางสาวภควดี   จิระศิริ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  สอนชะเดช
2. เด็กหญิงกัญชราลักษณ์  แก้วดวงสี
3. เด็กหญิงนิวาริน  มาตย์วิเศษ
 
1. นางเจียระไน  เสรพล
2. นางจุรินทร์  ธนะภูมิชัย
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 1. เด็กหญิงปิยนุช   สุจจริต
2. เด็กหญิงภูริชญา   สารคำ
3. เด็กหญิงลลิตา   สมบัติ
 
1. นางพรพิมล   ทองดีบุตร
2. นางกลองพร    เสนไชย
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูห่านศึกษา 1. เด็กหญิงจิราพร  นามบิดา
2. เด็กหญิงพรพิมล  ราชเมือง
3. เด็กหญิงอุมาพร  แทนสมบัติ
 
1. นางฐิติรัตน์  ชาญกว้าง
2. นางสาวปวีณา  ครูปัชญ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 1. เด็กหญิงสุภัทรา  เสี้ยมแหลม
2. เด็กหญิงอรพิม  โคสอน
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  หล้าคำ
 
1. นางพัชรา  กงจีน
2. นางยุพดี  เกิ่งไพบูลย์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โยธี
2. เด็กหญิงปิยะมาตร  บัวสิงห์
3. เด็กหญิงมิลินตา  เภาสาลี
 
1. นายไชยนันท์  คำเวียง
2. นางจำปรีญา  อุตรา
 
182 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  กุลโฮง
2. เด็กชายธนากร  เชื้อพรมมา
3. เด็กชายภูมิภัทร  ศรีเมืองแพน
 
1. นางปวีณา  วูดไซด์ คราวเลย์
2. นางสาวทิพวรรณ  ทรงสกุล
 
183 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 1. เด็กหญิงผดาพร    บังโส
2. เด็กหญิงภัครา   ศรีรัตน์
3. เด็กหญิงสุรีย์นิภา    อุปภัมถ์
 
1. นางรัฏฏิกร   ศรีพา
2. นางสุบัน   มะมา
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  การินทร์
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เคระนัน
 
1. นางสาวสุดธิดา  พรมแพง
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  กุ้งซุย
 
1. นางสาวจิรนันท์  สุการะกิจ
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 1. เด็กชายกฤษณ์ติณัย  ดุมชัยภูมิ
 
1. นางสุมาลี  โคตรลา
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์   ชื่นเมือง
 
1. นางกอบกุล   ยอดแก้ว
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กหญิงณัฎฐิกา   กัปโก
 
1. นางสุบิล    สุมะลิ
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 1. เด็กชายสมภพ  สุวรรณสิงห์
 
1. นางแสงจันทร์  วรรณพันธ์
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กชายจักร์รินทร์   เอกรักษา
 
1. นางศิรินภา  เอ็ดเวิร์ดส
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กหญิงเฌอมาลย์  ผุยไธสงค์
 
1. นางศิรินภา  เอ็ดเวิร์ดส
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  ประชาชู
2. เด็กชายนรากรณ์  โคตรธิสาร
3. เด็กชายรชต  บัวศิริ
 
1. นางชญาภา  เสนารินทร์
2. นางอารีย์รัตน์  จันทร์เทพย์
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   โอนกระโทก
2. เด็กหญิงมณฑิรา  ช่วยพันธ์
3. นายวิทวัฒน์  โปร่งมณี
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นางสาวสวาส  สาหล้า
 
195 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1. เด็กหญิงสรัญญา   อินจันทร์
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ   พุทธเสน
 
1. นางจินตนา  วงศ์สง่า
2. นางวิมล  แก่นภูเขียว
 
196 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฉิมมาลา
2. เด็กชายรัชชานนท์  จิตต์จำนงค์
 
1. นางกฤษฎี  โถชารี
2. นางวรรณิภา  วรรณประเขา
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เวฬุบรรณ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  สร้อยมณี
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กหญิงภัสรา  มูลตรีเสา
 
1. นางรจนา  ธงชัย
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยชันวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  สิงหล้า
 
1. นางนริศรา  จันทะนาม
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1. นางสาวน้ำ  ดวงแสงเหล็ก
 
1. นายประสงค์  แสนหล้า
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงขวัญนภา  สุขโนนทอง
 
1. นายบุญสม  ผังรัมย์
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเลา 1. เด็กหญิงเสาวะภา  รัตนมาตย์
 
1. นางประนอม  ธรรมพล
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงอรอุมา  เศิกกันยา
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  นันทะปัติ
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กหญิงพัชรา  เส็งนา
 
1. นางสุทิศา  ล้านบุญมี
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กชายอำเภอ   คมเฉลียว
 
1. นายสาคร   สามารถ
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กหญิงสุชานาฎ  จรรยา
 
1. นางมะลิจันทร์  ราชวงค์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายธนาวุธ   ศรีนาค
 
1. นายนิติศาสตร์   เคนมิ่ง
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายวัชรพล   แสนแก้ว
 
1. นายนิติศาสตร์   เคนมิ่ง
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 1. เด็กชายธนากร   คำนึก
 
1. นางสมจิตร   วรรณชัย
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาด 1. เด็กชายณัฐพล  พลภูเมือง
 
1. นายไพศาล  ศิริมั่งมูล
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กหญิงวรนุช   มากพูน
 
1. นางพรลภัส   สุขชีวี
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เย้ยาง
 
1. นางสาวพิศมัย  แพ่งศรีสาร
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. นายณัฐสิทธิ   มาขุมเหล็ก
 
1. นางนิตยา  แพ่งสัมฤทธิ์
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   มะวัน
2. เด็กหญิงปวันรัตน์   หร่องบุตรศรี
3. เด็กหญิงพัชรา   มะวัน
4. เด็กหญิงพิมพ์พร   หอมสุดใจ
5. เด็กหญิงวันเพ็ญ    ขันทองคำ
6. เด็กหญิงศิราณี   จันทร์ผิว
 
1. นางกองสิน   แก้วดวงตา
2. นางฉวีวรรณ    เวชไทยสงค์
3. นางสาววริศรา   คอวนิช
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 1. เด็กหญิงจิดาภา   อ้นเจริญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ถาวรเวช
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พุทธาศรี
 
1. นางพรพิมล   ทองดีบุตร
2. นางเพ็ญศรี   ธรณี
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 1. เด็กชายธีรพงษ์  มิ่งอั๋น
2. เด็กชายอธิวัฒน์  สดุดี
3. เด็กชายเอกพันธ์  หวังสูงเนิน
 
1. นายธราดล  สอนมี
2. นางสาวรภัทภร  ศิริปรุ
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กชายจีรวัฒน์  จันทร์หนองขาม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมีกุละ
3. เด็กชายสิริพงษ์  แสนโหน่ง
 
1. นางรจนา  ธงชัย
2. นายสุภชาติ  พรมแพง
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 1. เด็กหญิงปลื้มฤทัย   ภูเลือดลม
2. เด็กชายศรัณภัทร   โกชิน
3. เด็กชายสราวุฒิ  อุทุม
 
1. นางสมฤดี   ราชานนท์
2. นางเตรียมใจ   มาทน
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายธนาวุธ   ศรีนาค
2. เด็กชายอครชัย   จุลท่าหว้า
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   ศรีนอเนตร
 
1. นายนิติศาสตร์   เคนมิ่ง
2. นายพิชิต   ประไพเพชร
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายวรกันต์   ปุ้ยนอก
2. เด็กชายอัษฎางค์   เขียวหัน
3. เด็กชายอาทิตย์   แสนสมศักดิ์
 
1. นายนิติศาสตร์   เคนมิ่ง
2. นายเกียรติชัย  ศรีระชัย
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 1. เด็กหญิงกฤตชญา   จันทิรา
2. เด็กหญิงวันวิสา   เสาร์ทอง
3. เด็กหญิงวิไลพร   บุดดีมี
 
1. นางสาวประดับ   ถือสิขา
2. นางสาวสังวาลย์    จันทร์หนองขาม
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1. เด็กชายภาณุพงษ์  มาตรมวล
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ  พุทธเสน
 
1. นางสมหมาย  พลศิลป์
2. นางทิพวรรณ  แสนหล้า
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายก้องภพ  แก้วหาญ
2. เด็กชายทนงศักดิ์  การินทร์
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กหญิงจิดาภา  นาเมืองจันทร์
2. เด็กชายจิรวุฒิน์  ศรีสมบัติ
 
1. นายธานุมาส  ทุมหนู
2. นางรวีภา  สิงห์ทุย
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  น้อยรถ
2. เด็กหญิงอลิษา  รอดเกิด
 
1. นายกิตติพงษ์  ไทยอ่อน
2. นางสาวกาญจนา  ไพรัตน์
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กชายคณุตย์  ธรรมมา
2. เด็กชายเสกสรรค์  ปะอินทร์
 
1. นายอนุชา  เพียชามาตย์
2. นางสาวศิริพักตร์  กำเดช
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายกันตพล  กุมภาพร
2. เด็กชายเสกสรร  พลั้วเหล็ก
 
1. นางมยุรี  คลังภูเขียว
2. นางสมพร  แสงฤทธิ์
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 1. เด็กหญิงพนัสดา  เบ้าประทุม
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ขาวแดง
3. เด็กหญิงอินทิรา  ปากศรี
 
1. นางกนกพิชญ์  ศิริสุข
2. นางสาวนิโลบล  วรรณพงษ์
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงปวีณา  ถาวงษ์กลาง
2. เด็กหญิงลินวันนา  ประภูชะกา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สอนชะเดช
 
1. นายสมเด็จ  ปาเขียว
2. นางชุติกาญจน์  ลีเขาสูง
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  เนาวรัตน์
 
1. นายวีระ  อาจเอี่ยม
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายณัฐพล  หลอดศรีสงค์
 
1. นายโสรส  เร่งมานะวงษ์
 
232 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง    
233 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 1. เด็กชายคุณานนต์  จำปาหวาย
 
1. นายสุภาชัย  พิมพ์พุฒิ
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศุภมน 1. เด็กชายสิทธิพล   บุญสะอาด
 
1. นายธนวินท์   สาลิง
 
235 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 1. เด็กชายคุณัญญา  จำปาหวาย
 
1. นายสุภาชัย  พิมพ์พุฒิ
 
236 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 1. เด็กชายกมลวิทย์  สีดาธรรม
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สุลำนาจ
 
237 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 1. เด็กชายเสถียรพงษ์   อ้วนบท
 
1. นายพีรวัส  รัตนมาตร
 
238 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศุภมน 1. เด็กหญิงจิรภัทร   แพงไทย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   แก่นพรม
3. เด็กหญิงชนิสรา   ปราบพาล
4. เด็กหญิงชเนตตี   พึ่งหลุ่น
5. เด็กชายญาณวัฒน์   สิริเศรษฐานันท์
6. เด็กหญิงณญาดา   สิริลักขณาภรณ์
7. เด็กชายณัฐพล   แก้วใส
8. เด็กหญิงณัฐภัทร   ชาวดร
9. เด็กชายณัฐภูมิ   ศรีรัตน์
10. เด็กหญิงณีรนุช   สีสุด
11. เด็กชายทฤษฎี   แพงไทย
12. เด็กชายนฤภัทร   เขียนชานาจ
13. เด็กชายนันฑวรรษ   จอมทอง
14. เด็กชายบุรินทร์   พรมผิว
15. เด็กหญิงประภัสสร   แก่นพรม
16. เด็กชายปัณฑิตา   ประยูรชาญ
17. เด็กชายพรเพชร   ลาภประเสริฐ
18. เด็กชายพันธวิศ   ขวานแจ่ม
19. เด็กหญิงฤชุดา   อู่ทอง
20. เด็กชายศรายุทธ   ทะวาด
21. เด็กหญิงศิรดา   บุญบำรุง
22. เด็กหญิงสมนกร   คำชัย
23. เด็กชายสัพพัญญู   คำตุ้ม
24. เด็กชายสิทธิพล   บุญสะอาด
25. เด็กหญิงสิริมล   ข้าวบุตรศรี
26. เด็กหญิงสุธาสิณี   คำสอาด
27. เด็กหญิงสุภาพร   เลิศคอนสาร
28. เด็กหญิงอรัญญา   ทองสน
29. เด็กหญิงอริสรา   สมสาย
30. เด็กหญิงเบญจมาศ   เทศนา
 
1. นายธนวินท์   สาลิง
2. นางสาวณัจรี   ร่มเกษ
3. นางสาวมลธิชา   นามบิดา
4. นางสาวบัวหลั่น   ตลับทิพย์
5. นางสาวทิพวัลย์   นิคง
6. นายธนากร   ศรีธรรม
7. นางสาวจีรนุช   นันทพล