เอกสารการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
กรณีตัวแทนศูนย์เครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ในวันแข่งขันดำเนินการดังนี้
  - ให้ศูนย์เครือข่ายออกหนังสือรับรอง
     พร้อมแนบเอกสารการเปลี่ยนตัวกับคณะกรรมการตัดสิน
     โดยใช้เอกสาร DOC5
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09:44 น.