สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ก้องอุดมวิทยาคาร 9 7 2 18 25 8 2 2 35
2 นาหนองทุ่มวิทยาคม 8 6 4 18 24 3 2 2 29
3 อนุบาลภูเวียง 7 5 3 15 27 5 2 1 34
4 บ้านโนนทอง 6 6 10 22 32 12 7 1 51
5 บ้านนาก้านเหลือง 6 5 3 14 18 9 2 1 29
6 บ้านหนองบัวโนนเมือง 6 3 0 9 13 1 1 0 15
7 บ้านใหม่โสกส้มกบ 6 2 4 12 21 5 4 1 30
8 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 6 1 3 10 16 8 6 1 30
9 ชุมชนหนองคะเน 6 0 0 6 9 1 0 0 10
10 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 5 5 3 13 16 2 1 1 19
11 บ้านวังยาว 5 4 1 10 17 3 0 0 20
12 ชุมชนโนนหันวันครู 5 3 3 11 18 2 1 1 21
13 ชุมชนหนองเรือ 5 2 5 12 22 5 2 4 29
14 บ้านหว้า 5 2 3 10 13 3 3 0 19
15 อนุบาลเดือนฉาย 5 1 3 9 10 2 0 0 12
16 โสกห้างศึกษา 4 4 1 9 13 4 1 0 18
17 หนองม่วงประชานุกูล 4 3 2 9 12 2 0 0 14
18 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 4 3 0 7 15 3 3 2 21
19 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 4 2 2 8 9 1 0 0 10
20 บ้านซำจำปา 4 2 1 7 16 3 5 0 24
21 บ้านชุมแพ 3 9 6 18 23 7 1 3 31
22 โนนสะอาดพิทยา 3 3 2 8 14 2 2 3 18
23 โนนอุดมสะอาดวิทยา 3 3 1 7 12 1 0 1 13
24 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 3 3 0 6 10 6 2 1 18
25 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 3 2 1 6 6 5 0 1 11
26 บ้านกง(ประชานุกูล) 3 2 0 5 11 5 1 0 17
27 หนองขามวิทยาคาร 3 2 0 5 10 4 1 1 15
28 เต็กก่าดรุณธรรม 3 2 0 5 7 2 0 1 9
29 ชุมแพชนูปถัมภ์ 3 1 5 9 10 0 1 0 11
30 บ้านนาอุดม 3 1 2 6 7 4 0 0 11
31 บ้านหาด 3 1 0 4 9 0 0 0 9
32 อ่างทองวิทยาคม 3 1 0 4 8 5 1 2 14
33 หนองหว้าโพนศิลา 3 1 0 4 4 0 0 0 4
34 บ้านหนองแดง 3 0 0 3 6 6 4 0 16
35 หนองหว้าวิทยา 3 0 0 3 4 0 1 2 5
36 ชุมชนชุมแพ 2 12 2 16 20 1 2 0 23
37 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 2 2 3 7 12 1 3 0 16
38 บ้านกุดธาตุ 2 2 2 6 9 6 1 0 16
39 บ้านหนองเสาเล้า 2 2 1 5 7 3 0 0 10
40 บ้านสะอาด 2 1 4 7 7 4 1 0 12
41 หนองกุงพิทยาคม 2 1 1 4 8 6 0 0 14
42 บ้านกุดเลา 2 1 1 4 7 2 2 0 11
43 อนุบาลสีชมพู 2 1 0 3 9 3 1 1 13
44 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 2 1 0 3 7 1 2 0 10
45 บ้านโนนสำราญ 2 1 0 3 5 3 1 1 9
46 บ้านโนนดู่หนองแวง 2 1 0 3 5 2 0 0 7
47 บ้านโนนทันวิทยา 2 0 3 5 10 5 3 1 18
48 บ้านเม็ง 2 0 2 4 10 5 3 2 18
49 อนุบาลศุภมน 2 0 1 3 8 2 0 0 10
50 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 2 0 1 3 3 0 0 0 3
51 หนองแสงวิทยาสรรค์ 2 0 0 2 8 2 1 3 11
52 บ้านพงษ์โนนประวัติ 2 0 0 2 7 2 0 0 9
53 หนองหอยเทพเทวัญ 2 0 0 2 4 1 0 1 5
54 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 1 3 0 4 8 8 1 0 17
55 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 1 3 0 4 6 1 0 0 7
56 บ้านโคกไร่ 1 3 0 4 6 1 0 0 7
57 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 1 3 0 4 4 2 2 2 8
58 บ้านนาชุมแสง 1 2 3 6 10 11 3 1 24
59 บ้านขนวน 1 2 2 5 10 4 2 1 16
60 บ้านดอนแขม 1 2 2 5 8 4 1 1 13
61 บ้านนาดี 1 2 2 5 7 5 1 0 13
62 บ้านฟ้าเหลื่อม 1 2 0 3 5 7 2 1 14
63 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 1 2 0 3 3 1 0 0 4
64 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1 1 3 5 12 5 2 1 19
65 บ้านป่าน 1 1 2 4 4 1 0 0 5
66 บ้านสำราญหินลาด 1 1 1 3 5 2 1 1 8
67 บ้านสันติสุข 1 1 1 3 5 1 1 1 7
68 บ้านห้วยอรุณหินลาด 1 1 0 2 7 0 0 0 7
69 บ้านโนนงามศึกษา 1 1 0 2 4 1 0 1 5
70 บ้านยางคำ 1 1 0 2 4 0 1 1 5
71 วรวิมลศึกษา 1 1 0 2 4 0 0 0 4
72 วังหินลาดวังเจริญ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
73 โคกสูงสำราญ 1 1 0 2 2 2 0 0 4
74 บ้านโนนบุรุษ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
75 โคกม่วงศึกษา 1 0 3 4 7 3 3 1 13
76 จตุรคามรังสรรค์ 1 0 3 4 5 4 1 2 10
77 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 1 0 3 4 3 3 1 1 7
78 บ้านหนองนาคำ 1 0 2 3 7 1 1 1 9
79 บ้านหนองศาลา 1 0 1 2 10 3 4 1 17
80 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 1 0 1 2 7 7 6 3 20
81 ภูห่านศึกษา 1 0 1 2 6 3 0 0 9
82 บ้านซำยาง 1 0 1 2 5 1 0 0 6
83 บ้านศรีสุข 1 0 1 2 4 2 2 0 8
84 บ้านโป่งเอียด 1 0 1 2 2 1 0 0 3
85 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 1 0 0 1 8 6 1 0 15
86 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 1 0 0 1 5 3 0 1 8
87 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 1 0 0 1 4 1 2 0 7
88 บ้านผาขาม 1 0 0 1 4 1 1 0 6
89 บ้านนาเปือย 1 0 0 1 3 1 0 1 4
90 ห้วยชันวิทยา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
91 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 1 0 0 1 2 1 1 1 4
92 บ้านกุดน้ำใส 1 0 0 1 2 0 0 0 2
93 บ้านหนองโก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
94 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 1 0 0 1 1 2 0 2 3
95 บ้านนาสีนวน 1 0 0 1 1 2 0 1 3
96 บ้านโคกสูงวิทยา 1 0 0 1 1 2 0 1 3
97 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
98 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 1 1 0 2 2
99 บ้านอ่างศิลา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
100 หนองลุมพุกบุ่งแสง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
101 อนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านดินดำวังชัยวิทยา 0 3 2 5 10 5 1 1 16
103 ภูเวียงวิทยายน 0 3 2 5 8 4 1 0 13
104 บ้านหนองกุงธนสารโศภน 0 3 0 3 5 3 1 1 9
105 นาจานนาเจริญโนนทัน 0 2 1 3 10 3 2 0 15
106 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 0 2 1 3 5 1 1 1 7
107 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 0 2 1 3 5 0 0 1 5
108 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 0 2 1 3 3 0 0 0 3
109 บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 0 2 0 2 8 3 1 0 12
110 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 0 2 0 2 2 1 0 0 3
111 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 0 1 3 4 7 2 2 2 11
112 บ้านหว้าทอง 0 1 3 4 5 1 0 0 6
113 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 0 1 2 3 7 6 5 5 18
114 หนองไผ่พิทยาคม 0 1 1 2 9 3 3 1 15
115 ชีพอนุสรณ์ 0 1 1 2 5 2 1 0 8
116 โสกเต็นวิทยาคม 0 1 1 2 4 2 0 1 6
117 บ้านหนองเขื่อนช้าง 0 1 1 2 4 0 1 0 5
118 บ้านโสกหาดสวรรค์ 0 1 1 2 4 0 0 1 4
119 บ้านหัวฝาย 0 1 1 2 4 0 0 0 4
120 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 0 1 1 2 3 2 1 0 6
121 บ้านวังสวาบ 0 1 1 2 2 4 3 0 9
122 บ้านโคกม่วง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
123 บ้านโนนงาม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
124 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 0 1 0 1 8 3 0 0 11
125 บ้านแดง 0 1 0 1 6 1 1 0 8
126 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 4 0 3 0 7
127 บ้านป่ากล้วย 0 1 0 1 3 3 2 1 8
128 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 0 1 0 1 3 2 1 2 6
129 บ้านโนนกระเดา 0 1 0 1 3 2 1 1 6
130 อนุบาลถนอมจิตร 0 1 0 1 3 0 0 1 3
131 ไตรคามวิทยาสรรค์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
132 บ้านสัมพันธ์ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
133 ท่าศาลาวิทยา 0 1 0 1 2 2 0 1 4
134 บ้านหนองสังข์ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
135 อนุบาลสุดรัก 0 1 0 1 2 1 1 0 4
136 บ้านเลิงแสง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
137 โพธิ์ตากวิทยา 0 1 0 1 2 0 1 1 3
138 อนุบาลบ้านสวน 0 1 0 1 2 0 0 2 2
139 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
140 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
141 บ้านหัวภู 0 1 0 1 1 1 0 0 2
142 บ้านโสกจานนาดี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
143 อนุบาลพรรณทิพย์ 0 0 3 3 3 2 0 0 5
144 บ้านกุดดุกวิทยา 0 0 2 2 9 6 5 2 20
145 บ้านสองคอน 0 0 2 2 7 2 1 0 10
146 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 0 0 2 2 6 3 1 1 10
147 บ้านขนวนนคร 0 0 2 2 5 2 0 0 7
148 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 0 0 2 2 4 0 0 2 4
149 บ้านโคกสูง 0 0 1 1 8 4 1 1 13
150 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 0 0 1 1 6 0 0 0 6
151 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 0 0 1 1 5 2 0 0 7
152 บ้านกุดขอนแก่น 0 0 1 1 5 0 0 1 5
153 นาฝายวิทยา 0 0 1 1 4 3 0 0 7
154 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 0 0 1 1 4 2 2 1 8
155 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 0 0 1 1 3 3 1 0 7
156 บ้านเรือ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
157 บ้านอ่างศิลา 0 0 1 1 3 0 1 0 4
158 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 0 0 1 1 2 1 2 2 5
159 บ้านโคกกลางวิทยา 0 0 1 1 2 1 2 0 5
160 หนองแห้ววังมนศึกษา 0 0 1 1 2 1 0 2 3
161 อนุบาลรวมฤทัย 0 0 1 1 2 0 1 1 3
162 บ้านนางิ้ว 0 0 1 1 2 0 1 0 3
163 บ้านร่องสมอ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
164 บ้านโนนลาน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
165 บ้านนาคำน้อย 0 0 1 1 1 0 0 1 1
166 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
167 บ้านถ้ำแข้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
168 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
169 บ้านโนนอุดม 0 0 1 1 0 2 0 0 2
170 หนองแวงวิทยา 0 0 0 0 5 6 0 1 11
171 บ้านสระพังข่า 0 0 0 0 5 1 0 0 6
172 บ้านโนนคอม 0 0 0 0 4 5 3 1 12
173 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 0 0 0 0 4 2 1 0 7
174 บ้านหนองไผ่นาดี 0 0 0 0 4 1 0 0 5
175 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 4 0 3 0 7
176 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
177 บ้านหนองพู่วังหินซา 0 0 0 0 3 1 1 0 5
178 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
179 บ้านหนองตาไก้พิทยา 0 0 0 0 3 0 0 1 3
180 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 0 0 0 0 3 0 0 0 3
181 บ้านซำภูทอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
182 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 4 1 1 7
183 บ้านเมืองเก่า 0 0 0 0 2 3 1 1 6
184 บ้านโนนหนองแวง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
185 บ้านคำใหญ่ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
186 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 0 0 0 0 2 2 0 0 4
187 อนุบาลอภิรดี 0 0 0 0 2 1 2 0 5
188 บ้านโคกนาฝาย 0 0 0 0 2 1 0 1 3
189 ท่ากุญชร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
190 นาหว้านาเจริญ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
191 บ้านศาลาดิน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
192 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
193 หนองโพนนาหม่อ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
194 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 0 0 0 0 2 0 3 0 5
195 บ้านหนองไฮประชารัฐ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
196 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
197 บ้านพระบาท 0 0 0 0 2 0 0 0 2
198 บ้านยอดห้วย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
199 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 0 0 0 0 1 4 1 0 6
200 บ้านไชยสอ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
201 บ้านไคร่นุ่น 0 0 0 0 1 3 0 1 4
202 บ้านเขาวง 0 0 0 0 1 2 2 1 5
203 บ้านกุดแคน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
204 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 1 2 1 0 4
205 บ้านทุ่งชมพู 0 0 0 0 1 2 0 0 3
206 บ้านฝางน้อย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
207 อนุบาลเพชรลดา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
208 บ้านอาจสามารถ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
209 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
210 บ้านนาเพียง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
211 บ้านสะแกเครือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
212 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
213 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
214 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
215 เหมือดแอ่หนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
216 บ้านร่องแซง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
217 บ้านหัน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
218 หนองกระบือวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
219 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 โรจน์วิมลศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านป่าเสี้ยว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านสว่างดอนช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านสารจอดร่องกลอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านหนองกุงมนศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 บ้านหนองแวงภูเขา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
226 บ้านห้วยสายหนัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
227 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
228 บ้านโคกป่ากุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
229 บ้านโพนเพ็กพิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
230 บ้านโคกกลางหนองแปน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
231 ศักดิ์ธวัชศึกษา 0 0 0 0 0 2 3 0 5
232 บ้านธาตุ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
233 บ้านภูมูลเบ้า 0 0 0 0 0 2 1 0 3
234 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
235 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
236 ชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
237 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
238 บ้านสงเปือย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
239 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
240 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
241 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
242 แสงบัวทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
243 บ้านหนองพลวง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
244 ชุมแพวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
245 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
246 บ้านนาหว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
247 บ้านบริบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
248 บ้านผาน้ำเที่ยง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
249 บ้านหนองแสงสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
250 บ้านหัวบึงสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
251 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
252 บ้านโป่งแห้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
253 สะอาดประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
254 บ้านสว่างโนนสูง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
255 บ้านดอนหันสระบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 อนุบาลธิดารัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 239 210 184 633 1,217 486 205 127 1,908