สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ก้องอุดมวิทยาคาร 9 7 2 18 25 7 2 2 34
2 บ้านนาก้านเหลือง 6 5 3 14 17 8 2 1 27
3 อนุบาลภูเวียง 6 3 3 12 19 3 1 1 23
4 บ้านใหม่โสกส้มกบ 6 2 4 12 21 4 4 1 29
5 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 5 5 3 13 16 2 1 1 19
6 นาหนองทุ่มวิทยาคม 5 4 2 11 16 2 2 2 20
7 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 5 1 3 9 15 8 6 1 29
8 อนุบาลเดือนฉาย 5 1 3 9 10 2 0 0 12
9 โสกห้างศึกษา 4 4 1 9 13 4 1 0 18
10 ชุมชนโนนหันวันครู 4 3 3 10 16 2 1 1 19
11 บ้านหนองบัวโนนเมือง 4 3 0 7 11 1 1 0 13
12 ชุมชนหนองเรือ 4 2 5 11 20 5 1 4 26
13 บ้านหว้า 4 2 3 9 12 3 3 0 18
14 บ้านซำจำปา 4 0 1 5 12 2 5 0 19
15 ชุมชนหนองคะเน 4 0 0 4 6 1 0 0 7
16 บ้านโนนทอง 3 5 9 17 23 9 7 0 39
17 หนองม่วงประชานุกูล 3 3 2 8 10 2 0 0 12
18 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 3 3 0 6 10 6 2 1 18
19 โนนสะอาดพิทยา 3 2 2 7 13 1 2 3 16
20 เต็กก่าดรุณธรรม 3 2 0 5 7 2 0 1 9
21 ชุมแพชนูปถัมภ์ 3 1 5 9 10 0 1 0 11
22 หนองขามวิทยาคาร 3 1 0 4 9 4 1 1 14
23 อ่างทองวิทยาคม 3 1 0 4 8 5 1 2 14
24 ชุมชนชุมแพ 2 10 2 14 17 1 2 0 20
25 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 2 2 3 7 12 0 3 0 15
26 บ้านกุดธาตุ 2 2 2 6 9 6 1 0 16
27 โนนอุดมสะอาดวิทยา 2 2 1 5 10 1 0 1 11
28 บ้านกง(ประชานุกูล) 2 2 0 4 10 5 1 0 16
29 บ้านสะอาด 2 1 4 7 7 4 1 0 12
30 หนองกุงพิทยาคม 2 1 1 4 8 6 0 0 14
31 บ้านหนองเสาเล้า 2 1 1 4 7 2 0 0 9
32 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 2 1 1 4 6 0 0 0 6
33 บ้านหาด 2 1 0 3 8 0 0 0 8
34 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 2 1 0 3 7 1 2 0 10
35 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 2 1 0 3 4 3 0 1 7
36 หนองหว้าโพนศิลา 2 1 0 3 3 0 0 0 3
37 บ้านเม็ง 2 0 2 4 10 5 3 2 18
38 บ้านโนนทันวิทยา 2 0 2 4 9 5 3 1 17
39 หนองแสงวิทยาสรรค์ 2 0 0 2 8 2 1 3 11
40 บ้านพงษ์โนนประวัติ 2 0 0 2 6 2 0 0 8
41 บ้านหนองแดง 2 0 0 2 5 5 4 0 14
42 หนองหอยเทพเทวัญ 2 0 0 2 3 1 0 1 4
43 หนองหว้าวิทยา 2 0 0 2 3 0 1 2 4
44 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
45 บ้านโคกไร่ 1 3 0 4 6 1 0 0 7
46 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 1 3 0 4 4 2 2 2 8
47 บ้านขนวน 1 2 2 5 9 0 2 1 11
48 บ้านนาดี 1 2 2 5 7 5 1 0 13
49 บ้านดอนแขม 1 2 2 5 7 3 1 1 11
50 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 1 2 0 3 5 8 1 0 14
51 บ้านฟ้าเหลื่อม 1 2 0 3 5 6 2 1 13
52 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 1 2 0 3 4 1 0 0 5
53 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1 1 3 5 12 5 2 1 19
54 บ้านนาชุมแสง 1 1 3 5 9 10 3 1 22
55 บ้านกุดเลา 1 1 1 3 6 2 2 0 10
56 บ้านป่าน 1 1 1 3 3 1 0 0 4
57 อนุบาลสีชมพู 1 1 0 2 8 3 1 1 12
58 บ้านห้วยอรุณหินลาด 1 1 0 2 5 0 0 0 5
59 บ้านโนนงามศึกษา 1 1 0 2 4 1 0 1 5
60 บ้านยางคำ 1 1 0 2 4 0 1 1 5
61 วรวิมลศึกษา 1 1 0 2 4 0 0 0 4
62 โคกสูงสำราญ 1 1 0 2 2 2 0 0 4
63 บ้านโนนบุรุษ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
64 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 1 1 0 2 2 1 0 0 3
65 จตุรคามรังสรรค์ 1 0 3 4 5 4 1 2 10
66 โคกม่วงศึกษา 1 0 2 3 5 2 3 1 10
67 บ้านหนองนาคำ 1 0 2 3 5 1 1 1 7
68 บ้านหนองศาลา 1 0 1 2 10 2 3 1 15
69 ภูห่านศึกษา 1 0 1 2 6 3 0 0 9
70 บ้านซำยาง 1 0 1 2 5 1 0 0 6
71 บ้านศรีสุข 1 0 1 2 4 2 2 0 8
72 บ้านโป่งเอียด 1 0 1 2 2 1 0 0 3
73 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 1 0 0 1 7 6 1 0 14
74 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 1 0 0 1 5 3 0 1 8
75 บ้านผาขาม 1 0 0 1 4 1 1 0 6
76 บ้านนาเปือย 1 0 0 1 3 0 0 1 3
77 บ้านโนนสำราญ 1 0 0 1 2 1 1 1 4
78 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 1 0 0 1 2 1 1 1 4
79 บ้านหนองโก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
80 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 1 0 0 1 1 2 0 2 3
81 บ้านนาสีนวน 1 0 0 1 1 2 0 1 3
82 บ้านโคกสูงวิทยา 1 0 0 1 1 2 0 1 3
83 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
84 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 1 1 0 2 2
85 บ้านอ่างศิลา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
86 หนองลุมพุกบุ่งแสง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 อนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านชุมแพ 0 8 3 11 14 7 1 3 22
89 บ้านดินดำวังชัยวิทยา 0 3 2 5 10 5 1 1 16
90 ภูเวียงวิทยายน 0 3 2 5 8 4 1 0 13
91 บ้านวังยาว 0 3 0 3 10 3 0 0 13
92 บ้านหนองกุงธนสารโศภน 0 3 0 3 4 3 1 1 8
93 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 0 2 1 3 5 1 1 1 7
94 นาจานนาเจริญโนนทัน 0 2 0 2 6 2 2 0 10
95 บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 0 2 0 2 4 2 1 0 7
96 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 0 1 2 3 6 6 5 4 17
97 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 0 1 2 3 6 2 1 2 9
98 โสกเต็นวิทยาคม 0 1 1 2 4 2 0 1 6
99 บ้านสำราญหินลาด 0 1 1 2 4 1 1 1 6
100 บ้านหนองเขื่อนช้าง 0 1 1 2 3 0 1 0 4
101 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 0 1 1 2 3 0 0 1 3
102 บ้านวังสวาบ 0 1 1 2 2 4 3 0 9
103 บ้านโคกม่วง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
104 บ้านโนนงาม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
105 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 0 1 0 1 8 3 3 2 14
106 หนองไผ่พิทยาคม 0 1 0 1 8 3 3 1 14
107 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 0 1 0 1 6 2 0 0 8
108 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 4 0 3 0 7
109 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 0 1 0 1 3 2 1 2 6
110 บ้านโนนกระเดา 0 1 0 1 3 2 1 1 6
111 บ้านสันติสุข 0 1 0 1 3 1 1 1 5
112 บ้านแดง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
113 อนุบาลถนอมจิตร 0 1 0 1 3 0 0 1 3
114 ไตรคามวิทยาสรรค์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
115 บ้านสัมพันธ์ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
116 อนุบาลสุดรัก 0 1 0 1 2 1 1 0 4
117 โพธิ์ตากวิทยา 0 1 0 1 2 0 1 1 3
118 อนุบาลบ้านสวน 0 1 0 1 2 0 0 2 2
119 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
120 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
121 บ้านหนองสังข์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
122 บ้านหัวภู 0 1 0 1 1 1 0 0 2
123 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 0 1 0 1 1 1 0 0 2
124 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
125 บ้านโสกจานนาดี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
126 อนุบาลพรรณทิพย์ 0 0 3 3 3 2 0 0 5
127 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 0 0 3 3 2 3 1 0 6
128 บ้านกุดดุกวิทยา 0 0 2 2 8 6 5 2 19
129 บ้านขนวนนคร 0 0 2 2 4 2 0 0 6
130 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 0 0 2 2 4 0 0 2 4
131 บ้านนาอุดม 0 0 2 2 3 4 0 0 7
132 อนุบาลศุภมน 0 0 1 1 6 2 0 0 8
133 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 0 0 1 1 5 6 6 3 17
134 บ้านสองคอน 0 0 1 1 5 2 1 0 8
135 บ้านโคกสูง 0 0 1 1 4 4 1 1 9
136 นาฝายวิทยา 0 0 1 1 4 3 0 0 7
137 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 0 0 1 1 4 2 2 1 8
138 ชีพอนุสรณ์ 0 0 1 1 4 1 1 0 6
139 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 0 0 1 1 3 3 1 1 7
140 บ้านอ่างศิลา 0 0 1 1 3 0 1 0 4
141 บ้านกุดขอนแก่น 0 0 1 1 3 0 0 1 3
142 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 0 0 1 1 2 3 1 0 6
143 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
144 บ้านโคกกลางวิทยา 0 0 1 1 2 1 2 0 5
145 หนองแห้ววังมนศึกษา 0 0 1 1 2 1 0 2 3
146 บ้านเรือ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
147 อนุบาลรวมฤทัย 0 0 1 1 2 0 1 1 3
148 บ้านนางิ้ว 0 0 1 1 2 0 1 0 3
149 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 0 0 1 1 1 1 2 2 4
150 บ้านนาคำน้อย 0 0 1 1 1 0 0 1 1
151 บ้านถ้ำแข้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
152 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
153 บ้านโนนอุดม 0 0 1 1 0 2 0 0 2
154 หนองแวงวิทยา 0 0 0 0 5 6 0 1 11
155 บ้านสระพังข่า 0 0 0 0 5 1 0 0 6
156 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 0 0 0 0 5 0 0 0 5
157 บ้านโนนคอม 0 0 0 0 4 5 3 1 12
158 บ้านหนองไผ่นาดี 0 0 0 0 4 1 0 0 5
159 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
160 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 0 0 0 0 3 2 0 0 5
161 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
162 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 3 0 3 0 6
163 บ้านหนองตาไก้พิทยา 0 0 0 0 3 0 0 1 3
164 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
165 บ้านป่ากล้วย 0 0 0 0 2 3 2 1 7
166 บ้านเมืองเก่า 0 0 0 0 2 3 1 1 6
167 บ้านโนนหนองแวง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
168 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 3 0 1 5
169 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 0 0 0 0 2 2 0 0 4
170 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
171 อนุบาลอภิรดี 0 0 0 0 2 1 1 0 4
172 บ้านโคกนาฝาย 0 0 0 0 2 1 0 1 3
173 ท่าศาลาวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
174 ท่ากุญชร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
175 บ้านศาลาดิน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
176 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 0 0 0 0 2 0 3 0 5
177 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
178 บ้านโสกหาดสวรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
179 บ้านยอดห้วย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
180 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
181 บ้านหนองไฮประชารัฐ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
182 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
183 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 0 0 0 0 1 4 1 0 6
184 บ้านไคร่นุ่น 0 0 0 0 1 3 0 1 4
185 บ้านไชยสอ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
186 บ้านกุดแคน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
187 บ้านคำใหญ่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
188 บ้านทุ่งชมพู 0 0 0 0 1 2 0 0 3
189 บ้านโนนดู่หนองแวง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
190 บ้านฝางน้อย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
191 บ้านอาจสามารถ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
192 นาหว้านาเจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
193 บ้านนาเพียง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
194 บ้านสะแกเครือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
195 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
196 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
197 หนองโพนนาหม่อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
198 ห้วยชันวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
199 อนุบาลเพชรลดา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
200 บ้านหนองพู่วังหินซา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
201 บ้านร่องสมอ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
202 บ้านหัน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
203 หนองกระบือวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
204 โรจน์วิมลศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านกุดน้ำใส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านซำภูทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 บ้านพระบาท 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 บ้านร่องแซง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 บ้านสารจอดร่องกลอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านหนองแวงภูเขา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านห้วยสายหนัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านเลิงแสง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านโคกป่ากุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านโพนเพ็กพิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 วังหินลาดวังเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านโคกกลางหนองแปน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
221 ศักดิ์ธวัชศึกษา 0 0 0 0 0 2 3 0 5
222 บ้านเขาวง 0 0 0 0 0 2 2 1 4
223 บ้านธาตุ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
224 บ้านภูมูลเบ้า 0 0 0 0 0 2 1 0 3
225 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 0 2 1 0 3
226 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
227 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
228 ชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
229 บ้านสงเปือย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
230 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
231 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
232 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
233 แสงบัวทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
234 บ้านหนองพลวง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
235 บ้านหว้าทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 ชุมแพวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
237 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
238 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
239 บ้านนาหว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
240 บ้านบริบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
241 บ้านผาน้ำเที่ยง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
242 บ้านหนองแสงสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
243 บ้านหัวบึงสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
244 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
245 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
246 บ้านโป่งแห้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
247 สะอาดประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
248 บ้านสว่างโนนสูง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
249 อนุบาลธิดารัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 184 172 154 510 1,006 439 195 124 1,640