สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ก้องอุดมวิทยาคาร 25 7 2 2 34
2 บ้านโนนทอง 23 9 7 0 39
3 บ้านใหม่โสกส้มกบ 21 4 4 1 29
4 ชุมชนหนองเรือ 20 5 1 4 26
5 อนุบาลภูเวียง 19 3 1 1 23
6 บ้านนาก้านเหลือง 17 8 2 1 27
7 ชุมชนชุมแพ 17 1 2 0 20
8 นาหนองทุ่มวิทยาคม 16 2 2 2 20
9 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 16 2 1 1 19
10 ชุมชนโนนหันวันครู 16 2 1 1 19
11 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 15 8 6 1 29
12 บ้านชุมแพ 14 7 1 3 22
13 โสกห้างศึกษา 13 4 1 0 18
14 โนนสะอาดพิทยา 13 1 2 3 16
15 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 12 5 2 1 19
16 บ้านหว้า 12 3 3 0 18
17 บ้านซำจำปา 12 2 5 0 19
18 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 12 0 3 0 15
19 บ้านหนองบัวโนนเมือง 11 1 1 0 13
20 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 10 6 2 1 18
21 บ้านเม็ง 10 5 3 2 18
22 บ้านดินดำวังชัยวิทยา 10 5 1 1 16
23 บ้านกง(ประชานุกูล) 10 5 1 0 16
24 บ้านวังยาว 10 3 0 0 13
25 บ้านหนองศาลา 10 2 3 1 15
26 อนุบาลเดือนฉาย 10 2 0 0 12
27 หนองม่วงประชานุกูล 10 2 0 0 12
28 โนนอุดมสะอาดวิทยา 10 1 0 1 11
29 ชุมแพชนูปถัมภ์ 10 0 1 0 11
30 บ้านนาชุมแสง 9 10 3 1 22
31 บ้านกุดธาตุ 9 6 1 0 16
32 บ้านโนนทันวิทยา 9 5 3 1 17
33 หนองขามวิทยาคาร 9 4 1 1 14
34 บ้านขนวน 9 0 2 1 11
35 บ้านกุดดุกวิทยา 8 6 5 2 19
36 หนองกุงพิทยาคม 8 6 0 0 14
37 อ่างทองวิทยาคม 8 5 1 2 14
38 ภูเวียงวิทยายน 8 4 1 0 13
39 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 8 3 3 2 14
40 หนองไผ่พิทยาคม 8 3 3 1 14
41 อนุบาลสีชมพู 8 3 1 1 12
42 หนองแสงวิทยาสรรค์ 8 2 1 3 11
43 บ้านหาด 8 0 0 0 8
44 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 7 6 1 0 14
45 บ้านนาดี 7 5 1 0 13
46 บ้านสะอาด 7 4 1 0 12
47 บ้านดอนแขม 7 3 1 1 11
48 เต็กก่าดรุณธรรม 7 2 0 1 9
49 บ้านหนองเสาเล้า 7 2 0 0 9
50 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 7 1 2 0 10
51 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 6 6 5 4 17
52 ภูห่านศึกษา 6 3 0 0 9
53 บ้านกุดเลา 6 2 2 0 10
54 นาจานนาเจริญโนนทัน 6 2 2 0 10
55 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 6 2 1 2 9
56 บ้านพงษ์โนนประวัติ 6 2 0 0 8
57 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 6 2 0 0 8
58 อนุบาลศุภมน 6 2 0 0 8
59 ชุมชนหนองคะเน 6 1 0 0 7
60 บ้านโคกไร่ 6 1 0 0 7
61 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 6 0 0 0 6
62 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 5 8 1 0 14
63 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 5 6 6 3 17
64 บ้านฟ้าเหลื่อม 5 6 2 1 13
65 หนองแวงวิทยา 5 6 0 1 11
66 บ้านหนองแดง 5 5 4 0 14
67 จตุรคามรังสรรค์ 5 4 1 2 10
68 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 5 3 0 1 8
69 โคกม่วงศึกษา 5 2 3 1 10
70 บ้านสองคอน 5 2 1 0 8
71 บ้านหนองนาคำ 5 1 1 1 7
72 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 5 1 1 1 7
73 บ้านซำยาง 5 1 0 0 6
74 บ้านสระพังข่า 5 1 0 0 6
75 บ้านห้วยอรุณหินลาด 5 0 0 0 5
76 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 5 0 0 0 5
77 บ้านโนนคอม 4 5 3 1 12
78 บ้านโคกสูง 4 4 1 1 9
79 บ้านหนองกุงธนสารโศภน 4 3 1 1 8
80 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 4 3 0 1 7
81 นาฝายวิทยา 4 3 0 0 7
82 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 4 2 2 2 8
83 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 4 2 2 1 8
84 บ้านศรีสุข 4 2 2 0 8
85 บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 4 2 1 0 7
86 โสกเต็นวิทยาคม 4 2 0 1 6
87 บ้านขนวนนคร 4 2 0 0 6
88 บ้านสำราญหินลาด 4 1 1 1 6
89 บ้านผาขาม 4 1 1 0 6
90 ชีพอนุสรณ์ 4 1 1 0 6
91 บ้านโนนงามศึกษา 4 1 0 1 5
92 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 4 1 0 0 5
93 บ้านหนองไผ่นาดี 4 1 0 0 5
94 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ 4 0 3 0 7
95 บ้านยางคำ 4 0 1 1 5
96 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 4 0 0 2 4
97 วรวิมลศึกษา 4 0 0 0 4
98 บ้านนาอุดม 3 4 0 0 7
99 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 3 3 1 1 7
100 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 3 2 1 2 6
101 บ้านโนนกระเดา 3 2 1 1 6
102 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 3 2 1 0 6
103 อนุบาลพรรณทิพย์ 3 2 0 0 5
104 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 3 2 0 0 5
105 บ้านสันติสุข 3 1 1 1 5
106 บ้านแดง 3 1 1 0 5
107 หนองหอยเทพเทวัญ 3 1 0 1 4
108 บ้านป่าน 3 1 0 0 4
109 บ้านหนองหอย 3 1 0 0 4
110 บ้านหนองขาม 3 0 3 0 6
111 หนองหว้าวิทยา 3 0 1 2 4
112 บ้านหนองเขื่อนช้าง 3 0 1 0 4
113 บ้านอ่างศิลา 3 0 1 0 4
114 บ้านนาเปือย 3 0 0 1 3
115 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 3 0 0 1 3
116 อนุบาลถนอมจิตร 3 0 0 1 3
117 บ้านกุดขอนแก่น 3 0 0 1 3
118 บ้านหนองตาไก้พิทยา 3 0 0 1 3
119 หนองหว้าโพนศิลา 3 0 0 0 3
120 ไตรคามวิทยาสรรค์ 3 0 0 0 3
121 บ้านหนองไฮ 3 0 0 0 3
122 บ้านวังสวาบ 2 4 3 0 9
123 บ้านป่ากล้วย 2 3 2 1 7
124 บ้านเมืองเก่า 2 3 1 1 6
125 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 2 3 1 0 6
126 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 2 3 1 0 6
127 บ้านโนนหนองแวง 2 3 1 0 6
128 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 2 3 0 1 5
129 บ้านสัมพันธ์ 2 3 0 0 5
130 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 2 2 1 0 5
131 โคกสูงสำราญ 2 2 0 0 4
132 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 2 2 0 0 4
133 บ้านโคกกลางวิทยา 2 1 2 0 5
134 บ้านโนนสำราญ 2 1 1 1 4
135 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 2 1 1 1 4
136 อนุบาลสุดรัก 2 1 1 0 4
137 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 2 1 1 0 4
138 อนุบาลอภิรดี 2 1 1 0 4
139 หนองแห้ววังมนศึกษา 2 1 0 2 3
140 บ้านโคกนาฝาย 2 1 0 1 3
141 ท่าศาลาวิทยา 2 1 0 1 3
142 บ้านโนนบุรุษ 2 1 0 0 3
143 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 2 1 0 0 3
144 บ้านโป่งเอียด 2 1 0 0 3
145 บ้านเรือ 2 1 0 0 3
146 ท่ากุญชร 2 1 0 0 3
147 บ้านศาลาดิน 2 1 0 0 3
148 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 2 0 3 0 5
149 โพธิ์ตากวิทยา 2 0 1 1 3
150 อนุบาลรวมฤทัย 2 0 1 1 3
151 บ้านนางิ้ว 2 0 1 0 3
152 อนุบาลบ้านสวน 2 0 0 2 2
153 บ้านท่าช้าง 2 0 0 1 2
154 บ้านโสกหาดสวรรค์ 2 0 0 1 2
155 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 2 0 0 0 2
156 บ้านหนองโก 2 0 0 0 2
157 บ้านโคกม่วง 2 0 0 0 2
158 บ้านโนนงาม 2 0 0 0 2
159 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 2 0 0 0 2
160 บ้านยอดห้วย 2 0 0 0 2
161 บ้านสุขสมบูรณ์ 2 0 0 0 2
162 บ้านหนองไฮประชารัฐ 2 0 0 0 2
163 บ้านหัวฝาย 2 0 0 0 2
164 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 1 4 1 0 6
165 บ้านไคร่นุ่น 1 3 0 1 4
166 บ้านไชยสอ 1 3 0 0 4
167 บ้านกุดแคน 1 2 1 0 4
168 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 1 2 0 2 3
169 บ้านนาสีนวน 1 2 0 1 3
170 บ้านโคกสูงวิทยา 1 2 0 1 3
171 บ้านคำใหญ่ 1 2 0 0 3
172 บ้านทุ่งชมพู 1 2 0 0 3
173 บ้านโนนดู่หนองแวง 1 2 0 0 3
174 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 1 1 2 2 4
175 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 1 1 1 1 3
176 บ้านฝางน้อย 1 1 1 0 3
177 บ้านหนองบัว 1 1 0 2 2
178 บ้านอ่างศิลา 1 1 0 0 2
179 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 1 1 0 0 2
180 บ้านหนองสังข์ 1 1 0 0 2
181 บ้านหัวภู 1 1 0 0 2
182 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 1 1 0 0 2
183 บ้านอาจสามารถ 1 1 0 0 2
184 นาหว้านาเจริญ 1 1 0 0 2
185 บ้านนาเพียง 1 1 0 0 2
186 บ้านสะแกเครือ 1 1 0 0 2
187 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 1 1 0 0 2
188 บ้านห้วยบง 1 1 0 0 2
189 หนองโพนนาหม่อ 1 1 0 0 2
190 ห้วยชันวิทยา 1 1 0 0 2
191 อนุบาลเพชรลดา 1 1 0 0 2
192 บ้านหนองพู่วังหินซา 1 0 1 0 2
193 บ้านนาคำน้อย 1 0 0 1 1
194 บ้านร่องสมอ 1 0 0 1 1
195 บ้านหัน 1 0 0 1 1
196 หนองกระบือวิทยาคม 1 0 0 1 1
197 หนองลุมพุกบุ่งแสง 1 0 0 0 1
198 อนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ 1 0 0 0 1
199 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 1 0 0 0 1
200 บ้านโสกจานนาดี 1 0 0 0 1
201 บ้านถ้ำแข้ 1 0 0 0 1
202 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
203 โรจน์วิมลศึกษา 1 0 0 0 1
204 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 1 0 0 0 1
205 บ้านกุดน้ำใส 1 0 0 0 1
206 บ้านซำภูทอง 1 0 0 0 1
207 บ้านพระบาท 1 0 0 0 1
208 บ้านร่องแซง 1 0 0 0 1
209 บ้านสารจอดร่องกลอง 1 0 0 0 1
210 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 1 0 0 0 1
211 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
212 บ้านหนองแวงภูเขา 1 0 0 0 1
213 บ้านห้วยสายหนัง 1 0 0 0 1
214 บ้านเลิงแสง 1 0 0 0 1
215 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 1 0 0 0 1
216 บ้านโคกป่ากุง 1 0 0 0 1
217 บ้านโพนเพ็กพิทยา 1 0 0 0 1
218 วังหินลาดวังเจริญ 1 0 0 0 1
219 บ้านโคกกลางหนองแปน 0 3 0 0 3
220 ศักดิ์ธวัชศึกษา 0 2 3 0 5
221 บ้านเขาวง 0 2 2 1 4
222 บ้านธาตุ 0 2 1 0 3
223 บ้านภูมูลเบ้า 0 2 1 0 3
224 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 0 2 1 0 3
225 บ้านห้วยม่วง 0 2 1 0 3
226 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 0 2 0 1 2
227 บ้านโนนอุดม 0 2 0 0 2
228 ชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 0 2 0 0 2
229 บ้านสงเปือย 0 2 0 0 2
230 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 0 2 0 0 2
231 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 0 1 1 2 2
232 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 0 1 1 0 2
233 แสงบัวทอง 0 1 1 0 2
234 บ้านหนองพลวง 0 1 0 2 1
235 บ้านหว้าทอง 0 1 0 0 1
236 ชุมแพวิทยา 0 1 0 0 1
237 บ้านกุดกว้าง 0 1 0 0 1
238 บ้านขามป้อม 0 1 0 0 1
239 บ้านนาหว้า 0 1 0 0 1
240 บ้านบริบูรณ์ 0 1 0 0 1
241 บ้านผาน้ำเที่ยง 0 1 0 0 1
242 บ้านหนองแสงสามัคคี 0 1 0 0 1
243 บ้านหัวบึงสว่าง 0 1 0 0 1
244 บ้านโนนลาน 0 1 0 0 1
245 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 0 0 1 1 1
246 บ้านโป่งแห้ง 0 0 1 0 1
247 สะอาดประชาสรรค์ 0 0 1 0 1
248 บ้านสว่างโนนสูง 0 0 0 1 0
249 อนุบาลธิดารัตน์ 0 0 0 0 0
รวม 1,006 439 195 124 1,764