สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนทอง 32 12 7 1 51
2 อนุบาลภูเวียง 27 5 2 1 34
3 ก้องอุดมวิทยาคาร 25 8 2 2 35
4 นาหนองทุ่มวิทยาคม 24 3 2 2 29
5 บ้านชุมแพ 23 7 1 3 31
6 ชุมชนหนองเรือ 22 5 2 4 29
7 บ้านใหม่โสกส้มกบ 21 5 4 1 30
8 ชุมชนชุมแพ 20 1 2 0 23
9 บ้านนาก้านเหลือง 18 9 2 1 29
10 ชุมชนโนนหันวันครู 18 2 1 1 21
11 บ้านวังยาว 17 3 0 0 20
12 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 16 8 6 1 30
13 บ้านซำจำปา 16 3 5 0 24
14 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 16 2 1 1 19
15 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 15 3 3 2 21
16 โนนสะอาดพิทยา 14 2 2 3 18
17 โสกห้างศึกษา 13 4 1 0 18
18 บ้านหว้า 13 3 3 0 19
19 บ้านหนองบัวโนนเมือง 13 1 1 0 15
20 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 12 5 2 1 19
21 หนองม่วงประชานุกูล 12 2 0 0 14
22 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 12 1 3 0 16
23 โนนอุดมสะอาดวิทยา 12 1 0 1 13
24 บ้านกง(ประชานุกูล) 11 5 1 0 17
25 บ้านนาชุมแสง 10 11 3 1 24
26 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 10 6 2 1 18
27 บ้านเม็ง 10 5 3 2 18
28 บ้านโนนทันวิทยา 10 5 3 1 18
29 บ้านดินดำวังชัยวิทยา 10 5 1 1 16
30 บ้านขนวน 10 4 2 1 16
31 หนองขามวิทยาคาร 10 4 1 1 15
32 บ้านหนองศาลา 10 3 4 1 17
33 นาจานนาเจริญโนนทัน 10 3 2 0 15
34 อนุบาลเดือนฉาย 10 2 0 0 12
35 ชุมแพชนูปถัมภ์ 10 0 1 0 11
36 บ้านกุดดุกวิทยา 9 6 5 2 20
37 บ้านกุดธาตุ 9 6 1 0 16
38 หนองไผ่พิทยาคม 9 3 3 1 15
39 อนุบาลสีชมพู 9 3 1 1 13
40 ชุมชนหนองคะเน 9 1 0 0 10
41 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 9 1 0 0 10
42 บ้านหาด 9 0 0 0 9
43 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 8 8 1 0 17
44 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 8 6 1 0 15
45 หนองกุงพิทยาคม 8 6 0 0 14
46 อ่างทองวิทยาคม 8 5 1 2 14
47 บ้านดอนแขม 8 4 1 1 13
48 บ้านโคกสูง 8 4 1 1 13
49 ภูเวียงวิทยายน 8 4 1 0 13
50 บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 8 3 1 0 12
51 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 8 3 0 0 11
52 หนองแสงวิทยาสรรค์ 8 2 1 3 11
53 อนุบาลศุภมน 8 2 0 0 10
54 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 7 7 6 3 20
55 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 7 6 5 5 18
56 บ้านนาดี 7 5 1 0 13
57 บ้านสะอาด 7 4 1 0 12
58 บ้านนาอุดม 7 4 0 0 11
59 โคกม่วงศึกษา 7 3 3 1 13
60 บ้านหนองเสาเล้า 7 3 0 0 10
61 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 7 2 2 2 11
62 บ้านกุดเลา 7 2 2 0 11
63 บ้านสองคอน 7 2 1 0 10
64 เต็กก่าดรุณธรรม 7 2 0 1 9
65 บ้านพงษ์โนนประวัติ 7 2 0 0 9
66 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 7 1 2 0 10
67 บ้านหนองนาคำ 7 1 1 1 9
68 บ้านห้วยอรุณหินลาด 7 0 0 0 7
69 บ้านหนองแดง 6 6 4 0 16
70 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 6 5 0 1 11
71 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 6 3 1 1 10
72 ภูห่านศึกษา 6 3 0 0 9
73 บ้านแดง 6 1 1 0 8
74 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 6 1 0 0 7
75 บ้านโคกไร่ 6 1 0 0 7
76 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 6 0 0 0 6
77 บ้านฟ้าเหลื่อม 5 7 2 1 14
78 หนองแวงวิทยา 5 6 0 1 11
79 จตุรคามรังสรรค์ 5 4 1 2 10
80 บ้านโนนสำราญ 5 3 1 1 9
81 บ้านหนองกุงธนสารโศภน 5 3 1 1 9
82 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 5 3 0 1 8
83 บ้านสำราญหินลาด 5 2 1 1 8
84 ชีพอนุสรณ์ 5 2 1 0 8
85 บ้านโนนดู่หนองแวง 5 2 0 0 7
86 บ้านขนวนนคร 5 2 0 0 7
87 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 5 2 0 0 7
88 บ้านสันติสุข 5 1 1 1 7
89 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 5 1 1 1 7
90 บ้านซำยาง 5 1 0 0 6
91 บ้านหว้าทอง 5 1 0 0 6
92 บ้านสระพังข่า 5 1 0 0 6
93 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 5 0 0 1 5
94 บ้านกุดขอนแก่น 5 0 0 1 5
95 บ้านโนนคอม 4 5 3 1 12
96 นาฝายวิทยา 4 3 0 0 7
97 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 4 2 2 2 8
98 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 4 2 2 1 8
99 บ้านศรีสุข 4 2 2 0 8
100 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 4 2 1 0 7
101 โสกเต็นวิทยาคม 4 2 0 1 6
102 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 4 1 2 0 7
103 บ้านผาขาม 4 1 1 0 6
104 หนองหอยเทพเทวัญ 4 1 0 1 5
105 บ้านโนนงามศึกษา 4 1 0 1 5
106 บ้านป่าน 4 1 0 0 5
107 บ้านหนองไผ่นาดี 4 1 0 0 5
108 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ 4 0 3 0 7
109 บ้านหนองขาม 4 0 3 0 7
110 หนองหว้าวิทยา 4 0 1 2 5
111 บ้านยางคำ 4 0 1 1 5
112 บ้านหนองเขื่อนช้าง 4 0 1 0 5
113 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 4 0 0 2 4
114 บ้านโสกหาดสวรรค์ 4 0 0 1 4
115 หนองหว้าโพนศิลา 4 0 0 0 4
116 วรวิมลศึกษา 4 0 0 0 4
117 บ้านหัวฝาย 4 0 0 0 4
118 บ้านหนองไฮ 4 0 0 0 4
119 บ้านป่ากล้วย 3 3 2 1 8
120 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 3 3 1 1 7
121 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 3 3 1 0 7
122 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 3 2 1 2 6
123 บ้านโนนกระเดา 3 2 1 1 6
124 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 3 2 1 0 6
125 อนุบาลพรรณทิพย์ 3 2 0 0 5
126 บ้านเรือ 3 2 0 0 5
127 บ้านหนองพู่วังหินซา 3 1 1 0 5
128 บ้านนาเปือย 3 1 0 1 4
129 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 3 1 0 0 4
130 ห้วยชันวิทยา 3 1 0 0 4
131 บ้านหนองหอย 3 1 0 0 4
132 บ้านอ่างศิลา 3 0 1 0 4
133 อนุบาลถนอมจิตร 3 0 0 1 3
134 บ้านหนองตาไก้พิทยา 3 0 0 1 3
135 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 3 0 0 0 3
136 วังหินลาดวังเจริญ 3 0 0 0 3
137 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 3 0 0 0 3
138 ไตรคามวิทยาสรรค์ 3 0 0 0 3
139 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 3 0 0 0 3
140 บ้านซำภูทอง 3 0 0 0 3
141 บ้านวังสวาบ 2 4 3 0 9
142 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 2 4 1 1 7
143 บ้านเมืองเก่า 2 3 1 1 6
144 บ้านโนนหนองแวง 2 3 1 0 6
145 บ้านสัมพันธ์ 2 3 0 0 5
146 ท่าศาลาวิทยา 2 2 0 1 4
147 โคกสูงสำราญ 2 2 0 0 4
148 บ้านหนองสังข์ 2 2 0 0 4
149 บ้านคำใหญ่ 2 2 0 0 4
150 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 2 2 0 0 4
151 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 2 1 2 2 5
152 บ้านโคกกลางวิทยา 2 1 2 0 5
153 อนุบาลอภิรดี 2 1 2 0 5
154 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 2 1 1 1 4
155 อนุบาลสุดรัก 2 1 1 0 4
156 หนองแห้ววังมนศึกษา 2 1 0 2 3
157 บ้านโคกนาฝาย 2 1 0 1 3
158 บ้านโนนบุรุษ 2 1 0 0 3
159 บ้านโป่งเอียด 2 1 0 0 3
160 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 2 1 0 0 3
161 บ้านเลิงแสง 2 1 0 0 3
162 ท่ากุญชร 2 1 0 0 3
163 นาหว้านาเจริญ 2 1 0 0 3
164 บ้านศาลาดิน 2 1 0 0 3
165 บ้านสุขสมบูรณ์ 2 1 0 0 3
166 หนองโพนนาหม่อ 2 1 0 0 3
167 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 2 0 3 0 5
168 โพธิ์ตากวิทยา 2 0 1 1 3
169 อนุบาลรวมฤทัย 2 0 1 1 3
170 บ้านนางิ้ว 2 0 1 0 3
171 บ้านหนองไฮประชารัฐ 2 0 1 0 3
172 อนุบาลบ้านสวน 2 0 0 2 2
173 บ้านร่องสมอ 2 0 0 1 2
174 บ้านท่าช้าง 2 0 0 1 2
175 บ้านกุดน้ำใส 2 0 0 0 2
176 บ้านหนองโก 2 0 0 0 2
177 บ้านโคกม่วง 2 0 0 0 2
178 บ้านโนนงาม 2 0 0 0 2
179 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 2 0 0 0 2
180 บ้านพระบาท 2 0 0 0 2
181 บ้านยอดห้วย 2 0 0 0 2
182 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 1 4 1 0 6
183 บ้านไชยสอ 1 4 0 0 5
184 บ้านไคร่นุ่น 1 3 0 1 4
185 บ้านเขาวง 1 2 2 1 5
186 บ้านกุดแคน 1 2 1 0 4
187 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 1 2 1 0 4
188 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 1 2 0 2 3
189 บ้านนาสีนวน 1 2 0 1 3
190 บ้านโคกสูงวิทยา 1 2 0 1 3
191 บ้านทุ่งชมพู 1 2 0 0 3
192 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 1 1 1 1 3
193 บ้านฝางน้อย 1 1 1 0 3
194 อนุบาลเพชรลดา 1 1 1 0 3
195 บ้านหนองบัว 1 1 0 2 2
196 บ้านอ่างศิลา 1 1 0 0 2
197 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 1 1 0 0 2
198 บ้านหัวภู 1 1 0 0 2
199 บ้านโนนลาน 1 1 0 0 2
200 บ้านอาจสามารถ 1 1 0 0 2
201 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 1 1 0 0 2
202 บ้านนาเพียง 1 1 0 0 2
203 บ้านสะแกเครือ 1 1 0 0 2
204 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 1 1 0 0 2
205 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 1 1 0 0 2
206 บ้านห้วยบง 1 1 0 0 2
207 เหมือดแอ่หนองบัว 1 1 0 0 2
208 บ้านร่องแซง 1 0 1 0 2
209 บ้านนาคำน้อย 1 0 0 1 1
210 บ้านหัน 1 0 0 1 1
211 หนองกระบือวิทยาคม 1 0 0 1 1
212 หนองลุมพุกบุ่งแสง 1 0 0 0 1
213 อนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ 1 0 0 0 1
214 บ้านโสกจานนาดี 1 0 0 0 1
215 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 1 0 0 0 1
216 บ้านถ้ำแข้ 1 0 0 0 1
217 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
218 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
219 โรจน์วิมลศึกษา 1 0 0 0 1
220 บ้านป่าเสี้ยว 1 0 0 0 1
221 บ้านสว่างดอนช้าง 1 0 0 0 1
222 บ้านสารจอดร่องกลอง 1 0 0 0 1
223 บ้านหนองกุงมนศึกษา 1 0 0 0 1
224 บ้านหนองแวงภูเขา 1 0 0 0 1
225 บ้านห้วยสายหนัง 1 0 0 0 1
226 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 1 0 0 0 1
227 บ้านโคกป่ากุง 1 0 0 0 1
228 บ้านโพนเพ็กพิทยา 1 0 0 0 1
229 บ้านโคกกลางหนองแปน 0 3 0 0 3
230 ศักดิ์ธวัชศึกษา 0 2 3 0 5
231 บ้านธาตุ 0 2 1 0 3
232 บ้านภูมูลเบ้า 0 2 1 0 3
233 บ้านห้วยม่วง 0 2 1 0 3
234 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 0 2 0 1 2
235 บ้านโนนอุดม 0 2 0 0 2
236 ชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 0 2 0 0 2
237 บ้านกุดกว้าง 0 2 0 0 2
238 บ้านสงเปือย 0 2 0 0 2
239 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 0 2 0 0 2
240 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 0 1 1 2 2
241 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 0 1 1 0 2
242 แสงบัวทอง 0 1 1 0 2
243 บ้านหนองพลวง 0 1 0 2 1
244 ชุมแพวิทยา 0 1 0 0 1
245 บ้านขามป้อม 0 1 0 0 1
246 บ้านนาหว้า 0 1 0 0 1
247 บ้านบริบูรณ์ 0 1 0 0 1
248 บ้านผาน้ำเที่ยง 0 1 0 0 1
249 บ้านหนองแสงสามัคคี 0 1 0 0 1
250 บ้านหัวบึงสว่าง 0 1 0 0 1
251 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 0 0 1 1 1
252 บ้านโป่งแห้ง 0 0 1 0 1
253 สะอาดประชาสรรค์ 0 0 1 0 1
254 บ้านสว่างโนนสูง 0 0 0 1 0
255 บ้านดอนหันสระบัว 0 0 0 0 0
256 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 0 0 0
257 อนุบาลธิดารัตน์ 0 0 0 0 0
รวม 1,217 486 205 127 1,908