หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางนงเยาว์ ประสมเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการคณะกรรมการการเงิน
2 นายฉัตรชัย มุระดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการการเงิน
3 นางสาววิไลวรรณ สามหมอ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการการเงิน
4 นางญาณภาดา สร้อยเพชร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการการเงิน
5 นางสาวสริญญา อุปนันท์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการคณะกรรมการการเงิน
6 นางสาวสิริรัตน์ ปาลี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการการเงิน
7 นายปริญญา ชอบค้า พนักงานราชการ กรรมการคณะกรรมการการเงิน
8 นายอัครเดช อักขราสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชุมแสง ประธานกรรมการอำนวยการ
9 นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการอำนวยการ
10 นายธนธรรม มีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ประธานกรรมการอำนวยการ
11 นายสุรเดช พิมพ์ชายน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างศิลา ประธานกรรมการอำนวยการ
12 นายจารึก งามฉลวย ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยายน ประธานกรรมการอำนวยการ
13 นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
14 นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
15 นายจงกล โนพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญหินลาด คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด
16 นายวิมาน รถหามแห ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองแวง คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด
17 นายพินิต แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายชุมแพ
18 นายอำพันธ์ุ บุญหวังช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายชุมแพ
19 นายบรรชิต นิตไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายดงชมพู
20 นายประยูร ชารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าน คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายดงชมพู
21 นายวิฑูรย์ บึงลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายบูรพา
22 นางสาวณวัฏตรา ผลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายบูรพา
23 นายประจวบ สวัสดิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน
24 นายฉลอง สอนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสวาบ คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน
25 นายธงชัย สุขสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายภูเวียง
26 นายพลกฤษณ ศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายภูเวียง
27 นายสันติศักดิ์ ขวัญศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาจสามารถ คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์
28 นายสิรวิทย์ ธงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศาลา คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์
29 นายราชิต ชัยงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงธนสารโสภณ คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง
30 นายพนมไพร ปราบแกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง
31 นายธนวิชย์ แสนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
32 นางประภาพร ตรีเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอดห้วย คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
33 นายประดิษฐ์ จันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ
34 นายวิเชียร หมื่นชั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ
35 นายศิวดล ดวงหะคลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง
36 นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ ผู้อนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮประชารัฐ คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง
37 นายนิพนธ์ หิงชาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า
38 นางวนิดา เครือไกรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า
39 นายสมเด็จ อิธิตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู
40 นายไกรศร พึ่งภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู
41 นายสุรพล แสนสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเชิน
42 นายชวลิต หาญเชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเชิน
43 นายประยุทธ ธรรมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเลา คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน
44 นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน
45 นายจิรสันต์ บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม
46 นายเศวต พรมแวง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม
47 นายสมาน เพชรนาวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโก คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง
48 นายเฉลิมชัย สมท่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง
49 นายกฤษ ราชสีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย กรรมการอำนวยการ
50 นายจตุพล ยุระศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง กรรมการอำนวยการ
51 นายสุพิศ ประจันตะเสน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม กรรมการอำนวยการ
52 นางกองแก้ว อุปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี กรรมการอำนวยการ
53 นายนงศักดิ์ เครือไกรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา กรรมการอำนวยการ
54 นางสุมล ชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา กรรมการอำนวยการ
55 นายลิขสิทธิ์ ประวันจะ ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา กรรมการอำนวยการ
56 นายวัฒนา ลำเพยพล ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา กรรมการอำนวยการ
57 นายสวัสดิ์ สุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ กรรมการอำนวยการ
58 นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
59 นายเสถียร ตรีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
60 นายยงยุทธ พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
61 นายประวิช ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
62 นายกิตติภพ เหลาไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
63 นายเศรษฐสักก์ ผ่องแผ้วนพคุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
64 นายกฤต น้ำใจดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
65 นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
66 นายจีรมิตร แสงเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
67 นางจรรยาวัณณ์ มานาดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
68 นายสนาน ลาปะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
69 นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวา ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
70 นายจิตวัตร แก้วทองคำ ผู้อำนวยการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
71 นายชันยา คำนนท์ใส ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
72 นางนงเยาว์ ประสมเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
73 นายฉัตรชัย มุระดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
74 นายสุพรรณ วอศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
75 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
76 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
77 นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
78 นางนงเยาว์ ประสมเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
79 นายสุพรรณ วอศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
80 นายเฉลิมชัย เชื้อสาวะถี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
81 นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
82 นางนัตยา หล้าทูลธีรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
83 นายศิขริน ตันเจียง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
84 นางรุจาภา ประถมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
85 นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
86 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
87 นายชวลิต จิตต์ชื่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
88 นางจารุรัตน์ ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
89 นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
90 นางสาวศิรินาถ อาจบรรจง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
91 นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
92 นายฉัตรชัย มุระดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
93 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
94 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
95 นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
96 นายสมศักดิ์ สายสอ ครู โรงเรียนบ้านนาชุมแสง กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
97 นางวนิดา เครือไกรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
98 นางดุจดาว กาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
99 นางสาววิระญา หล้าทอง ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
100 นางเดือนเพ็ญ ทองขาน ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยายน กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
101 นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ประธานกรรมการคณะกรรมการพิธีการและพีธีกร
102 นางนงเยาว์ ประสมเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการพิธีการและพิธีกร
103 นางรุจาภา ประถมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการพิธีการและพิธีกร
104 นายธงชัย สุขสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง กรรมการคณะกรรมการพิธีการและพิธีกร
105 นายพลกฤษณ ศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส กรรมการคณะกรรมการพิธีการและพิธีกร
106 นายวิเชียร ไกรศรีวรรธนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียง กรรมการคณะกรรมการพิธีการและพิธีกร
107 นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง กรรมการคณะกรรมการพิธีการและพิธีกร
108 นายทวี ศรีภา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง กรรมการคณะกรรมการพิธีการและพิธีกร
109 นางเสาวลักษณ์ วรครบุรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิธีการและพิธีกร
110 นายจตุพล ยุระศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว
111 นางกองแก้ว อุปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว
112 นายนงศักดิ์ เครือไกรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว
113 นางวนิดา เมฆสงค์ ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว
114 นางดวงจันทร์ แก้วเวียง ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว
115 นายกฤต น้ำใจดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ประธานกรรมการคณะกรรมการการเงิน
116 นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวา ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการคณะกรรมการการเงิน
117 นางชนิภา พันธ์ศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงิน
118 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการเงิน
119 นางนพมาศ ใจตรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการเงิน
120 นายยงยุทธ พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ประธานกรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
121 นายอุไร ลาสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูห่านศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
122 นายสุเทพ เวียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหูกวางราษฎ์ผดุงวิทย์ รองประธานกรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
123 นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
124 นายธนธรรม มีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
125 นายสมว่า เพียศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
126 นายสุวัฒน์ นามบิดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
127 นายภาคภูมิ ภูมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาดิน กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
128 นายวีรยุทธ ภูงามเงิน ครู โรงเรียนหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
129 นายจตุพล สอนจิตร ครู โรงเรียนบ้านโนนอุดมสะอาดวิทยา กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
130 นายบุญธรรม บุญมี ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
131 นายไตรนาถ โพธิรุกข์ ครู โรงเรียนบ้านนาสีนวน กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
132 นายวรวุฒิ ดอนเป๊ะ ครู โรงเรียนห้วยชัยวิทยา กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
133 นายพินิจ ดวงมาลา ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
134 นายประยุทธ หงส์สามารถ ครู โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
135 นายวิจักษณ์ ศิริสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองแห้ว กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
136 นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
137 นายชานนท์ เศรษฐศรี ครู โรงเรียนนาหว้านาเจริญ กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
138 นายนิลวัฒน์ บุพิ พนักงานราชการ กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
139 นายศรายุทธ สงมูลนาค เจ้าหน้าที่ สพป.ขก.๕ กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
140 นางสาวไพลิน เสาเวียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
141 นางสาวโชติกา สุขศรีสง่า นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
142 นางชนิสรา ประภา พนักงานราชการ กรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
143 นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
144 นายคงฤทธิ์ ศีลคุณ ครู คณะทำงานศูนย์ไอซีที และประชาสัมพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
145 นางสาวนวพร เอกตะคุ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ICT.
146 นางนงลักษณ์ คำทอก ครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย กรรมการรับรายงานตัว
147 นาวสาวธัญญาดา สาระผล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนกระเดา กรรมการรับรายงานตัว
148 นางปนัดดา สาคร ครูโรงเรียนโสกห้างศึกษา กรรมการรับรายงานตัว
149 นางสาวภัทรพิชชา ตังกิจ ครู โรงเรียนจตุรคาารังสรรค์ กรรมการรับรายงานตัว
150 นางสาวปารณีย์ สมทา ครู โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
151 นางสาววิระญา หล้าทอง ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา กรรมการรับรายงานตัว
152 นางสาวสุนันทา ชนปกาสิทธิกุล ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยายน กรรมการรับรายงานตัว
153 นางจารุรัตน์ ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
154 นางนัตยา หล้าทูลธีรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
155 นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
156 นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
157 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
158 นายศิขริน ตันเจียง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
159 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
160 นายฉัตรชัย มุระดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
161 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
162 นายชวลิต จิตต์ชื่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
163 นายฉัตรชัย มุระดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
164 นายศิขริน ตันเจียง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
165 นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
166 นางสาวศิรินาถ อาจบรรจง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
167 นางนัตยา หล้าทูลธีรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
168 นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
169 นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมคอมพิวเตอร์
170 นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมคอมพิวเตอร์
171 นายเฉลิมชัย เชื้อสาวะถี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมหุ่นยนต์ และนักบินน้อย สพฐ.
172 นายสุพรรณ วอศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมการงานอาชีพ
173 นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมการงานอาชีพ
174 นางรุจาภา ประถมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมปฐมวัย
175 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมเรียนร่วม-ภาษาไทย
176 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมเรียนร่วม-สังคมศึกษา
177 นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมเรียนร่วม-ศิลปะ
178 นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมเรียนร่วม-การงานอาชีพ
179 นายฉัตรชัย มุระดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
180 นางสาวรำพรรณ ถานอาจนา ครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสง กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัว
181 นางวันเพ็ญ ม่วงทอง ครู โรงเรียนจตุรคาารังสรรค์ กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัว
182 นายสุชาติ พงษ์โคกสี ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัว
183 นางวินิต ลำเพยพล ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัว
184 นางสาวอรุณี ทัพซ้าย ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยายน กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัว
185 นายประหยัด แก้วบ้านเหล่า ครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสง ประธานคณะกรรมการปฏิคม
186 นางกิติมา แก้วหล้า ครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการปฏิคม
187 นางวาสนา นาสุริวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ประธานคณะกรรมการปฏิคม
188 นางกอบกุล พิมพ์สาร ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา ประธานคณะกรรมการปฏิคม
189 นางสาวนวลหงษ์ อมาตยคง ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ประธานคณะกรรมการปฏิคม
190 นางจันทร์หอม แก้วบ้านเหล่า ครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสง คณะกรรมการปฏิคม
191 นางสาวพัทนันท์ พลแสน ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม คณะกรรมการปฏิคม
192 นางสาวญาริณัฏฐ์ สิทธิหิรัณย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านนาชุมแสง คณะกรรมการปฏิคม
193 นางสาวเบญจมาภรณ์ ปานง่อม ครู โรงเรียนจตุรคาารังสรรค์ คณะกรรมการปฏิคม
194 นางปวีณา สุขใจ ธุรการ กลุ่มโรงเรียน คณะกรรมการปฏิคม
195 นางฉัตร์ดาว สาคำ ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา คณะกรรมการปฏิคม
196 นายทรงยศ เหล่าทองสาร ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา คณะกรรมการปฏิคม
197 นางสาววรางคณา พิมพ์ชายน้อย ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา คณะกรรมการปฏิคม
198 นางสุภาพร สนธิสัมพันธ์ ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยายน คณะกรรมการปฏิคม
199 นางพนมพร เกาะลุน ครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสง กรรมการและเลขานุการปฏิคม
200 นางสุภัทตรา เพฃรเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า กรรมการและเลขานุการปฏิคม
201 นางชาลินี พรมชมชา ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา กรรมการและเลขานุการปฏิคม
202 นางสาวจาริตรธิดา งามฉลวย ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยายน กรรมการและเลขานุการปฏิคม
203 นายอัครเดช อักขราสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชุมแสง ประธานคณะกรรมการประสานงาน
204 นางกองแก้ว อุปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี ประธานคณะกรรมการประสานงาน
205 นายนงศักดิ์ เครือไกรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ประธานคณะกรรมการประสานงาน
206 นายลิขสิทธิ์ ประวันจะ ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา ประธานคณะกรรมการประสานงาน
207 นางดวงจันทร์ แก้วเวียง ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ประธานคณะกรรมการประสานงาน
208 นางจันทราภรณ์ นวลคำมา ครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสง กรรมการประสานงาน
209 นายแคล้ว เทาดี ครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย กรรมการประสานงาน
210 นายสมวาท จีนดร ครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส กรรมการประสานงาน
211 นางสาวภัทรพิชชา ตังกิจ ครู โรงเรียนจตุรคาารังสรรค์ กรรมการประสานงาน
212 นางสาวปารณีย์ สมทา ครู โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา กรรมการประสานงาน
213 นายเจตษ์ภิชัย คำสุภีร์ ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา กรรมการประสานงาน
214 นายอาทิตย์ สิงหพานิช ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา กรรมการประสานงาน
215 นายวิมานเมฆ สอนบัว ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา กรรมการประสานงาน
216 นางสาวสุนันทา ชนปกาสิทธิกุล ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยายน กรรมการประสานงาน
217 นางเบญจมาศ บังลาด ครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสง กรรมการและเลขานุการประสานงาน
218 นางวันเพ็ญ ม่วงทอง ครู โรงเรียนจตุรคาารังสรรค์ กรรมการและเลขานุการประสานงาน
219 นายสุชาติ พงษ์โคกสี ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า กรรมการและเลขานุการประสานงาน
220 นายราชัย หงษ์เวียง ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา กรรมการและเลขานุการประสานงาน
221 นางสาวอรุณี ทัพซ้าย ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยายน กรรมการและเลขานุการประสานงาน
222 นายกฤษ ราชสีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย ประธานคณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขันทางเว็บไซด์
223 นางวนิดา เครือไกรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ประธานคณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขันทางเว็บไซด์
224 นางดุจดาว กาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง ประธานคณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขันทางเว็บไซด์
225 นายธวัชชัย พลนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ประธานคณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขันทางเว็บไซด์
226 นางสาวรำพรรณ ถานอาจนา ครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสง กรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน
227 นางสาวพณัฐ จันทะโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน
228 นางรัชนี เหมวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านค้อ(เคนราษฎร์บำรุง) กรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน
229 นางอรวรรณ มืดหล้า ธุรการโรงเรียน กรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน
230 ลักษณาวดี แก้วดวงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน
231 นางสาวศิรนิกาณฒ์ หองชาลี ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม กรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน
232 นางสาวธนพรรณ ผานิจ ครู โรงเรียนจตุรคาารังสรรค์ กรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน
233 นางสาวปวีณา นครศรี ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า กรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน
234 นางสาววิระญา หล้าทอง ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา กรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน
235 นางสุภาลักษณ์ ปัทถาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา กรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน
236 นางสาวพเยาว์ เหลืองคำ ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม กรรมการรับรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน
237 นางสาวสุภลักษณ์ ภูครองไชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกไร่ กรรมการและเลขานุการ การรับรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน
238 นายมุนี สุภณกิตติวงศ์ ธุรการ กลุ่มโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ การรับรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน
239 นางสาวจุไรรัตน์ กลีบพิมาย ธุรการ กลุ่มโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ การรับรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน
240 นางสุภัทตรา ทาบุญ ธุรการ กลุ่มโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ การรับรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน
241 นายสุพิศ ประจันตะเสน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ประธานกรรมการรักษาความปลอดภัย
242 นายเสถียร ผลสนอง ครู โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ประธานกรรมการรักษาความปลอดภัย
243 นายโกศล ครุธวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ประธานกรรมการรักษาความปลอดภัย
244 นายวัชรพล โสภารัตน์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการรักษาความปลอดภัย
245 นายสะอาด สิทธิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการรักษาความปลอดภัย
246 นายเสน่ห์ ชนปกาสิทธิกุล ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ประธานกรรมการรักษาความปลอดภัย
247 นายรวมชัย คำดอนหัน ครูโรงเรียนโสกห้างศึกษา กรรมการรักษาความปลอดภัย
248 นายชัยชะนะ เจ๊กมา ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม กรรมการรักษาความปลอดภัย
249 นายสิทธิพร วัดถัง ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม กรรมการรักษาความปลอดภัย
250 นายประภาพันธ์ เมฆสงค์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ กรรมการรักษาความปลอดภัย
251 นายสุรเดช แก่นนาคำ ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า กรรมการรักษาความปลอดภัย
252 นายวิชาญ น้อยเอาะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการรักษาความปลอดภัย
253 นายสุรชัย วอหา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการรักษาความปลอดภัย
254 นายอัคคะศิริ ชาญกว้าง ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยายน กรรมการรักษาความปลอดภัย
255 นายวรวิทย์ คำทอก ครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสง กรรมการและเลขานุการรักษาความปลอดภัย
256 นายแสงจันทร์ ฮามพิทักษ์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านเมืองเก่า กรรมการและเลขานุการรักษาความปลอดภัย
257 นายทองเหลา ศรีสุคนธ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กรรมการและเลขานุการรักษาความปลอดภัย
258 นางสาวดุษฎี เชื้อกลางใหญ่ ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยายน กรรมการและเลขานุการรักษาความปลอดภัย
259 นายพิทยพันธ์ แวะศรีภา ครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสง ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์
260 นายทรงศักดิ์ แสนสุข ครู โรงเรียนจตุรคาารังสรรค์ ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์
261 นายระลึก ราชาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์
262 นายสมภูมิ ภาระสาร ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์
263 นางจุรินทร์ ธนะภูมิชัย ครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสง กรรมการประชาสัมพันธ์
264 นายพรชัย พลแดง ครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสง กรรมการประชาสัมพันธ์
265 นายวุฒิชัย วรครบุรี ครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง กรรมการประชาสัมพันธ์
266 นางกนกรัตน์ ภาลีนนท์ ครู โรงเรียนจตุรคาารังสรรค์ กรรมการประชาสัมพันธ์
267 นายเจตษ์ภิชัย คำสุภีร์ ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา กรรมการประชาสัมพันธ์
268 นายอาทิตย์ สิงหพานิช ครูโรงเรียนบ้านอ่างศิลา กรรมการประชาสัมพันธ์
269 นางดวงจันทร์ แก้วเวียง ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยายน กรรมการประชาสัมพันธ์
270 นางเจียระไน เสรพล ครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสง กรรมการและเลขานุการประชาสัมพันธ์
271 นางนฤดี โสภารัตน์ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการและเลขานุการประชาสัมพันธ์
272 นายกำลาภ สาระผล ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยายน กรรมการและเลขานุการประชาสัมพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]