หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 11 23 11
2 001 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 37 56 43
3 006 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 14 47 23
4 007 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 8 17 13
5 008 โรงเรียนชุมชนชุมแพ 23 60 33
6 011 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 31 77 39
7 012 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 8 13 11
8 010 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 13 30 16
9 014 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 10 40 19
10 015 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 34 74 54
11 016 โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี 0 0 0
12 009 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 22 63 34
13 013 โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 2 6 4
14 017 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 13 20 16
15 022 โรงเรียนท่ากุญชร 3 11 6
16 023 โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 5 9 7
17 027 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 15 31 22
18 028 โรงเรียนนาฝายวิทยา 7 14 11
19 029 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 32 55 45
20 030 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 21 54 30
21 031 โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 3 13 6
22 039 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 17 56 31
23 040 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 2 3 3
24 041 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 6 13 9
25 044 โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 3 5 5
26 045 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 24 58 29
27 046 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 0 0 0
28 047 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 16 43 24
29 048 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 2 6 4
30 049 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 0 0 0
31 050 โรงเรียนบ้านกุดเลา 11 22 16
32 043 โรงเรียนบ้านกุดแคน 4 18 8
33 042 โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 7 29 11
34 052 โรงเรียนบ้านขนวน 17 40 23
35 051 โรงเรียนบ้านขนวนนคร 7 15 10
36 053 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 7 18 11
37 054 โรงเรียนบ้านขามป้อม 1 1 1
38 058 โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 4 10 8
39 059 โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 2 4 3
40 057 โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 2 2 2
41 078 โรงเรียนบ้านชุมแพ 34 55 43
42 080 โรงเรียนบ้านซำจำปา 24 52 38
43 081 โรงเรียนบ้านซำภูทอง 3 21 8
44 082 โรงเรียนบ้านซำยาง 7 26 12
45 085 โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 1 1 1
46 084 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 4 10 6
47 083 โรงเรียนบ้านดอนแขม 14 21 16
48 086 โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา 17 36 27
49 088 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 1 3 2
50 089 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 0 0 0
51 090 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 22 50 32
52 093 โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 3 9 5
53 091 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 21 6
54 092 โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 0 0 0
55 094 โรงเรียนบ้านธาตุ 7 14 7
56 095 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 32 75 50
57 096 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 0 0 0
58 097 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 4 3
59 098 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 3 9 6
60 099 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 25 41 33
61 100 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 0 0 0
62 101 โรงเรียนบ้านนาดี 13 28 19
63 102 โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 0 0 0
64 107 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 4 10 5
65 108 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1 2 2
66 109 โรงเรียนบ้านนาอุดม 11 18 12
67 103 โรงเรียนบ้านนาเปือย 5 30 11
68 104 โรงเรียนบ้านนาเปือย 0 0 0
69 105 โรงเรียนบ้านนาเพียง 2 4 2
70 106 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 11 67 25
71 132 โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 1 2 1
72 133 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 12 27 18
73 135 โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 0 0 0
74 134 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 10 14 13
75 136 โรงเรียนบ้านป่าน 5 11 7
76 137 โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 1 6 3
77 140 โรงเรียนบ้านผาขาม 6 24 11
78 141 โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 1 5 1
79 142 โรงเรียนบ้านฝางน้อย 3 7 4
80 143 โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 9 25 14
81 144 โรงเรียนบ้านพระบาท 2 6 4
82 147 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 15 31 24
83 148 โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 3 3 3
84 151 โรงเรียนบ้านยอดห้วย 2 9 4
85 152 โรงเรียนบ้านยางคำ 6 11 9
86 154 โรงเรียนบ้านร่องสมอ 3 8 5
87 155 โรงเรียนบ้านร่องสมอ 0 0 0
88 153 โรงเรียนบ้านร่องแซง 2 4 3
89 160 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 0 0 0
90 159 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 3 8 5
91 161 โรงเรียนบ้านวังยาว 21 72 40
92 162 โรงเรียนบ้านวังสวาบ 11 15 12
93 163 โรงเรียนบ้านศรีสุข 8 26 11
94 164 โรงเรียนบ้านศาลาดิน 3 12 5
95 165 โรงเรียนบ้านสงเปือย 2 3 2
96 166 โรงเรียนบ้านสงเปือย 0 0 0
97 167 โรงเรียนบ้านสระพังข่า 6 18 12
98 168 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 0 0 0
99 169 โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 1 3 2
100 170 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 1 3 2
101 171 โรงเรียนบ้านสองคอน 10 18 15
102 173 โรงเรียนบ้านสะอาด 12 25 16
103 172 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 2 4 3
104 174 โรงเรียนบ้านสันติสุข 8 13 10
105 175 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 5 11 9
106 176 โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 1 3 1
107 177 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 9 18 15
108 178 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 3 9 3
109 183 โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร 0 0 0
110 184 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 10 27 18
111 185 โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 3 13 6
112 186 โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 1 2 1
113 188 โรงเรียนบ้านหนองขาม 7 17 11
114 192 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 8 13 8
115 193 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 4 10 7
116 195 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 4 7 5
117 194 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 7 14 8
118 196 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 2 2 2
119 198 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 10 19 14
120 197 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 8 22 12
121 202 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 7 4
122 201 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 16 31 26
123 203 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 0 0 0
124 204 โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 6 11 8
125 205 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 17 49 32
126 208 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 3 4 3
127 209 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 5 10 6
128 212 โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 0 0 0
129 213 โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 0 0 0
130 215 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 0 0 0
131 214 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 2 6 4
132 217 โรงเรียนบ้านหนองศาลา 19 37 27
133 218 โรงเรียนบ้านหนองสระ 0 0 0
134 219 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 5 10 6
135 222 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 4 11 7
136 223 โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง 0 0 0
137 224 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 3 8 5
138 225 โรงเรียนบ้านหนองหอย 5 12 8
139 189 โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 5 9 8
140 190 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 5 6 5
141 211 โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 2 6 4
142 220 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 10 14 12
143 191 โรงเรียนบ้านหนองแดง 16 40 24
144 216 โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 1 1 1
145 221 โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 1 3 2
146 187 โรงเรียนบ้านหนองโก 2 10 4
147 199 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 7 20 12
148 200 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 0 0 0
149 210 โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 0 0 0
150 206 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 16 63 30
151 207 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 5 6 6
152 228 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 4 10 6
153 226 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 24 42 33
154 227 โรงเรียนบ้านหนองไฮประชารัฐ 3 6 5
155 238 โรงเรียนบ้านหว้า 23 48 31
156 237 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 8 32 16
157 239 โรงเรียนบ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 4 15 9
158 240 โรงเรียนบ้านหัน 2 4 3
159 241 โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 7 27 14
160 242 โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 1 1 1
161 243 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 4 8 6
162 244 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 0 0 0
163 245 โรงเรียนบ้านหัวภู 2 4 3
164 246 โรงเรียนบ้านหาด 9 14 12
165 247 โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 10 18 10
166 229 โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 2 3 3
167 230 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 0 0 0
168 231 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1 1 1
169 232 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2 6 3
170 233 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 3 6 5
171 234 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 0 0 0
172 236 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 8 16 14
173 254 โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 3 6 4
174 252 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 2 3 2
175 253 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 4 11 7
176 056 โรงเรียนบ้านเขาวง 6 10 9
177 055 โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 2 4 3
178 150 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 8 16 13
179 149 โรงเรียนบ้านเม็ง 23 70 35
180 156 โรงเรียนบ้านเรือ 5 14 8
181 157 โรงเรียนบ้านเรือ 0 0 0
182 158 โรงเรียนบ้านเลิงแสง 4 4 4
183 248 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 1 10 3
184 249 โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 1 5 2
185 087 โรงเรียนบ้านแดง 8 20 12
186 250 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 9 26 12
187 060 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 5 7 6
188 061 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 3 8 3
189 062 โรงเรียนบ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 12 32 21
190 063 โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 5 9 6
191 064 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 1 2 2
192 065 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 3 6 3
193 069 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 12 26 12
194 070 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 0 0 0
195 071 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 0 0 0
196 072 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 0 0 0
197 073 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 7 8 7
198 076 โรงเรียนบ้านโคกสูง 14 34 22
199 075 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 4 22 5
200 074 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 6 9 8
201 066 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 15 30 22
202 067 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 7 7 7
203 068 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 0 0 0
204 110 โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 7 37 7
205 112 โรงเรียนบ้านโนนคอม 13 23 19
206 114 โรงเรียนบ้านโนนงาม 2 11 3
207 113 โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษา 8 14 11
208 115 โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 6 21 11
209 116 โรงเรียนบ้านโนนชาติ 0 0 0
210 117 โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 7 5 5
211 120 โรงเรียนบ้านโนนทอง 57 169 79
212 119 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 0 0 0
213 118 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 3 3 3
214 121 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 21 48 27
215 122 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 4 6 4
216 124 โรงเรียนบ้านโนนลาน 2 4 2
217 125 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 11 26 18
218 126 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 3 12 5
219 127 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 10 17 14
220 128 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 6 8 7
221 129 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 3 7 3
222 131 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 2 25 3
223 130 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง 0 0 0
224 111 โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 4 43 8
225 123 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 0 0 0
226 139 โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 3 13 6
227 138 โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 1 2 2
228 145 โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 1 15 4
229 146 โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 0 0 0
230 179 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 1 3 2
231 181 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 3 11 6
232 182 โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 5 16 9
233 180 โรงเรียนบ้านโสกเชือก 0 0 0
234 251 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 31 70 44
235 077 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 6 11 7
236 079 โรงเรียนบ้านไชยสอ 5 8 8
237 255 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 25 42 32
238 261 โรงเรียนภูห่านศึกษา 10 19 13
239 260 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 14 39 23
240 265 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 5 21 5
241 266 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 3 7 5
242 267 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 5 19 11
243 318 โรงเรียนศักดิ์ธวัชศึกษา 5 9 5
244 268 โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 7 13 11
245 269 โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 0 0 0
246 270 โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 1 1 1
247 274 โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 2 2 2
248 275 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 26 53 35
249 277 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 16 41 21
250 276 โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 10 19 16
251 278 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 16 38 21
252 279 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 8 14 12
253 280 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 0 0 0
254 283 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 15 30 19
255 284 โรงเรียนหนองลุมพุกบุ่งแสง 1 1 1
256 288 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 8 15 12
257 287 โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา 4 14 8
258 289 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 6 18 11
259 285 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 13 26 17
260 286 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 17 29 22
261 290 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 6 21 12
262 282 โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 3 5 3
263 281 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 16 34 21
264 291 โรงเรียนห้วยชันวิทยา 4 8 6
265 307 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 35 91 60
266 308 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 0 0 0
267 312 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 14 27 21
268 317 โรงเรียนอินทรวิทยา 0 0 0
269 316 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 18 52 27
270 025 โรงเรียนเทศบาลหนองแก 0 0 0
271 292 โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 2 4 3
272 271 โรงเรียนแสงบัวทอง 2 4 3
273 003 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 20 44 30
274 004 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 15 42 22
275 005 โรงเรียนโคกสูงสำราญ 4 22 10
276 032 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 10 21 13
277 033 โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 5 16 10
278 034 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 0 0 0
279 035 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 23 61 38
280 036 โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 0 0 0
281 037 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 18 63 30
282 038 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 0 0 0
283 258 โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 4 5 5
284 259 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 14 39 19
285 273 โรงเรียนโสกห้างศึกษา 18 38 27
286 272 โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 7 12 11
287 020 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 3 7 5
288 021 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 0 0 0
289 018 โรงเรียนชุมแพวิทยา 1 6 1
290 256 โรงเรียนพิชาภรณ์ 0 0 0
291 257 โรงเรียนพิชาภรณ์ 0 0 0
292 262 โรงเรียนรักเรียนพิทยา 0 0 0
293 294 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 0 0 0
294 296 โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร 4 21 9
295 297 โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์ 1 5 1
296 298 โรงเรียนอนุบาลนันทพร 0 0 0
297 299 โรงเรียนอนุบาลนันทพร 2 0 0 0
298 300 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเรียน 0 0 0
299 301 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน 4 7 6
300 302 โรงเรียนอนุบาลพรชิตา 0 0 0
301 303 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ 6 43 16
302 304 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ 0 0 0
303 305 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ 1 3 2
304 309 โรงเรียนอนุบาลรวมฤทัย 4 27 10
305 310 โรงเรียนอนุบาลศุภมน 10 50 16
306 311 โรงเรียนอนุบาลสิริยากร 0 0 0
307 313 โรงเรียนอนุบาลสุดรัก 4 11 6
308 314 โรงเรียนอนุบาลอภิรดี 5 23 10
309 315 โรงเรียนอนุบาลอินทร 0 0 0
310 295 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 12 50 13
311 306 โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา 3 4 4
312 293 โรงเรียนอนุบาลแก้วใจ 0 0 0
313 019 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 15 58 22
314 263 โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา 0 0 0
315 264 โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา 2 6 3
316 235 โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 1 1 1
317 024 โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 0 0 0
318 026 โรงเรียนเทศบาลหนองแก 0 0 0
รวม 2146 5326 3164
8490

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]