หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kkn5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจริยา กมลคุณากรโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
3. นางรัญจวน ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
4. นางอัญชุลี แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโสภนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายอาวุธ นมัสศิลาผอ.โรงเรียนบ้านนาเปือยประธานกรรมการ
2. นางพรรณี พัฒนวรานุวงศ์โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางฟารัณณี ดีพรมโรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการ
4. นางสายลม บุญสุขโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
5. นางสมเพชร มูลหาโรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค ดีศรีผอ.โรงเรียนบ้านร่องสมอประธานกรรมการ
2. นางมุกดา โขนภูเขียวโรงเรียนชุมแพชนูปถัมป์กรรมการ
3. นางอุทัยวัลย์ แต้มศรีโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
4. นางอนงค์นาฏ ดวงเศษวงศ์โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็งกรรมการ
5. นางยศลักษณ์ หมื่นวงศ์โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายเอนก ผาเข็มผอ.โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้าประธานกรรมการ
2. นางเปรมวดี วนาพันธพรกุลโรงเรียนท่ากุญชรกรรมการ
3. นางจิตตรา อยู่ดีโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนกรรมการ
4. นางจีรภา แฝงเพชรโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการ
5. นางพเยาว์ แสนท้าวโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายบุญสุข โสภาศรีผอ.โรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางอธิชา สอนลาโรงเรียนบ้านวังสวาบกรรมการ
3. นางทองเพชร ธิตะเชียงโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
4. นางธนัชา ไกรอนุพงษ์โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางสกุลรัตน์ นามน้อยโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายสุดิง สาหล้าผอ.โรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี ศรีบุรินท์โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
3. นางรัจนี ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญกรรมการ
4. นายวิมานเมฆ สอนบัวโรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
5. นางสาวยุพิน ชินพลทรายโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียงผอ.โรงเรียนบ้านสระพังข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวพชรพร สีกองคามโรงเรียนบ้านผาขามกรรมการ
3. นางดวงมณี ศรีวิคารโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
4. นางไกรสร ศรีภูวงศ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
5. นางวงเดือน ภาสะเตมีย์โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายสมแพน จำปาหวายผอ.โรงเรียนบ้านหว้าประธานกรรมการ
2. นางสมงาม รอนยุทธโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางรัชนก ลากูลโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายสุจินดา หณุสิงห์โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
5. นางราตรี สร้อยสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายทินกร จันทร์เทพย์ผอ.โรงเรียนบ้านฝางน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวัฒน์ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
3. นางนฤมล ระแวงวรรณโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
4. นางวิมัลลี คำนุโรงเรียนท่าศาลาวิทยากรรมการ
5. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายวิชัย แสนยศบุญเรืองผอ.โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณญา สินนาโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการ
3. นางนิรมล สมตัวโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวคมคาย หงษ์ทองโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือกรรมการ
5. นางสุขุมาภรณ์ บุญศรโรงเรียนหนองโพนนาหม่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายดิษยภัทร ไชยพิเดชผอ.โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนฤมล จินาวัลย์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ เคนจันทร์ทาโรงเรียนบ้านหนองม์กหนองทุ่มกรรมการ
4. นางละเอียด ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
5. นางศรีนวล เครือจันทร์โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายสถิตย์ อุดเมืองเพียผอ.โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างประธานกรรมการ
2. นางศุภพิชญ์ จิตบุตรโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนกรรมการ
3. นางสาลินี ลีลาโรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นางจินดา จันทร์ทองโรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟฯกรรมการ
5. นางสาวเดือนเพ็ญ นามหล้าโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายลือชัย สำราญผอ.โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ สมศรีโรงเรียนหนองหนามแท่งกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ คุ้มบัวโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางกนกอร สุนทรสโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางพิรัก ภู่พันธ์สกุลโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ ธรรมพลผอ.โรงเรียนบ้านกุดเลาประธานกรรมการ
2. นางหนูเตียน วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่กรรมการ
3. นางสาวเอมอร หงทัพโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรมกรรมการ
4. นายไพศาล โชติกาญจนโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางวนิดา โชติศรีโรงเรียนบ้านฝางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายนัฐณรงค์ พิริยะการผอ.โรงเรียนบ้านกุดกว้างประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ทุมมีโรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
3. นางสาวประภาวดี ลิอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นางนิตศลาภรณ์ ถนอมถิ่นโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวอรอุมา ดอนกัณหาโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายพนทอง ขาวสร้อยผอ.โรงเรียนบ้านขนวนนครประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ บุตรโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางวนิศรา สุทมาตย์โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
4. นางสาวนารี ภูสำเภาอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางพัทธยา ชนะพันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งชมพูประธานกรรมการ
2. นางพรรธนะศรี ชัยบุตรโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นายพลวัตร คำภากุมภ์โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนากรรมการ
4. นางจิตราภรณ์ ดวงสุพรรณ์โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร อึ้งชัยภูมิโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวละคร เขียนชานาจผอ.โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพี่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ต้นเกษโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
3. นายมิตร จักรแก้วโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้ากรรมการ
4. นางสาวนิสาลักษณ์ จันทร์อร่ามบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ทิทึกทักษ์โรงเรียนบ้านไคร่นุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ จวงโสผอ.โรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางกัลยา มาคะเซ็นผอ.โรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี จ่าเมืองฮามโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
4. นางจิตรลัดดา ระพรหมมาโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการ
5. นางกฤษณา ป้องเคนโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตรผอ.โรงเรียนบ้านหว้าทองประธานกรรมการ
2. นายพุธจักร ตีกาโรงเรียนบ้านนาเพียงกรรมการ
3. นายประจักร คำมุงคุณโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นายกนิษฐา โพนเพ็กโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นางจำปรีญา อุตราโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภรัตน์ บุญไตรผอ.โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ เหล่าสุขาโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
3. นายวัสนัย ล้นเหลือโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางสาวสายหยุด ผุยนวลโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
5. นายสราวุธ เสนาเลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายทรงวุฒิ ทาระสาผอ.โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ รัตนประทีปพรโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรมกรรมการ
3. นายลิขสิทธิ์ ปะวันจะโรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา มูลเพียโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางอรทัย จันทลือชาโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายอุ่นทะยา ผาผงผอ.โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมลพรรณ ยะโสโรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยากรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ ทองดีบุตรโรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
4. นางนางสุคนธ์ จักราชโรงเรียนบ้านทุ่งชมพูกรรมการ
5. นายศรายุทธ ดีนางโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ พรมชมชาผอ.โรงเรียนหนองทุ่มโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมพิตร เพ็งหาพันธ์โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายกำพล ดำเนตรโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนำพล บุพพิบ้านท่าช้างกรรมการ
5. นายวิชิต จุลวงษ์บ้านกง (ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายระลึก ราชาวงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ศรีเคนโรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมกรรมการ
3. นายปฏิพัทธิ์ อึ้งชัยภูมิโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายชัยสุทธิ์ จิวาลักษณ์โหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ทินช่วยโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายพนมไพร ปราบแกะผอ.โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาประธานกรรมการ
2. นางจุฬากร คำลิ้มโรงเรียนบ้านผาขามกรรมการ
3. นางสมศรี อภัยโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางอมรา เหล่าคูณโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
5. นางกองทรัพย์ วิทยาโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุริยะ ชิดทองผอ.โรงเรียนบ้านพระบาทประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญ์ชาภา รัตพลทีโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
3. นายพนมราชย์ เสนาไชยโรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการ
4. นางอรชุลี บุญพาเกิดโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายคำสันต์ มีทองโรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองพลวงประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย วรครบุรีโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงกรรมการ
3. นางลักษณ์เสด็จ ทองคำโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุภาณี มังคูณโรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
5. นางสุกัญญา ธรณิศราติพงศ์โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายแสงดาว เชิดชูผอ.โรงเรียนบ้านชุมแพประธานกรรมการ
2. นางเย็นปรางค์ ศรีธินนท์โรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
3. นางปณิดา ทองศิริโรงเรียนอาจสามารถกรรมการ
4. นางกนกกาญจน์ ชาลีเอ่นโรงเรียนกุดธาตุกรรมการ
5. นายคำบ่อ ลากูลโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุปรีชา ถนอมเงินรอง ผอ.โรงเรียนหนองขามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ทองมุลโรงเรียนโคกม่วงศึกษากรรมการ
3. นางสมปอง จักรโนวันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นางเอมอร ชูอินทร์โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายประสบโชค เหล่าคูณผอ.โรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นางดวงกมล สมวงษาโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยาคารกรรมการ
3. นายประพันธ์ บุญหล้าโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางกุหลาบ จิตรักษ์โรงเรียนชุมชนโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
5. นายพิษณุกร วดีศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุขวัชร เทพปินรอง ผอ.โรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ประยูรคำโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ โยทองยศโรงเรียนบ้านโคกไม้งามกรรมการ
4. นายไตรภพ ศิริสมพงษ์โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างกรรมการ
5. นางนันทกา แสนคำภาโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางงามนิตย์ ลิโป้ผอ.โรงเรียนหนองบัวโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา วงษ์โคกสูงโรงเรียนชุมแพวิทยากรรมการ
3. นายพิชัย มูลกัณฑ์โรงเรียนบ้านโคกไม้งามกรรมการ
4. นางสาวปรัชญา บัวจันลาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นายต้นตระกูล จิตรัตน์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์รอง ผอ.โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ดวงแสงโรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวปณิดา สุภารมย์โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวชวนพิศ พันธ์สิงห์โรงเรียนบ้านดอนแขมกรรมการ
5. นางสาววนิดา จันทะนามโรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายพจน์ ปุรัมพกาผอ.โรงเรียนชุมชนหนองคะเนประธานกรรมการ
2. นางสถาพร แพร่งสุวรรณโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
3. นางอภิญญา ซื่อตระกูลพานิชย์โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
4. นางเดือนใหม่ นาพยัพโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวชญาธร ถิรเจริญธาดาโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายพจน์ ปุรัมพกาผอ.โรงเรียนบ้ชุมชนหนองคะเนประธานกรรมการ
2. นายสุภาณิญา สอนเสนาครูโรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการ
3. นายภาสกร จ่าเมืองฮามโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐกรรมการ
4. นางอรพรรณ วรรณเวชโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
5. นายณัฐสิทธ์ แฝงทรัพย์โรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเสถียร แก้วส่องใสผอ.โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ดีนางโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
3. นายไตรรัตน์ ขาวพลโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ลีลาศโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นายวิโรจน์ แสนคำภาโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเสถียร แก้วส่องใสผอ.โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวิกรม หอมแสงโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันกรรมการ
3. นางปราณี หีบแก้วโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐนันท์ ไวว่อวโรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญกรรมการ
5. นายพีรวัส รัตนมาตรโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายพัฒนากร อบมาผอ.โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลาประธานกรรมการ
2. นายคำสอน กุลวงษ์โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
3. นายสมบัติ หนันทุมโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายศุกล อุ่นผางโรงเรียนท่ากุญชรกรรมการ
5. นายวิรัตน์ ฮามพิทักษ์โรงเรียนนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายคมสัน บุดดาดวงผอ.โรงเรียนโคกสูงสำราญประธานกรรมการ
2. นางดรุณี บุราณเดชโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
3. นายคมสัน หลาวมาโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
4. นายเดชา บัวละไวโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
5. นางสาวพรฑิตา อักขราสาโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายคมสัน บุดดาดวงผอ.โรงเรียนโคกสูงสำราญประธานกรรมการ
2. นางรัญชน์ณัชชนม์ นิราชวงศ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
3. นายสรไกร วรครบุรีโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายธีระพล แพงบุดดีโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ นาคเสนโรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอำพันธุ์ บุญหวังช่วยผอ.โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสกฤษดิ์ นิลวรรณโรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ คามนาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสาคร จักรโนวันโรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์กรรมการ
5. นายวัฒนา ลำเพยพลโรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอำพันธุ์ บุญหวังช่วยผอ.โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวันรัตน์ สุขดีโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
3. นายสุวิทย์ รักษาสิทธิ์โรงเรียนหนองกุงมนศึกษากรรมการ
4. นายวัขรพล นครไทสงโรงเรียนศักธวัชศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี แสงพันธ์โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางธวัลฉัตร วรรณพิมพ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองเรือประธานกรรมการ
2. นางสีอำพร วรฉัตรครู โรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
3. นายสุนทรพงษ์ ทองศรีครู โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยงกรรมการ
4. นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดาครู โรงเรียนหนองไฮประชารัฐกรรมการ
5. นายทวี ศรีภาโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนพชาติ วรวัตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองเรือประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ สุริยาครู โรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นางยุวารี สมใจครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งามกรรมการ
4. นางกิรณา ดีบุญมีครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
5. นางวราภรณ์ เศียรกระโทกครู โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายหลาง สมบัติหอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวพนาพร ดวงแจ่มครู โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์กรรมการ
3. นางสาวจารุวัฒน์ ศรีรักษาครู โรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
4. นางสาวพัชยา กงชัยภูมิครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
5. นางรำเพยภรณ์ หนองเสโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไฮประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิชัย ดวงคำครู โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่กรรมการ
3. นางสุปรียา ละครขวาครู โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวชลธิดา นาสมยนต์ครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางสุนิสา ชัยงามครู โรงเรียนหนองโพนนาหม่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปุณยวีร์ วุฒิเจริญสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางชุติมา เสริมภูเขียวครู โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางวารุณี จำบุญครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ โดนโชติครู โรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นางจันทรัตน์ สลิตรุจิโรจน์ครู โรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอร่ามแท้ ทองวรรณชาติผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สุดา หล้าคำภาครู โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟกรรมการ
3. นางสัมฤทธิ์ วรครบุรีครู โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นางวรารัตน์ กมลคุณากรครู โรงเรียนบ้านนาเปือยกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ คิดถูกครู โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางอรอนงค์ ภู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ยืนยาวครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
3. นางนิตยา สุดตาจันทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
4. นางไพรวัลย์ วงษ์ปัญญาครู โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยากรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ อ่อนตาแสงครู โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิฉัตร มาสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นายนันทวัฒน์ วงษ์เวียงครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรอนงค์ ภู่แก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุงกรรมการ
4. นายณัฐกฤต ฤทธิ์จันทร์ดีครู โรงเรียนบ้านวังสวาบกรรมการ
5. นางชนิสรา ศรีพรหมครู โรงเรียนหนอยเทพเทวัญงหอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายถาวร จิบจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ อัครพงษ์ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ศรีนวลครู โรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
4. นางสุกุลยา สัตยามงคลกุลครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางจินตนา วงศ์สง่าครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายอนุวัติ อินทร์นารมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุดรักประธานกรรมการ
2. นางสาวอริสา แซงราชาครู โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเกษร มาขนครู โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ สิทธิโคตรครู โรงเรียนบ้านสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
5. นางพัชราพร ไชยประปาครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเขตรัตน์ บุญหล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชัญญา ศรีสว่างครู โรงเรียนบ้านไชยสอกรรมการ
3. นางสาวมาลีรัฐ สมภารครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นางสาวประไพพร ทศชาโรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสาวไอยดา โสภาโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมานิต มั่นกุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย พิมพ์โครตโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการ
3. นางสาวถวัลย์วงษ์ แก้วมาตย์ครู โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอภิญญา สุพรมอินทร์ครู โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาวกรรมการ
5. นางวาสนา ศรีพลเรือนโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบดินทร์ บุญลือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร แสงกงพลีครู โรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
3. นายประภาพ แพ่งศรีสารครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นางสาวจิติมา แรกเรียงครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางอุทิศรา มลคลการครู โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ พูนรอดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างประธานกรรมการ
2. นางปณิดา เกชิตครู โรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
3. นางสุทิน ถามุลตรีครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนสว่างดอนโมงกรรมการ
4. นายคำรณ ทองสารไตรครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งามกรรมการ
5. นางสาวภณิชสรา ป้องบ้านเรือครู โรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายศิวดล ดวงหะคลังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวัลยา แพงไทยครู โรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ป้อมสุวรรณครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพูกรรมการ
4. นางแพงบุญ พรมแวงครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสุณีวรรณ แก้วเครือศรีครู โรงเรียนดินดำวังชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ กมลคุณากรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็งประธานกรรมการ
2. นางล้วน นวนมาครู โรงเรียนบ้านโนนคอมกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ป้อมสุวรรณครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพูกรรมการ
4. นางอรทัย นาคเสนครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
5. นางเบญญาภา สุวรรณศิริสุขโรงเรียนดินดำวังชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายวีระ เรืองแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์เกษม ศรีพลเรือนครู โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุภาพร สุนทะโรจน์ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงกรรมการ
4. นายณฐฐพณ ลูกคำครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันกรรมการ
5. นางอุไรพร โพธิรุกข์ครู โรงเรียนโคกม่วงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ ปะกิระสาครู โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวธมลวรรณ ทาจวนครู โรงเรียนหนองไฮประชารัฐกรรมการ
3. นางสาวยุภาพร สุนทะโรจน์ครู โรงเรียนบ้านสะอาดห้วยบั้งทิงกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ พลประเสริฐครู โรงเรียนซำยางกรรมการ
5. นางเต็มดวง กาฬะพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวิชัย มหาโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาโนนม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ แนวประเสริฐครูโรงเรียนบ้านโนนคอมกรรมการ
3. นางจิตลัดดา แสนบุราณครูโรงเรียนหนองแสงสามัคคีกรรมการ
4. นายจำเนียร คำแพงตาครูโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายพุฒิศักดิ์ อุปรังษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต นามสีฐานครูโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
3. นายนิรันดร์ แสงฤทธ์ครูโรงเรียนโพธ์ทองหนองเตาปูนวิทยากรรมการ
4. นายชูชาติ แสนใสครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
5. นางสมบัติ แสงฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุรพันธ์ ชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นายสิทธิ์ ป้องเคนครูโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายรัชชัย บู่แก้วครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศิริ นามบิดาครูโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
5. นายเมธา สามิบัติครูโรงเรียนหนองกุงธนสารโสภณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชวลิต หาญเชิงชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายวินัย สอนบุญครูโรงเรียนบ้านหนองไฮวังขอนยมกรรมการ
3. นางสุรางค์รัตน์ พรมเหลาครูโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายวัศพล พวงศรีครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสมเด็จ อิธิตาผอ.โรงเรียนบ้านศรีสุขประธานกรรมการ
2. นางบุษบา สวัสดิรักษ์โรงเรียนชมชนหนองคะเนกรรมการ
3. นายทองดี แพงไทยโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
4. นายชาญศักดิ์ ศิริมั่งมูลโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
5. นายจำเริญ อุ่นใจโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพผอ.โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนาประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เวชไทยสงค์โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
3. นางสาวเบญลักษณ์ แซงเกษโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษากรรมการ
4. นางศศิธร ทอดสูงเนินโรงเรียนบ้านเม็งกรรมการ
5. นางสาวแก้วนพรัตน์ -โรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ จึงตระกูลโรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ โคตรนริทร์โรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
4. นายสมชิด ไตรยพันธ์โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางวิมลลักษณ์ ชาหนองหว้าโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอดุล อิงแก้วผอ.โรงเรียนบ้านโคกม่วงประธานกรรมการ
2. นายภูริเดช กล้าขยันโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางประทับใจ อัฒจักรโรงเรียบ้านขมิ้นโนนหัวนากรรมการ
4. นายวีรพันธ์ ดวงพายัพโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมกรรมการ
5. นางทัศนีย์ แสนสุภาโรงเรียนหนองโพนนาหม่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายไสว ขามธาตุผอ.โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นางวิมลลักษณ์ ชาหนองหว้าโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
3. นางรัศมี ชัยคำดีโรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ไม้พิมพ์โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
5. นายแคล้ว ขันขวาโรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายบรรจง อาจนนลาผอ.โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาวประธานกรรมการ
2. นายปวเรศ รังษีสุวรรณโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรมกรรมการ
3. นางวนิดา นาวาสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นายณัฐกฤต แซงสีนวลโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายฉะเกรียงไกร หล้าคำภาผอ.โรงเรียนบ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. นายอิสรพงษ์ พิมพ์พงษ์โรงเรียนบ้านค้อ(เคนราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางพรรณทิพย์ ผุยมูลตรีโรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์กรรมการ
4. นางสมาพร ศิริวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ภิญดญทรัพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ทองล้นผอ.โรงเรียนบ้านโสกจานนาดีประธานกรรมการ
2. นายสวาท กำเดชโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
3. นางนิรมล ทีน้อยโรงเรียนหนองเขียดมิตรภาพฯกรรมการ
4. นายประยูร ทัพทะมาตย์โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ ชนะวงศ์โรงเรียนห้วยชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวีระวุฒิ เรืองตังญาณผอ.โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวถาวร สามารถโรงเรียนหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
3. นางดวงจันทร์ เมฆสงค์โรงเรียนบ้านเรือกรรมการ
4. นายสมชาย นิธิปัญญาโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
5. นางเบญจวรรณ กุลวงษ์โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายกวี โพธิ์หล้าผอ.โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี แพทิศาสกุลโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
3. นางรัชดา ชวรุ่งโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายอนิรุทธ เทพาลุนโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์กรรมการ
5. นางทินกร อักษรโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวัชรธร ปิตินันทโชติผอ.โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเอกรัฐ โกศลโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
3. นางจรัสศรี ทองมีโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี โสหาโรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายจงจิค ดวงสนามผอ.โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบประธานกรรมการ
2. นายเด่นวิช ชูคันหอมโรงเรียนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ ทองดีนอกโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางกนกลักษณ์ หิตาพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่างกรรมการ
5. นางวันวิสาข์ พงษ์โคกสีโรงเรียนบ้านแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายไกรศร พึ่งภพผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา ทองเทียมโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ พลนิกรโรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยากรรมการ
4. นางชนิตา ทับแก้วโรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มกรรมการ
5. นางสาวธิรารัตน์ เขื่อนโยธาโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ วงษ์จำปาผอ.โรงเรียนบ้านปากห้วยฝางประธานกรรมการ
2. นางปรียา จันทร์สิงห์โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางณัฐวัญญ์ เวทย์ตลับเงินโรงเรียนชีพอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวนิภาพร กองบางโรงเรียนหนองแสงสามัคคีกรรมการ
5. นางเรืองไร ใจแน่นโรงเรียนท่ากุญชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ดีสมผอ.โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุชัย ไชยมุทาโรงเรียนสว่างดอนช้างกรรมการ
3. นางณิภ์รัสติยา ภาษีโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีกรรมการ
4. นางอุราพร อาจนนลาโรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการ
5. นายพรชัย พลแดงโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายทินกร ภูโทถ้ำผอ.โรงเรียนบ้านโนนกระเดาประธานกรรมการ
2. นายประมวล อาบสุวรรณโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นางน้องนุช วงษ์หาญโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายทินกร ภูโทถ้ำ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนกระเดาประธานกรรมการ
2. นายประมวล อาบสุวรรณโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นางน้องนุช วงษ์หาญโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายทินกร ภูโทถ้ำผอ.โรงเรียนบ้านโนนกระเดาประธานกรรมการ
2. นายประมวล อาบสุวรรณโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นางน้องนุช วงษ์หาญโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายทินกร ภูโทถ้ำผอ.โรงเรียนบ้านโนนกระเดาประธานกรรมการ
2. นายประมวล อาบสุวรรณโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นางน้องนุช วงษ์หาญโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายทินกร ภูโทถ้ำผอ.โรงเรียนบ้านโนนกระเดาประธานกรรมการ
2. นายประมวล อาบสุวรรณโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นางน้องนุช วงษ์หาญโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ สมใจผอ.โรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เจนวิถีโรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ อาบสุวรรณโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกชัย บุญไตรย์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวนัฎยฐยา นนท์นาภาโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สมใจผอ.โรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เจนวิถีโรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ อาบสุวรรณโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกชัย บุญไตรย์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวนัฎยฐยา นนท์นาภาโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ สมใจผอ.โรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เจนวิถีโรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ อาบสุวรรณโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกชัย บุญไตรย์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวนัฎยฐยา นนท์นาภาโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สมใจผอ.โรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เจนวิถีโรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ อาบสุวรรณโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกชัย บุญไตรย์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวนัฎยฐยา นนท์นาภาโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ สมใจผอ.โรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เจนวิถีโรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ อาบสุวรรณโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกชัย บุญไตรย์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวนัฎยฐยา นนท์นาภาโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สมใจผอ.โรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เจนวิถีโรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ อาบสุวรรณโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกชัย บุญไตรย์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวนัฎยฐยา นนท์นาภาโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ สมใจผอ.โรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เจนวิถีโรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ อาบสุวรรณโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกชัย บุญไตรย์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวนัฎยฐยา นนท์นาภาโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายไพศาล เมฆสงค์ผอ.โรงเรียนห้วยชันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรรินทร์ สุขชัยโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการ
3. นายสภาชัย พิมพ์พุฒิโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการ
5. นายสุพรรณ ระพรหมมาโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล เมฆสงค์ผอ.โรงเรียนห้วยชันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรรินทร์ สุขชัยโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการ
3. นายสภาชัย พิมพ์พุฒิโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการ
5. นายสุพรรณ ระพรหมมาโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวณีย์ ผาจันทร์ผอ.โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายภูดิท วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
3. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
5. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประพฤติพันธุ์ ชวลีผอ.โรงเรียนบ้านโคกไร่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติภณ นาคลาโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
3. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางรัตนาพร สระทองโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายนิพงษ์ หงอกชัยผอ.โรงเรียนบ้านโนนขมิ้นโนนหัวนาประธานกรรมการ
2. นายสายัณ วิลาขะโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
3. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
5. นางสาวนัฎยฐยา นนท์นาภาโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายจีรยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ผอ.โรงเรียนบ้านคำใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
3. นายมาโนช ผุยมูลตรีโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนกรรมการ
4. นายพิสิทธิ์์ สำราญบำรุงโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
5. นายณัฐนกฤต วิชาการโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวณีย์ ผาจันทร์ผอ.โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายภูดิท วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
3. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียบ้านหนองแดงกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
5. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนโนนกระเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประพฤติพันธุ์ ชวลีผอ.โรงเรียนบ้านโคกไร่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติภณ นาคลาโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
3. นางสาวรัตนาพร สระทองโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางเสาวณีย์ ผาจันทร์ผอ.โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายภูดิท วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
3. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
5. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประพฤติพันธุ์ ชวลีผอ.โรงเรียนบ้านโคกไร่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติภณ นาคลาโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
3. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางสาวรัตนาพร สระทองโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางเสาวณีย์ ผาจันทร์ผอ.โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายภูดิท วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
3. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
5. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนโนนกระเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประพฤติพันธุ์ ชวลีผอ.โรงเรียนบ้านโคกไร่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติภณ นาคลาโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
3. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ พลหล้าโรงเรียนบ้านทุ่งชมพูกรรมการ
5. นางสาวรัตนาพร สระทองโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางเสาวณีย์ ผาจันทร์ผอ.โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายภูดิท วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
3. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
5. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนโนนกระเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประพฤติพันธุ์ ชวลีผอ.โรงเรียนบ้านโคกไร่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติภณ นาคลาโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
3. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางสาวรัตนาพร สระทองโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภนันท์ พิมดี ผอ.โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ศิริเนตรโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พลหล้า โรงเรียนบ้านทุ่งชมพูกรรมการ
4. นางสาวชัญญานุช ไร่สิงห์โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางยุพิน คำภาผอ.โรงเรียนบ้านสองคอนประธานกรรมการ
2. นางนิรมล คุ้มตะบุตรครู โรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
3. นางศิริวิลาลักษ์ ยานกายโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ฮ่านต่ำโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภนันท์ พิมดี ผอ.โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ศิริเนตรโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พลหล้าโรงเรียนบ้านทุ่งชมพูกรรมการ
4. นางสาวชัญญานุช ไร่สิงห์โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางยุพิน คำภาผอ.โรงเรียนบ้านสองคอนประธานกรรมการ
2. นางนิรมล คุ้มตะบุตรโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
3. นางศิริวิลาลักษ์ ยานกาย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ฮ่านต่ำโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบัวเพชร จันทะนามผอ.โรงเรียนนาหว้านาเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุธา เอระน้อยโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎรบำรุงกรรมการ
3. นายรัฐพงษ์ วนาพันธพโรงเรียนชุมชนสี่แยกโนนหัวนากรรมการ
4. นางอังคณาง ภูม่านโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นางสุวิมล บุญธรรมโรงเรียนบ้านไคร่นุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบัวเพชร จันทะนามผอ.โรงเรียนนาหว้านาเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุธา เอระน้อยโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎรบำรุงกรรมการ
3. นายรัฐพงษ์ วนาพันธพโรงเรียนชุมชนสี่แยกโนนหัวนากรรมการ
4. นายอังคณาง ภูม่านโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นางสุวิมล บุญธรรมโรงเรียนไคร่นุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายบัวเพชร จันทะนามผอ.โรงเรียนนาหว้านาเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุธา เอระน้อยโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎรบำรุงกรรมการ
3. นายรัฐพงษ์ วนาพันธพโรงเรียนชุมชนสี่แยกโนนหัวนากรรมการ
4. นายอังคณาง ภูม่านโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นายสุวิมล บุญธรรมโรงเรียนบ้านไคร่นุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบัวเพชร จันทะนามผอ.โรงเรียนนาหว้านาเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุธา เอระน้อยโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นายรัฐพงษ์ วนาพันธพโรงเรียนชุมชนสี่แยกโนนหัวนากรรมการ
4. นางอังคณาง ภูผ่านโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นางสุวิมล บุญธรรมโรงเรียนบ้านไคร่นุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายบัวเพชร จันทะนามผอ.โรงเรียนนาหว้านาเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุธา เอระน้อยโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นายรัฐพงษ์ วนาพันธพโรงเรียนชุมชนสี่แยกโนนหัวนากรรมการ
4. นางอังคณาง ภูผ่านโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นางสุวิมล บุญธรรมโรงเรียนบ้านไคร่นุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบัวเพชร จันทะนามผอ.โรงเรียนนาหว้านาเจริญกรรมการ
2. นายสุธา เอระน้อยโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นายรัฐพงษ์ วนาพันธพโรงเรียนชุมชนสี่แยกโนนหัวนากรรมการ
4. นางอังคณาง ภูผ่านโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นางสุวิมล บุญธรรมโรงเรียนบ้านไคร่นุ่นกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายประจวบ สวัสดิรักษ์ผอ.โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร กองเห็นโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ ภารดิลกรอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดกลางกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโนนฟันเรือบะยาวกรรมการ
5. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณกรรมการ
7. นางจุฑารัตน์ สูงเนินโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
8. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวนวรัตน์ พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
10. นางสมทรัพย์ ทองมูลโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
11. นายพิพัฒน์พงศ์ บัณฑิตโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
12. นางปิยะดา บุญรอดโรงเรียนโคกสูงโนนสำราญกรรมการ
13. นางจีรภา แฝงเพชรโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการ
14. นายวิทยา แฝงด่านกลางโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา ทองยาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศน.สพป.มหาสารคาม 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายประจวบ สวัสดิรักษ์ผอ.โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร กองเห็นโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ ภารดิลกรอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดกลางกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโนนฟันเรือบะยาวกรรมการ
5. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณกรรมการ
7. นางจารุณี โคตรตาแสงโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
8. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวนวรัตน์ พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
10. นางสมทรัพย์ ทองมูลโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
11. นายพิพัฒน์พงศ์ บัณฑิตโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
12. นางปิยะดา บุญรอดโรงเรียนโคกสูงโนนสำราญกรรมการ
13. นางจีรภา แฝงเพชรโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการ
14. นายวิทยา แฝงด่านกลางโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา ทองยาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศน.สพป.มหาสารคาม 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภนันท์ พิมดีผอ.โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร กองเห็นโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ ภารดิลกรอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดกลางกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโนนฟันเรือบะยาวกรรมการ
5. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณกรรมการ
7. นางจารุณี โคตรตาแสงโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
8. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวนวรัตน์ พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
10. นางสมทรัพย์ ทองมูลโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
11. นายพิพัฒน์พงศ์ บัณฑิตโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
12. นางปิยะดา บุญรอดโรงเรียนโคกสูงโนนสำราญกรรมการ
13. นางจีรภา แฝงเพชรโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการ
14. นายวิทยา แฝงด่านกลางโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา ทองยาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศน.สพป.มหาสารคาม 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสารผอ.โรงเรียนหนองนาคำประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร กรองเห็นโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ ภารดิลกรอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดกลางกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโนนฟันเรือบะยาวกรรมการ
5. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณกรรมการ
7. นางจุฑารัตน์ สูงเนินโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
8. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวนวรัตน์ พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
10. นางสมทรัพย์ ทองมูลโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
11. นายพิพัฒน์พงศ์ บัณฑิตโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
12. นางปิยะดา บุญรอดโรงเรียนโคกสูงโนนสำราญกรรมการ
13. นางจีรภา แฝงเพชรโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการ
14. นายวิทยา แฝงด่านกลางโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา ทองยาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศน.สพป.มหาสารคาม 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายฉลอง สอนวงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านวังสวาบประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร สอนวงษ์โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ ภารดิลกรอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดกลางกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโนนฟันเรือบะยาวกรรมการ
5. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณกรรมการ
7. นางจุฑารัตน์ สูงเนินโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
8. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวนวรัตน์ พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
10. นางสมทรัพย์ ทองมูลโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
11. นายพิพัฒน์พงศ์ บัณฑิตโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
12. นางปิยะดา บุญรอดโรงเรียนโคกสูงโนนสำราญกรรมการ
13. นางจีรภา แฝงเพชรโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการ
14. นายวิทยา แฝงด่านกลางโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา ทองยาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศน.สพป.มหาสารคาม 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายฉลอง สอนวงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านวังสวาบประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร กองเห็นโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ ภารดิลกรอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดกลางกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโนนฟันเรือบะยาวกรรมการ
5. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณกรรมการ
7. นางจุฑารัตน์ สูงเนินโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
8. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวนวร พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
10. นางสมทรัพย์ ทองมูลโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
11. นายพิพัฒน์พงศ์ บัณฑิตโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
12. นางปิยะดา บุญรอดโรงเรียนโคกสูงโนนสำราญกรรมการ
13. นางจีรภา แฝงเพชรโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการ
14. นายวิทยา แฝงด่านกลางโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา ทองยาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศน.สพป.มหาสารคาม 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสมชัย พิมดีผอ.โรงเรียนบ้านโนนคอมประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร กองเห็นโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ ภารดิลกรอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดกลางกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโนนฟันเรือบะยาวกรรมการ
5. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณกรรมการ
7. นางจุฑารัตน์ สูงเนินโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
8. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวนวรัตน์ พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
10. นางสมทรัพย์ ทองมูลโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
11. นายพิพัฒน์พงศ์ บัณฑิตโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
12. นางปิยะดา บุญรอดโรงเรียนโคกสูงโนนสำราญกรรมการ
13. นางจีรภา แฝงเพชรโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการ
14. นายวิทยา แฝงด่านกลางโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา ทองยาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศน.สพป.มหาสารคาม 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายสมชัย พิมดีผอ.โรงเรียนบ้านโนนคอมประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร กองเห็นโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ ภารดิลกรอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดกลางกรรมการ
4. นางวิลาวรรรณ สุวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโนนฟันเรือบะยาวกรรมการ
5. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณกรรมการ
7. นางจุฑารัตน์ สูงเนินโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
8. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวนวรัตน์ พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
10. นางสมทรัพย์ ทองมูลโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
11. นายพิพัฒน์พงศ์ บัณฑิตโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
12. นางปิยะดา บุญรอดโรงเรียนโคกสูงโนนสำราญกรรมการ
13. นางจีรภา แฝงเพชรโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการ
14. นายวิทยา แฝงด่านกลางโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา ทองยาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศน.สพป.มหาสารคาม 3กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางศิริลักษณ์ สามารถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลานประธานกรรมการ
2. นางชนาธินาถ โพธิศรีโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
3. นายสมรรถนะชัย เรืองตังญาณโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
4. นางสาวนันณกร สานติตะม.ราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
5. MissJi Zhen Zhenม.ราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
6. MissLin Xiaoม.ราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
7. นางสาวณัฐกานต์ อารัมวิโรจน์โรงเรียนเต๊กก่าดรุณธรรมกรรมการ
8. นางลักษณ์เสด็จ ทองคำโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางณัฐกุล กิตติภักดีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชนาธินาถ โพธิศรีโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
3. นายสมรรถนะชัย เรืองตังญาณโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
4. นางสาวนันณกร สานติตะม.ราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
5. MissJi Zhen Zhenม.ราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
6. MissLin Xiaoม.ราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
7. นางสาวณัฐกานต์ อารัมวิโรจน์โรงเรียนเต๊กก่าดรุณธรรมกรรมการ
8. นางลักษณ์เสด็จ ทองคำโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ มะมาผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชนาธินาถ โพธิศรีโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
3. นางสาวนัยนา ชนาฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังสวาบกรรมการ
4. นางณัฏฐนันท์ พิทักษ์กุลโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
5. นายวัชรินทร์ เบญจประยูรศักดิ์โรงเรียนเต๊กก่าดรุณธรรมกรรมการ
6. นายสมรรถนะชัย เรืองตังญาณโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายพิไชย ศรีเจ็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นางชนาธินาถ โพธิศรีโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
3. นายสมรรถนะชัย เรืองตังญาณโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
4. นางสาวนันณกร สานติตะม.ราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
5. MissJi Zhen Zhenม.ราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
6. MissLin Xiaoม.ราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
7. นางสาวณัฐกานต์ อารัมวิโรจน์โรงเรียนเต๊กก่าดรุณธรรมกรรมการ
8. นางลักษณ์เสด็จ ทองคำโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายมนูญ พลบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุประธานกรรมการ
2. นางชนาธินาถ โพธิศรีโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
3. นางสาวนัยนา ชนาฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังสวาบกรรมการ
4. นางณัฏฐนันท์ พิทักษ์กุลโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
5. นายวัชรินทร์ เบญจประยูรศักดิ์โรงเรียนเต๊กก่าดรุณธรรมกรรมการ
6. นายสมรรถนะชัย เรืองตังญาณโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิญญู สุธรรมฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นายโกศล บุญสอนบ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญกรรมการ
3. นายปิติกร หงษ์เวียงบ้านหนองพู่วังหินซากรรมการ
4. นายวิเชียร ประไชโยจตุรคามรังสรรค์กรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ คุ้มตะบุตรโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัยผอ.โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซาประธานกรรมการ
2. นายอวยชัย รัญชัยบ้านขมิ้นโนนหัวนายนกรรมการ
3. นายโสภาส ลีคะนาฝายวิทยากรรมการ
4. นายคำมูล เสิกภูเขียวชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุเมธ ดีชัยชนะนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ ภูมากผอ.โรงเรียนบ้านศาลาดินประธานกรรมการ
2. นายสมโภช แก้วพงพานบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
3. นายผจญ ชาญรอบรู้บ้านธาตุกรรมการ
4. นายประชา สาคำอนุบาลภูเวียงกรรมการ
5. นายวรพงษ์ วงษ์ชาญศรีโรงเรียนโนนหันวันครูกรรมการ
6. นายสวัสดิ์ พรมโสภณผอ.โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวศิน สอนโพธิ์โรงเรียนบ้านนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
2. นายอภิชาติ อินทราโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
3. นายชำนาญ ปักโคทะกังโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชาย นาคเสนโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายว่าที่ พ.ต.วศิน สอนโพธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย นาคเสนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
3. นายอภิชาติ อินทราบ้านหนองนาคำกรรมการ
4. นายชำนาญ ปักโคทะกังนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวมาลีรัตน์ สมภารชุมชนหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางสุญาณี ศรีวิไลย์ผอ.โรงเรียนบ้านขนวนประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญสร โบราณรัตน์โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุงกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา ทองพุฒโรงเรียนบ้านกุดแคนกรรมการ
4. นายวินัย ฮามพิทักษ์โรงเรียนโพนเพ็กพิทยากรรมการ
5. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ สมใจผอ.โรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสุภาพร โฉมมงคลโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางจารุมาศ เสนานุชโรงเรียนบ้านซำยางกรรมการ
4. นางพเยาว์ แสนท้าวโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
5. นางสาวสกุลณา สวิชัยวงษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสกุลยา อินทะสุระผอ.โรงเรียนบ้านโคกนาฝายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร โฉมมงคลโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางอัจฉรา บุญครองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
4. นางสายฝน สิทธิพรมมาโรงเรียนชุมแพวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายธรรมวิทย์ หนูบุญผอ.โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ลำเพยพลโรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐกฤตา ศรีวงษ์รักษ์โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎรประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวกัญเกรา หล่อยดาโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ธรณีโรงเรียนบ้านหนองคะเนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร หมื่นชั่งผอ.โรงเรียนบ้านหนองหอยประธานกรรมการ
2. นางสาวธวัลรัตน์ หาญเชิงชัยโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
3. นางมนฤดี อรรคฮาดโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นางอาภรณ์ ภูคลังโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
5. นางสาวเรติมา เจนวรกุลโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพฑูรย์ รอนยุทธผอ.โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ อำท้าวโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นายอนุพงษ์ คำยังโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ อาสนาทิพย์โรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
5. นางสาวศิริพักตร์ กำเดชโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนพพร ชามาผอ.โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปนประธานกรรมการ
2. นางสุรีพรย์ เทพปินโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
3. นายพัฒนา แอมนนท์โรงเรียนบ้านเม็งกรรมการ
4. นายปฏิพัทธ์ หีบแก้วโรงเรียนท่าศาลาวิทยากรรมการ
5. นางสาวไอรินทร์ เกษมาลาโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพชร ทิลารักษ์ผอ.โรงเรียนบ้านโนนดู่ประธานกรรมการ
2. นางชนิสรา สีสะอาดโรงเรียนบ้านผาขามกรรมการ
3. นางพรวจี เขตรกลางโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการ
4. นายองอาจ อัครสารโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
5. นายสุรพล ศิริบรรพตโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพัฒนา อำท้าวผอ.โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ ทอดสูงเนินโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ ทองติงโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศีตลา งามนาเสียวโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพนโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา สมคำภาผอ.โรงเรียนบ้านดอนแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ศรีโสดาโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
3. นางสาววนิดา คิดโสภาโรงเรียนบ้านผาขาวกรรมการ
4. นางสาวจุรึรัตน์ เพียสารโรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุลโรงเรียนภูเวียงวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวณวัฎตรา ผลวัฒนาผอ.โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางปรางค์ทิพย์ ปริผลโรงเรียนบ้านหัวนาจรเข้หนองแปนกรรมการ
3. นางสาววริศรา คอวนิชโรงเรียนหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ โมรีย์โรงเรียนหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวดาวรรณ น้อยก่ำโรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายปิยพงศกร ระดามาตย์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ เมืองลอยโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุญธรรม บุญมีโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววราพร ชัยลิ้นฟ้าโรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
5. นายศักดิ์ดา พิมพืบึงโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางยุพิน คำภาผอ.โรงเรียนบ้านสองคอนประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ ทองดีบุตรโรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
3. นายธาตรี ปาลีโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ วงษ์หนองหอยโรงเรียนหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นายจตุพล สอนจิตรโรงเรียนโนนอุดมสะอาดพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสุนิจ ศรีพรหมผอ.โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ไชยหัดโรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางพรทิพย์ พลศรโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์ ขนานแข็งโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
5. นายชาญณรงณ์ แข้นาโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธนัช ซาซุมผอ.โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวอุภรรัจม์ จันธะกุลวงศ์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายประเสริฐ ลาปะโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นายนพพร ภูมากโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
5. นายคำบุญ โพธิ์ดาโรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอรรถวัต ทวยภาผอ.โรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นายสมรรถชัย เรืองตังญาณโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
3. นายบุญเรียน ลาอินทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
4. นายธีระยุทธ อำท้าวโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยากรรมการ
5. นายจารุกิตติ์ เจนดงโรงเรียนโสกเต็นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกศักดิ์ จันทะกาผอ.โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒพงษื ศรีจันทราโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
3. นายปริญญา ปัสโสโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
4. นายชัยพงษ์ รายณะสุขโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชดา ขุนไกรโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายธนวิชย์ แสนแก้วผอ.โรงเรียนวังหินลาดฯประธานกรรมการ
2. นายภูวนัย ซ่อนกลางหนองหอยเทพฯกรรมการ
3. นายบุญเรือง เศิกภูเขียววรวิมลศึกษากรรมการ
4. นายวิรัช วิทยาหนองหอยเทพฯกรรมการ
5. นางสาวชัชชญานันท์ สีหาวัตบ้านพงษ์โนนประวัติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายคำสี ลืนภูเขียวผอ.โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางบุณยนุช บุญหล้าโรงเรียนชุมชนไฝ่กุดหินท่าเดื่อกรรมการ
3. นางไกษร เมืองแก้วโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นายธีรบุตร นามมาประดิษย์โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษากรรมการ
5. นางมะลิ ทวยภาโรงเรียนชุมชนวังเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสันติศักดิ์ ขวัญศักดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านอาจสามารถประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต จิตโสโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยากรรมการ
3. นายอุบล ผานาคโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างกรรมการ
4. นางสังวาลย์ อู่เหล็กโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
5. นายประทวน สมใจโรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายจอมพล ตุ่นเส็งผอ.โรงเรียนบ้านหนองโพงโพดประธานกรรมการ
2. นางสาวสมจิตร คงพิรุณโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
3. นางโสภา จันทร์ศรีโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
4. นางสาวกมลรัตน์ สัีดาคุณโรงเรียนชุชชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
5. นางอาภาภัทร นิพรัชสุขโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ทองมีผอ.โรงเรียนบ้านหนองไฮประธานกรรมการ
2. นายวิพัฒ นารีรักษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
3. นายปรีดา บู่แก้วโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภนกรรมการ
4. นายประสาน วรรณชัยโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นายร้อยแก้ว ตาแหวนโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายเจริญฤทธิ์ วรวัตรผอ.โรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางเพลินจิต มหาวงษ์โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางปภัชญา วงษ์เวียงโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
4. นางสาวศุภักษร พรหมสิทธิ์โรงเรียนหนองหอยกรรมการ
5. นางประภัสสร ศรีนามนต์โรงเรียนใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายจิรสิน เฮ้าเส็งผอ.โรงเรียนโนนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางธิติมา วิริยกุลโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ จำปานิลโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
4. นางขนิษฐา ป้องปานโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
5. นางพัชรา กงจีนโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบุญคุ้ม การนาผอ.โรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี อนันตศิพาบุตรโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
3. นายวิไสย ลำเพยพลโรงเรียนบ้านหินร่องโดนสวรรค์กรรมการ
4. นายนพดล ลำเพยพลโรงเรียนโสกรังกุดบัววังทรายขาวกรรมการ
5. นางสุขสันต์ เชื้อสาวะถีโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสินสมุทร คุณประทุมผอ.โรงเรียนบ้านหอย กรรมการ
2. นางสมฤดี จารย์โพธิ์โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยากรรมการ
3. นางราตรี น้อยดีโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายสันติ ม่วงทองโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นายบวร ศรีวิหลอดโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายฟากรี ทองดีบุตรผอ.โรงเรียนโคกม่วงศึกษาประธานกรรมการ
2. นางชนิสรา พลแสนโรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
3. นางอรสา พ่อค้าช้างโรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการ
4. นางณัชฌาวดี โกศลโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางกรรณิการ์ อำท้าวโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวรจักร์ วงษ์ศิริรักษ์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมเดือน บุญหวังช่วยโรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
3. นางนงนาฏ สนอุปโรงเรียนท่าศาลาวิทยากรรมการ
4. นายไกรยุทธ วินทะไชยโรงเรียนบ้านโคกไม้งามกรรมการ
5. นางชมพูนุช เพชรสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายลือชัย ทองผาผอ.โรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายนพดล เกรียงไกรโรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยากรรมการ
3. นายสถิตย์ แสนบุราณโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางอารยา พึ่งภพโรงเรียนบ้านโคกไม้งามกรรมการ
5. นางอรพันธ์ุ กาลนนท์โรงเรียนชุมแพอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายศุภลักษณ์ พรรณโรจน์ผอ.โรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นางภัทรานุช คำมีโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นกรรมการ
3. นางศิริกุล ตรีศรีโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
4. นางเสาวณีย์ วอศิริโรงเรียนชุมชนวังเพิ่มกรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ ภูยอดโรงเรียนบ้านกุดแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายผดุงเกียรติ กองจันทร์ดีผอ.โรงเรียนหนองหว้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรองพร เสนไชยโรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
3. นางสุรคนธ์ สารผลโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวกชกร ิอินทาโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ จอมไพรศรีธาดาโรงเรียนวังหูกวางราษฏร์ผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสิรวิชญ์ ธงชัยผอ.โรงเรียนบ้านหนองศาลาประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร พรเพ็งโรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางชื่นเย็น คำเหลาโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสุรภา โคตรสุมาตย์โรงเรียนหนองไฝ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายศรราม ตาคมโรงเรียนอนุบาลอภิรดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางรัตน์มณี เข็มเวียงผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนประธานกรรมการ
2. นายยอดนารี สิงห์สารโรงเรียนชุมชนไฝ่กุดหินท่าเดื่อกรรมการ
3. นางสง่า ถาชินเลิศโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวสุริยง ดลประสพโรงเรียนชีพอนุสรณ์กรรมการ
5. นางไปรยา เต็มราษีโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายทวีวัฒน์ เวชกิจผอ.โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเปรมใจ ซาซุมโรงเรียนหนองกรุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการ
3. นางแสงเดือน บึงลีโรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มกรรมการ
4. นางอรนุช คุ้มวงศ์โรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ ศิริโนนรังโรงเรียนโคกกุงหินลาดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายประเวศ สุขประเสริฐผอ.โรงเรียนบ้านโป่งเอียดประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา หินเทาโรงเรียนหนองย่างแลนหนองทุ่มกรรมการ
3. นางประภาพรรณ โซ่มาลาโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์กรรมการ
4. นายไชยนันท์ คำเวียงโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
5. นางเสาวนีย์ วอศิริโรงเรียนบ้านวังเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายฉัตร สิงห์บุราณผอ.โรงเรียนบ้านนาเพียงประธานกรรมการ
2. นางสมนึก แก้วตาโรงเรียนนาคำน้อยกรรมการ
3. นายไพศาล ศิริมั่งมูลโรงเรียนบ้านหาดกรรมการ
4. นายประจวบ ใกล้กลางโรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการ
5. นางระเบียบ แก้วมาโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายจงกล โนพันธุ์ผอ.โรงเรียนบ้านสำราญหินลาดประธานกรรมการ
2. นายคีระคิน คำหนองไผ่โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
3. นางรุจิรา ชูชื่นโรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
4. นางพิมพ์พิศา วงษ์พชรกุลโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางวัฒนาพร อาคมคงโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายวิมาน รถหามแหผอ.โรงเรียนบ้านโนนหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางอังศุมาลิน ภูพันลาโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือกรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ เวชกิจโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ธฤตธนนันท์โรงเรียนบ้านซำยางกรรมการ
5. นางสุคนธา ทองรักษ์โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจารวี ทวยภาผอ.โรงเรียนบ้านแสงบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิสรา พลแสนโรงเรียนชุมชนหนองคะเนรองประธานกรรมการ
3. นายฟองจันทร์ พลทีโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางทองยุ่น กุดจอมศรโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางทองคิด สายทองคำโรงเรียนเหมือดแอ่ภูเม็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายภาคิไนย บำรุงเชื้อผอ.โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ทองเขียวโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ สินไธสงโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ กรรมการ
4. นางอุทุมพร ชีวานุตระโรงเรียนบ้านโนนชาติกรรมการ
5. นางนภาพร ชาธรรมาโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจารวี ทวยภาผอ.โรงเรียนบ้านแสงบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิสรา พลแสนโรงเรียนชุมชนหนองคะเนรองประธานกรรมการ
3. นางฟองจันทร์ พลทีโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางทองยุ่น กุดจอมศรโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางทองคิด สายทองคำโรงเรียนเหมือดแอ่ภูเม็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายภาคิไนย บำรุงเชื้อผอ.โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ทองเขียวโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ สินไธสงโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ กรรมการ
4. นางอุทุมพร ชีวานุตระโรงเรียนบ้านโนนชาติกรรมการ
5. นางนภาพร ชาธรรมาโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจารวี ทวยภาผอ.โรงเรียนบ้านแสงบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิสรา พลแสนโรงเรียนชุมชนหนองคะเนรองประธานกรรมการ
3. นางฟองจันทร์ พลทีโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางทองยุ่น กุดจอมศรโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางทองคิด สายทองคำโรงเรียนเหมือดแอ่ภูเม็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายภาคิไนย บำรุงเชื้อผอ.โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ทองเขียวโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ สินไธสงโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ กรรมการ
4. นางอุทุมพร ชีวานุตระโรงเรียนบ้านโนนชาติกรรมการ
5. นางนภาพร ชาธรรมาโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารวี ทวยภาผอ.โรงเรียนบ้านแสงบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิสรา พลแสนโรงเรียนชุมชนหนองคะเนรองประธานกรรมการ
3. นางฟองจันทร์ พลทีโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางทองยุ่น กุดจอมศรโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางทองคิด สายทองคำโรงเรียนเหมือดแอ่ภูเม็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภาคิไนย บำรุงเชื้อผอ.โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ทองเขียวโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ สินไธสงโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ กรรมการ
4. นางอุทุมพร ชีวานุตระโรงเรียนบ้านโนนชาติกรรมการ
5. นางนภาพร ชาธรรมาโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจารวี ทวยภาผอ.โรงเรียนบ้านแสงบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิสรา พลแสนโรงเรียนชุมชนหนองคะเนรองประธานกรรมการ
3. นางฟองจันทร์ พลทีโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางทองยุ่น กุดจอมศรโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางทองคิด สายทองคำโรงเรียนเหมือดแอ่ภูเม็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายภาคิไนย บำรุงเชื้อผอ.โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ทองเขียวโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ สินไธสงโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ กรรมการ
4. นางอุทุมพร ชีวานุตระโรงเรียนบ้านโนนชาติกรรมการ
5. นางนภาพร ชาธรรมาโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสาโรจน์ ปาสาทังผอ.โรงเรียนบ้านท่ากุญชรประธานกรรมการ
2. นายเพ็ญจันทร์ เหล่าสมบัติโรงเรียนหนองกุงมนรองประธานกรรมการ
3. นางทิพนิช เพียรศรีธรรมโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ หมวดโพธิ์กลางโรงเรียนบ้านโนนคอมกรรมการ
5. นางคำปอน โนนคำโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสาโรจน์ ปาสาทังผอ.โรงเรียนบ้านท่ากุญชรประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ เหล่าสมบัติโรงเรียนหนองกุงมนรองประธานกรรมการ
3. นางทิพนิช เพียรศรีธรรมโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ หมวดโพธิ์กลางโรงเรียนบ้านโนนคอมกรรมการ
5. นางคำปอน โนนคำโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสาโรจน์ ปาสาทังผอ.โรงเรียนบ้านท่ากุญชรประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ เหล่าสมบัติโรงเรียนหนองกุงมนรองประธานกรรมการ
3. นางทิพนิช เพียรศรีธรรมโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ หมวดโพธิ์กลางโรงเรียนบ้านโนนคอมกรรมการ
5. นางคำปอน โนนคำโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสาโรจน์ ปาสาทังผอ.โรงเรียนบ้านท่ากุญชรประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ เหล่าสมบัติโรงเรียนหนองกุงมนรองประธานกรรมการ
3. นางทิพนิช เพียรศรีธรรมโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ หมวดโพธิ์กลางโรงเรียนบ้านโนนคอมกรรมการ
5. นางคำปอน โนนคำโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสาโรจน์ ปาสาทังผอ.โรงเรียนบ้านท่ากุญชรประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ เหล่าสมบัติโรงเรียนหนองกุงมนรองประธานกรรมการ
3. นางทิพนิช เพียรศรีธรรมโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ หมวดโพธิ์กลางโรงเรียนบ้านโนนคอมกรรมการ
5. นางคำปอน โนนคำโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสวิต คำภาผอ.โรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สนอุปโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางเกศินี จันทรศิริโรงเรียนหนองหอยเทพวัญกรรมการ
4. นางชญาภา เสนารินทร์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
5. นางภัควดี หารปรีโรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสวิต คำภาผอ.โรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สนอุปโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางเกศินี จันทรศิริโรงเรียนหนองหอยเทพวัญกรรมการ
4. นางชญาภา เสนารินทร์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
5. นางภัควดี หารปรีโรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผอ.โรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา เหล่าม่วงโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณ ขันเพชรโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันกรรมการ
4. นางประพิมพรรณ สมบูรณ์โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผอ.โรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา เหล่าม่วงโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณ ขันเพชรโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันกรรมการ
4. นางประพิมพรรณ สมบูรณ์โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผอ.โรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา เหล่าม่วงโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณ ขันเพชรโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันกรรมการ
4. นายประพิมพรรณ สมบูรณ์โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมดี จำนงสุขผอ.โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลองประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ทองดีโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทิศา ล้านบุญมีโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
4. นายประสงค์ แสนหล้าโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ โม้พิมพ์โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเสรี หลักม่วงผอ.โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ เกื้อกูลโรงเรียนอนุบาลภูเวียงรองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ดอนเป๊ะโรงเรียนห้วยชันวิทยากรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ภิญโญทรัพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
5. นางวิมลลักษณ์ ชาหนองหว้าโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมดี จำนงสุขผอ.โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลองประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ทองดีโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทิศา ล้านบุญมีโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
4. นายประสงค์ แสนหล้าโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ โม้พิมพ์โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเสรี หลักม่วงผอ.โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ เกื้อกูลโรงเรียนอนุบาลภูเวียงรองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ดอนเป๊ะโรงเรียนห้วยชันวิทยากรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ภิญโญทรัพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
5. นางวิมลลักษณ์ ชาหนองหว้าโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมดี จำนงสุขผอ.โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลองประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ทองดีโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทิศา ล้านบุญมีโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
4. นายประสงค์ แสนหล้าโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ โม้พิมพ์โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเสรี หลักม่วงผอ.โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ ดอนเป๊ะโรงเรียนห้วยชันวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ เกื้อกูลโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ภิญโญทรัพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
5. นางวิมลลักษณ์ ชาหนองหว้าโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมดี จำนงสุขผอ.โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลองประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ทองดีโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทิศา ล้านบุญมีโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
4. นายประสงค์ แสนหล้าโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ โม้พิมพ์โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเสรี หลักม่วงผอ.โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ เกื้อกูลโรงเรียนอนุบาลภูเวียงรองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ดอนเป๊ะโรงเรียนห้วยชันวิทยากรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ภิญโญทรัพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
5. นางวิมลลักษณ์ ชาหนองหว้าโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมดี จำนงสุขผอ.โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลองประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ทองดีโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทิศา ล้านบุญมีโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
4. นายประสงค์ แสนหล้าโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ โม้พิมพ์โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสมาน เพชรนาวาผอ.โรงเรียนบ้านหนองโกประธานกรรมการ
2. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
4. นายนิติศาสตร์ เคนมิ่งโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางสาวรมณี ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายเทียนชัย ลาสอนผอ.โรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ชารีวรรณ์โรงเรียนบ้านโป่งเอียดรองประธานกรรมการ
3. นายวรชัย ประเสริฐศิลป์โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางแพงบุญ พรมแวงโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมาน เพชรนาวาผอ.โรงเรียนบ้านหนองโกประธานกรรมการ
2. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
4. นายนิติศาสตร์ เคนมิ่งโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางสาวรมณี ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเทียนชัย ลาสอนผอ.โรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ชารีวรรณ์โรงเรียนบ้านโป่งเอียดรองประธานกรรมการ
3. นายวรชัย ประเสริฐศิลป์โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางแพงบุญ พรมแวงโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมาน เพชรนาวาผอ.โรงเรียนบ้านหนองโกประธานกรรมการ
2. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
4. นายนิติศาสตร์ เคนมิ่งโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางสาวรมณี ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเทียนชัย ลาสอนผอ.โรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ชารีวรรณ์โรงเรียนบ้านโป่งเอียดรองประธานกรรมการ
3. นายวรชัย ประเสริฐศิลป์โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางแพงบุญ พรมแวงโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมาน เพชรนาวาผอ.โรงเรียนบ้านหนองโกประธานกรรมการ
2. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนหนองแดงกรรมการ
4. นายนิติศาสตร์ เคนมิ่งโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางสาวรมณี ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเทียนชัย ลาสอนผอ.โรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ชารีวรรณ์โรงเรียนบ้านโป่งเอียดรองประธานกรรมการ
3. นายวรชัย ประเสริฐศิลป์โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางแพงบุญ พรมแวงโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเทียนชัย ลาสอนผอ.โรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ชารีวรรณ์โรงเรียนบ้านโป่งเอียดรองประธานกรรมการ
3. นายวรชัย ประเสริฐศิลป์โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางแพงบุญ พรมแวงโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ หล้าทูนธีกุลผอ.โรงเรียนบ้านโนนสำราญหนองหญ้าขาวประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร พระพลพันธ์โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นายธนาภร ขันภักดีโรงเรียนบ้านโนนสำราญหนองหญ้าขาวกรรมการ
4. นางอมลวรรณ สุขสมโรงเรียนบ้านเลิงแสงกรรมการ
5. นางพดชะฎา พราวจันทึกโรงเรียนโคกม่วงศึกษากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญศรี เคนมิ่งผอ.โรงเรียนบ้านหนองแดงประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ทิพย์รักษ์โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ศรีวัชรินทร์โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเจียระไน เสรพลโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญศรี เคนมิ่งผอ.โรงเรียนบ้านหนองแดงประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ทิพย์รักษ์โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ศรีวัชรินทร์โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเจียระไน เสรพลโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายคำเบ็ง รถสีดาผอ.โรงเรียนบ้านหนองแดงประธานกรรมการ
2. นางวรรณวนัช คุณธานีโรงเรียนบ้านโนนทองรองประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ทัดมาลาโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวกรรมการ
4. นางสาวปริยาภรณ์ แดงน้อยโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ แสนธรรมมาโรงเรียนบ้านซำยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคำเบ็ง รถสีดาผอ.โรงเรียนบ้านหนองแดงประธานกรรมการ
2. นางวรรณวนัช คุณธานีโรงเรียนบ้านโนนทองรองประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ทัดมาลาโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวกรรมการ
4. นางสาวปริยาภรณ์ แดงน้อยโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ แสนธรรมมาโรงเรียนบ้านซำยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประคอง วรรณพันธ์ผอ.โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ ขุนนนท์โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสมัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายพิเศษ สุนทรสโรงเรียนบ้านซำยางกรรมการ
4. นายเอกชัย อาคมคงโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
5. นายพิชิต ประไพเพชรโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประคอง วรรณพันธ์ผอ.โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ ขุนนนท์โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสมัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายพิเศษ สุนทรสโรงเรียนบ้านซำยางกรรมการ
4. นายเอกชัย อาคมคงโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
5. นายพิชิต ประไพเพชรโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประคอง วรรณพันธ์ผอ.โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ ขุนนนท์โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสมัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายพิเศษ สุนทรสโรงเรียนบ้านซำยางกรรมการ
4. นายเอกชัย อาคมคงโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
5. นายพิชิต ประไพเพชรโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประคอง วรรณพันธ์ผอ.โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ ขุนนนท์โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสมัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายพิเศษ สุนทรสโรงเรียนบ้านซำยางกรรมการ
4. นายเอกชัย อาคมคงโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
5. นายพิชิต ประไพเพชรโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ อุดมชัยผอ.บ้านหนองลุมพุกโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางรัตติกุล คำยังโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มรองประธานกรรมการ
3. นางขนิษฐา ป้องปานโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
4. นางธาริณี ลอยขามป้อมโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุไร ลาสอนผอ.โรงเรียนภูห่านศึกษาประธานกรรมการ
2. นางรัตติกุล คำยังโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มรองประธานกรรมการ
3. นางขนิษฐา ป้องปานโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
4. นางจันทร์จิรา เหล่าม่วงโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงกรรมการ
5. นางธาริณี ลอยขามป้อมโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุราษฎร์ จันผาผายผอ.โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนัญญานุช สุดชุมแพโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทิศา ล้านบุญมีโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
4. นายธานุมาส ทุมหนูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นายธวัชชัย นาเลิงโรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุราษฎร์ จันผาผายผอ.โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนัญญานุช สุดชุมแพโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทิศา ล้านบุญมีโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
4. นายธานุมาส ทุมหนูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นายธวัชชัย นาเลิงโรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุราษฎร์ จันผาผายผอ.โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนัญญานุช สุดชุมแพโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทิศา ล้านบุญมีโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
4. นายธานุมาส ทุมหนูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นายธวัชชัย นาเลิงโรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุราษฎร์ จันผาผายผอ.โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนัญญานุช สุดชุมแพโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองรองประธานกรรมการ
3. นายธานุมาส ทุมหนูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นางสาวสุทิศา ล้านบุญมีโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
5. นายธวัชชัย นาเลิงโรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุราษฎร์ จันผาผายผอ.โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนัญญานุช สุดชุมแพโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทิศา ล้านบุญมีโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
4. นายธานุมาส ทุมหนูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นายธวัชชัย นาเลิงโรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุราษฎร์ จันผาผายผอ.โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนัญญานุช สุดชุมแพโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทิศา ล้านบุญมีโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
4. นายธานุมาส ทุมหนูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นายธวัชชัย นาเลิงโรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมชัย สมท่าผอ.โรงเรียนบ้านหนองปลาซิวประธานกรรมการ
2. นายสมเด็จ ปาเขียวโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสรองประธานกรรมการ
3. นายชนาธิป ศรีสว่างโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสมบัติ แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
5. นางทัศนีย์ แสนสุุภาโรงเรียนหนองโพนนาหม่อโนนลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา โซ่มาลาผอ.โรงเรียนหนองทุ่มประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิไสย ลำเพยพลโรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ กางขุนทดโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางอังศุมาลิน ภูพันลาโรงเรียนโนนสว่างท่ากระบือกรรมการ
5. นางรจนา ธงชัยโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสำรอง คำมีผอ.โรงเรียนบ้านไคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนศาลาดินรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิบภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายธนชัย เวียงเทียมขวาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นายยุทธการณ์ แอมนนท์โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสำรอง คำมีผอ.โรงเรียนบ้านไคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนบ้านศาลาดินรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิบริภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนวังเพิ่มกรรมการ
4. นายธนชัย เวียงเทียมขวาโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
5. นายยุทธการณ์ แอมนนท์โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสำรอง คำมีผอ.โรงเรียนบ้านไคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนบ้านศาลาดินรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิบภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายธนชัย เวียงเทียมขวาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นายยุทธการณ์ แอมนนท์โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสำรอง คำมีผอ.โรงเรียนบ้านไคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนบ้านศาลาดินรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิบภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายธนชัย เวียงเทียมขวาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นายยุทธการณ์ แอมนนท์โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสำรอง คำมีผอ.โรงเรียนบ้านไคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนบ้านศาลาดินรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิบภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายธนชัย เวียงเทียมขวาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นายยุทธการณ์ แอมนนท์โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสำรอง คำมีผอ.โรงเรียนบ้านไคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนบ้านศาลาดินรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิบภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายธนชัย เวียงเทียมขวาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นายยุทธการณ์ แอมนนท์โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสำรอง คำมีผอ.โรงเรียนบ้านไคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนบ้านศาลาดินรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิบภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายธนชัย เวียงเทียมขวาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นายยุทธการณ์ แอมนนท์โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสำรอง คำมีผอ.โรงเรียนบ้านไคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนบ้านศาลาดินรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิบภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายธนชัย เวียงเทียมขวาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นายยุทธการณ์ แอมนนท์โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุรพล แสนสภาผอ.โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนบ้านศาลาดินรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิบภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายธนชัย เวียงเทียมขวาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นายยุทธการณ์ แอมนนท์โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุรพล แสนสุภาผอ.โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนบ้านศาลาดินรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิบภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายธนชัย เวียงเทียมขวาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นายยุทธการณ์ แอมนนท์โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]