รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โรงเรียนน้ำพอง
โรงเรียนชุมชนหนองกุง
โรงเรียนบ้านวังชัย
โรงเรียนบ้านเส

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 1. เด็กหญิงลักษ์สุภา  วงษาศิลชัย
 
1. นางวิภาดา  ขามธาตุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 1. เด็กหญิงรุจิษยา  โตทองสุข
 
1. นางกนกพร  สมปัญญา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 1. นายชนะชล  ผลภิญโญ
 
1. นางลัดชดาวรรณ  นามวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  เชยตระกูล
 
1. นางพลับพลึง  เชยตระกูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 1. เด็กหญิงปวีณสุดา  โสหา
 
1. นางยุรี  สมพาน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. เด็กหญิงปณิตา  พุทธรักษา
 
1. นางนุชจนี  นาหนองตูม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วทอง
 
1. นางเย็นจิต  โสภา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงพรรพษา  พันเทศ
 
1. นางภาวิตา  บุญรักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางแก้วจิต  นนเรืองฤทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโอง 1. เด็กหญิงจรัลพร  ภูมิโชค
 
1. นางสุพรรณี  ไวยกรรณ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ธรรมลา
 
1. นางภาวิตา  บุญรักษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห้ว 1. เด็กหญิงธัญภร  จังหาร
2. เด็กหญิงนัยน์นภา  แก้วใส
3. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วใส
 
1. นายทองอินทร์  ร่วมแก้ว
2. นางบานเย็น  มยุโรวาท
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนด่าน 1. เด็กชายกฤตพร  จันทร์โสม
2. เด็กหญิงณัชชา  ดินจันทร์
3. เด็กหญิงบุษบา  แสนโท
 
1. นางเข็มภรน์  โคตรเพช
2. นายชัยนันท์  อรัญมาลา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองสมบัติ
2. เด็กหญิงวนิดา  สีหาบง
3. เด็กหญิงอินทิรา  สีหาบง
 
1. นางภาวิตา  บุญรักษ์
2. นางภาวิกา  บุญรักษ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญหล้า
2. เด็กหญิงสิริยากร  แสนพัน
 
1. นางสาวราตรี  พลท้าว
2. นางเย็นจิต  โสภา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเตย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญเกลี้ยง
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พิมพ์โกทา
 
1. นายจันทร์ศรี  สุดหล้า
2. นางบุญโฮม  สุดหล้า
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงฐิตาพร  เพียเอีย
 
1. นางดรุณี  ตาตะมิ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กชายเจษฎางค์  แจ่มจำรัส
 
1. นางระเบียบ  บุษราคัม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. เด็กชายศราวุฒิ  เนื่องชมพู
 
1. นายปัญญา  สายทองดี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิริชัย
2. เด็กหญิงนภาพร  ม่วงศิริ
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  เข็มสุวรรณ
 
1. นางนิตยา  หมื่นหัส
2. นางพัฒนศรี  จิตต์บุญธรรม
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงชญาดา  ทองกอง
2. เด็กหญิงธันวรัตม์  รัตนกิจสมบูรณ์
3. เด็กหญิงสมิตรา  แก้วบุญเรือง
 
1. นางปาริชาติ  จันทะรัง
2. นางสาวประวีนา  ไตรธรรม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวฐิติพร  อักษรวงศิลป์
2. นายภูมินทร์  ศรีวัตร
3. เด็กหญิงรุจรวี  จันทา
 
1. นางสาวอำพร  อินทปัญญา
2. นางกัญจนพร  แดนสมปัดสา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กหญิงกรชนก  มูลเมือง
2. เด็กชายทรงชัย  คำสอน
 
1. นายชัยบรรจง  โสกชาตรี
2. นางมนชลัส  โสกชาตรี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. เด็กชายณภัทร  วรรณโก
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  โคตรชุม
 
1. นายปัญญา  สายทองดี
2. นางสาวจิราภรณ์  โคตรศรีวงษ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันแดง
 
1. นายอดุลย์  อดทน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กชายกิตติภพ  แสงวิชัย
 
1. นายชัยบรรจง  โสกชาตรี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  พรหมจารีย์
 
1. นางถาวร  ผาบสิมมา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  รสหอม
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  โนนทิง
3. เด็กชายวัชชิระ  นามวงษา
 
1. นายเถาวัลย์  ขุนสอน
2. นางรัตนาวดี  อดทน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัลยานี  แสนตรี
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ขาวงาม
3. เด็กหญิงอนุธิดา  สะตะ
 
1. นางอารีวรรณ  ศิลารัตน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงบังอร  โพธิจารณ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  พิมพะวงษ์
3. เด็กหญิงสุธาริณี  ชาวเหนือ
 
1. นางกรวรรณ  ศรีดาวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุภาพ  สมบึงกลาง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 1. เด็กชายกฤชพชร  บุษราคัม
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ดอนแสง
3. เด็กชายเพชรอรุณ  บุษราคัม
 
1. นางชนัฐปภา  แนวหล้า
2. นางสาวิตรี  อรรคฮาด
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงวริศรา  รัตนวงษ์
2. เด็กหญิงสุวรรณารี  สิงหาเทพ
3. เด็กหญิงอาริสา  อ่อนอินทร์
 
1. นางชนกนาถ  ชื่่นมณี
2. นางเอื้อมพร  สามาลา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. นายธนันชัย  แก้วเกิดมี
2. เด็กชายนธิพงษ์  วงศ์กาล
3. นายศุภมิตย์  ขุนมาตย์
 
1. นางมนชลัส  โสกชาตรี
2. นายชัยบรรจง  โสกชาตรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีเชียงสา
2. เด็กหญิงยุภาพร  ต้นกันยา
3. เด็กชายสมศักดิ์  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางสาวพรอนงค์  ศรีบุญเรือง
2. นายวิระพงษ์  ศรีบุญเรือง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. เด็กหญิงพีรดา  ขันธะติวงศ์
2. เด็กหญิงศิรประภา  โพธิ์ปาน
3. เด็กชายสหัสวรรษ  นาบง
 
1. นางสาวฉัตรชบา  วงรินยอง
2. นายปิยวิทย์  ศรีพุทธา
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายธนภัทร  ไกยะวินิจ
2. เด็กชายเจษฎา  น้อยสุข
 
1. นายเชิดชัย  กมลเลิศ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ถิ่นเมืองชน
2. เด็กหญิงเสาวลักษ์  บุญเสนอ
 
1. นายเชิดชัย  กมลเลิศ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น 1. เด็กชายณกร  ศรีเชียงสา
2. เด็กชายนิติภูมิ  ชาติวงษ์
 
1. นายพิทยา  ดาคม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ฝ่ายเคนา
2. เด็กชายมีทรัพย์  โมกข์งาม
 
1. นายสุรเดช  โสมาบุตร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 1. เด็กชายชยานันต์  ตรีวุฒิปัญญา
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ราชาเดช
 
1. นายประยงค์  บำรุงภักดี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ใยแก้ว
2. เด็กชายอนุวัฒน์  คำพานาง
 
1. นางอมรรัตน์  ดาคม
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. นายวัฒนา  แสนสีมนต์
2. นายอินทรักษ์  ศรีคุ้ม
 
1. นางอมรรัตน์  ดาคม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนด่าน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงชาลิสา  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุราาณศรี
4. เด็กหญิงพรนภัส  ปวงสุข
5. เด็กหญิงศศิธร  คำสี
 
1. นางอารีย์  ผดุงโภคสูริย์
2. นายชัยนันท์  อรัญมาลา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนด่าน 1. เด็กหญิงนริศรา  บุราาณศรี
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  อรัญมาลา
3. เด็กหญิงมนัญชยา  บานดี
4. เด็กหญิงรรินทร์ดา  จันทร์โสม
5. เด็กหญิงศิริภัสสร  ศิริแพทย์
 
1. นายชัยนันท์  อรัญมาลา
2. นางเข็มภรณ์  โคตรเพช
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายกิตติพันธ์  พันธโกศล
2. เด็กหญิงณิชา  กาญจนา
3. เด็กชายภาคภูมิ  อามาตรสมบัติ
4. เด็กหญิงหรรษา  ศรีจำปาน้อย
5. เด็กหญิงเย็นจิตร  วงกลาง
 
1. นางสาริณี  ขันอาษา
2. นางสุลาวัลย์  สารกุล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงชุติมา  โนนทิง
2. เด็กหญิงธิติยาภรณ์   เรืองพลวัฒน์
3. เด็กหญิงนิชาภา  อยู่สบาย
4. เด็กหญิงพิกุล  โนนทิง
5. เด็กหญิงวราทิพย์  ธาดา
 
1. นางสมรัก  หอมทอง
2. นางสุวิมล  ศรีอรัญ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงกฤตพร  ทองกอง
2. เด็กชายธัญธรณ์  โมฬีชาติ
3. เด็กหญิงวรกาญจน์  โห้แพ
4. เด็กชายสุวัชร  วิวัฒนาช่าง
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประดับเขตร
 
1. นางวัชรีย์  คงพิบูลย์
2. นางสาวlสุณีรัตน์  ปิยะนันท์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงชลธิชา   เทศจำปา
2. เด็กชายชัยวัฒน์   ศรีสุพัฒน์
3. เด็กหญิงน้ำริน   ขวาขัน
4. เด็กหญิงปนัดดา   ไชยสมคุณ
5. เด็กหญิงวันนา   ผุดผึ้ง
 
1. นายศุภฤกษ์  รัตนถา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน 1. เด็กหญิงกานติมา  มหาเสนา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  นาโพธิ์
3. เด็กชายพิตรพิบูลย์  เมฆไธสงค์
4. เด็กหญิงรัชนก  ทับทิมไทย
5. เด็กหญิงอรัญญา  สาราษฎร์
 
1. นายวีระศักดิ์  สุริฉาย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กชายจรูญ  ปัทนา
2. นายชัชพงศ์  กงพลี
3. เด็กชายธนนชัย  ไชยเสน
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โคตรชุม
5. นายอาทิตย์  เศษโถ
 
1. นายจงศักดิ์  ขามธาตุ
2. นายศักดรินทร์  ขามธาตุ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแมด 1. เด็กชายจักรรินทร์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายชนกชน  ชินพะวอ
3. เด็กหญิงธิดา  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงธีรนาฏ  ไชยยะ
5. เด็กหญิงนันทิตา  พลเต้า
6. เด็กหญิงนิชานาฏ  พงษ์พันธ์สุข
7. เด็กชายปฐพี  สิงห์คำหาร
8. เด็กชายยศสุนธร  ภาคอัต
9. เด็กหญิงวรกมล  พระโคตร
10. เด็กหญิงวราพร  ผิวแดง
11. เด็กชายวิทยา  โพธิ์ศรี
12. เด็กหญิงศักดิ์ชัย  ใจเที่ยง
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บานแสน
14. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญหล้า
15. เด็กชายอนิวัตร  รถไพร
 
1. นางสาวเฉลิมศรี  ม้องคำหมื่น
2. นายสุพัฒน์  สิมมะลิ
3. นางสากล  แก้วแสนเมือง
4. นางสาวพรนัชชา  เพ็งวิชัย
5. นางสาวพัชรียา  โพธิ์ศรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 1. เด็กชายชาณุวัฒน์  พระวงษ์า
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีชมชื่น
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านาง้อง 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ปัดถากิจ
 
1. นางสาวอัญชลี  เกตุนอก
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยศรีหา
 
1. นางงามพร  ศรีไชยโย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. เด็กชายรอนณ  พันธุ์ศิลา
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทองเพ็ง
 
1. นางจิตติมา  อัศยาพร
2. นางอรอุมา  ธาตุบุรมย์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญน์  พันเดช
2. เด็กชายจิรพันธ์ุ  โสดาดง
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  ทองสิทธิ์
2. นายทองเต็ม  ยาเกิ้น
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. นางสาวสายชล  จันทร์ศรี
2. เด็กชายอัษฎายุทธ  สุขศาล
 
1. นายปัญญา  ศรีโสภา
2. นางสาวรุจิราภรณ์  คำบุญ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห้ว 1. เด็กหญิงกาญจนา  เพ็งมอ
2. เด็กหญิงชนกานต์  บุญกุศล
3. เด็กหญิงธิติยา  แซมรัมย์
4. เด็กหญิงนัชนิชา  วันเพ็ง
5. เด็กหญิงปริศนา  สะตะ
6. เด็กหญิงศศิพิมพ์  สะตะ
7. เด็กหญิงสมฤทัย  เพ็งวิชัย
8. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วล้วน
9. เด็กหญิงอรทัย  โสภาวรรณ์
10. เด็กหญิงโสภิตา  โพธิ์ศรี
 
1. นายคำ  เพ็งวิชัย
2. นางทรงศิริ  เพ็งวิชัย
3. นางเพ็ญจันทร์  ทาอามาตย์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 1. เด็กหญิงจันทร์สุณีย์  พรมดี
2. เด็กหญิงดวงนภา  สีดานุย
3. เด็กหญิงนันทัชพร  มหาง้อ
4. เด็กหญิงพรพิมล  กุระจินดา
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  ประทุมโคตร
6. นางสาวสิริกร  จิตต์ประสาท
7. นางสาวสุพัชชา  แก้วมา
8. เด็กหญิงอาทิตยา  วังศิริ
9. เด็กหญิงเก็จมณี  เพชรคำ
10. เด็กหญิงเพลินศิริ  ชินอ่อน
 
1. นางณัฐสุรีย์  ยุพงษ์ฉาย
2. นางนันทนา  พัฒนิบูลย์
3. นางสาวบุศรัตน์  สงกาง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงชยานี  แสงดาว
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  ทองโคตร
3. เด็กหญิงปนัดดา  แรมกลาง
4. เด็กหญิงปรียาพร  ชินสีห์
5. เด็กหญิงปสุตา  แจ้งพวงศรี
6. เด็กหญิงปิยะเนตร  ก้านก่อง
7. เด็กหญิงพรรณนิชา  หารอุดร
8. เด็กหญิงพิชชา  ปานประดิษฐ์
9. เด็กหญิงภัทราพร  หนองผือ
10. เด็กหญิงมนปริยา  อักษรวงศิลป์
11. เด็กหญิงรสา  โภคา
12. เด็กหญิงวรรณวลี  คำแก้ว
13. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชยโทนุย
14. เด็กหญิงสิริกร  เสียงสาย
15. เด็กหญิงสุปรียา  หารอุดร
 
1. นางพเยาว์  นารมย์
2. นางสาวสุพัตรา  อาถนา
3. นางฎัฎฐากาญจน์  พรหมประโคน
4. นายจำไเนียน   นารี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 1. เด็กหญิงนนทชา  ภัทรธีมากุล
2. เด็กหญิงรังษิยา  รุ่งเรือง
 
1. นายจุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง
2. นางนวลจันทร์  พิทา
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  ผาบชุม
2. เด็กหญิงอัญยดา  วงษ์สามารถ
 
1. นางอนงลักษณ์  ศรีเวียงราช
2. นางถาวร  ผาบสิมมา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  แก่นนาคำ
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงชิชญา  พิเภก
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  อ่อนนวล
 
1. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงรัตดาวัล  คำแก้ว
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนบุตร
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. นางสาวสิริกัญญา  ดงใหญ่
 
1. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. นางสาวธิดารักษ์  ตุงคะมาลี
 
1. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงดรุณี  คำภักดี
 
1. นายประสพ  แก้วเกิด
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ยาพันธ์
2. เด็กหญิงศิริกานดา  เรียนพิษ
 
1. นายโชติพงษ์  ด่านเก่า
2. นางดอกไม้  สุนนท์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 1. เด็กหญิงชลพินธุ์  สดส่าน
2. เด็กหญิงวรัชญา  แก้วสาระภูมิ
 
1. นางสาวระริตา  แสนวิลัย
2. นางสาวปัทมาพร  จันทพันธ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงบรรณสรณ์  ชานกัน
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  สอนสียน
 
1. นางดอกไม้  สุนนท์
2. นายโชติพงษ์  ด่านเก่า
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กชายอนุสรณ์  โพธิ์แข็ง
 
1. นายวุฒิไกร  กระกูลนิตย์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงดลฤดี   จันมะณี
2. เด็กชายอชิรวัตติ์   อะรากิ
3. เด็กชายโรจนวงศ์   แข็งขัน
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
2. นายเสงี่ยม  จ่าสิงห์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายชนะสิทธิ์   แสนสะอาด
2. เด็กชายชัยสิทธิ์   ไทยอ่อน
3. เด็กหญิงปรภาว์  กาจุ๊ด
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
2. นายเสงี่ยม  จ่าสิงห์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กชายปรเมศร์   ชัยเจริญ
2. เด็กชายสุภโชค  ผาภู
3. เด็กชายเทพพิทักษ์   วงศ์กอง
 
1. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
2. นางลำดวน  ธรรมพัฒนกุล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. เด็กหญิงรัชนก  แก้วประสม
 
1. นางสาวฉัตรลดา  ชัยชนะโชติ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึง 1. เด็กชายพงษ์นพพร  สุริยะ
 
1. นางประกอบจิตร  ประวันตัง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กหญิงนาตยา  พินิจมนตรี
2. เด็กหญิงรวิสรา  นนท์ตรีนอก
3. เด็กชายรัฐรวี  ลาดพล
4. เด็กชายสุรดิษ  ชิดชัยภูมิ
5. เด็กชายอภิรักษ์  สุภา
6. เด็กชายอรรถชัย  กงทา
 
1. นายกฤษดา  มะณีสา
2. นางสาวรุจิกาญจน์  วะปะแก้ว
3. นายประวุฒิ  ศรีเชียงสา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน 1. เด็กหญิงกาญจเกล้า  สุริฉาย
2. เด็กหญิงกานติมา  มหาเสนา
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขันอาสา
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  นาโพธิ์
5. เด็กหญิงธัญพร  สนเคห์
6. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองอัม
7. เด็กชายพิตรพิบูลย์  เมฆไธสงค์
8. เด็กหญิงรัชนก  ทับทิมไทย
9. เด็กหญิงศศิประภา  ท้าวแสง
10. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์น้อย
11. เด็กหญิงอรัญญา  สาราษฎร์
12. เด็กหญิงอัยรดา  ชาวัด
13. เด็กชายเกียรติธนพัฒน์  สุขษาเกษ
14. เด็กหญิงเปรมกมล  นาโพธิ์
 
1. นายวีระศักดิ์  สุริฉาย
2. นายบุญมี  จันทร์เพ็ง
3. นายสุทัศน์  พูลทจิต
4. นางศุภวรรณ  ประชาโรจน์
5. นายอัครเดช  ศรีเมืองไหม
6. นายสมชาย  ฉายบาง
7. นางสาวดวงดาเรส  ก้านก้อง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 1. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วรังษี
 
1. นางสาวรุ้งฤทัย  ศรีสมบัติ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 1. เด็กชายวรายุทธ  รักษาพล
 
1. นางศิริรัตน์  ภาระบาล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กหญิงภณิดา  ศรีพุทธา
 
1. นางยุพิน  อดทน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภนิดา  อรัญมาลา
 
1. นางสาววิจิตรา  ชัยอาสา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. เด็กชายณัฐนันท์  นามสีฐาน
 
1. นายชัชวาลย์  รินทร์วงศ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กชายพงศกร  พรหมสารเมฆ
 
1. นางประชิต  แก้วชัย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงสิริมาภรณ์  สิริสกุลยวด
 
1. นายศักดา  แก้วชัย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงศิรินภา  ธรรมลา
 
1. นางศราวรรณ  แก้วเกิด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าเปือยเทพอำนวย 1. เด็กชายพันธกานต์  ใยแก้ว
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  ขุนพรม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 1. เด็กชายศุภวุฒิ  เพชรล้ำ
 
1. นางอำภาภรณ์  วงษ์จันทร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยศโสภณ
 
1. นายสุชาติ  โพธิ์สาจันทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. นางสาวนิมมิดา  อิงเอนุ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  มหาอำมาตย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายปัญจพนธ์  ประดาพล
 
1. นางเมธินี  โสดาลี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. นายอดิศร  บุญธรรม
 
1. นางทองหน่วย  สุริโย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำมืดวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  สีษะนัง
 
1. นางวนิภา  กันจินะ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  อินทร์อ่อน
 
1. นางสาวเทวธิดา  กลางหล้า
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุทธิวงษา
2. เด็กชายกีรติ  บุญใหญ่
3. เด็กหญิงจิรัชยา  นามรุ่งเรืองกิจ
4. เด็กหญิงชนินาถ  เลาเจริญ
5. เด็กชายชัยยะ  ธุระตา
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ริพิมพ์
7. เด็กหญิงทราย  สปาร์ค
8. เด็กชายธนวัฒน์  คำภาสุข
9. เด็กชายธนาวุฒิ  สุทธิ
10. เด็กชายธีรพงศ์  บุญใหญ่
11. เด็กชายธีราทร  ไชยเสริม
12. เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญใบ
13. เด็กหญิงนัทนิชา  ขุมดินพิทักษ์
14. เด็กหญิงนุชจรี  ศรีพระนาม
15. เด็กชายบุญล้อม  ผ่องอำไพ
16. เด็กชายปฏิภาณ  ชัยศรี
17. เด็กชายพัฒนพงษ์  บุตรธนู
18. เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  แสนพลี
19. เด็กหญิงภรณ์นภา  สิทธิ์เสือพะเนาว์
20. เด็กชายภัทรพล  จันทร์สุข
21. เด็กชายวิทวัส  จำปา
22. เด็กหญิงศิรประภา  โสริน
23. เด็กหญิงศิรินภา  ประดับคำ
24. เด็กหญิงศิริวรรณ  อดทน
25. เด็กชายศิริศักดิ์  เสมาะคำ
26. เด็กชายสุทธวีร์  ทศมาศ
27. เด็กชายอดิสรณ์  ศรีวิลัย
28. เด็กชายอธิคม  แสนสี
29. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วมะณีจันทร์
30. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองอาจ
31. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำสุข
32. เด็กชายอาคม  โสภา
33. เด็กชายอานนท์  โนนไทยรัตน์
34. เด็กชายเนติพงษ์  เขียวน้ำชุ่ม
35. เด็กชายเอกราชแบ้งค์  พูลเพิ่ม
36. เด็กหญิงโสธิดา  ทาคำสี
 
1. นายสุชาติ  จำปางค์
2. นายสุรัตน์  วรรณบุตร
3. นายวิคิด  สะตะ
4. นางณัติฐา  ลินทะละ
5. นายวัชรินทร์  อินทร์ปัญญา
6. นางสาวธารินี  สุเพ็งคำ
7. นางสุภัทน์  สาเทวิน
8. นางสาวบุษยมาศ  ละเลิศ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ศรีบุญ
2. เด็กชายณัฏชาติ  เวียงฉิมมา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วทอง
4. เด็กชายติณณภพ  ดวงพรม
5. เด็กหญิงนิภารัตน์  ชื่นโรจน์
6. เด็กหญิงศิรินภา  ภูแข่งหมอก
7. เด็กชายสุรสิทธิ์  ศรีชาติ
8. เด็กหญิงอธิชา   วันละคำ
9. เด็กหญิงอุษามณี  วงษ์สุวรรณ
10. เด็กหญิงเมทินี  พิมสอน
 
1. นายปฏิวัติ  นามทองใบ
2. นายนัฐพล  ชุมแวงวาปี
3. นางพวงเพ็ญ  ทองกอง
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุดสดี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วปัสสา
3. เด็กหญิงกัลยา  สุครีพ
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  แก้วกองเงิน
5. เด็กหญิงภัทรพร  พานทอง
6. เด็กหญิงภัทรพา  พานทอง
7. เด็กหญิงรวิศรา  ทิศกระโทก
8. เด็กหญิงวรรณิดา  เสียสีหา
9. เด็กหญิงวริศราพร  เหล่าพิมพ์
10. เด็กหญิงสุณิสา  อุดมประเสริฐ
 
1. นางสุรางคณา  อินทร์จันทร์
2. นางสุภลักษ์  พานผา
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงจิตรภาพร   พัฒนาศูนย์
2. เด็กหญิงจิตาภา   สิริสุขสุวรรณ
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์   นามมา
4. เด็กหญิงปิยฉัตร   อำพันแสง
5. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร    ศักดิ์ธนภัทร
6. เด็กหญิงพิมพ์เพชร   ศักดิ์ธนภัทร
7. เด็กหญิงวันสิริ   พรมสีแก้ว
8. เด็กหญิงอัยรินทร์   ศรีไชยา
 
1. นายปฏิวัติ  นามทองใบ
2. นางเมธินี  โสดาลี
3. นางสาวกุลธิดา  บัวอัน
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงชิโนรส   ปุณณ์พัฒนานนท์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   สังฆทิพย์
3. เด็กหญิงนิศากร   บุญหนัก
4. เด็กหญิงปานรวี    รักษาพล
5. เด็กหญิงปิยธิดา   เจริญทรัพย์
6. เด็กหญิงพิณลดา   เมืองแก้ว
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์   อินตลาด
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ฝั้นสกุล
 
1. นายปฏิวัติ  นามทองใบ
2. นางสุจิตรา  ทับมณี
3. นางพิทยา  กุลอัก
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันสงกา
2. เด็กหญิงกิติยา  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงจิราพร  วิเศษ
4. เด็กหญิงชลธิชา  สีโนนยาง
5. เด็กหญิงญาตาวี  ดวงชาคำ
6. เด็กหญิงพัชรธิดา  โพธิ์ลังกา
7. เด็กหญิงพัชรพรรณ  ศรีโสภา
8. เด็กชายพีรพล  พรรคทิง
9. นางสาวภัทราพร  สัตยากุล
10. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  มูลเมือง
11. เด็กหญิงสุกัญญา  เที่ยงตรงจิตร
12. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชัยเสนา
 
1. นางเจนต์จุฬา  คำดี
2. นางภวดี  แก้วพิลา
3. นางจริยาวรรณ  ไชยเทพ
4. นางสาวศิรดาภรณ์   โพธิกุล
5. นางรัศมี  สอนแก้ว
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านาง้อง 1. เด็กหญิงขวัญชนก  นามบุญศรี
2. เด็กชายชาร์ลส  บาวเวอร์ส
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สงคราม
4. เด็กชายรุ่งโรจน์  โคตรโสภา
5. เด็กชายสินไชย  โคตรโสภา
 
1. นางสาวพรทิพย์  พิพิษ
2. นางสาวอัญชลี  เกตุนอก
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงนัฎชาพร  คำมะวัน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เที่ยงผดุง
 
1. นางสาวปิยะนุช  ทาลี
2. นางสาวเพชรมณี  บัวแย้ม
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงยุภาพร  มุ่งมหาด
 
1. นางสาวปิยะนุช  ทาลี
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1. นางสาวศศิวิมล  คงสถิตย์
 
1. นางสาววารี  จันทา
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 1. เด็กชายกฤษดา  พรมโคตร
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  บุษราคำ
3. เด็กชายธนากร  ชาญประไพ
4. เด็กหญิงปาณัฐฏีญา  วงษา
5. เด็กชายรัชพล  สอนยืนยง
6. เด็กหญิงสาริศา  เลิศลำ้
 
1. นางงามนิจ  แสนสีลา
2. นางฉวีวรรณ  ไชยโส
3. นางรัชนี  สมศรีโย
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 1. เด็กหญิงกฤตติยาภรณ์  ศิริภาค
2. เด็กหญิงทิพลักษณ์  จิระพันธ์
3. เด็กชายนิรันดร์  พรมโคตร
4. เด็กหญิงสุทธิดา  พาคำ
5. เด็กชายสุทิวัส  พรมโคตร
6. เด็กชายสุรชัย  เสาสุเมร
 
1. นายอาทิตย์  เอี่ยมศรี
2. นางสาวกวิสรา  บุญบำรุง
3. นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์   ศรีลือ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีสุพัฒน์
2. เด็กหญิงทัตพร  อุ้มพิมาย
3. เด็กชายปริญญา  ลิละคร
4. เด็กชายพิทักษ์  นาทองน้อย
5. เด็กชายพิเชษฐ์  วงเวียน
6. เด็กหญิงพิไลวรรณ   ชินสงคราม
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วิลัยมาตย์
8. เด็กชายสามารถ  บูรณัติ
 
1. นายสุริยา  คำสีทา
2. นายศุภนิมิต  พิมพ์ศรี
3. นายโอภาส   โยธาแสน
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 1. เด็กหญิงกนิษฐ  สะละตุ้ย
2. เด็กหญิงกฤษฎา  สีทา
3. เด็กชายกัญญาณัฐ    นนเทศา
4. เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนพร้อม
5. เด็กหญิงทัดพงษ์  อรุณดี
6. เด็กหญิงธรรมทัช  เพ็งพันธ์
7. เด็กหญิงลานนา  วงษ์สาหาราช
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  กาญจน์วิบูลย์
9. เด็กชายอนันต์ยศ  รักไทย
10. เด็กชายเจษฎาภร์   รองหานาม
 
1. นายเคน  ชาวเหนือ
2. นางนิรมล  ชาวเหนือ
3. นางสาวมะลิวัลย์  ฝ่ายแสนยอ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงกชกร  พลหาร
2. เด็กหญิงนิชดา  สิทธิดา
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  รังสันเทียะ
 
1. นางสาวอินทุอร  โควังชัย
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บรรพมิ่ง
2. เด็กหญิงปวีณา  สีหาพล
3. เด็กหญิงภัครินทร์  สมธิ
 
1. นางภาวิตา  บุญรักษ์
2. นางสาวภาวิกา  บุญรักษ์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 1. เด็กหญิงณัฐรีญา  ศรีดาวงศ์
2. เด็กชายธนภัทธ์  นามรินทร์
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทิพเนตร
 
1. นางกนกพร  สมปัญญา
2. นางสุกัญญา  บึงบาง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  โคตรฮุย
2. เด็กหญิงวรารมณ์  เดือนโชติ
3. เด็กหญิงอารีรักษ์  กลางอินเดช
 
1. นางนุชจนี  นาหนองตูม
2. นางณัชชารีย์  สมศรีเสาร์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 1. เด็กชายธนอนันต์  พวงลอย
2. เด็กหญิงปาลิตา  ดวงบุญทัน
 
1. นางสาวบงกช  โพธิชัยทร
2. นางลัดดาวัลย์  มูลขุนทศ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. นายธนากร   ช่างจักร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สืบวงษ์
 
1. นายนิรันดร์  วงศ์รัตน์
2. นายชูศักดิ์  กางมัน
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กชายจักรินทร์  วิเศษ
2. เด็กชายเกียรติชัย  พรหมจารีย์
 
1. นายอนุชิต  สงคราม
2. นางชาลิสา  จันทร์บุตร
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พูพวง
2. เด็กชายสมพงษ์  บุญใบ
 
1. นายสุพรม  ปุตะโคตร
2. นางสาวสุวีณา  ปุตะโคตร
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจิราพร  สอนบาล
2. นางสาวสุภาพร  โคตรแฮ
 
1. นายสุพรม  ปุตะโคตร
2. นางสาวสุวีณา  ปุตะโคตร
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. เด็กชายพันธกิจ  พันธุลาวัณย์
2. เด็กชายสถาพร  จันทป
 
1. นายปิยวิทย์  ศรีพุทธา
2. นางสาวฉัตรชบา  วงษ์รินยอง
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  หนูกิจ
2. เด็กหญิงสุพินดา  รัตนมณเฑียรชัย
 
1. นายปิยวิทย์  ศรีพุทธา
2. นางสาวฉัตรชบา  วงษ์รินยอง
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงฐิติมา  พรมแสง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  แสนแก
 
1. นางสาวสุพรรณี   ฮาดภักดี
2. นางสาวมณฑิกา  อุปทุม
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ผิวพรรณ์
2. เด็กชายอาทิตย์  วงค์ใหญ่
 
1. นายอนุชิต  สงคราม
2. นางจันทร์จิรา  จันทร์เทาว์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกุสุมา  ขวัญสุข
2. เด็กหญิงลลิตา  จันทะหา
 
1. นายปรัชญา  หงษ์แก้ว
2. นางสาวสุพรรณี   อุปัชฌาย์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสนบัวโพธิ์
2. เด็กหญิงชญาดา  ชาทุม
 
1. นายปรัชญา  หงษ์แก้ว
2. นางรุ่งรัตน์  ร้อยพรมมา
 
127 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายธนกร  อินทรทองคำ
2. เด็กชายวรเศรษฐ์  วรนารถ
3. เด็กหญิงโชติมา   โนวฤทธิ์
 
1. นางมัสลิน  ปุลาสะเก
2. นางสาวอุทุมพร  พรมสอน
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายปราโมทย์  ผาจ้ำ
2. เด็กชายสหรัฐ  เซียงหนู
3. เด็กชายเทพทัต  ทองคำ
 
1. นายชัยยงค์  งวศ์ภูธร
2. นายวัชรินทร์  ประไวย์
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กชายรัฐภูมิ  จำปาบุรี
2. เด็กชายสฤษดิ์  อรรคนิมาตย์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เอกตาแสง
 
1. นายธนายุทธ  แก้วใส
2. นางสาวสาวิตรี  บุญมี
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาโป่งคำ 1. เด็กชายกฤษฎา  กันสีชา
2. เด็กชายพงศ์พณิช  บุญเอื้อ
3. เด็กชายอภิเนตร  ถือมาลา
 
1. นายสมบัติ  สร้างเบญจพล
2. นายบุญมา  ชัยเดช
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 1. เด็กชายชิณณวรรธน์  ชินชาด
2. เด็กชายธนากร  ชัยดำรงค์
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  พิมพ์วันคำ
 
1. นายสง่า  สุราช
2. นายทองจันทร์  สเตศรี
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กชายจักรกฤษ  จันทะสี
2. เด็กชายธีรภัทร  โครวัตร์
3. เด็กชายเกษม  หล้ามณี
 
1. นายประยุทธ  กำสมุทร
2. นางพุ่มพฤกษ์  กำสมุทร
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงณัชชญาฎา  ศรวิเศษ
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ทองโคตร
3. เด็กชายภูริภัทร  ชินเนหันหา
 
1. นางรัชนี  วงศ์ภูธร
2. นางสาวณัฎฐ์ฌญา  ชัยวุฒิ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายวิณิตสัย  คลังกลาง
2. เด็กชายวีรภัทร  เหลือผล
3. เด็กชายศุภวิชญ์  คลังกลาง
 
1. นายศิริพงศ์  แก่นนาคำ
2. นางกานต์ตวรรณ  แสงสุรินทร์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 1. เด็กหญิงคิรากร  พิมดี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  กล่อมปัญญา
3. เด็กหญิงทิพยรัตน์  โพธิจักร
4. เด็กหญิงภัทรมาศ  ฤทธิ์คำ
5. เด็กหญิงเกวลิน  คำบุญ
6. เด็กหญิงเนตรนภา  ต้นกันยา
 
1. นางสุภานี  อาบเงิน
2. นางสาวพิมพ์ชญา  โฮมไชยวงค์
3. นางสาวศิรินันท์  มีชัย
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแมด 1. เด็กหญิงกุสุมา  สีสมสอน
2. เด็กชายภานุพงษ์  พงษ์พรรณนา
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงสุมิตา  เหล่าแสงสี
5. เด็กชายอนุสรณ์  สิงห์คำมา
6. เด็กหญิงเข็มมิกา  ชินแสน
 
1. นางสาวพัชรียา  โพธิ์ศรี
2. นางสาวพรนัชชา  เพ็งวิชัย
3. นายสุพัฒน์  สิมมะลิ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระนวน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญระมี
2. เด็กหญิงพันธษา  ครยก
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แสนบุตร
 
1. นางทิพวรรณ  กมลเลิศ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 1. นางสาวกทาทิพย์  ลุมประถา
2. นางสาวศุภนิดา  ปัดตาชารี
3. นางสาวอรฤดี  คำแก้ว
 
1. นางนราภรณ์  ตูมโฮม
2. นางนภาพร  พรหมโคตร
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจิตราพร  แสนมี
2. เด็กหญิงธัญสมร  สำเภา
3. เด็กหญิงนุศรา  ศรีวัตร
 
1. นายธีรยุทธ  จิ่มอาษา
2. นางสุนทรี  ภูรัพพา
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายภานุวัฒน์  จรพิมูล
2. เด็กหญิงอนุรุธ  จันดา
3. เด็กหญิงอรพรรณ  พิมพา
 
1. นางขนิษฐา  เวอจาเฮ้าสกี้
2. นายกุศล  บำรุงบ้านทุ่ม
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดอกคำ
2. เด็กหญิงศราวรรณ  เพียลี
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เรืองคำ
 
1. นางสมศรี  วิเศษลา
2. นางจรรยา  หนองผือ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นาใจคง
2. เด็กหญิงกิจติญาพร  ขัตติยะนนท์
3. เด็กหญิงยศวดี  โคตรนวล
 
1. นางศรัญญา  สีนุ้ย
2. นางประนอม  ตังควนิช
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อรรคฮาด
2. เด็กชายพิพัฒน์  พุทธโคตร
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ฐานะ
 
1. นายพงษ์วิชิต  นันทะผา
2. นางอรวรรณ  บุษราคัม
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงกำไร   อันทะนิล
2. เด็กหญิงชลธิชา   ชัยมี
3. เด็กหญิงปรียาพร   วงษ์รินยอง
 
1. นางสุมาลี   แพงงา
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรวิเศษ
2. เด็กหญิงวรินทร์นิภา  ฉลูทอง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ตรีรัตน์
 
1. นางพรรณทิวา  ท่าจีน
2. นางสาวเอมอร  เกิดไทย
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  หาญชนะชัย
2. เด็กหญิงจิดาภา  เนื่องโพธิ์
3. เด็กหญิงจินตนา  ปรุรัตน์
 
1. นางมัสลิน  ปุลาสะเก
2. นางจุรีพร  ผจงศิลป์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงกิตติยากร  ตราชู
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  โคตรคำ
3. เด็กหญิงวิชุดา  เดชแก้ว
 
1. นางพิมพ์ลภัทร  แสนสีมนต์
2. นายนทีทร  กล่อมปัญญา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำดี
2. เด็กหญิงวิสุนา  อดทน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดงใหญ่
 
1. นางพิมพ์ลภัทร  แสนสีมนต์
2. นายนทีทร  กล่อมปัญญา
 
149 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  กิ่งใหญ่
2. เด็กหญิงอพิยดา   โกกอุ่น
3. เด็กหญิงเปรมสุดา   ปาสานะเต
 
1. นางมยุรี  กมลรัตน์
2. นางสาวนภา  ศรีชุมพล
 
150 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะแต้ 1. เด็กหญิงกวินตรา   แสนนาม
2. เด็กหญิงพิชญาฎา   ตุมอญ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์   วงษ์รินยอง
 
1. นางกนกวรรณ   โชติการณ์
2. นางสุนัชรี  สูงยิ่ง
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนวพล  ไกยรัตน์
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  อรัญมาลา
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. เด็กหญิงจิตติมาพร  แดนมะโฮง
 
1. นางนุชจนี  นาหนองตูม
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1. เด็กชายวัฒนพงศ์  สิงห์วารีย์
 
1. นายสุวัฒน์  พลรักษา
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กชายวีระพล  กาสำโรง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กุหลาบหอม
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงพิมชนก  โสภามาตย์
 
1. นางศิริ  เหล่าโคตร
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 1. เด็กชายกรวิวัฒน์  สมภาร
 
1. นางพิไลวรรณ  สินวรณ์
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงสุปรียา  เบ้าชนะ
 
1. นางเตือนใจ  จูมทอง
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปรเมศร์  มณีแสน
 
1. นางสมบัติ  ก้านสุวรรณ
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กหญิงปิยะนุช  กันสารี
2. เด็กชายรัชพล  แสนประเสริฐ
3. เด็กชายรุ้งธรรม  มูลกันต์
 
1. นางสาวนิตยา  นามแก้ว
2. นายสมแก้ว  จอมทอง
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงวิภาพร  สีแก้วน้ำใสย์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ดอนแก่น
3. เด็กหญิงเรณุกา  นิลเทศ
 
1. นางจงดี  คำเชียง
2. นางสาวปาริฉัตร  ป้องเรือ
 
161 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองโคตร
2. เด็กชายเดชาวัฒน์  ทองโคตร
 
1. นางอุไรวรรณ  หนองโยธา
2. นางเพลินพิศ  ปฏิเตนัง
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญคง
 
1. นางสุนันทา  บุญคง
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงปรียานุช  ดีทั่ว
 
1. นางศิริ  เหล่าโคตร
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายฤทธิศักดิ์  ชัยภักดี
 
1. นางจิราพร  สุดสาร
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายศรัญยู  วงษ์ดอนมา
 
1. นางศุทธิษา  รุ่งเรือง
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เครือแวงมน
 
1. นายสุทิน  ดวงอุปมา
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  ชุมแวงวาปี
 
1. นางสุนันท์  ชาไข
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กชายศิริโชติ  ป้องเรือ
 
1. นางลัคนา  คำดี
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กชายศิวัช  คำสนิท
 
1. นายสุภาพ  ศิริแฝง
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 1. เด็กหญิงดาริน  ศรีวาษา
 
1. นางพัทยา  บุญธรรม
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กชายธีรชัย  จังหาร
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แสนโคตร
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญพร  สุต้น
2. เด็กชายฉันท์ชนก  คุณประเสริฐ
3. เด็กชายชยากร  บุญสิทธิ์
4. เด็กชายภูเบศวร์  รังคะวงษ์
5. เด็กชายวรกันต์  ต่วนโต
6. เด็กชายเมธาวิน  สอนอาสา
7. เด็กชายโภคิน  พรมโคตร
 
1. นางพรพรรณ  พลเสนา
2. นางสาวหนูคล้าย  หล้ามะณี
3. นางเพลินพิศ  ภักดีศรี
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชานนท์  มุค้ำ
2. เด็กชายชินกฤต  ปลัดขวา
3. เด็กชายศุภกร  มหาหิงส์
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้วอาจ
2. นางปานรวี  หงษ์ทอง
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ดอนขัน
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  จันทพร
3. เด็กหญิงอภิญญา  เสาทอง
 
1. นางถาวร  ผาบสิมมา
2. นายอนุพงษ์  ศรีปัญญา
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. เด็กชายฐิติกร  ทองโคตร
2. เด็กชายสมเด็จ  สามเสน
3. เด็กชายเทวัญ  ปานาราช
 
1. นางสุธีรา  โคตรบาล
2. นางกมลเวช  ประไวย์
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 1. เด็กชายลัทธพล  สุขเกษม
2. เด็กหญิงวรรณิดา  จอมคำศรี
3. เด็กชายอดิศร  ฉลาดล้ำ
 
1. นายเทพนำชัย  พลปรีชา
2. นางวรรณนี  นาสถิตย์
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  พันเพลิงพฤกษ์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ปัจมนต์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สุครีบ
 
1. นางสาวนิตยา  นามแก้ว
2. นายสมแก้ว  จอมทอง
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายปรมินทร์  วงษ์รินยอง
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ส่งเสริม
 
1. นางสาววาสนา  บึงลอย
2. นายเณติ  วรีฤทธิ์
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 1. เด็กชายชลแดน  จาระ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ภาวัน
 
1. นายอนุพงษ์  น้อยเพ็ง
2. นางสาวรุ่งฤดี  จันดาศักดิ์
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดาหาร
2. เด็กชายสุพรรณ  โพธิ์ตุ
 
1. นายเมธาวุฒิ  เหลาลาภะ
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 1. เด็กชายชนินทร์  พินงรัมย์
2. เด็กชายเอกภพ  มะรุม
 
1. นางพัทยา  บุญธรรม
2. นางสาวบงกช  โพธิชัยทร
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  มาวัน
2. เด็กชายจักรภพ  ทันหา
 
1. นายอนุชิต  สงคราม
2. นายณัฐธัญ  สงคราม
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อาจวิชัย
2. เด็กชายจักรพงษ์  ศรีวัตร
3. เด็กหญิงวิชญาดา  โสดาวัน
 
1. นายธีรยุทธ  จิ่มอาษา
2. นางสุวีณา  ฉิมพลี
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงธีรภัทร  วิจิตจี
2. เด็กหญิงพิมเจริญ  พงโคกสี
3. เด็กหญิงสุธาสินี  โมดำ
 
1. นางสาวสิรภัทร  ปูนกลาง
2. นางสุนันทา  บุญคง
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายก้องเพชร  สิงห์น้อย
 
1. นายถาวร  เสนาสี
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กชายทินกร  ปาลสาร
 
1. นางสาวจันทร์ดา  บรรเรืองทอง
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงวริศรา  รัตนแสนวงษ์
 
1. นายสมยศ  ไชยสมบัติ
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. นายรัฐศาสตร์   แสนแก
 
1. นายสมยศ  ไชยสมบัติ
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 1. เด็กชายจตุรเทพ  พลเสนา
 
1. นางรติกร  เนื่องภักดี
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์  นามวงษา
 
1. นางอนงลักษณ์  ศรีเวียงราช
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงสาลี่  พวกพระลับ
 
1. นายสมยศ  ไชยสมบัติ
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กชายศิริพงษ์  พร้อมพรั่ง
 
1. นางสาวจันทร์ดา  บรรเรืองทอง
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามูลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เพ็งจันทร์
2. เด็กหญิงกมลศิริ  สารพันธ์
3. เด็กหญิงจิราพร  สุธรรม
4. เด็กชายจีรศักดิ์  โพธิ์ชัย
5. เด็กชายณัฐภัทร  การประเสริฐ
6. เด็กชายทินกร  บัวพัฒน์
7. เด็กหญิงนริศรา  ชำกรม
8. เด็กหญิงนฤมล  ผลไธสงค์
9. เด็กชายประทีปศักดิ์  รัฐวงษา
10. เด็กหญิงปรียานุช  คำผิว
11. เด็กหญิงปาริตา  แซ่อือ
12. เด็กชายปิติภัทร์  สารพันธ์
13. เด็กชายพงศกร  แสนขวา
14. เด็กหญิงพรนภา  สีคุณ
15. เด็กชายพิชิตพงค์  วงษ์วรรณ์
16. เด็กหญิงมนัสนันท์  ผาสิง
17. เด็กหญิงวิชุดา  พันธ์ศรี
18. เด็กชายวีระวุฒิ  จันประชา
19. เด็กหญิงศรัณย์พร  ช่วยจิ๋ว
20. เด็กชายศราวุธ  สีลาวิทย์
21. เด็กหญิงศศิธร  ป้องภา
22. เด็กหญิงศิขรินทร  สมศรีษะ
23. เด็กชายสุทธิพงษ์  สนทาธณ
24. เด็กหญิงสุพรรณสา  สุริยจันทร์
25. เด็กหญิงสุรางคณา  เหลือล้น
26. เด็กหญิงอนัญพร  ปฏิขานัง
27. เด็กชายอนุชา  จำอินถา
28. เด็กชายอัษวุฒิ  สารถี
29. เด็กหญิงเข็มวิภา  บรรเทา
 
1. นางรุจิราภรณ์  นวลป้อง
2. นางเนตรานารี  ชัยปลื้ม
3. นางเอมอร  แดงน้อย
4. นายคมกริช  จันปาน
5. นายธีรพล  ศรีภูธร
6. นายทองเพชร  ชนะศึก
7. นางยุพา  ชนะศึก