สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำพอง 15 7 3 25 29 4 1 0 34
2 บ้านคำบง 9 5 3 17 20 10 3 3 33
3 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 9 3 1 13 16 1 3 3 20
4 ทุ่งบ่อวิทยา 8 5 2 15 20 3 3 3 26
5 อนุบาลเขาสวนกวาง 7 3 6 16 22 9 7 4 38
6 บ้านศรีสุขสำราญ 6 1 1 8 9 5 2 0 16
7 บ้านสำโรง 5 3 4 12 14 4 2 0 20
8 บ้านพระบาทท่าเรือ 5 3 3 11 15 6 2 1 23
9 ชุนชนหนองกุงวิทยา 5 1 3 9 12 5 4 2 21
10 บ้านผักหนาม 5 1 3 9 9 11 3 4 23
11 ชุมชนกระนวน 5 1 1 7 12 2 4 1 18
12 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 3 4 1 8 9 1 0 0 10
13 บ้านหัวนาคำ 3 3 0 6 9 11 5 3 25
14 บ้านเสียวโคกกลาง 3 2 0 5 5 3 1 1 9
15 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 3 0 2 5 6 7 4 4 17
16 บ้านขุนด่าน 3 0 1 4 11 5 3 0 19
17 บ้านภูคำเบ้า 3 0 0 3 4 0 0 0 4
18 บ้านห้วยทรายศึกษา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
19 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 2 6 3 11 17 6 3 3 26
20 บ้านนาศรีดงเค็ง 2 4 1 7 8 2 3 0 13
21 ศรีสมบูรณ์วิทยา 2 3 2 7 7 8 0 0 15
22 บ้านหนองกุงใหญ่ 2 3 1 6 13 3 4 3 20
23 โคกสูงใหญ่วิทยา 2 3 1 6 11 5 3 2 19
24 บ้านฝางวิทยา 2 2 3 7 10 4 2 3 16
25 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 2 2 3 7 9 0 1 1 10
26 บ้านหนองโก 2 2 1 5 7 1 1 0 9
27 หนองขามพิทยาคม 2 2 0 4 7 2 1 1 10
28 หนองแวงเรือประชาศึกษา 2 1 1 4 6 1 3 2 10
29 บ้านโนนศิลาราศรี 2 1 0 3 6 5 3 0 14
30 บ้านโนนเชือก 2 1 0 3 4 1 0 2 5
31 บ้านโคกสว่าง 2 1 0 3 4 0 0 1 4
32 บ้านโนนสังป่ารัง 2 1 0 3 3 3 0 0 6
33 บ้านาง้อง 2 0 2 4 4 0 0 0 4
34 บ้านคำแมด 2 0 1 3 5 1 1 0 7
35 บ้านคอกคีแสนตอ 2 0 0 2 7 7 0 0 14
36 บ้านแห้ว 2 0 0 2 6 3 1 0 10
37 บ้านหนองแต้ 2 0 0 2 4 3 1 3 8
38 ไทยรัฐวิทยา34 2 0 0 2 3 1 3 1 7
39 บ้านโนนน้ำผึ้ง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
40 บ้านทรัพย์ภูพาน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
41 บ้านห้วยยางสะอาด 1 3 1 5 7 3 2 0 12
42 บ้านวังชัย 1 2 4 7 9 2 5 0 16
43 บ้านทุ่งใหญ่ 1 2 3 6 11 3 2 1 16
44 บ้านหัวดง 1 2 2 5 8 4 0 1 12
45 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 1 2 2 5 5 5 0 0 10
46 คูคำพิทยาสรรพ์ 1 2 1 4 6 7 2 1 15
47 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 1 2 1 4 3 2 0 2 5
48 พระธาตุขามแก่น 1 2 0 3 8 1 0 2 9
49 บ้านสระกุด 1 2 0 3 7 4 3 2 14
50 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 1 2 0 3 7 4 1 1 12
51 บ้านคำครึ่ง 1 2 0 3 5 6 1 2 12
52 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 1 2 0 3 4 0 1 0 5
53 บ้านทรายมูล 1 1 4 6 11 3 1 3 15
54 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 1 1 2 4 6 0 0 3 6
55 บ้านห้วยเตย 1 1 2 4 5 3 0 1 8
56 บ้านหลุบเลา 1 1 2 4 3 4 0 2 7
57 บ้านดง 1 1 1 3 8 3 0 3 11
58 บ้านห้วยเสือเต้น 1 1 1 3 6 2 1 0 9
59 นามูลวิทยาคม 1 1 1 3 4 2 0 1 6
60 หนองโนวิทยาคาร 1 1 1 3 3 6 1 1 10
61 บ้านหัวฝายประชานุกูล 1 1 1 3 3 0 3 0 6
62 ชุมชนดูนสาด 1 1 0 2 5 6 2 2 13
63 บ้านคำแก่นคูณ 1 1 0 2 5 3 1 2 9
64 กู่สว่างสามัคคี 1 1 0 2 5 2 2 2 9
65 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1 1 0 2 3 1 1 1 5
66 บ้านป่าติ้ว 1 1 0 2 3 0 0 0 3
67 ป่าเปือยเทพอำนวย 1 1 0 2 3 0 0 0 3
68 บ้านกุดน้ำใส 1 1 0 2 2 3 3 0 8
69 บ้านนาฝาย 1 0 2 3 2 4 0 0 6
70 บ้านบ่อ 1 0 1 2 5 3 0 2 8
71 บ้านบะแต้ 1 0 1 2 5 1 0 0 6
72 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 1 0 1 2 4 1 1 1 6
73 บ้านสว่าง 1 0 1 2 3 2 2 0 7
74 บ้านคำม่วมดงเย็น 1 0 0 1 6 3 1 0 10
75 บ้านกระนวน 1 0 0 1 6 2 1 0 9
76 บ้านจำปาหัวบึง 1 0 0 1 4 3 1 0 8
77 บ้านหัวบึง 1 0 0 1 3 5 2 1 10
78 บ้านท่ากระเสริม 1 0 0 1 3 1 0 0 4
79 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
80 บ้านท่าลาดคำตานา 1 0 0 1 2 2 2 0 6
81 บ้านหนองโอง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
82 บ้านห้วยหินลาด 1 0 0 1 2 0 1 1 3
83 ศิลาโป่งคำ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
84 บ้านคำมืดวิทยา 1 0 0 1 1 3 1 0 5
85 บ้านกุดพังเครือ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
86 บ้านโคกใหญ่ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
87 ชุมชนน้ำอ้อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านหนองบัวคำมูล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านโคกกลางวิทยา 0 4 1 5 9 5 2 2 16
91 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 4 0 4 5 3 1 0 9
92 บ้านม่วงหวาน 0 3 3 6 8 1 5 5 14
93 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 0 3 1 4 7 5 2 4 14
94 บ้านหนองหว้าสุขใจ 0 2 2 4 5 1 0 0 6
95 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 0 2 1 3 6 2 2 3 10
96 บ้านนาเรียง 0 2 1 3 5 0 3 2 8
97 บ้านโนน 0 2 1 3 3 2 1 1 6
98 อนุบาลอุบลรัตน์ 0 2 0 2 5 4 3 1 12
99 บ้านห้วยยาง 0 2 0 2 2 2 1 0 5
100 บ้านกุดกระหนวน 0 2 0 2 1 4 1 0 6
101 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 0 1 2 3 10 2 3 0 15
102 นาคำพิทยาสรรพ์ 0 1 2 3 8 5 3 4 16
103 บ้านกุดเชียงมี 0 1 2 3 4 5 3 1 12
104 บ้านน้ำสามวัง 0 1 2 3 4 1 0 0 5
105 บ้านหนองแสงน้อย 0 1 1 2 5 0 3 0 8
106 น้ำพองประชานุกูล 0 1 1 2 4 5 3 2 12
107 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 0 1 1 2 3 3 0 0 6
108 บ้านบึงกลาง 0 1 1 2 3 3 0 0 6
109 บ้านหนองแวง 0 1 1 2 2 2 0 2 4
110 หนองแสง 0 1 1 2 2 0 1 0 3
111 บ้านโนนทองห้วยบาก 0 1 0 1 4 2 1 1 7
112 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 0 1 0 1 4 0 0 0 4
113 เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
114 บ้านเวียงแก้ว 0 1 0 1 2 2 0 0 4
115 บ้านสะอาดหนองเรือ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
116 บ้านหนองผือ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
117 บ้านโนนแดงโคกเล้า 0 1 0 1 1 2 1 1 4
118 บ้านคำม่วง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
119 บ้านหนองแวงเป่ง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
120 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
121 บ้านดงมัน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
122 สุนทรพรหมคุณศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
123 บ้านคำไฮผักแว่น 0 0 3 3 6 8 1 3 15
124 พัฒนาการศึกษา 0 0 2 2 1 4 1 2 6
125 บ้านห้วยไผ่หนองโน 0 0 1 1 7 2 2 2 11
126 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 0 0 1 1 3 0 1 0 4
127 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
128 โคกสูงกุดน้ำใส 0 0 1 1 2 0 0 1 2
129 บ้านหนองชา 0 0 1 1 1 2 0 1 3
130 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
131 บ้านคำสมบูรณ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
132 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 บ้านโนนหัวช้าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
134 โนนหัวช้าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
135 บ้านโสกแสง 0 0 1 1 0 2 2 1 4
136 บ้านศาลาดินห้วยเตย 0 0 0 0 4 3 0 1 7
137 บ้านโคกสูงสะอาด 0 0 0 0 4 0 2 0 6
138 บ้านนาขาม 0 0 0 0 3 4 1 3 8
139 บ้านโคกสง่านางาม 0 0 0 0 2 3 0 1 5
140 บ้านโนนสว่างหนองตานา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
141 บ้านวังโพน 0 0 0 0 2 2 0 2 4
142 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
143 บ้านโนนจิก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
144 บ้านนาฝายเหนือ 0 0 0 0 1 4 0 1 5
145 บ้านขามป้อมดงเย็น 0 0 0 0 1 3 1 0 5
146 บ้านโนนพยอม 0 0 0 0 1 2 3 0 6
147 บ้านแสงสว่าง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
148 บ้านโคกกลางนาล้อม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
149 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 0 0 0 0 1 1 2 0 4
150 บ้านฟากพอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
151 คำบอนวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
152 บ้านหนองกุงดิ่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านหม้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านหนองคู 0 0 0 0 1 0 1 1 2
155 บ้านคำนางปุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 2 1
156 บ้านนาคู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 ศรีเมืองแอม 0 0 0 0 0 4 0 0 4
158 บ้านคำมืด 0 0 0 0 0 2 1 0 3
159 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 1 5 1 6
160 บ้านคำป่าก่อ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
161 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
162 บ้านหนองกุงขี้ควง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านโคกใหม่นายม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านโนนสง่า 0 0 0 0 0 0 2 0 2
167 บ้านโสกม่วง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
168 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
169 เทศบาลลำน้ำพอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 บ้านคำแคนคำเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
171 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 บ้านกุดพังทุย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 บ้านวังเกิ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 193 165 128 486 768 388 196 152 1,352