สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำพอง 15 6 3 24 27 4 0 0 31
2 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 9 3 1 13 16 1 3 3 20
3 บ้านคำบง 7 4 3 14 17 10 3 3 30
4 อนุบาลเขาสวนกวาง 7 3 6 16 22 9 7 4 38
5 บ้านพระบาทท่าเรือ 5 3 3 11 15 6 2 1 23
6 บ้านศรีสุขสำราญ 5 1 1 7 7 5 2 0 14
7 ทุ่งบ่อวิทยา 4 3 2 9 14 3 3 3 20
8 บ้านสำโรง 4 2 3 9 11 4 2 0 17
9 บ้านเสียวโคกกลาง 3 2 0 5 5 3 1 1 9
10 บ้านขุนด่าน 3 0 1 4 11 5 3 0 19
11 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 2 6 3 11 17 6 3 3 26
12 ศรีสมบูรณ์วิทยา 2 3 2 7 7 8 0 0 15
13 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 2 3 1 6 7 1 0 0 8
14 บ้านหัวนาคำ 2 3 0 5 8 10 5 3 23
15 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 2 2 3 7 9 0 1 1 10
16 บ้านหนองกุงใหญ่ 2 2 1 5 12 3 4 3 19
17 บ้านหนองโก 2 2 1 5 7 1 1 0 9
18 หนองขามพิทยาคม 2 2 0 4 7 2 1 1 10
19 ชุนชนหนองกุงวิทยา 2 1 2 5 9 5 3 2 17
20 ชุมชนกระนวน 2 1 0 3 7 2 4 1 13
21 บ้านโคกสว่าง 2 1 0 3 4 0 0 1 4
22 บ้านโนนสังป่ารัง 2 1 0 3 3 3 0 0 6
23 บ้านฝางวิทยา 2 0 2 4 6 3 2 3 11
24 บ้านาง้อง 2 0 2 4 4 0 0 0 4
25 บ้านคำแมด 2 0 1 3 5 1 1 0 7
26 บ้านคอกคีแสนตอ 2 0 0 2 7 7 0 0 14
27 บ้านแห้ว 2 0 0 2 6 3 1 0 10
28 บ้านหนองแต้ 2 0 0 2 4 3 1 3 8
29 บ้านโนนศิลาราศรี 2 0 0 2 3 4 3 0 10
30 ไทยรัฐวิทยา34 2 0 0 2 3 1 3 1 7
31 บ้านโนนน้ำผึ้ง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
32 บ้านทรัพย์ภูพาน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 บ้านห้วยทรายศึกษา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
34 บ้านวังชัย 1 2 4 7 9 2 5 0 16
35 บ้านหัวดง 1 2 2 5 8 4 0 1 12
36 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 1 2 2 5 5 5 0 0 10
37 คูคำพิทยาสรรพ์ 1 2 1 4 6 7 2 1 15
38 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 1 2 1 4 3 2 0 2 5
39 บ้านสระกุด 1 2 0 3 7 4 3 2 14
40 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 1 2 0 3 7 4 1 1 12
41 พระธาตุขามแก่น 1 2 0 3 7 1 0 2 8
42 บ้านคำครึ่ง 1 2 0 3 5 6 1 2 12
43 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 1 2 0 3 4 0 1 0 5
44 บ้านทรายมูล 1 1 4 6 11 3 1 3 15
45 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 1 1 2 4 6 0 0 3 6
46 บ้านหลุบเลา 1 1 2 4 3 4 0 2 7
47 บ้านนาศรีดงเค็ง 1 1 1 3 4 2 3 0 9
48 บ้านหัวฝายประชานุกูล 1 1 1 3 3 0 3 0 6
49 หนองโนวิทยาคาร 1 1 1 3 2 5 1 1 8
50 ชุมชนดูนสาด 1 1 0 2 5 6 2 2 13
51 บ้านคำแก่นคูณ 1 1 0 2 5 3 1 2 9
52 กู่สว่างสามัคคี 1 1 0 2 5 2 2 2 9
53 ป่าเปือยเทพอำนวย 1 1 0 2 3 0 0 0 3
54 บ้านกุดน้ำใส 1 1 0 2 2 3 3 0 8
55 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1 0 2 3 4 7 4 4 15
56 บ้านนาฝาย 1 0 2 3 2 4 0 0 6
57 บ้านบ่อ 1 0 1 2 5 3 0 2 8
58 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 1 0 1 2 4 1 1 1 6
59 บ้านบะแต้ 1 0 1 2 4 1 0 0 5
60 บ้านห้วยเตย 1 0 1 2 3 3 0 1 6
61 บ้านคำม่วมดงเย็น 1 0 0 1 6 3 1 0 10
62 บ้านกระนวน 1 0 0 1 6 2 1 0 9
63 บ้านจำปาหัวบึง 1 0 0 1 4 3 1 0 8
64 บ้านหัวบึง 1 0 0 1 3 5 2 1 10
65 บ้านหนองโอง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
66 บ้านห้วยหินลาด 1 0 0 1 2 0 1 1 3
67 ศิลาโป่งคำ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
68 บ้านภูคำเบ้า 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านคำมืดวิทยา 1 0 0 1 1 3 1 0 5
71 บ้านกุดพังเครือ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
72 บ้านโคกใหญ่ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
73 บ้านท่าลาดคำตานา 1 0 0 1 1 0 2 0 3
74 ชุมชนน้ำอ้อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 4 0 4 5 3 1 0 9
77 บ้านม่วงหวาน 0 3 3 6 8 1 5 5 14
78 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 0 3 1 4 7 5 2 4 14
79 บ้านโคกกลางวิทยา 0 3 1 4 7 3 2 2 12
80 บ้านห้วยยางสะอาด 0 3 1 4 5 2 2 0 9
81 บ้านทุ่งใหญ่ 0 2 2 4 9 3 1 1 13
82 บ้านหนองหว้าสุขใจ 0 2 2 4 5 1 0 0 6
83 โคกสูงใหญ่วิทยา 0 2 1 3 8 5 3 2 16
84 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 0 2 1 3 6 2 2 3 10
85 บ้านนาเรียง 0 2 1 3 5 0 3 2 8
86 บ้านโนน 0 2 1 3 3 1 1 1 5
87 อนุบาลอุบลรัตน์ 0 2 0 2 5 3 3 1 11
88 บ้านห้วยยาง 0 2 0 2 2 2 1 0 5
89 บ้านกุดกระหนวน 0 2 0 2 1 4 1 0 6
90 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 0 1 2 3 10 2 3 0 15
91 บ้านน้ำสามวัง 0 1 2 3 4 1 0 0 5
92 บ้านหนองแสงน้อย 0 1 1 2 5 0 3 0 8
93 น้ำพองประชานุกูล 0 1 1 2 4 5 3 2 12
94 บ้านกุดเชียงมี 0 1 1 2 4 3 3 1 10
95 บ้านบึงกลาง 0 1 1 2 3 3 0 0 6
96 หนองแสง 0 1 1 2 2 0 1 0 3
97 นาคำพิทยาสรรพ์ 0 1 0 1 6 5 3 4 14
98 บ้านโนนทองห้วยบาก 0 1 0 1 4 2 1 1 7
99 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 0 1 0 1 4 0 0 0 4
100 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
101 เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
102 หนองแวงเรือประชาศึกษา 0 1 0 1 2 1 3 2 6
103 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 0 1 0 1 2 1 1 1 4
104 บ้านสะอาดหนองเรือ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
105 บ้านหนองผือ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
106 บ้านโนนแดงโคกเล้า 0 1 0 1 1 2 1 1 4
107 บ้านคำม่วง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
108 บ้านหนองแวง 0 1 0 1 1 1 0 2 2
109 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
110 บ้านดงมัน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 สุนทรพรหมคุณศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
112 บ้านผักหนาม 0 0 3 3 4 10 3 4 17
113 พัฒนาการศึกษา 0 0 2 2 1 4 1 2 6
114 บ้านดง 0 0 1 1 6 3 0 3 9
115 บ้านห้วยไผ่หนองโน 0 0 1 1 6 2 2 2 10
116 บ้านคำไฮผักแว่น 0 0 1 1 5 6 1 3 12
117 บ้านห้วยเสือเต้น 0 0 1 1 4 2 1 0 7
118 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 0 0 1 1 3 0 1 0 4
119 บ้านสว่าง 0 0 1 1 2 2 2 0 6
120 โคกสูงกุดน้ำใส 0 0 1 1 2 0 0 1 2
121 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
122 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
123 บ้านคำสมบูรณ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
124 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
125 บ้านโนนหัวช้าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
126 บ้านโสกแสง 0 0 1 1 0 2 2 1 4
127 บ้านศาลาดินห้วยเตย 0 0 0 0 4 3 0 1 7
128 บ้านนาขาม 0 0 0 0 3 4 1 3 8
129 บ้านโคกสูงสะอาด 0 0 0 0 3 0 2 0 5
130 บ้านโคกสง่านางาม 0 0 0 0 2 3 0 1 5
131 บ้านโนนสว่างหนองตานา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
132 บ้านวังโพน 0 0 0 0 2 2 0 2 4
133 บ้านท่ากระเสริม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
135 บ้านโนนจิก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
136 บ้านนาฝายเหนือ 0 0 0 0 1 4 0 1 5
137 บ้านขามป้อมดงเย็น 0 0 0 0 1 3 1 0 5
138 บ้านโนนพยอม 0 0 0 0 1 2 3 0 6
139 บ้านแสงสว่าง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
140 บ้านโคกกลางนาล้อม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
141 บ้านฟากพอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
142 บ้านโนนเชือก 0 0 0 0 1 1 0 2 2
143 คำบอนวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
144 บ้านหนองกุงดิ่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านหม้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 บ้านหนองคู 0 0 0 0 1 0 1 1 2
147 บ้านคำนางปุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 2 1
148 บ้านนาคู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านป่าติ้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 ศรีเมืองแอม 0 0 0 0 0 4 0 0 4
151 บ้านคำมืด 0 0 0 0 0 2 1 0 3
152 นามูลวิทยาคม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
153 บ้านหนองชา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
154 บ้านเวียงแก้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
155 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 1 5 1 6
156 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 0 0 0 0 0 1 2 0 3
157 บ้านคำป่าก่อ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
159 บ้านหนองกุงขี้ควง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านโคกใหม่นายม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านโสกม่วง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
164 บ้านโนนสง่า 0 0 0 0 0 0 2 0 2
165 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
166 เทศบาลลำน้ำพอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านคำแคนคำเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
168 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 บ้านกุดพังทุย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 บ้านวังเกิ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 150 141 111 402 669 368 193 152 1,230