สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำพอง 27 4 0 0 31
2 อนุบาลเขาสวนกวาง 22 9 7 4 38
3 บ้านคำบง 17 10 3 3 30
4 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 17 6 3 3 26
5 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 16 1 3 3 20
6 บ้านพระบาทท่าเรือ 15 6 2 1 23
7 ทุ่งบ่อวิทยา 14 3 3 3 20
8 บ้านหนองกุงใหญ่ 12 3 4 3 19
9 บ้านขุนด่าน 11 5 3 0 19
10 บ้านสำโรง 11 4 2 0 17
11 บ้านทรายมูล 11 3 1 3 15
12 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 10 2 3 0 15
13 ชุนชนหนองกุงวิทยา 9 5 3 2 17
14 บ้านทุ่งใหญ่ 9 3 1 1 13
15 บ้านวังชัย 9 2 5 0 16
16 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 9 0 1 1 10
17 บ้านหัวนาคำ 8 10 5 3 23
18 โคกสูงใหญ่วิทยา 8 5 3 2 16
19 บ้านหัวดง 8 4 0 1 12
20 บ้านม่วงหวาน 8 1 5 5 14
21 ศรีสมบูรณ์วิทยา 7 8 0 0 15
22 บ้านคอกคีแสนตอ 7 7 0 0 14
23 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 7 5 2 4 14
24 บ้านศรีสุขสำราญ 7 5 2 0 14
25 บ้านสระกุด 7 4 3 2 14
26 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 7 4 1 1 12
27 บ้านโคกกลางวิทยา 7 3 2 2 12
28 ชุมชนกระนวน 7 2 4 1 13
29 หนองขามพิทยาคม 7 2 1 1 10
30 บ้านหนองโก 7 1 1 0 9
31 พระธาตุขามแก่น 7 1 0 2 8
32 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 7 1 0 0 8
33 คูคำพิทยาสรรพ์ 6 7 2 1 15
34 นาคำพิทยาสรรพ์ 6 5 3 4 14
35 บ้านฝางวิทยา 6 3 2 3 11
36 บ้านแห้ว 6 3 1 0 10
37 บ้านคำม่วมดงเย็น 6 3 1 0 10
38 บ้านดง 6 3 0 3 9
39 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 6 2 2 3 10
40 บ้านห้วยไผ่หนองโน 6 2 2 2 10
41 บ้านกระนวน 6 2 1 0 9
42 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 6 0 0 3 6
43 ชุมชนดูนสาด 5 6 2 2 13
44 บ้านคำไฮผักแว่น 5 6 1 3 12
45 บ้านคำครึ่ง 5 6 1 2 12
46 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 5 5 0 0 10
47 อนุบาลอุบลรัตน์ 5 3 3 1 11
48 บ้านคำแก่นคูณ 5 3 1 2 9
49 บ้านเสียวโคกกลาง 5 3 1 1 9
50 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 3 1 0 9
51 บ้านบ่อ 5 3 0 2 8
52 กู่สว่างสามัคคี 5 2 2 2 9
53 บ้านห้วยยางสะอาด 5 2 2 0 9
54 บ้านคำแมด 5 1 1 0 7
55 บ้านหนองหว้าสุขใจ 5 1 0 0 6
56 บ้านนาเรียง 5 0 3 2 8
57 บ้านหนองแสงน้อย 5 0 3 0 8
58 บ้านผักหนาม 4 10 3 4 17
59 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 4 7 4 4 15
60 น้ำพองประชานุกูล 4 5 3 2 12
61 บ้านกุดเชียงมี 4 3 3 1 10
62 บ้านหนองแต้ 4 3 1 3 8
63 บ้านจำปาหัวบึง 4 3 1 0 8
64 บ้านศาลาดินห้วยเตย 4 3 0 1 7
65 บ้านนาศรีดงเค็ง 4 2 3 0 9
66 บ้านโนนทองห้วยบาก 4 2 1 1 7
67 บ้านห้วยเสือเต้น 4 2 1 0 7
68 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 4 1 1 1 6
69 บ้านบะแต้ 4 1 0 0 5
70 บ้านน้ำสามวัง 4 1 0 0 5
71 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 4 0 1 0 5
72 บ้านโคกสว่าง 4 0 0 1 4
73 บ้านาง้อง 4 0 0 0 4
74 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 4 0 0 0 4
75 บ้านหัวบึง 3 5 2 1 10
76 บ้านโนนศิลาราศรี 3 4 3 0 10
77 บ้านนาขาม 3 4 1 3 8
78 บ้านหลุบเลา 3 4 0 2 7
79 บ้านห้วยเตย 3 3 0 1 6
80 บ้านโนนสังป่ารัง 3 3 0 0 6
81 บ้านบึงกลาง 3 3 0 0 6
82 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 3 2 0 2 5
83 ไทยรัฐวิทยา34 3 1 3 1 7
84 บ้านโนน 3 1 1 1 5
85 บ้านหัวฝายประชานุกูล 3 0 3 0 6
86 บ้านโคกสูงสะอาด 3 0 2 0 5
87 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 3 0 1 0 4
88 บ้านโนนน้ำผึ้ง 3 0 0 0 3
89 ป่าเปือยเทพอำนวย 3 0 0 0 3
90 หนองโนวิทยาคาร 2 5 1 1 8
91 บ้านนาฝาย 2 4 0 0 6
92 บ้านกุดน้ำใส 2 3 3 0 8
93 บ้านโคกสง่านางาม 2 3 0 1 5
94 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 2 3 0 0 5
95 บ้านสว่าง 2 2 2 0 6
96 บ้านห้วยยาง 2 2 1 0 5
97 เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 2 2 1 0 5
98 บ้านโนนสว่างหนองตานา 2 2 1 0 5
99 บ้านวังโพน 2 2 0 2 4
100 หนองแวงเรือประชาศึกษา 2 1 3 2 6
101 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 2 1 1 1 4
102 บ้านสะอาดหนองเรือ 2 1 1 0 4
103 บ้านหนองโอง 2 1 0 0 3
104 บ้านท่ากระเสริม 2 1 0 0 3
105 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 2 1 0 0 3
106 บ้านโนนจิก 2 1 0 0 3
107 บ้านห้วยหินลาด 2 0 1 1 3
108 หนองแสง 2 0 1 0 3
109 ศิลาโป่งคำ 2 0 0 1 2
110 โคกสูงกุดน้ำใส 2 0 0 1 2
111 บ้านทรัพย์ภูพาน 2 0 0 0 2
112 บ้านห้วยทรายศึกษา 2 0 0 0 2
113 บ้านภูคำเบ้า 2 0 0 0 2
114 บ้านโคกกลาง 2 0 0 0 2
115 บ้านหนองผือ 2 0 0 0 2
116 บ้านทุ่งโป่ง 2 0 0 0 2
117 พัฒนาการศึกษา 1 4 1 2 6
118 บ้านกุดกระหนวน 1 4 1 0 6
119 บ้านนาฝายเหนือ 1 4 0 1 5
120 บ้านคำมืดวิทยา 1 3 1 0 5
121 บ้านขามป้อมดงเย็น 1 3 1 0 5
122 บ้านโนนพยอม 1 2 3 0 6
123 บ้านโนนแดงโคกเล้า 1 2 1 1 4
124 บ้านแสงสว่าง 1 2 0 1 3
125 บ้านโคกกลางนาล้อม 1 2 0 0 3
126 บ้านคำม่วง 1 1 1 0 3
127 บ้านฟากพอง 1 1 1 0 3
128 บ้านหนองแวง 1 1 0 2 2
129 บ้านโนนเชือก 1 1 0 2 2
130 บ้านกุดพังเครือ 1 1 0 1 2
131 บ้านโคกใหญ่ 1 1 0 1 2
132 คำบอนวิทยา 1 1 0 1 2
133 บ้านหนองกุงดิ่ง 1 1 0 0 2
134 บ้านหม้อ 1 1 0 0 2
135 บ้านท่าลาดคำตานา 1 0 2 0 3
136 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 1 0 1 1 2
137 บ้านหนองคู 1 0 1 1 2
138 บ้านคำนางปุ่ม 1 0 0 2 1
139 ชุมชนน้ำอ้อม 1 0 0 0 1
140 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 1 0 0 0 1
141 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 1 0 0 0 1
142 บ้านดงมัน 1 0 0 0 1
143 สุนทรพรหมคุณศึกษา 1 0 0 0 1
144 บ้านคำสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
145 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 1 0 0 0 1
146 บ้านโนนหัวช้าง 1 0 0 0 1
147 บ้านนาคู 1 0 0 0 1
148 บ้านป่าติ้ว 1 0 0 0 1
149 ศรีเมืองแอม 0 4 0 0 4
150 บ้านโสกแสง 0 2 2 1 4
151 บ้านคำมืด 0 2 1 0 3
152 นามูลวิทยาคม 0 2 0 1 2
153 บ้านหนองชา 0 2 0 1 2
154 บ้านเวียงแก้ว 0 2 0 0 2
155 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 1 5 1 6
156 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 0 1 2 0 3
157 บ้านคำป่าก่อ 0 1 1 0 2
158 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 0 1 0 2 1
159 บ้านหนองกุงขี้ควง 0 1 0 0 1
160 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 0 1 0 0 1
161 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 0 1 0 0 1
162 บ้านโคกใหม่นายม 0 1 0 0 1
163 บ้านโสกม่วง 0 0 2 0 2
164 บ้านโนนสง่า 0 0 2 0 2
165 บ้านกุดกว้าง 0 0 1 1 1
166 เทศบาลลำน้ำพอง 0 0 1 0 1
167 บ้านคำแคนคำเจริญ 0 0 0 2 0
168 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 0 0 0 1 0
169 บ้านกุดพังทุย 0 0 0 0 0
170 บ้านวังเกิ้ง 0 0 0 0 0
รวม 669 368 193 152 1,382