สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำพอง 29 4 1 0 34
2 อนุบาลเขาสวนกวาง 22 9 7 4 38
3 บ้านคำบง 20 10 3 3 33
4 ทุ่งบ่อวิทยา 20 3 3 3 26
5 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 17 6 3 3 26
6 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 16 1 3 3 20
7 บ้านพระบาทท่าเรือ 15 6 2 1 23
8 บ้านสำโรง 14 4 2 0 20
9 บ้านหนองกุงใหญ่ 13 3 4 3 20
10 ชุนชนหนองกุงวิทยา 12 5 4 2 21
11 ชุมชนกระนวน 12 2 4 1 18
12 โคกสูงใหญ่วิทยา 11 5 3 2 19
13 บ้านขุนด่าน 11 5 3 0 19
14 บ้านทุ่งใหญ่ 11 3 2 1 16
15 บ้านทรายมูล 11 3 1 3 15
16 บ้านฝางวิทยา 10 4 2 3 16
17 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 10 2 3 0 15
18 บ้านหัวนาคำ 9 11 5 3 25
19 บ้านผักหนาม 9 11 3 4 23
20 บ้านโคกกลางวิทยา 9 5 2 2 16
21 บ้านศรีสุขสำราญ 9 5 2 0 16
22 บ้านวังชัย 9 2 5 0 16
23 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 9 1 0 0 10
24 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 9 0 1 1 10
25 นาคำพิทยาสรรพ์ 8 5 3 4 16
26 บ้านหัวดง 8 4 0 1 12
27 บ้านดง 8 3 0 3 11
28 บ้านนาศรีดงเค็ง 8 2 3 0 13
29 บ้านม่วงหวาน 8 1 5 5 14
30 พระธาตุขามแก่น 8 1 0 2 9
31 ศรีสมบูรณ์วิทยา 7 8 0 0 15
32 บ้านคอกคีแสนตอ 7 7 0 0 14
33 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 7 5 2 4 14
34 บ้านสระกุด 7 4 3 2 14
35 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 7 4 1 1 12
36 บ้านห้วยยางสะอาด 7 3 2 0 12
37 บ้านห้วยไผ่หนองโน 7 2 2 2 11
38 หนองขามพิทยาคม 7 2 1 1 10
39 บ้านหนองโก 7 1 1 0 9
40 บ้านคำไฮผักแว่น 6 8 1 3 15
41 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 6 7 4 4 17
42 คูคำพิทยาสรรพ์ 6 7 2 1 15
43 บ้านโนนศิลาราศรี 6 5 3 0 14
44 บ้านแห้ว 6 3 1 0 10
45 บ้านคำม่วมดงเย็น 6 3 1 0 10
46 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 6 2 2 3 10
47 บ้านห้วยเสือเต้น 6 2 1 0 9
48 บ้านกระนวน 6 2 1 0 9
49 หนองแวงเรือประชาศึกษา 6 1 3 2 10
50 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 6 0 0 3 6
51 ชุมชนดูนสาด 5 6 2 2 13
52 บ้านคำครึ่ง 5 6 1 2 12
53 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 5 5 0 0 10
54 อนุบาลอุบลรัตน์ 5 4 3 1 12
55 บ้านคำแก่นคูณ 5 3 1 2 9
56 บ้านเสียวโคกกลาง 5 3 1 1 9
57 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 3 1 0 9
58 บ้านบ่อ 5 3 0 2 8
59 บ้านห้วยเตย 5 3 0 1 8
60 กู่สว่างสามัคคี 5 2 2 2 9
61 บ้านคำแมด 5 1 1 0 7
62 บ้านบะแต้ 5 1 0 0 6
63 บ้านหนองหว้าสุขใจ 5 1 0 0 6
64 บ้านนาเรียง 5 0 3 2 8
65 บ้านหนองแสงน้อย 5 0 3 0 8
66 น้ำพองประชานุกูล 4 5 3 2 12
67 บ้านกุดเชียงมี 4 5 3 1 12
68 บ้านหนองแต้ 4 3 1 3 8
69 บ้านจำปาหัวบึง 4 3 1 0 8
70 บ้านศาลาดินห้วยเตย 4 3 0 1 7
71 บ้านโนนทองห้วยบาก 4 2 1 1 7
72 นามูลวิทยาคม 4 2 0 1 6
73 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 4 1 1 1 6
74 บ้านโนนเชือก 4 1 0 2 5
75 บ้านน้ำสามวัง 4 1 0 0 5
76 บ้านโคกสูงสะอาด 4 0 2 0 6
77 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 4 0 1 0 5
78 บ้านโคกสว่าง 4 0 0 1 4
79 บ้านภูคำเบ้า 4 0 0 0 4
80 บ้านาง้อง 4 0 0 0 4
81 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 4 0 0 0 4
82 หนองโนวิทยาคาร 3 6 1 1 10
83 บ้านหัวบึง 3 5 2 1 10
84 บ้านนาขาม 3 4 1 3 8
85 บ้านหลุบเลา 3 4 0 2 7
86 บ้านโนนสังป่ารัง 3 3 0 0 6
87 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 3 3 0 0 6
88 บ้านบึงกลาง 3 3 0 0 6
89 บ้านสว่าง 3 2 2 0 7
90 บ้านโนน 3 2 1 1 6
91 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 3 2 0 2 5
92 ไทยรัฐวิทยา34 3 1 3 1 7
93 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 3 1 1 1 5
94 บ้านท่ากระเสริม 3 1 0 0 4
95 บ้านหัวฝายประชานุกูล 3 0 3 0 6
96 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 3 0 1 0 4
97 บ้านห้วยทรายศึกษา 3 0 0 0 3
98 บ้านโนนน้ำผึ้ง 3 0 0 0 3
99 บ้านป่าติ้ว 3 0 0 0 3
100 ป่าเปือยเทพอำนวย 3 0 0 0 3
101 บ้านโคกกลาง 3 0 0 0 3
102 บ้านนาฝาย 2 4 0 0 6
103 บ้านกุดน้ำใส 2 3 3 0 8
104 บ้านโคกสง่านางาม 2 3 0 1 5
105 บ้านท่าลาดคำตานา 2 2 2 0 6
106 บ้านห้วยยาง 2 2 1 0 5
107 เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 2 2 1 0 5
108 บ้านโนนสว่างหนองตานา 2 2 1 0 5
109 บ้านหนองแวง 2 2 0 2 4
110 บ้านวังโพน 2 2 0 2 4
111 บ้านหนองโอง 2 2 0 0 4
112 บ้านเวียงแก้ว 2 2 0 0 4
113 บ้านสะอาดหนองเรือ 2 1 1 0 4
114 บ้านทุ่งโป่ง 2 1 0 0 3
115 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 2 1 0 0 3
116 บ้านโนนจิก 2 1 0 0 3
117 บ้านห้วยหินลาด 2 0 1 1 3
118 หนองแสง 2 0 1 0 3
119 ศิลาโป่งคำ 2 0 0 1 2
120 โคกสูงกุดน้ำใส 2 0 0 1 2
121 บ้านทรัพย์ภูพาน 2 0 0 0 2
122 บ้านหนองผือ 2 0 0 0 2
123 พัฒนาการศึกษา 1 4 1 2 6
124 บ้านกุดกระหนวน 1 4 1 0 6
125 บ้านนาฝายเหนือ 1 4 0 1 5
126 บ้านคำมืดวิทยา 1 3 1 0 5
127 บ้านขามป้อมดงเย็น 1 3 1 0 5
128 บ้านโนนพยอม 1 2 3 0 6
129 บ้านโนนแดงโคกเล้า 1 2 1 1 4
130 บ้านหนองชา 1 2 0 1 3
131 บ้านแสงสว่าง 1 2 0 1 3
132 บ้านโคกกลางนาล้อม 1 2 0 0 3
133 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 1 1 2 0 4
134 บ้านคำม่วง 1 1 1 0 3
135 บ้านฟากพอง 1 1 1 0 3
136 บ้านกุดพังเครือ 1 1 0 1 2
137 บ้านโคกใหญ่ 1 1 0 1 2
138 คำบอนวิทยา 1 1 0 1 2
139 บ้านหนองแวงเป่ง 1 1 0 0 2
140 บ้านหนองกุงดิ่ง 1 1 0 0 2
141 บ้านหม้อ 1 1 0 0 2
142 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 1 0 1 1 2
143 บ้านหนองคู 1 0 1 1 2
144 บ้านคำนางปุ่ม 1 0 0 2 1
145 ชุมชนน้ำอ้อม 1 0 0 0 1
146 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 1 0 0 0 1
147 บ้านหนองบัวคำมูล 1 0 0 0 1
148 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 1 0 0 0 1
149 บ้านดงมัน 1 0 0 0 1
150 สุนทรพรหมคุณศึกษา 1 0 0 0 1
151 บ้านคำสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
152 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 1 0 0 0 1
153 บ้านโนนหัวช้าง 1 0 0 0 1
154 โนนหัวช้าง 1 0 0 0 1
155 บ้านนาคู 1 0 0 0 1
156 ศรีเมืองแอม 0 4 0 0 4
157 บ้านโสกแสง 0 2 2 1 4
158 บ้านคำมืด 0 2 1 0 3
159 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 1 5 1 6
160 บ้านคำป่าก่อ 0 1 1 0 2
161 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 0 1 0 2 1
162 บ้านหนองกุงขี้ควง 0 1 0 0 1
163 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 0 1 0 0 1
164 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 0 1 0 0 1
165 บ้านโคกใหม่นายม 0 1 0 0 1
166 บ้านโนนสง่า 0 0 2 0 2
167 บ้านโสกม่วง 0 0 2 0 2
168 บ้านกุดกว้าง 0 0 1 1 1
169 เทศบาลลำน้ำพอง 0 0 1 0 1
170 บ้านคำแคนคำเจริญ 0 0 0 2 0
171 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 0 0 0 1 0
172 บ้านกุดพังทุย 0 0 0 0 0
173 บ้านวังเกิ้ง 0 0 0 0 0
รวม 768 388 196 152 1,352