หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกฤชานันท์เขาวสนกวาง 0 0 0
2 002 โรงเรียนการกุศลพุทธเกษมวิทยาลัย 0 0 0
3 004 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 12 26 19
4 005 โรงเรียนคำบอนวิทยา 3 3 3
5 006 โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 16 23 18
6 009 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 25 53 37
7 010 โรงเรียนชุมชนกระนวน 20 30 21
8 011 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 17 72 29
9 012 โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 1 8 3
10 014 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 1 5 2
11 016 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 11 13 10
12 015 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 3 7 6
13 013 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 19 36 24
14 017 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 35 52 48
15 020 โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 0 0 0
16 021 โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 21 45 24
17 022 โรงเรียนนามูลวิทยาคม 8 45 16
18 024 โรงเรียนน้ำพอง 34 102 60
19 023 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 14 31 14
20 026 โรงเรียนบ้านกระนวน 11 33 16
21 027 โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 6 11 6
22 028 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 2 3 2
23 030 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 9 15 9
24 032 โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 7 16 9
25 031 โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 3 8 5
26 029 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 15 32 21
27 033 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 7 11 11
28 034 โรงเรียนบ้านขุนด่าน 20 59 37
29 035 โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 14 19 17
30 037 โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 14 28 19
31 039 โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 15 24 20
32 040 โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 3 8 3
33 041 โรงเรียนบ้านคำบง 40 74 61
34 042 โรงเรียนบ้านคำบง 1 0 0
35 043 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 11 40 17
36 044 โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 2 4 3
37 048 โรงเรียนบ้านคำมืด 3 8 4
38 047 โรงเรียนบ้านคำมืดวิทยา 5 12 5
39 045 โรงเรียนบ้านคำม่วง 3 4 3
40 046 โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น 10 20 15
41 050 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 1 15 4
42 036 โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 18 18 11
43 038 โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 2 2 2
44 049 โรงเรียนบ้านคำแมด 7 34 18
45 051 โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 18 26 24
46 061 โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 9 15 12
47 067 โรงเรียนบ้านดง 16 25 19
48 062 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 4 6 6
49 063 โรงเรียนบ้านดงมัน 1 1 1
50 064 โรงเรียนบ้านดงเย็น 0 0 0
51 066 โรงเรียนบ้านดงเรือง 0 0 0
52 065 โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 3 5 3
53 068 โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 1 2 1
54 069 โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน 2 19 8
55 070 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 1 3 2
56 071 โรงเรียนบ้านทรายมูล 20 39 28
57 073 โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 1 3 1
58 077 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 3 5 3
59 078 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 1 2 1
60 079 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 18 35 25
61 072 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 5 6 6
62 075 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 0 0 0
63 076 โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 7 25 10
64 074 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 0 0 0
65 080 โรงเรียนบ้านนาขาม 12 22 17
66 082 โรงเรียนบ้านนาคู 1 2 2
67 081 โรงเรียนบ้านนาค้อ 0 0 0
68 083 โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 6 13 10
69 085 โรงเรียนบ้านนาฝาย 7 17 11
70 084 โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 6 12 6
71 088 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 18 31 23
72 089 โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 0 0 0
73 086 โรงเรียนบ้านนาเรียง 10 20 16
74 087 โรงเรียนบ้านนาเลาะ 0 0 0
75 090 โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 5 14 9
76 109 โรงเรียนบ้านบะแต้ 6 27 14
77 110 โรงเรียนบ้านบึงกลาง 6 12 10
78 108 โรงเรียนบ้านบ่อ 13 29 21
79 107 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 0 0 0
80 111 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 3 6 5
81 112 โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 3 5 4
82 113 โรงเรียนบ้านผักหนาม 27 47 38
83 114 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 20 40 30
84 115 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 25 48 37
85 117 โรงเรียนบ้านฟากพอง 3 3 3
86 118 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 4 6 6
87 119 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 20 35 25
88 121 โรงเรียนบ้านวังชัย 16 42 27
89 120 โรงเรียนบ้านวังเกิ้ง 2 6 4
90 122 โรงเรียนบ้านวังโพน 6 10 7
91 124 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 18 40 25
92 125 โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 8 15 13
93 126 โรงเรียนบ้านสระกุด 17 31 20
94 127 โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 1 6 3
95 128 โรงเรียนบ้านสว่าง 7 9 8
96 198 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 26 51 34
97 130 โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 4 9 7
98 131 โรงเรียนบ้านสำโรง 20 47 35
99 137 โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 2 4 2
100 138 โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 2 4 2
101 139 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 26 50 31
102 141 โรงเรียนบ้านหนองคู 4 13 6
103 142 โรงเรียนบ้านหนองชา 4 8 6
104 144 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 1 1 1
105 145 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 13 29 16
106 146 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 4 3
107 151 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 6 8 7
108 152 โรงเรียนบ้านหนองหารจาง 0 0 0
109 153 โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 7 10 7
110 143 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 12 20 16
111 149 โรงเรียนบ้านหนองแวง 6 13 6
112 147 โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 7 11 8
113 148 โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 2 4 3
114 150 โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 8 16 13
115 140 โรงเรียนบ้านหนองโก 13 25 13
116 154 โรงเรียนบ้านหนองโอง 4 5 5
117 155 โรงเรียนบ้านหม้อ 2 2 2
118 156 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 9 19 12
119 165 โรงเรียนบ้านหัวดง 13 31 21
120 166 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 34 43 39
121 167 โรงเรียนบ้านหัวบึง 13 19 18
122 168 โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 6 13 8
123 169 โรงเรียนบ้านหินลาด 0 0 0
124 159 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 3 19 9
125 161 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 5 17 10
126 162 โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 13 31 19
127 164 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 4 7 5
128 157 โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 0 0 0
129 158 โรงเรียนบ้านห้วยเตย 9 14 12
130 163 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 9 15 13
131 160 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 13 26 16
132 172 โรงเรียนบ้านาง้อง 4 10 6
133 116 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 35 67 49
134 123 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 4 5 4
135 132 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 11 26 14
136 170 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 4 4 4
137 133 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 4 9 7
138 171 โรงเรียนบ้านแห้ว 11 33 16
139 055 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 7 5
140 052 โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 3 3 3
141 053 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 20 51 35
142 054 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 6 11 8
143 056 โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 6 15 7
144 057 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 5 13 9
145 058 โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 6 16 11
146 059 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 3 14 5
147 060 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 1 2 1
148 106 โรงเรียนบ้านโนน 7 9 8
149 091 โรงเรียนบ้านโนนจิก 3 3 3
150 094 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 8 13 9
151 095 โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 3 4 4
152 096 โรงเรียนบ้านโนนพยอม 6 7 7
153 097 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 8 12 9
154 098 โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 14 23 20
155 099 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 4 6 4
156 100 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 10 22 14
157 102 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 5 10 9
158 101 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 4 8 7
159 103 โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตานา 5 8 6
160 104 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 7 13 9
161 105 โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 1 3 2
162 092 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 9 22 13
163 093 โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 5 9 7
164 134 โรงเรียนบ้านโสกม่วง 3 4 4
165 135 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 12 28 19
166 136 โรงเรียนบ้านโสกแสง 5 9 7
167 173 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 0 0 0
168 174 โรงเรียนป่าเปือยเทพอำนวย 3 3 3
169 175 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 12 38 21
170 176 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 8 17 8
171 177 โรงเรียนมนตรีศึกษา 0 0 0
172 178 โรงเรียนมีสุข 0 0 0
173 180 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 20 34 30
174 179 โรงเรียนศรีเมืองแอม 5 8 5
175 181 โรงเรียนศิลาโป่งคำ 3 5 4
176 182 โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง 0 0 0
177 183 โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม 0 0 0
178 184 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 12 24 13
179 186 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 12 24 17
180 187 โรงเรียนหนองแสง 3 8 5
181 185 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 11 18 15
182 188 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 10 28 19
183 189 โรงเรียนอนุบาลขวัญรัตน์ 0 0 0
184 191 โรงเรียนอนุบาลทันวิทยา 0 0 0
185 192 โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย 0 0 0
186 193 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 14 24 17
187 194 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง 0 0 0
188 195 โรงเรียนอนุบาลศิวิไลย์ 0 0 0
189 196 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 13 63 17
190 190 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 44 97 63
191 197 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 27 38 29
192 007 โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 3 4 3
193 008 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 22 49 33
194 025 โรงเรียนโนนหัวช้าง 1 1 1
195 019 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 10 29 18
196 201 โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา 1 2 1
197 199 โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 5 24 9
198 018 โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 3 10 5
รวม 1638 3449 2282
5731

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]