หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kkn4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายวรวุฒิ โพธิ์ศรีผอ.โรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น มยุโรวาทโรงเรียนบ้านแห้วรองประธานกรรมการ
3. นางนิภาพร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านคำครึ่งกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ประไพเมืองโรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์กรรมการ
5. นางเยาลักษณ์ ราชบุรีโรงเรียนบ้านคำแก่นคูณกรรมการ
6. นางศีลมัย สีหาโมกโรงเรียนบ้านขุนด่าน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายทองเหลือง คำภูเวียงผอ.โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูงประธานกรรมการ
2. นางยุพาพร อาษาสนาโรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่งรองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร สมปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา34ฯกรรมการ
4. นางผ่องศรี สุขวิเศษโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
5. นางสาวอังคณา บัวผันโรงเรียนบ้านคำบอนวิทยากรรมการ
6. นางเย็นจิต โสภาโรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ วงหมั่นผอ.โรงเรียนบ้านขุนด่านประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สะตะโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางศุภาวรรณ อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
4. นางวรัญญา สุขันธ์โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
5. นางวรรณา บุญญายิ่งโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
6. นางสินสมัย ปุตะโคตรโรงเรียนพระธาตุขามแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางกฤษณา เสมหิรัญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ สินวรณ์โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูลรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุภาพ สมบึงกลางโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายบำรุง แย้มศรีโรงเรียนน้ำพองประชานุกูลกรรมการ
5. นางสุปัญญา โสบุญมาโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
6. นางสาคร มหาหิงค์โรงเรียนบ้านศรีสึขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสิริกานต์ ชาญประเสริฐผอ.โรงเรียนหล่าใหญ่ประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวหวานเย็น แก้วใสโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งจิตร ชมภูโคตรโรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
4. นางอำพะวัน หล้าคำโรงเรียนน้ำพองกรรมการ
5. นางเข้มภรน์ โคตรเพชโรงเรียนบ้านขุนด่านกรรมการ
6. นางสาวอุไร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางมยุรา แก้วสกุลธรรมผอ.โรงเรียนบ้านหัวดงประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ รัตนทิพย์โรงเรียนบ้านคำแมดรองประธานกรรมการ
3. นายสมแก้ว จอมทองโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการ
4. นางสาวพนิตนาฎ สมบึงกลางโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนากรรมการ
5. นางกรรณิกา คำภูมีโรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางปรางทอง แก้วเหล่ายูงโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายวิจิตร หารพรหมผอ.โรงเรียนบ้านหนองโองประธานกรรมการ
2. นางจันเทียม สิมมาโรงเรียนบ้านกระนวนซำสูงรองประธานกรรมการ
3. นางบังอร อุตรศาสตร์โรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี เกตนอกโรงเรียนบ้านนาง้องกรรมการ
5. นางกังสดาล บุตรโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือกรรมการ
6. นางเอมอร คลังกลางโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย เรืองแหล่ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฤทัยรัตน์ คำภูเวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่งรองประธานกรรมการ
3. นางดวงแข ทองก้านเหลืองโรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโนกรรมการ
4. นายศรัญพงษ์ เหล่าทองสารโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบากกรรมการ
5. นางพวงเพชร คุ้มหางสูงโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิรินญา พลทองโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสุริชัย จันทรพิทักษ์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อยประธานกรรมการ
2. นางจรรยา โพธิราชโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางนิลุบล พลรักษาโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
4. นางยาใจ แสงแก้วโรงเรียนบ้านทาางพาดเขาสวกวางกรรมการ
5. นางศุภวรรณ ประชาโรจน์โรงเรียนทรัพย์ภูพานฯกรรมการ
6. นางสุวจิตร ศรีบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจิรารัตน์ รัตนไพโรจน์ผอ.โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานาประธานกรรมการ
2. นายเจริญสุข สิมมาโรงเรียนบ้านกระนวนซำสูงรองประธานกรรมการ
3. นางประกาย ศิริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองโองกรรมการ
4. นางดวงจันทร์ ปลื้มจิตรโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนากรรมการ
5. นางสรัลชนา คำหลอดโรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสุรีพร จันทะสีโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวดารา นามมนตรีผอ.โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้าประธานกรรมการ
2. นางสายทอง บุญเลี้ยงโรงเรียนบ้านห้วยเตยรองประธานกรรมการ
3. นางมณีพรรณ สมบึงกลางโรงเรียนบ้านโสกเสี้้ยวแสนสุขกรรมการ
4. นายพุทธา โคตรแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น กรรมการ
5. นางปราณี นันทราดลโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ จันทร์หนองแวงโรงเรียนบ้านกุดเชียงมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายวีรวัฒน์ นะทีผอ.โรงเรียนบ้านกุดพังทุยประธานกรรมการ
2. นายบุญศรี กุดทิงโรงเรียนบ้านแห้วรองประธานกรรมการ
3. นางบัวผัน บุญหล้าโรงเรียนบ้านห้วยเชือกกรรมการ
4. นางรัชนี สุริยฉายโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางบุญศรี ศรีวงษ์ษาโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้นกรรมการ
6. นางสุดาดวง คันธารสโรงเรียนอนุบาเขาสวนกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวสมเพศ โพธิ์ศรีผอ.โรงเรียนโนนสวรรค์ประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางฉะอ้อน เหลาหนวดโรงเรียนบ้านห้วยยางรองประธานกรรมการ
3. นางสถิต ปะนะทังโรงเรียนบ้านคำนางปุ่มกรรมการ
4. นางสาวชวนพิศ คำบึงกลางโรงเรียนบ้านดง(บึงไทร)กรรมการ
5. นางวิภาดา ขามธาตุโรงเรียนบ้านจำปาหัวบึงกรรมการ
6. นางลาวัลย์ นิราศีโรงเรียนบ้านโนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายประจวบ วงศ์บ้านดู่ผอ.โรงเรียนบ้านกุดกระหนวนประธานกรรมการ
2. นายจันศรี สุดหล้าโรงเรียนบ้านห้วยเตยรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา โมระพัฒน์โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นางสาวนิระวรรณ สาการัตน์โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบากกรรมการ
5. นางณัชชารีย์ สมศรีเสาร์โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญกรรมการ
6. นางสาวกรรยา จิตฟุ้งโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายสุนทร สมลือแสนผอ.โรงเรียนป่าเปือยเทพอำนวยประธานกรรมการ
2. นายสุเนตร แก้วนิลโรงเรียนโคกกลางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพีรญา คลังกลางโรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางศุภวรรณ เวียงวงษ์โรงเรียนบ้านหนองหารจางกรรมการ
5. นางบุญญรัตน์ สุขเลิศตระกูลโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
6. นางทรงศิริ เพ็งวิชัยโรงเรียนบ้านแห้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายประจวบ ศิริภักดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านนาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ปิยะถาโรงเรียนบ้านหัวนาคำรองประธานกรรมการ
3. นายวอน ปลื้มจิตรโรงเรียนโนนทองห้วยบากกรรมการ
4. นางนุชจนี นาหนองตูมโรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญกรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร ซาหมู่โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
6. นางบุญโฮม สุดหล้าโรงเรียนบ้านห้วยเตยกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางลัชรี เดชโยธินโรงเรียนบ้านคำคร่ึงประธานกรรมการ
2. นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์สำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔รองประธานกรรมการ
3. นางมณฑาทิพย์ บุตรโมโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
4. นายนพทศ จันทร์ฝ่ายโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงภักดีโรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายเถาวัลย์ ขุนสอนโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขรองประธานกรรมการ
3. นายนิคม คนล้ำโรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์กรรมการ
4. นายนพทศ จันทร์ฝ่ายโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นายธีระพงษ์ สมภารโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบัณดิษฐ์ กองจันทาโรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบากรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร งานจตุรัสโรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นกรรมการ
4. นางพรรณวดี เขตบุรีโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
5. นางสุปัญญา โสบุญมาโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจารุณี ทาอามาตย์โรงเรียนบ้านบ่อใหญ๋ประธานกรรมการ
2. นางเพลินพิศ ปฏิเตนังโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกาพย์แก้ว ปะไชโยโรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่นกรรมการ
4. นายสุนิจ นาหนองตูมโรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาดกรรมการ
5. นายสรรพพร แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา กาลมงคลโรงเรียนน้ำพองประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสุนิจ นาหนองตูมโรงเรียนโคกสูงสะอาดกรรมการ
4. นายสรรพพร แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโนกรรมการ
5. นางกาพย์แก้ว ประไชโยโรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสมยศ ทาอามาตย์โรงเรียนบ้านห้วยเตยประธานกรรมการ
2. นายอนุวัติ ปะมาระตาโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพวงทิพย์ วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ วงศ์สง่าโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์กรรมการ
5. นางมณฑาทิพย์ บุตรโมโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ พาลีโรงเรียนบ้านทากระเสริมประธานกรรมการ
2. นายรณกร นนท์ยะโสโรงเรียนบ้านนาเรียงรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ทรงอาจโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอาวุทธ์ ขันนะลาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๔(บ้านกุดโง้ง)ประธานกรรมการ
2. นายสุธี หล้าสีดาโรงเรียนบ้านฝางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจานุสรณ์ บริบูรณ์วัฒน์โรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
4. นางรำไพ สาขาโรงเรียนบ้านเสียวโคกกลางกรรมการ
5. นายชัยบรรจง โสกชาตรีโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอาวุทธ์ ขันนะลาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๔(บ้านกุดโง้ง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราพร เปไสลโรงเรียนหนองโนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางปาริชาติ จันทะรังโรงเรียนน้ำพองกรรมการ
4. นางสาวพิสมัย ใบลาศโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
5. นายธวัชพงษ์ ประชารัฐโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวสมเพศ โพธิ์ศรีโรงเรียนโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร บำรุงบ้านทุ่มโรงเรียนบ้านโนนหัวช้างรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร สมบูรณ์ทวงโรงเรียนบ้านท่ากระเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายเสริมศรี พรมภักดีโรงเรียนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นายอำนวย สวนสมจิตรโรงเรียนบ้านโคกใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสุรเดช โสมาบุตรโรงเรียนชุมชนห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
4. นายทวีป จันทร์เรืองโรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอุดม สงวนชมโรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายธงไชย แก้วไชโยโรงเรียนชุมชนกระนวนรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา ธาตุบุรมย์โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
4. นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์สำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวดารา นามมนตรีโรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้าประธานกรรมการ
2. นางรัตนาวดี อดทนโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ สิงห์จรรยาโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายนิมิต เหลาแพงโรงเรียนบ้านแห้วกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ทรวงฤดีโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
6. นางสาวชนกนาถ ชื่นมณีโรงเรียนน้ำพองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางฎัฎฐากาญจน์ พรหมประโคนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศร้างแซ่งวังถั่วประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ พันธ์น้อยโรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุวิมล เฉลิมชนม์โรงเรียนม่วงหวานกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ อำคาโรงเรียนบ้านห้วยเตยกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ทรวงฤดีโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
6. นางลักคณา สงครินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวศศิวรรณ ต้นกันยาโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
2. นางสุมาลี ดาแก้วโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
3. นางเขมภัทร คะเนเร็วครูโรงเรียนกลุ่มซำสูงกรรมการ
4. นางสาวปริษา บุญหล้าโรงเรียนบ้านหนองแวงเป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางมนชลัส โสกชาตรีโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
2. นางอารีวรรณ ศิลารัตน์โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางกรวรรณ ศรีดาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางสาวธนันทญา ตาดีโรงเรียนหนองกุงใหญ่น้ำอ้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางกิตติพร เที่ยงธรรมโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการ
2. นางสาวจินตนา มุ่งเกิดโรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโนกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ โพธิ์ศรีครูกลุ่มโรงเรียนซำสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายประสพ พรหมดวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนพรัตน์ ตันติเมฆินศึกษานิเทศก์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวรสธ์ พลโคตรศึกษานิเทศก์รองประธานกรรมการ
4. นายมฆวัน คนกลางโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
5. นางปิลันธ์ วงษ์บ้านดู่โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
6. นางสมควร มนตรีโรงเรียนบ้านคำแมดกรรมการ
7. นางสาวอุทุมพร พรมสอนโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายจิรวัฒน์ แสงสุรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ ศรีพันดอนโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
3. นางชัชฎาพร พิมทุมมาโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ โนนธิงโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ เค้างิ้วโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายประสาน ลพพันทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาคำประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ศรีทนศาโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
3. นายสุวรรณพงษ์ สีจุลลาโรงเรียนบ้านม่วงหวานกรรมการ
4. นางอรลภัส ชาญชัยโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ ชาญชัยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย กมลเลิศโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่กรรมการ
3. นางนทีกาญจน์ แม้นศิริโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ สิงห์อ่อนโรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประสพ พรมดวงผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนพรัตน์ ตันติเมฆินศึกษานิเทศก์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวรสธ์ พลโคตรศึกษานิเทศก์รองประธานกรรมการ
4. นายมฆวัน คนกลางโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
5. นางปิลันธ์ วงษ์บ้านดู่โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
6. นางสมควร มนตรีโรงเรียนบ้านคำแมดกรรมการ
7. นางสาวอุทุมพร พรมสอนโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสมชัย รัตนมนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเชียงมีประธานกรรมการ
2. นางเจริญ น้อยทะรงค์โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบากกรรมการ
3. นายอรรคพล มนตรีครูโรงเรียนกลุ่มนาคำศรีสุขสำราญกรรมการ
4. นายรังสรรค์ พันธะลาโรงเรียนหนองกุงใหญ่น้ำอ้อมกรรมการ
5. นายจำลอง โชคเหมาะโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายไชยา ศรีโคตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติประธานกรรมการ
2. นายปรเมศวร์ สมภารโรงเรียนบ้านโนนสังป่ารังกรรมการ
3. นายอนุ ขวัญปากครูโรงเรียนกลุ่มซำสูงกรรมการ
4. นายสุพรม ปุตโคตจโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นายโสภนวิชญ์ สะตะโรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ ปฏิเตนังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ เถื่อนศรโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
3. นางนงค์ลักษณ์ พาลีโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายวรงกรณ์ จันทร์แสงครูกลุ่มโรงเรียนนาคำศรีสุขสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวภัททิรา รัตนวสุโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายศุภศักดิ์ เนื่องภักดีผู้อำนวยการบ้านโคกกลางนาล้อมประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ อองเจียรีครูกลุ่มโรงเรียนหนองกุงใหญ่น้ำอ้อมกรรมการ
3. นายบัณฑิต รัตนมนตรีโรงเรียนบ้านกุดเชียงมีกรรมการ
4. นายพิทยา ดาคมโรงเรียนบ้านคำม่วงดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ใยแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเสงี่ยม ลือสะท้านโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
3. นายประยงค์ บำรุงภักดีโรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่างกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ดอกบัวโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ดาคมโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธีรวัตร กมลช่วงโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายสัญญา แพงคำฮักโรงเรียนบ้านางิ้วนาโพธิ์กรรมการ
3. นางสกาวเดือน ไชยสาโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรพล สุพรมพิทักษ์โรงเรียนชุมชนห้วยโจดโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา อาสน์สุวรรณโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
3. นางพรรณี จันทร์เกิ้นโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
4. นางเรือนงาม บุญแรงโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางรัฐฏิยา ชนะพาห์โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชัยภูมิ ยศรุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางประธานกรรมการ
2. นางวรินดา ทุมวิเศษโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางนิตยาพร นนฤาชาโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ โสลาโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
5. นางสาวจุฬาภรณ์ วะสมบัติโรงเรียนบ้านห้วยเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสิทธิพร เถรวัลย์โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ พิศพลโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางวัชรีย์ คงพิบูลย์โรงเรียนน้ำพองกรรมการ
4. นายวิทยา ปาละสิทธิ์โรงเรียนไทรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)กรรมการ
5. นางชาลิสา จันทร์บุตรโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ อุ่นหนองกุงโรงเรียนบ้านโคกสง่านางามประธานกรรมการ
2. นายคำบอ ซาหยองโรงเรียนโนนสวรรค์เก่าข่ากรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ รัตนถาโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
4. นายนิรันดร์ วงษ์รัตน์โรงเรียนสระกุดกรรมการ
5. นางสมรัก หอมทองโรงเรียนพระธาตุขามแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร เถรวัลย์โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ พิศพลโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางวัชรีย์ คงพิบูลย์โรงเรียนน้ำพองกรรมการ
4. นายวิทยา ปาละสิทธิ์โรงเรียนไทรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)กรรมการ
5. นางชาลิสา จันทร์บุตรโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางรัชดา วงศ์หมั่นโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้นประธานกรรมการ
2. นายยศวริศ สุริสารโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
3. นางหนูเตือน สอนเพ็งโรงเรียนบ้านม่วงหวานกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ชัยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
5. นางกัญจนพร แดนสมปัดสาโรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางรัชดา วงศ์หมั่นโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้นประธานกรรมการ
2. นายยศวริศ สุริสารโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
3. นางหนูเตือน สอนเพ็งโรงเรียนบ้านม่วงหวานกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ชัยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
5. นางกัญจนพร แดนสมปัดสาโรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายธีรนิต ผาบสินมาโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางงามพร ศรีไชยโยโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายประสพ แก้วเกิดโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายปรีชา จ่าสิงห์โรงเรียนน้ำพองประธานกรรมการ
2. นางสาวนพรัตน์ ตันติเมฆินสพป.ขอนแก่น เขต 4กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสงสพป.ขอนแก่น เขต 4กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็งโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
5. นางสาวเสาวรสธ์ พลโคตรสพป.ขอนแก่น เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุริยา อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารังประธานกรรมการ
2. นายอำพร สุโพธิ์ไขโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางสุบรรจง จันทะรังโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมานพ โคตรโสภาโรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรีประธานกรรมการ
2. นายยุทธศาสตร์ โยธาเสนโรงเรียนบ้านนาเลาะกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา จันทรจักรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายวรเชษฐ์ เนื่องลีโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
5. นางสำราญ มาวงแหวนโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ชัยวงษ์ทิตย์โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือประธานกรรมการ
2. นายฐิติวุฒิน์ รินทร์วงศ์โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางวิภาวี เค้ามิมโรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรีกรรมการ
4. นางจิตติมา อัศยาพรโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวิไลวรรณ มีแหยมโรงเรียนบ้านหลุบเลาประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ หนองโยธาโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางประภาพร สิงหาปัดโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
4. นางจิรัชยา แก่นนาคำโรงเรียนบ้านหนองแสงน้อยกรรมการ
5. นางกิตติยา เพ็งวิชัยโรงเรียนชุมชนน้ำอ้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเบญจวรรณ พงษ์อุทราโรงเรียนบ้านดงเรืองประธานกรรมการ
2. นายนพนนท์ แสนโคกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสาวพรกรุณา ศรีเมืองบุญโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมหมาย อสุรินทร์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์กรรมการ
5. นางสุภาวดี รือหารโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.พลทอง เพ็งวงษาโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ ศรีเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
3. นายพัลลภ สำนึกศักดิ์ศรีโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาววรัญญา วงศ์มนตร์โรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางสาวธาริณี สุเพ็งคำโรงเรียนชุมชนดูนสาดประธานกรรมการ
2. นายเสถียร เหลาลาภะโรงเรียนบ้านโคกสง่านางามกรรมการ
3. นางดรุณี สีหพันธ์โรงเรียนบ้านคำมืดกรรมการ
4. นายรังษี แก้วน้ำใสย์โรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
5. นางคะนึงนิจ ไชยคำโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายสุวิรัตน์ รักษาเคนโรงเรียนบ้านฝางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวลละออง ระวาสเสริฐโรงเรียนไทรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)กรรมการ
3. นายคำ เพ็งวิชัยโรงเรียนบ้านแห้วกรรมการ
4. นายคำแสน ผลไธสงโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นางสาววารี พนิตประชาโรงเรียนน้ำพองประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวัชร์ชิต วงศ์คำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
2. นายสำราญ ลาภูมีโรงเรียนนำ้พองประชานุกูลกรรมการ
3. นางอนงลักษณ์ ศรีเวียงราชโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
4. นางสมควร วงษาโรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวัชระ คงแสนคำผู้อำนวยการโรงเรียนโนนทองห้วยบากกรรมการ
2. นายสำลี เวียงจันทร์รอง ผอ. โรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
3. นายเศรษฐวัฒน์ เจริญไชย์โรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ คำวงษ์โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่กรรมการ
5. นายโอภาส โยธาแสนโรงเรียนชุมชนน้ำอ้อมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางชนกนาถ วงษ์คำจันทร์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายประมวล เซ็นนอกรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายสุพัฒน์ คำเชียงโรงเรียนบ้านหนองซากรรมการ
4. นายประเสริฐ ฉายบุญครองโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
5. นายชิลงกต พิมพ์ดีโรงเรียนป่าเปือยเทพอำนวยกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไอศูรย์ ศรีเวียงราชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกม่วงกรรมการ
2. นายทองสุข เผ้าหอมโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
3. นายเศรษฐพงษ์ จันทะรังโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
4. นายอุดม เชยตระกูลโรงเรียนน้ำพองกรรมการ
5. นายสุรางค์ วังคามโรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่างกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชัยยุทธ วันสาสืบผอ.โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สมบูรณ์ทวงครู โรงเรียนบ้านท่ากระเสริมกรรมการ
3. นายนิมิต พิมพ์ศรีครู โรงเรียนบ้านห่วยไผ่หนองโนกรรมการ
4. นางสุมาลัย มหาสุเมธครู โรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
5. นางสาวอังสุมาลิน กงทาครู โรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายดำรงศักดิ์ สุริยชัยผอ. โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา มณีสาครู โรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
3. นายประกาย ศิริสุทธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองโองกรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย วังคามครู โรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิไกร กระกูลนิตย์ครู โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวารรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายดำรงศักดิ์ สุริยชัยผอ. โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา มณีสาครู โรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
3. นายประกาย ศิริสุทธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองโองกรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย วังคามครู โรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิไกร กระกูลนิตย์ครู โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวารรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระวัฒน์ นะทีผอ. โรงเรียนบ้านกุดพังทุยประธานกรรมการ
2. นางเจนต์จุฬา คำดีครู โรงเรียนพระบาทท่าเรือกรรมการ
3. นางมยุรี สมพานครู โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอกรรมการ
4. นายสุธี หล้าสีดาครู โรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
5. นางปรางทอง แก้วเหล่ายูงครู โรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระวัฒน์ นะทีผอ. โรงเรียนบ้านกุดพังทุยประธานกรรมการ
2. นางเจนต์จุฬา คำดีครู โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
3. นางมยุรี สมพานครู โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอกรรมการ
4. นายสุธี หล้าสีดาครู โรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
5. นางปรางทอง แก้วเหล่ายูงครู โรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวดารา นามนตรีผอ. โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้าประธานกรรมการ
2. นายถาวร เสนาลีครู โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางสาววรัญญา ทุ่มด้วงครู โรงเรียนพระบาทท่าเรือกรรมการ
4. นายคำพันธ์ ด่านขุนทดครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารังสรรค์กรรมการ
5. นายทองสุข เผ้าหอมครู โรงเรียนบ้านโนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวดารา นามมนตรีผอ. โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้าประธานกรรมการ
2. นายถาวร เสนาลีครู โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางสาววรัญญา ทุ่มด้วงครู โรงเรียนพระบาทท่าเรือกรรมการ
4. นายคำพันธ์ ด่านขุนทดครู โรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
5. นายทองสุข เผ้าหอมครู โรงเรียนบ้านโนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางยุพาภรณ์ สมอุ่มจารย์ผอ. โรงเรียนบ้านหินลาดประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ใยแก้วครู โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอกรรมการ
3. นางประสัย ปัญญายาวครู โรงเรียนบ้านบัวใหญ่กรรมการ
4. นายประโมทย์ ผาบพุทธาครู โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางยุพาภรณ์ สมอุ่มจารย์ผอ. โรงเรียนบ้านหินลาดประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ใยแก้วครู โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอกรรมการ
3. นางประสัย ปัญญายาวครู โรงเรียนบ้านบัวใหญ่กรรมการ
4. นายประโมทย์ ผาบพุทธาครู โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายไพบูรณ์ ชาญชัยผอ. โรงเรียนบ้านบัวใหญ่กรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ มูลขุนทดครู โรงเรียนบ้านภูคำเบ้ากรรมการ
3. นางรติกร เนื่องภักดีครู โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาดกรรมการ
4. นางชัชฎาพร พิมทุมมาครู โรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
5. นายปัญญา สินราชครู โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
6. นายวิศิษฏ์ วงษ์ภูเย็นครู โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพบูรณ์ ชาญชัยผอ. โรงเรียนบ้านบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ มูลขุนทดครู โรงเรียนบ้านภูคำเบ้ากรรมการ
3. นางรติกร เนื่องภักดีครู โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาดกรรมการ
4. นางชัชฎาพร พิมทุมมาครู โรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
5. นายปัญญา สินราชครู โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
6. นายวิศิษฏ์ วงษ์ภูเย็นครู โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนิคม ไกรแจ่มผอ. โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางสำอาง ชินโสมครู โรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางปภัสวรรณ์ อุตรนครครู โรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
4. นางศุทธิษา รุ่งเรืองครู โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นางจารุวรรณ แก้วมาลีพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิคม ไกรแจ่มผอ. โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางสำอาง ชินโสมครู โรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางปภัสวรรณ์ อุตรนครครู โรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
4. นางศุทธิษา รุ่งเรืองครู โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นางจารุวรรณ แก้วมาลีพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ จำปาบุญผอ. โรงเรียนบ้านน้ำสามวังประธานกรรมการ
2. นางพวงพรรณ อรรคธรรมครู โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวางกรรมการ
3. นางสุกัญญา บึงบางครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)กรรมการ
4. นายเรืองยศ ยามโสภาครู โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อยกรรมการ
5. นายสุริยา คำสุพรหมครู โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ จำปาบุญผอ. โรงเรียนบ้านน้ำสามวังประธานกรรมการ
2. นางพวงพรรณ อรรคธรรมครู โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวางกรรมการ
3. นางสุกัญญา บึงบางครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)กรรมการ
4. นายเรืองยศ ยามโสภาครู โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อยกรรมการ
5. นายสุริยา คำสุพรหมครู โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางแววมยุรา แก้วสกุลธรรมผอ. โรงเรียนบ้านหัวดงประธานกรรมการ
2. นางสาวอมราวดี มีพร้อมครู โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอกรรมการ
3. นางกุสุมา ราหาครู โรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการ
4. นางอรวรรณ พันธ์น้อยครู โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสุพรพรรณ อุลานันท์ครู โรงเรียนหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางมยุรี แก้วสกุลธรรมครู โรงเรียนบ้านหัวดงประธานกรรมการ
2. นางสาวอมราวดี มีพร้อมครู โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอกรรมการ
3. นางกุสุมา ราหาครู โรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการ
4. นางอรวรรณ พันธ์น้อยครู โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสุพรพรรณ อุลานันท์ครู โรงเรียนหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ โคตรเพชรครู โรงเรียนบ้านหนองแต้ประธานกรรมการ
2. นายคำภา โสโทผอ. โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึงกรรมการ
3. นายสุนา ศรีพันดอนครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่ากรรมการ
4. นายวิศิษฏ์ วงษ์ภูเย็นครู โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางระเบียบ บุษราคัมครู โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคำภา โสโทผอ. โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึงประธานกรรมการ
2. นายสุนา ศรีพันดอนครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่ากรรมการ
3. นายวิศิษฏ์ วงษ์ภูเย็นครู โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายวีรศักดิ์ โคตรเพชรครู โรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
5. นางระเบียบ บุษราคัมครู โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางอุไร ศรีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านฝางบ้านนาเรียงประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา มณีสาครู โรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
3. นายวิพัฒน์ รักษาเคนครู โรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมพงษ์ คำบุดดาครู โรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี นิฤมลครู โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมารศรี ภืรมย์ไกรภักดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางเพชรรินทร์ แสนลุน โรงเรียนน้ำพองประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี โสดเสียวโรงเรียนบ้านศิลาโป่งคำ กรรมการ
4. นางเจนต์จุฬา คำดีโรงเรียนพระบาทท่าเรือกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ สมสุข โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศิริพร ภูบุญลาบลูกจ้าง สพป.ขอนแก่น เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมารศรี ภิรมย์ไกรภักดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางเพชรรินทร์ แสนลุน โรงเรียนน้ำพองประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ทายิดาโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ แก้วใสโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
5. นายสัทธา หล้าทุมโรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้ากรรมการและเลขานุการ
6. นางรุ่งนภา อิโนลูกจ้าง สพป.ขอนแก่น เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวลัยลักษณ์ อินนอกผอ.โรงเรียนบ้านคำนางปุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำใจ ศรีนุเคราะห์โรงเรียนบ้านฝางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนวลลออ ระวาสเสริฐโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (กุดโง้ง)กรรมการ
4. นางพัฒน์ณิชา วงศาศิริพัฒน์โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการ
5. นางสาวมธุรส คำบึงกลางโรงเรียนบ้านโสกม่วงกรรมการ
6. นายสมควร ทองสาโรงเรียนบ้านคำแก่นคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวลัยลักษณ์ อินนอกผอ.โรงเรียนบ้านคำนางปุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำใจ ศรีนุเคราะห์โรงเรียนบ้านฝางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัติ ปะมาระตาโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ดาคมโรงเรียนสองคอนศิริคุรุราษฏ์กรรมการ
5. นายสมควร ทองสาโรงเรียนบ้านคำแก่นคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวลัยลักษณ์ อินนอกผอ.โรงเรียนบ้านคำนางปุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำใจ ศรีนุเคราะห์โรงเรียนบ้านฝางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมิรันตรี ทำนิลโรงเรียนกรรมการ
4. นางอรัญญา สมบูรณ์ทวงโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายธวัข โพธิ์อันโรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่กรรมการ
6. นางปรางทอง แก้วเหล่ายูงโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวดวงใจ ถวิลไพรผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโนประธานกรรมการ
2. นางภควดี สีหาบงโรงเรียนบ้านดง(บึงไทร)รองประธานกรรมการ
3. นายสุขี ปานนี้โรงเรียนบ้านหนองหารจางกรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ หล้าคำโรงเรียนหนองแวงกรรมการ
5. นางทัศนา พ่วงจาดโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวดวงใจ ถวิลไพรผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโนประธานกรรมการ
2. นางภควดี สีหาบงโรงเรียนบ้านดง(บึงไทร)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุไรรัตน์ แก้วแก่นคูณโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
4. นางนราภรณ์ ตูมโฮมโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
5. นางกานต์ตวรรณ แสงสุรินทร์โรงเรียนบ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางพัชนี แดนเสนาสพป.ขอนแก่น เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสาววารี จันทาโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซ์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช พาลีโรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพัชนี แดนเสนาสพป.ขอนแก่น เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสาววารี จันทาโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซ์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช พาลีโรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไพบูลย์ จำปาบุญผอ.โรงเรียนบ้านน้ำสามวังประธานกรรมการ
2. นายอณัติ แสนบุตรโรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิเศษ วิเศษสมโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลฯกรรมการ
4. นายสุคนธ์ เถื่อนศรโรงเรียนพระบาทท่าเรือกรรมการ
5. นายสุพัท ผ่องเสียงโรงเรียนบ้านกุดพังเครือกรรมการ
6. นายชัชวาล โพธิรุกข์โรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
7. นายสรรพพร แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโนกรรมการ
8. นายสุนา ศรีพันดอนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่ากรรมการ
9. นายบุญสนอง สุปัญญาโรงเรียนคำบงกรรมการ
10. นางฉะอ้อน เหลาหนวดโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
11. นางอุไรพร สุวรรณช่างโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
12. นายสุวิทย์ สะท้านบัวโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
13. นายอินทจักร์ หาญปีย์โรงเรียนบ้านโสกเสี้้ยวแสนสุขกรรมการ
14. นายอาณัติ แก้วสง่าโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
15. นายธีรภัทร จุดทะนุชโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการ
16. นางนิตยา หมื่นหัสโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
17. นางฉวีวรรณ ไชยโสโรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ เอี่ยมศรีผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ชุมแวงวาปีโรงเรียนบ้านดงเรืองรองประธานกรรมการ
3. นางธมนวรรณ ดวงจันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
4. นายชัชชัย โชมขุนทดผอ.โรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ พยัคฆพงษ์โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่กรรมการ
6. นายจักรพงศ์ บุบผาโสภาโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
7. นายชัยบรรจง โสกชาตรีโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
8. นายวชิราวุฒิ ภูพานเพชรโรงเรียนบ้านคำมืดกรรมการ
9. นายดำรงค์ สุขสวางโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการ
10. นายประศาธน์ แสนท้าวโรงเรียนบ้านม่วงหวานกรรมการ
11. นายมานิตย์ โสภากุลโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
12. นางสาวนิ่มนวล บุญศรีแก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษากรรมการ
13. นางศิริ เหล่าโคตรโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการ
14. นายณัฐพงษ์ ศรีวงษ์ษาโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบากกรรมการ
15. นายอาทิตย์ เหล่าหมวดโรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น กรรมการ
16. นายชัยบัณฑิต จันทร์โสมโรงเรียนบ้านกุดกระหนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายอาวุทธ์ ขันนะลาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๔(บ้านกุดโง้ง)ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ พาลีโรงเรียนบ้านท่ากระสริมรองประธานกรรมการ
3. นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์สำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายนรภัทร สิทธิจักรผอ.โรงเรียนบ้านภูคำเบ้าประธานกรรมการ
2. นางพวงพยอม วรารัศมีโรงเรียนบ้านเสียวโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวัลย์ กมลช่วงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสุธีรา โคตรบาลโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวอินทุอร โควังชัยโรงเรียนน้ำพองกรรมการ
6. นางรัชนีเพ็ญ ไชยคำภาโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ มะโนวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าขำประธานกรรมการ
2. นางภาวิตา บุญรักษ์โรงเรียนบ้านคำบงรองประธานกรรมการ
3. นายสากล ศิริทิงสุขโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางสาวลำเพย เนื่องมัจฉาโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวพรนัชชา เพ็งวิชัยโรงเรียนบ้านคำแมดกรรมการ
6. นางสาวปาริฉัตร ป้องเรือโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสฤษฎ์ เฝ้าทรัพย์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควงประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพร จันทนามศรีโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี วงศภ๔ธรโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นางจิราพร พันธุลาวัณน์โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
5. นางจงกล ผาบจันดาโรงเรียนชุนชนกระนวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายไชยยา ศรีโคตาผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงคูประธานกรรมการ
2. นางสงัด สุเพ็งคำโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายอำพร สุโพธิ์ไขโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางยุพาภรณ์ เลิงภูบังบ้านผักหนามกรรมการ
5. นางเกษร กงทาโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
6. นางสาวจุไรรัตน์ วงศ์อินทร์โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบากกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประจวบ วงศ์บ้านดู่ผอ.โรงเรียนบ้านกุดกระหนวนประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ศรีอรัญโรงเรียนบ้านบึงกลางกรรมการ
3. นายสมบัติ ละเลิศโรงเรียนบ้านขุนด่านกรรมการ
4. นายอภิชาติ บุญชมโรงเรียนน้ำพองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสฤษฎ์ เฝ้าทรัพย์ผอ.โรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิมรรค อันทะนัยโรงเรียนบ้านหนองโกรองประธานกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นายยุทธการ สุวรรณโสภาโรงเรียนบ้านโนนสังป่ารังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญน้อม จงวิจิตรรองผอ.โรงเรียนชุมชนกระนวนประธานกรรมการ
2. นายเอกอนันต์ สมภารโรงเรียนบ้านบึงกลางรองประธานกรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ อินทรกำแหงโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประสาน ลพพันทองผอ.โรงเรียนบ้านหัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สงครามโรงเรียนบ้านสระกุดรองประธานกรรมการ
3. นายเนติ วราฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นายสำเริง โยธาแสนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด(สาขา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ พาลีผอ.โรงเรียนบ้านท่ากระเสริมประธานกรรมการ
2. นางสุภา สายบัวโรงเรียนบ้านดงเย็นรองประธานกรรมการ
3. นายเมธาวุฒิ เหลาลาภะโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
4. นายวันชัย รัตนแสงโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายธีรนิต ผาบสิมมาผอ.โรงเรียนทุ่งบ่อวิยาประธานกรรมการ
2. นายเกษม ศรีกระทุมโรงเรียนบ้านทรายมูลรองประธานกรรมการ
3. นางบุญญาภัทร วงศ์ษาโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
4. นางปรียากร สงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ กลางจันทาผอ.โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุขวรรณ์ ทิพย์สุบรรณโรงเรียนบ้านสระกุดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนริศรา สมบัติทองโรงเรียนบ้านนาคูกรรมการ
4. นางสาวอิสรีพัชร์ ศิริญานินทรกรโรงเรียนบ้านคำครึ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางธมวรรณ ดวงจันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านนาฝายประธานกรรมการ
2. นายโยธิน ผ่านวงษ์โรงเรียนบ้านโนนหัวช้างรองประธานกรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ สำนึกศักดิ์ศรีโรงเรียนคูคำพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ ผันสว่างโรงเรียนบ้านห้วยยางวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็งรอง ผอ.โรงเรียนพระบาทท่าเรือประธานกรรมการ
2. นางประภาภรณ์ เชาว์สุทธิโชติโรงเรียนพระบาทท่าเรือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริิพร ภูบุญลาถสพป.ขอนแก่น เขต 4กรรมการ
4. นางรุ่งนภา อิโนสพป.ขอนแก่น เขต 4กรรมการ
5. นางนราภรณ์ ตูมโฮมโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายศักดินันท์ ทีพชาผอ.โรงเรียนศาลาดินห้วยเตยประธานกรรมการ
2. นางวราพร ชัยอาสาโรงเรียนหนองขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุ ชีกว้างโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายวิเชียร อรุณสินประเสริฐโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุวิรัตน์ รักษาเคนผอ.โรงเรียนบ้านฝางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ วงษ์วาลย์โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางมัสลิน ปุลาสะเกโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ รัตนเพ็ชร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็งรองผอ.โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์ สารสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังชัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสไบแพร ลพพันทองโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายวีระชัย ศรีแก้วน้ำใสโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ หาโคตรผอ.โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ประไวยโรงเรียนบ้านคำบอนศิริคุรุราษฏ์กรรมการ
3. นางสาวอาภัสรา ทีดงเย็นโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสัญญา เห็นชะนามโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ ศรัปัญญาโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
6. นายวิเชียร อรุณสินประเสริฐโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ หาโคตรผอ.โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ประไวยโรงเรียนบ้านคำบอนศิริคุรุราษฏ์กรรมการ
3. นางสาวอาภัสรา ทีดงเย็นโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสัญญา เห็นชะนามโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ ศรีปัญญาโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
6. นายวิเชียร อรุณสินประเสริฐโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ หาโคตรผอ.โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ประไวยโรงเรียนบ้านคำบอนศิริคุรุราษฏ์กรรมการ
3. นางสาวอาภัสรา ทีดงเย็นโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสัญญา เห็นชะนามโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ ศรีปัญญาโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
6. นายวิเชียร อรุณสินประเสริฐโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายกองสิน คำบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแก่นคูณประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา ด้วงเกตุโรงเรียนบ้านกระนวนซำสูงกรรมการ
3. นายไกรสร ธรรมสาลีโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
4. นางชัชรียา บึงมุมโรงเรียนโศกม่วงกรรมการ
5. นางสาวปฏิมา สีชาเหง้าโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ หมูศรีโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวขนิษฐา หาญชินโรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ์ วิรุฬพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ โพธิสารโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นายโอภาส จินาวัลย์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายประสพ เที่ยงธรรมโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
5. นายสมนึก จันนามศรีโรงเรียนบ้านกระนวนซำสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเสริมศรี พรหมภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ โสโทโรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
3. นางภัทรา ศิลปเจริญวงศ์โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลงกรรมการ
4. นางมะณี กองผาพาโรงเรียนบ้านคำแก่นคูณกรรมการ
5. นายธรรมภพ สุริสาโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
6. นางประจันทร์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านกระนวนซำสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทองปัก คลังกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้ประธานกรรมการ
2. นางวันทา ยศโสภณโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางทิพวรรณ โนนทิงโรงเรียนบ้านหม้อกรรมการ
4. นางภรณ์สุรีย์ เฉริมศรีโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
5. นางทองม้วน สมมาตย์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวลัยลักษณ์ หล้าหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำนางปุ่มประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา หล้าหาโรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการ
3. นางสงบ สัพโสโรงเรียนกรรมการ
4. นางภรณสุรีย์ เฉลิมศรีโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
5. นางยุรี สมพานโรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอกรรมการ
6. นางวรรนี ยาสถิตโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุธรรม จำปาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา น้อมระวีโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขกรรมการ
3. นางวิลัยวรรณ ภักดิ์ศรีแพงโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางศิริวรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
5. นางรัศมี สอนแก้วโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายแก้ว อวนศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายวรชนินทร์ วงศาศิริพัฒน์โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
3. นางปานรวี หงษ์ทองโรงเรียนโคกกลางหนองไหลกรรมการ
4. นางสุเพ็ญ นามเสโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร เถรวัลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพร เพียสุพรรณโรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แก้วใสโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
4. นางจันทิวา โยธาวงษ์โรงเรียนบ้านม่วงหวานกรรมการ
5. นางวีณา ถือทองโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายมรกต แก้วสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำป่าก่อประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ โพธิโรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรีกรรมการ
3. นางวรรณี นาสถิตย์โรงเรียนบ้านโนนศิราศรีกรรมการ
4. นายสมบัติ สร้างโสกโรงเรียนศิลาโป่งคำกรรมการ
5. นายจีรศักดิ์ รัตนไพโรจน์โรงเรียนบ้านนาคูกรรมการ
6. นายธีรยุทธ จิ่มอาษาโรงเรียนห้วยยางพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสาวดวงเพ็ญ อาจศักดีโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ รัตนไพโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูประธานกรรมการ
2. นางสุวีณา ฉิมพลีโรงเรียนบ้านห้วยยางวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรชบา วงรินยองโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ หมูศรีโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์กรรมการ
5. นายเทพนำชัย พลปรีชาโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางกรรณิกา ซาหยองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางจิตรลดา คำสีโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
3. นางสุกานดา พรหมภูวงศ์โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูงกรรมการ
4. นางนพรัตน์ สีชำนิโรงเรียนบ้านห้วยเชือกกรรมการ
5. นางจิริยาวรรณ ไชยเทพโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
6. นางประนอม ตังควนิชโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ มีแหยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบเลากรรมการ
2. นายโชติพงษ์ ด่านเก่าโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
3. นางรัตมะณี หล้าสีดาโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่กรรมการ
4. นางวายุพักต์ หล้าสีดาโรงเรียนบ้านหนองซากรรมการ
5. นางประสพสุข บุญมีประเสริฐโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวิลาวรรณ เรืองหิรัณเตชะกูลผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางอัจฉราวดี โม้แก้วโรงเรียนบ้านน้ำสามวังกรรมการ
3. นางศริญญา สุขเกษมโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสุนัชรี สูงยิ่งโรงเรียนบ้านบะแต้กรรมการ
5. นางวาทินี พลีศักดิ์โรงเรียนบ้านโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายไชยา ศรีโคตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติกรรมการ
2. นางอดุลยา บำรุงบ้านทุ่มโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
3. นางพิมพา โพธิปัสสาโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
4. นางสวิชญา ดลตรีโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิกซ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางปิยวรรณ ศรีพุทธาโรงเรียนห้วยบางวิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ คามวุฒิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
2. นางสาวจรัญพร ผิวพรรณ์โรงเรียนดงบังคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางประนอม ตังควนิชโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
4. นางสุพิตตา อุดมศักดิ์โรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นางจริยวรรณ ไชยเทพโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูลกรรมการ
2. นางเอมอร แดงน้อยโรงเรียนนามูลวิทยากรรมการ
3. นางรัศมี ทะวาปีโรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจกรรมการ
4. นางลัคนา คำดีโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
5. นางวีณา ถือทองโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสุริยา ชัยวงษ์ทิตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือประธานกรรมการ
2. นางรัฏติกาล มัตราชโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยากรรมการ
3. นางสาคร มหาหิงค์โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญกรรมการ
4. นางอรวี หงษ์ทองโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางวาวนา ยุทธ์ธนบัณฑิตโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ใยแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาดประธานกรรมการ
2. นางวิไล แก้วชัยโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการ
3. นางดาหวัน ยิ้มสาระโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
4. นางกัญญารัตน์ ไมคมิโรงเรียนบ้านกุดกระหนวนกรรมการ
5. นางจิตรดา คำสีโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางมยุรา แก้วสกุลธรรมผอ.โรงเรียนบ้านหัวดงประธานกรรมการ
2. นางบังอร สมภารโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดหนองโนนรองประธานกรรมการ
3. นางพิกุล เบ้าหล่อเพชรโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนากรรมการ
4. นางศรีวรรณ ปาลสารโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
5. นายชัยยศ โพธิรสโรงเรียนบ้านหนองซากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางศิริวรรณ โพธิ์สาจันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสง่านางามประธานกรรมการ
2. นางสมปอง มังคละโรงเรียนบ้านทุ่งดป่งกรรมการ
3. นางกนกวรรณ โชติการณืโรงเรียนบ้านบะแต้กรรมการ
4. นางจิตอนันต์ นารีนนท์โรงเรียนห้วยไผ่หนองโนกรรมการ
5. นางสุจิตตรา โศภิษฐฺ์โฆษิตโรงเรียนบ้านกระนวนซำสูงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอนุชิต จันทจรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูลประธานกรรมการ
2. นางทวี วรสารโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางจารุวรรณ แก้วมาลีพันธุ์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
4. นางพวงพยอม วรารัศมีโรงเรียนบ้านเสียวโคกกลางกรรมการ
5. นางสมรัก หอมทองโรงเรียนพระธาตุขามแก่นกรรมการ
6. นางสาวกชพร จันทนามศรีโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต จันทจรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูลประธานกรรมการ
2. นางทวี วรสารโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางจารุวรรณ แก้วมาลีพันธุ์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
4. นางพวงพยอม วรารัศมีโรงเรียนบ้านเสียวโคกกลางกรรมการ
5. นางสมรัก หอมทองโรงเรียนพระธาตุขามแก่นกรรมการ
6. นางสาวกชพร จันทนามศรีโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอนุชิต จันทจรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูลประธานกรรมการ
2. นางทวี วรสารโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางจารุวรรณ แก้วมาลีพันธุ์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
4. นางพวงพยอม วรารัศมีโรงเรียนบ้านเสียวโคกกลางกรรมการ
5. นางสมรัก หอมทองโรงเรียนพระธาตุขามแก่นกรรมการ
6. นางสาวกชพร จันทนามศรีโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต จันทจรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูลประธานกรรมการ
2. นางทวี วรสารโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางจารุวรรณ แก้วมาลีพันธุ์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
4. นางพวงพยอม วรารัศมีโรงเรียนบ้านเสียวโคกกลางกรรมการ
5. นางสมรัก หอมทองโรงเรียนพระธาตุขามแก่นกรรมการ
6. นางสาวกชพร จันทนามศรีโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายยุทธพันธุ์ เชื้อโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
3. นางมาลินี ทองยาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นางบุญโฮม สุดหล้าโรงเรียนบ้านห้วยเตยกรรมการ
5. นางสุกัญญา บึงบางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)กรรมการ
6. นางเตือนใจ จูมทองโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยุทธพันธุ์ เชื้อโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
3. นางมาลินี ทองยาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นางบุญโฮม สุดหล้าโรงเรียนบ้านห้วยเตยกรรมการ
5. นางสุกัญญา บึงบางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)กรรมการ
6. นางเตือนใจ จูมทองโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายยุทธพันธุ์ เชื้อโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ ทาอามาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห้วกรรมการ
2. นายจงดี คำเชียงโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการ
3. นางศุทธิษา รุ่งเรืองโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ราชบุรีโรงเรียนบ้านคำแก่นคูณกรรมการ
5. นางพรทิวา สำนึกศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ ทาอามาตย์โรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห้วกรรมการ
2. นางจงดี คำเชียงโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการ
3. นางศุทธิษา รุ่งเรืองโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ราชบุรีโรงเรียนบ้านคำแก่นคูณกรรมการ
5. นางพรทิวา สำนึกศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ ทาอทามาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห้วกรรมการ
2. นายจงดี คำเชียงโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการ
3. นางศุทธิษา รุ่งเรืองโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ราชบุรีโรงเรียนบ้านคำแก่นคูณกรรมการ
5. นางพรทิวา สำนึกศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายดำรง วิลัยคาโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายดำรง วิลัยลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่งกรรมการ
2. นายคล้าย ราชเสนาโรงเรียนบ้านจำปาหัวบึงกรรมการ
3. นายสำราญ อินทร์แป้นโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
4. นายประยูร ศุภอุดรโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นายโอภาส จินาวัลย์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางสาวนิตยา นามแก้วโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการ
7. นางจารุณี ทาอามาตย์โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
8. นางจารุรินทร์ รัดจานีโรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่นกรรมการ
9. นายสุทิน ดวงอุปมาโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
10. นายนิรันดร์ เขตบุรีโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่นายมกรรมการ
2. นางสุนันทราวดี มหากิตติพจน์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นายจักรวาล แสนดาหมื่นโรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่นกรรมการ
4. นายสมาน วิลัยกูลโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
5. นายวิระวรรณ์ คำพระแยโรงเรียนพระธาตุขามแก่นกรรมการ
6. นางนวลละออง ห่วงรักโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
7. นางอนงลักษณ์ ศรีเวียงราชโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
8. นางเยาวพา พุทธเสนโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์นันท์ ทัพชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตยประธานกรรมการ
2. นางรัชนี สุริยฉายโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางจุรีพร ศรีพรรณโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
4. นางสาววารุณี เวียนพิษโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ มูลขุนทศโรงเรียนบ้านภูคำเบ้ากรรมการ
6. นายสมแก้ว จอมทองโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ มีแหยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบเหลาประธานกรรมการ
2. นางนภาพร พรหมโคตรโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
3. นางสราญรัตน์ รัตนเจริญพรชัยโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางสรัญญา สีนุ้ยโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
5. นางอรทัย เหล่าบ้านค้อโรงเรียนบ้านทุ่งโปร่งกรรมการ
6. นางนิภาพรรณ สาดีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
7. นางจรรยา หนองผือโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินแปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวาทิต กุลแสนชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาดประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
3. นางวลัยพร ศิลาแก้วโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
4. นายสมาน เถาหมอโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ เพชรนาคโรงเรียนบ้านหนองแวงเป่งกรรมการ
6. นายประสพ เที่ยงธรรมโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
7. นางไฉไล ชัยเดชโรงเรียนทรายมูลกรรมการ
8. นายยรรยง บุญหลายโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
9. นางสาวราตรี พลท้าวโรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวาทิต กุลแสนชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาดประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
3. นางวลัยพร ศิลาแก้วโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
4. นายสมาน เถาหมอโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ เพชรนาคโรงเรียนบ้านหนองแวงเป่งกรรมการ
6. นายประสพ เที่ยงธรรมโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
7. นางไฉไล ชัยเดชโรงเรียนทรายมูลกรรมการ
8. นายยรรยง บุญหลายโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
9. นางสาวราตรี พลท้าวโรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ มีแหยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบเหลาประธานกรรมการ
2. นางนภาพร พรหมโคตรโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
3. นางสราญรัตน์ รัตนเจริญพรชัยโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางสรัญญา สีนุ้ยโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
5. นางอรทัย เหล่าบ้านค้อโรงเรียนบ้านทุ่งโปร่งกรรมการ
6. นางนิภาพรรณ สาดีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
7. นางจรรยา หนองผือโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสาคร มหาหิงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ เคนเหมาะโรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์กรรมการ
3. นางรติกร เนื่องภักดีโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาดกรรมการ
4. นางสาวสุขวรรณ์ ทิพย์สุบรรณ์โรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
5. นายรุ้ง ร้อยพรหมมาโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูลกรรมการ
6. นายวีรชัย ศรีแก้วน้ำใสโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
7. นายอนุพงษ์ ศรีปัญญาโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
8. นางสาววาสนา อาจศักดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสาคร มหาหิงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ เคนเหมาะโรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์กรรมการ
3. นางรติกร เนื่องภักดีโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาดกรรมการ
4. นางสาวสุขวรรณ์ ทิพย์สุบรรณ์โรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
5. นายรุ้ง ร้อยพรหมมาโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูลกรรมการ
6. นายวีรชัย ศรีแก้วน้ำใสโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
7. นายอนุพงษ์ ศรีปัญญาโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
8. นางสาววาสนา อาจศักดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสาคร มหาหิงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ เคนเหมาะโรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์กรรมการ
3. นางรติกร เนื่องภักดีโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาดกรรมการ
4. นางสาวสุขวรรณ์ ทิพย์สุบรรณ์โรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
5. นายรุ้ง ร้อยพรหมมาโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูลกรรมการ
6. นายวีรชัย ศรีแก้วน้ำใสโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
7. นายอนุพงษ์ ศรีปัญญาโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
8. นางสาววาสนา อาจศักดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสาคร มหาหิงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ เคนเหมาะโรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์กรรมการ
3. นางรติกร เนื่องภักดีโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาดกรรมการ
4. นางสาวสุขวรรณ์ ทิพย์สุบรรณ์โรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
5. นายรุ้ง ร้อยพรหมมาโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูลกรรมการ
6. นายวีรชัย ศรีแก้วน้ำใสโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
7. นายอนุพงษ์ ศรีปัญญาโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
8. นางสาววาสนา อาจศักดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติ พลนามอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเกิ้งประธานกรรมการ
2. นางพีรญา คลังกลางโรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวบงกช โพธิชัยทรโรงเรียนบ้านภูคำเบ้ากรรมการ
4. นางรุ่งเพชร สุรียฉายโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวทิพาวรรณ ศรีชัยโรงเรียนบ้านน้ำสามวังกรรมการ
6. นางนิสมร ลพพันทองโรงเรียนบ้านเฟี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
7. นางสาววรัญญา ขุ้มด้วงโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
8. นายวัชรพงษ์ แก้วอาจโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสุรวุฒิ เรียงพวาผอ.โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนาประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ชัยสมบัติโรงเรียนชุมชนกระนวนรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี โสดเสียวโรงเรียนบ้านศิลาโป่งคำกรรมการ
4. นางมาลิน่า แก่นแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นกรรมการ
5. นายธีรภัทร ศรีอรัญโรงเรียนบ้านบึงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสุรวุฒิ เรียงพวาโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนาประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ชัยสมบัติโรงเรียนชุมชนกระนวนรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี โสดเสียวโรงเรียนบ้านศิลาโป่งคำกรรมการ
4. นายธีภัทร ศรีอรัญโรงเรียนบ้านบึงกลางกรรมการ
5. นางมาลิน่า แก่นแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นางกรรณิกา ซาหยองผอ.โรงเรียนโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ บุปผาโสภาโรงเรียนบ้านทรายมูลรองประธานกรรมการ
3. นายสุทิน ผ่านวงษ์โรงเรียนบ้านโนนหัวช้างกรรมการ
4. นายปัญญา สินราชโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวจิราพร ลุนพรหมโรงเรียนน้ำพองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา ซาหยองผอ.โรงเรียนโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ บุปผาโสภาโรงเรียนบ้านทรายมูลรองประธานกรรมการ
3. นายสุทิน ผ่านวงษ์โรงเรียนบ้านโนนหัวช้างกรรมการ
4. นายปัญญา สินราชโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวจิราพร ลุนพรหมโรงเรียนน้ำพองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นางมารศรี ภิรมย์ไกรภักดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นประธานกรรมการ
2. นายถาวร เสนาสีโรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางทองหน่วย สุริโยโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
4. นายนิกรชัย ทองคำโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นายสุชาติ จันทะลุนโรงเรียนบ้านนาอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นางมารศรี ภิรมย์ไกรภักดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น ประธานกรรมการ
2. นายถาวร เสนาสีโรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางทองหน่วย สุริโยโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
4. นายนิกรชัย ทองคำโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นายสุชาติ จันทะลุนโรงเรียนบ้านนาอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี นิตยาผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดฯประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ นนทะแสนโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ดา บรรเรืองโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
4. นางเพชรรินร์ แสนลุนโรงเรียนน้ำพองประชานุกูลกรรมการ
5. นางภควดี สีหาบงโรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี นิตยาผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดฯประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ นนทะแสนโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ดา บรรเรืองโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
4. นางเพชรรินร์ แสนลุนโรงเรียนน้ำพองประชานุกูลกรรมการ
5. นางภควดี สีหาบงโรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุรวุฒิ เรียงพวาผอ.โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนาประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ชัยสมบัติโรงเรียนชุมชนกระนวนรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี โสดเสียวโรงเรียนบ้านศิลาโป่งคำกรรมการ
4. นายธีรภัทร ศรีอรัญโรงเรียนบ้านบึงกลางกรรมการ
5. นางมาลิน่า แก่นแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]