สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองคลองดอนแดง 34 7 3 1 44
2 บ้านหนองกุงโนนทัน 29 7 1 8 37
3 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล 28 3 2 0 33
4 บ้านดงเค็ง 20 3 0 0 23
5 บ้านหัวนาหนองแวง 18 0 1 0 19
6 บ้านหนองแวงมน 17 6 2 5 25
7 บ้านสำโรง 17 6 2 3 25
8 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 16 4 4 1 24
9 ชุมชนหนองเม็ก 15 4 2 4 21
10 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 15 3 4 0 22
11 บ้านหันใหญ่ 13 6 2 5 21
12 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 13 5 3 4 21
13 อนุบาลไพศาลวิทย์ 13 5 1 0 19
14 บ้านหนองหญ้าขาว 12 7 1 1 20
15 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 12 4 3 1 19
16 ไตรมิตรวิทยา 12 3 3 2 18
17 บ้านเหล่าโนนคูณ 12 1 0 3 13
18 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 12 1 0 2 13
19 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 11 5 3 5 19
20 บ้านวังยาวสามัคคี 11 5 2 1 18
21 บ้านหนองแวงตอตั้ง 11 4 1 0 16
22 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 11 2 2 2 15
23 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 10 5 1 1 16
24 เบญจคามสามัคคี 10 5 0 1 15
25 บ้านรัตนะ 10 4 1 4 15
26 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 10 4 1 2 15
27 บ้านหนองแวงท่าวัด 9 5 3 4 17
28 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 9 4 2 2 15
29 บ้านหันศิลางาม 9 2 2 0 13
30 บ้านหนองแขมอีโล 9 1 3 1 13
31 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 9 1 1 2 11
32 บ้านหลุบคา 9 1 0 0 10
33 ชุมชนบ้านโคกสี 9 0 1 1 10
34 บ้านหนองเสี้ยว 8 3 1 2 12
35 ซู่เอ็ง 8 1 0 0 9
36 บ้านโนนข่าวิทยา 8 1 0 0 9
37 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 8 0 3 1 11
38 หนองแวงยาว 7 1 2 5 10
39 โนนชาดวิทยา 7 1 2 1 10
40 บ้านดอนโจด 7 1 1 1 9
41 บ้านศุภชัย 7 0 1 0 8
42 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 6 4 2 1 12
43 บ้านโนนธาตุ 6 3 3 2 12
44 บ้านละหานนา 6 3 2 0 11
45 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 6 2 1 0 9
46 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 6 2 0 1 8
47 บ้านหนองแสง 6 2 0 0 8
48 นาโพธิ์ชีวิทยา 6 1 4 0 11
49 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 6 0 1 0 7
50 บ้านวังคูณ 6 0 0 0 6
51 บ้านคอนฉิม 5 7 1 0 13
52 บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 5 5 2 4 12
53 บ้านลอมคอม 5 4 3 5 12
54 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 5 4 3 0 12
55 บ้านหนองสองห้อง 5 3 0 2 8
56 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 5 2 1 3 8
57 บ้านทางขวาง 5 1 3 3 9
58 บ้านใหม่นาเพียง 5 1 1 1 7
59 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 5 1 0 1 6
60 อนุบาลสุรีพร 5 1 0 0 6
61 ชุมชนวังหิน 5 0 2 1 7
62 บ้านกุดรู 5 0 1 0 6
63 อมตวิทยา 5 0 0 3 5
64 บ้านหลักด่าน 5 0 0 0 5
65 วัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 4 5 1 1 10
66 มิตรภาพ2 4 4 3 0 11
67 บ้านหนองกุงสว่าง 4 3 3 7 10
68 บ้านโสกนกเต็น 4 3 3 4 10
69 บ้านโนนเมืองโคกกุง 4 3 0 1 7
70 บ้านหนองอรุณ 4 3 0 0 7
71 บ้านหนองแซงแสงอรุณ 4 2 3 0 9
72 บ้านโคกสูงวิทยา 4 2 0 0 6
73 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 4 1 3 1 8
74 บ้านท่าหนองหว้า 4 1 1 2 6
75 บ้านหนองแวงนอก 4 1 0 0 5
76 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 4 1 0 0 5
77 บ้านหนองแปน 4 0 3 0 7
78 จตุคามวิทยา 3 5 4 4 12
79 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 3 5 1 3 9
80 ชุมชนบ้านดอนหัน 3 5 0 2 8
81 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 3 3 0 1 6
82 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 3 2 1 1 6
83 บ้านหนองแวงนางเบ้า 3 2 1 1 6
84 บ้านโสกน้ำขาว 3 2 0 0 5
85 บ้านป่าเป้า 3 2 0 0 5
86 บ้านเมย 3 2 0 0 5
87 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 3 1 2 0 6
88 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 3 1 1 3 5
89 บ้านผักหวาน 3 1 0 2 4
90 บ้านชาดหนองเหล็ก 3 1 0 0 4
91 บ้านท่านางแนว 3 0 1 1 4
92 บ้านหนองไผ่วิทยา 3 0 1 1 4
93 สหราษฎร์อนุกูล 3 0 1 1 4
94 บ้านหนองแดง 3 0 1 0 4
95 บ้านโจดใหญ่ 3 0 1 0 4
96 บ้านโนนขามป้อม 3 0 0 3 3
97 บ้านโนนตะโก 3 0 0 0 3
98 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 3 0 0 0 3
99 บ้านสว่างวิทยา 3 0 0 0 3
100 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 3 0 0 0 3
101 บ้านโคกสง่า 3 0 0 0 3
102 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
103 บ้านโสกไผ่ 3 0 0 0 3
104 บ้านแฝก 3 0 0 0 3
105 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 2 5 7 1 14
106 โนนทองวิทยา 2 3 1 2 6
107 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 2 3 1 2 6
108 โนนชาดหนองช้างน้ำ 2 3 0 0 5
109 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฎร์สามัคคี) 2 2 2 0 6
110 บ้านโนนหอมโนนศาลา 2 2 1 1 5
111 บ้านตลาดหนองแก 2 2 0 0 4
112 บ้านหนองไผ่น้อย 2 2 0 0 4
113 บ้านปอแดง 2 1 3 0 6
114 บ้านทุ่งแค 2 1 2 0 5
115 บ้านหันน้อย 2 1 2 0 5
116 บ้านหินลาดนาดี 2 1 1 1 4
117 บ้านกุดหว้า 2 1 1 1 4
118 บ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 2 1 1 0 4
119 บ้านหนองแวงน้อย 2 1 1 0 4
120 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 2 1 0 1 3
121 บ้านห้วยโจด 2 0 0 1 2
122 หนองพลวงมิตรประชา 2 0 0 1 2
123 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 2 0 0 0 2
124 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 2 0 0 0 2
125 บ้านป่าพร้าว - บูรณะ 2 0 0 0 2
126 บ้านหันโจดหนองกุง 2 0 0 0 2
127 บ้านห้วยแคน 2 0 0 0 2
128 วังบงน้อยวิทยา 1 4 1 0 6
129 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 1 3 2 1 6
130 บ้านหนองขี้เห็น 1 3 0 1 4
131 บ้านกุดหมากเห็บ 1 2 2 1 5
132 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 1 2 1 2 4
133 บ้านหนองแวงโสกพระ 1 2 1 1 4
134 บ้านหนองยาง 1 2 0 0 3
135 บ้านหนองเปล่ง 1 1 2 1 4
136 บ้านฝาผนังวังจาน 1 1 2 0 4
137 บ้านหนองโกโสกกระนวน 1 1 1 1 3
138 ไตรราษฎร์สามัคคี 1 1 1 1 3
139 ชุมชนบ้านชาด 1 1 1 0 3
140 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 1 1 1 0 3
141 บ้านสำราญ 1 1 1 0 3
142 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 1 1 0 3 2
143 ไตรคามราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
144 บ้านหนองบัวลอง 1 0 2 0 3
145 บ้านกอกโนนแต้ 1 0 1 2 2
146 บ้านยานางโนนแต้ 1 0 1 2 2
147 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
148 บ้านบะแค 1 0 1 0 2
149 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 1 0 1 0 2
150 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 1 0 0 3 1
151 บ้านแวงน้อย 1 0 0 1 1
152 บ้านหนองไทร 1 0 0 1 1
153 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 1 0 0 0 1
154 บ้านโนนแดง 1 0 0 0 1
155 บ้านขุมปูน 1 0 0 0 1
156 บ้านบะแหบหญ้าคา 1 0 0 0 1
157 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 1 0 0 0 1
158 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 1 0 0 0 1
159 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 1 0 0 0 1
160 บ้านกุดหอยกาบ 1 0 0 0 1
161 บ้านดอนหันนาจาน 1 0 0 0 1
162 อำไพพิทยา 1 0 0 0 1
163 โนนรังหนองบอน 1 0 0 0 1
164 บ้านหนองบะโคกสว่าง 0 2 0 1 2
165 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 0 2 0 0 2
166 บ้านหินแร่ 0 2 0 0 2
167 บ้านหนองบัวแดง 0 1 1 2 2
168 บ้านถลุงเหล็ก 0 1 1 0 2
169 เครือข่ายไตรพัฒน์พิทย์ 0 1 1 0 2
170 บ้านโนนท่อน 0 1 0 0 1
171 บ้านทับบา 0 0 0 2 0
172 บ้านหนองวัดป่า 0 0 0 2 0
173 บ้านหนองหว้าสามัคคี 0 0 0 1 0
174 บ้านดอนชาด 0 0 0 1 0
175 บ้านหนองกาว 0 0 0 1 0
176 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา 0 0 0 1 0
177 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 0 0 0 1 0
178 บ้านหนองเรือ 0 0 0 1 0
179 ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 0 0 0 1 0
180 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 0 0 0 0 0
181 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 0 0 0 0 0
182 บ้านโคกล่ามกลางตำแย 0 0 0 0 0
รวม 854 305 181 188 1,340