สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองคลองดอนแดง 14 8 6 28 34 7 3 1 44
2 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล 12 8 1 21 28 3 2 0 33
3 บ้านดงเค็ง 11 3 3 17 20 3 0 0 23
4 บ้านหนองกุงโนนทัน 10 8 6 24 29 7 1 8 37
5 บ้านหัวนาหนองแวง 7 5 2 14 18 0 1 0 19
6 บ้านสำโรง 5 6 5 16 17 6 2 3 25
7 บ้านหนองแวงมน 5 4 4 13 17 6 2 5 25
8 บ้านหันใหญ่ 5 3 4 12 13 6 2 5 21
9 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 5 3 3 11 16 4 4 1 24
10 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 5 3 3 11 13 5 3 4 21
11 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 5 1 3 9 12 4 3 1 19
12 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 5 0 3 8 15 3 4 0 22
13 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 5 0 1 6 11 2 2 2 15
14 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 4 4 4 12 11 5 3 5 19
15 ชุมชนหนองเม็ก 4 4 3 11 15 4 2 4 21
16 บ้านหนองแวงตอตั้ง 4 2 2 8 11 4 1 0 16
17 บ้านหนองแขมอีโล 4 2 2 8 9 1 3 1 13
18 ซู่เอ็ง 4 1 0 5 8 1 0 0 9
19 บ้านโนนข่าวิทยา 4 0 2 6 8 1 0 0 9
20 ไตรมิตรวิทยา 3 3 2 8 12 3 3 2 18
21 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 3 2 0 5 8 0 3 1 11
22 บ้านวังคูณ 3 2 0 5 6 0 0 0 6
23 บ้านรัตนะ 3 1 4 8 10 4 1 4 15
24 หนองแวงยาว 3 1 2 6 7 1 2 5 10
25 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 3 0 1 4 10 5 1 1 16
26 บ้านโนนตะโก 3 0 0 3 3 0 0 0 3
27 บ้านเหล่าโนนคูณ 2 3 4 9 12 1 0 3 13
28 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 2 3 2 7 12 1 0 2 13
29 บ้านลอมคอม 2 3 2 7 5 4 3 5 12
30 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 2 2 2 6 9 1 1 2 11
31 บ้านโนนธาตุ 2 2 1 5 6 3 3 2 12
32 บ้านคอนฉิม 2 2 1 5 5 7 1 0 13
33 ชุมชนวังหิน 2 2 0 4 5 0 2 1 7
34 บ้านหนองแวงท่าวัด 2 1 3 6 9 5 3 4 17
35 บ้านดอนโจด 2 1 1 4 7 1 1 1 9
36 อนุบาลสุรีพร 2 1 1 4 5 1 0 0 6
37 บ้านหลักด่าน 2 1 1 4 5 0 0 0 5
38 บ้านหนองหญ้าขาว 2 1 0 3 12 7 1 1 20
39 นาโพธิ์ชีวิทยา 2 1 0 3 6 1 4 0 11
40 อมตวิทยา 2 1 0 3 5 0 0 3 5
41 บ้านหนองแดง 2 1 0 3 3 0 1 0 4
42 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 2 1 0 3 3 0 0 0 3
43 บ้านหนองสองห้อง 2 0 2 4 5 3 0 2 8
44 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 2 0 1 3 5 4 3 0 12
45 บ้านท่านางแนว 2 0 0 2 3 0 1 1 4
46 บ้านสว่างวิทยา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
47 เบญจคามสามัคคี 1 6 1 8 10 5 0 1 15
48 อนุบาลไพศาลวิทย์ 1 4 5 10 13 5 1 0 19
49 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 1 3 2 6 9 4 2 2 15
50 บ้านหันศิลางาม 1 3 2 6 9 2 2 0 13
51 บ้านทางขวาง 1 2 3 6 5 1 3 3 9
52 ชุมชนบ้านดอนหัน 1 2 2 5 3 5 0 2 8
53 ชุมชนบ้านโคกสี 1 2 0 3 9 0 1 1 10
54 บ้านใหม่นาเพียง 1 2 0 3 5 1 1 1 7
55 บ้านโสกน้ำขาว 1 2 0 3 3 2 0 0 5
56 บ้านหนองแวงนอก 1 1 2 4 4 1 0 0 5
57 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 1 1 1 3 10 4 1 2 15
58 บ้านโคกสูงวิทยา 1 1 1 3 4 2 0 0 6
59 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 1 1 0 2 6 4 2 1 12
60 บ้านละหานนา 1 1 0 2 6 3 2 0 11
61 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 1 1 0 2 5 2 1 3 8
62 บ้านป่าเป้า 1 1 0 2 3 2 0 0 5
63 บ้านชาดหนองเหล็ก 1 1 0 2 3 1 0 0 4
64 บ้านโจดใหญ่ 1 1 0 2 3 0 1 0 4
65 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
66 บ้านโคกสง่า 1 0 2 3 3 0 0 0 3
67 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 0 1 2 5 1 0 1 6
68 บ้านหนองแซงแสงอรุณ 1 0 0 1 4 2 3 0 9
69 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 1 0 0 1 4 1 0 0 5
70 บ้านเมย 1 0 0 1 3 2 0 0 5
71 บ้านโนนขามป้อม 1 0 0 1 3 0 0 3 3
72 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
73 โนนทองวิทยา 1 0 0 1 2 3 1 2 6
74 บ้านปอแดง 1 0 0 1 2 1 3 0 6
75 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 1 0 0 1 1 2 1 2 4
76 บ้านหนองแวงโสกพระ 1 0 0 1 1 2 1 1 4
77 บ้านหนองยาง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
78 ชุมชนบ้านชาด 1 0 0 1 1 1 1 0 3
79 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 1 0 0 1 1 0 0 3 1
80 บ้านแวงน้อย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
81 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านโนนแดง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 0 4 1 5 6 2 0 1 8
84 บ้านวังยาวสามัคคี 0 3 4 7 11 5 2 1 18
85 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 0 3 0 3 3 1 1 3 5
86 บ้านศุภชัย 0 2 1 3 7 0 1 0 8
87 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 0 2 1 3 3 2 1 1 6
88 บ้านโสกไผ่ 0 2 1 3 3 0 0 0 3
89 บ้านกุดรู 0 2 0 2 5 0 1 0 6
90 จตุคามวิทยา 0 1 3 4 3 5 4 4 12
91 บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 0 1 2 3 5 5 2 4 12
92 บ้านหนองแวงนางเบ้า 0 1 2 3 3 2 1 1 6
93 บ้านหนองอรุณ 0 1 1 2 4 3 0 0 7
94 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 0 1 1 2 3 1 2 0 6
95 บ้านผักหวาน 0 1 1 2 3 1 0 2 4
96 บ้านหนองไผ่วิทยา 0 1 1 2 3 0 1 1 4
97 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 0 1 1 2 2 0 0 0 2
98 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 0 1 1 2 1 1 1 0 3
99 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 0 1 0 1 6 2 1 0 9
100 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 0 1 0 1 6 0 1 0 7
101 วัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 1 0 1 4 5 1 1 10
102 บ้านหนองกุงสว่าง 0 1 0 1 4 3 3 7 10
103 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 0 1 0 1 4 1 3 1 8
104 บ้านท่าหนองหว้า 0 1 0 1 4 1 1 2 6
105 บ้านหนองแปน 0 1 0 1 4 0 3 0 7
106 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 0 1 0 1 3 5 1 3 9
107 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 1 0 1 2 2 2 0 6
108 บ้านทุ่งแค 0 1 0 1 2 1 2 0 5
109 บ้านห้วยโจด 0 1 0 1 2 0 0 1 2
110 บ้านหนองขี้เห็น 0 1 0 1 1 3 0 1 4
111 ไตรคามราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
112 บ้านขุมปูน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
113 บ้านบะแหบหญ้าคา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
114 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
115 บ้านหลุบคา 0 0 4 4 9 1 0 0 10
116 มิตรภาพ2 0 0 3 3 4 4 3 0 11
117 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 0 0 3 3 2 5 7 1 14
118 บ้านหนองเสี้ยว 0 0 2 2 8 3 1 2 12
119 บ้านโสกนกเต็น 0 0 2 2 4 3 3 4 10
120 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 0 0 2 2 2 0 0 0 2
121 โนนชาดวิทยา 0 0 1 1 7 1 2 1 10
122 บ้านหนองแสง 0 0 1 1 6 2 0 0 8
123 สหราษฎร์อนุกูล 0 0 1 1 3 0 1 1 4
124 บ้านแฝก 0 0 1 1 3 0 0 0 3
125 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 0 0 1 1 2 3 1 2 6
126 โนนชาดหนองช้างน้ำ 0 0 1 1 2 3 0 0 5
127 บ้านหันน้อย 0 0 1 1 2 1 2 0 5
128 บ้านหินลาดนาดี 0 0 1 1 2 1 1 1 4
129 หนองพลวงมิตรประชา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
130 บ้านป่าพร้าว - บูรณะ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
131 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 0 0 1 1 1 3 2 1 6
132 บ้านหนองเปล่ง 0 0 1 1 1 1 2 1 4
133 บ้านกอกโนนแต้ 0 0 1 1 1 0 1 2 2
134 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
135 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
136 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
137 บ้านโนนเมืองโคกกุง 0 0 0 0 4 3 0 1 7
138 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 0 0 0 0 3 3 0 1 6
139 บ้านโนนหอมโนนศาลา 0 0 0 0 2 2 1 1 5
140 บ้านตลาดหนองแก 0 0 0 0 2 2 0 0 4
141 บ้านหนองไผ่น้อย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
142 บ้านกุดหว้า 0 0 0 0 2 1 1 1 4
143 บ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 0 0 0 0 2 1 1 0 4
144 บ้านหนองแวงน้อย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
145 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
146 บ้านหันโจดหนองกุง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 บ้านห้วยแคน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 วังบงน้อยวิทยา 0 0 0 0 1 4 1 0 6
149 บ้านกุดหมากเห็บ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
150 บ้านฝาผนังวังจาน 0 0 0 0 1 1 2 0 4
151 บ้านหนองโกโสกกระนวน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
152 ไตรราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 1 1 1 1 3
153 บ้านสำราญ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
154 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 0 0 0 0 1 1 0 3 2
155 บ้านหนองบัวลอง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
156 บ้านยานางโนนแต้ 0 0 0 0 1 0 1 2 2
157 บ้านบะแค 0 0 0 0 1 0 1 0 2
158 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
159 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 1 0 0 1 1
160 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านกุดหอยกาบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านดอนหันนาจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 อำไพพิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 โนนรังหนองบอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองบะโคกสว่าง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
166 บ้านหินแร่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
167 บ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
168 บ้านถลุงเหล็ก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
169 เครือข่ายไตรพัฒน์พิทย์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
170 บ้านโนนท่อน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านทับบา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
172 บ้านหนองวัดป่า 0 0 0 0 0 0 0 2 0
173 บ้านหนองหว้าสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174 บ้านดอนชาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
175 บ้านหนองกาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
176 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
177 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
178 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
179 ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 บ้านโคกล่ามกลางตำแย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 215 179 162 556 854 305 181 188 1,340