สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล 12 8 1 21 28 3 2 0 33
2 บ้านหนองคลองดอนแดง 10 3 5 18 23 7 3 1 33
3 บ้านหนองกุงโนนทัน 9 8 6 23 28 7 1 8 36
4 บ้านหันใหญ่ 5 3 4 12 13 6 2 5 21
5 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 5 3 3 11 13 5 3 4 21
6 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 5 0 3 8 15 3 4 0 22
7 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 5 0 1 6 11 2 2 2 15
8 บ้านสำโรง 4 5 4 13 14 5 2 3 21
9 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 4 4 4 12 11 5 3 5 19
10 ชุมชนหนองเม็ก 4 4 3 11 15 4 2 4 21
11 บ้านหัวนาหนองแวง 4 4 1 9 12 0 1 0 13
12 บ้านหนองแวงตอตั้ง 4 2 2 8 11 4 1 0 16
13 บ้านหนองแขมอีโล 4 2 2 8 9 1 3 1 13
14 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 4 1 2 7 9 2 3 1 14
15 ซู่เอ็ง 4 1 0 5 8 1 0 0 9
16 บ้านโนนข่าวิทยา 4 0 0 4 6 1 0 0 7
17 ไตรมิตรวิทยา 3 3 2 8 12 3 3 2 18
18 บ้านวังคูณ 3 2 0 5 6 0 0 0 6
19 บ้านรัตนะ 3 1 4 8 10 4 1 4 15
20 หนองแวงยาว 3 1 2 6 7 1 2 5 10
21 บ้านดงเค็ง 2 2 2 6 8 3 0 0 11
22 บ้านโนนธาตุ 2 2 1 5 6 2 3 2 11
23 ชุมชนวังหิน 2 2 0 4 5 0 2 1 7
24 บ้านดอนโจด 2 1 1 4 7 1 1 1 9
25 อนุบาลสุรีพร 2 1 1 4 5 1 0 0 6
26 บ้านหลักด่าน 2 1 1 4 5 0 0 0 5
27 บ้านหนองหญ้าขาว 2 1 0 3 12 7 1 1 20
28 นาโพธิ์ชีวิทยา 2 1 0 3 6 1 4 0 11
29 อมตวิทยา 2 1 0 3 5 0 0 3 5
30 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 2 1 0 3 3 0 0 0 3
31 บ้านหนองสองห้อง 2 0 2 4 5 3 0 2 8
32 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 2 0 1 3 5 4 3 0 12
33 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 2 0 0 2 8 5 1 1 14
34 บ้านสว่างวิทยา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
35 เบญจคามสามัคคี 1 5 0 6 7 4 0 1 11
36 อนุบาลไพศาลวิทย์ 1 4 5 10 13 5 1 0 19
37 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 1 3 2 6 8 4 2 2 14
38 ชุมชนบ้านดอนหัน 1 2 2 5 3 5 0 2 8
39 บ้านหันศิลางาม 1 2 1 4 6 1 2 0 9
40 บ้านคอนฉิม 1 2 1 4 4 6 1 0 11
41 ชุมชนบ้านโคกสี 1 2 0 3 9 0 1 1 10
42 บ้านใหม่นาเพียง 1 2 0 3 5 1 1 1 7
43 บ้านหนองแวงมน 1 1 4 6 8 6 2 5 16
44 บ้านหนองแวงท่าวัด 1 1 3 5 8 5 3 4 16
45 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 1 2 4 9 2 4 1 15
46 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 1 1 1 3 10 4 1 2 15
47 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 1 1 1 3 5 0 1 2 6
48 บ้านโคกสูงวิทยา 1 1 1 3 4 2 0 0 6
49 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 1 1 0 2 6 4 2 1 12
50 บ้านละหานนา 1 1 0 2 6 3 2 0 11
51 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 1 1 0 2 5 2 1 3 8
52 บ้านป่าเป้า 1 1 0 2 3 2 0 0 5
53 บ้านโจดใหญ่ 1 1 0 2 3 0 1 0 4
54 บ้านโสกน้ำขาว 1 1 0 2 2 2 0 0 4
55 บ้านชาดหนองเหล็ก 1 1 0 2 2 1 0 0 3
56 บ้านเหล่าโนนคูณ 1 0 2 3 6 1 0 3 7
57 บ้านโคกสง่า 1 0 2 3 3 0 0 0 3
58 บ้านหนองแซงแสงอรุณ 1 0 0 1 4 2 3 0 9
59 บ้านเมย 1 0 0 1 3 2 0 0 5
60 บ้านโนนขามป้อม 1 0 0 1 3 0 0 3 3
61 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
62 โนนทองวิทยา 1 0 0 1 2 3 1 2 6
63 บ้านปอแดง 1 0 0 1 2 1 3 0 6
64 บ้านหนองแวงนอก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
65 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 1 0 0 1 1 2 1 2 4
66 บ้านหนองแวงโสกพระ 1 0 0 1 1 2 1 1 4
67 ชุมชนบ้านชาด 1 0 0 1 1 1 1 0 3
68 บ้านหนองแดง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
69 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 1 0 0 1 1 0 0 3 1
70 บ้านท่านางแนว 1 0 0 1 1 0 0 1 1
71 บ้านแวงน้อย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
72 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านโนนแดง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 0 4 1 5 6 2 0 1 8
75 บ้านวังยาวสามัคคี 0 3 4 7 10 5 2 1 17
76 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 0 3 0 3 3 1 1 3 5
77 บ้านทางขวาง 0 2 3 5 4 1 2 3 7
78 บ้านศุภชัย 0 2 1 3 7 0 1 0 8
79 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 0 2 1 3 3 2 1 1 6
80 บ้านโสกไผ่ 0 2 1 3 3 0 0 0 3
81 จตุคามวิทยา 0 1 3 4 3 5 4 4 12
82 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 0 1 2 3 7 1 0 2 8
83 บ้านหนองแวงนางเบ้า 0 1 2 3 3 2 1 1 6
84 บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 0 1 1 2 4 5 2 4 11
85 บ้านหนองอรุณ 0 1 1 2 3 3 0 0 6
86 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 0 1 1 2 3 1 2 0 6
87 บ้านผักหวาน 0 1 1 2 3 1 0 2 4
88 บ้านหนองไผ่วิทยา 0 1 1 2 3 0 1 1 4
89 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 0 1 1 2 2 0 0 0 2
90 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 0 1 1 2 1 1 1 0 3
91 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 0 1 0 1 6 2 1 0 9
92 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 0 1 0 1 6 0 1 0 7
93 บ้านหนองกุงสว่าง 0 1 0 1 4 3 3 7 10
94 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 0 1 0 1 4 1 3 1 8
95 บ้านท่าหนองหว้า 0 1 0 1 4 1 1 2 6
96 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 0 1 0 1 3 5 1 3 9
97 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 1 0 1 2 2 2 0 6
98 บ้านห้วยโจด 0 1 0 1 2 0 0 1 2
99 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
100 บ้านหนองขี้เห็น 0 1 0 1 1 2 0 1 3
101 ไตรคามราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
102 บ้านขุมปูน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 บ้านบะแหบหญ้าคา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 มิตรภาพ2 0 0 3 3 4 3 3 0 10
106 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 0 0 3 3 2 5 7 1 14
107 บ้านหลุบคา 0 0 2 2 6 0 0 0 6
108 บ้านโสกนกเต็น 0 0 2 2 4 3 3 4 10
109 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 0 0 2 2 2 0 0 0 2
110 โนนชาดวิทยา 0 0 1 1 7 1 2 1 10
111 บ้านหนองเสี้ยว 0 0 1 1 7 1 1 2 9
112 บ้านหนองแสง 0 0 1 1 6 2 0 0 8
113 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 0 0 1 1 4 1 0 1 5
114 สหราษฎร์อนุกูล 0 0 1 1 3 0 1 1 4
115 บ้านแฝก 0 0 1 1 3 0 0 0 3
116 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 0 0 1 1 2 3 1 2 6
117 โนนชาดหนองช้างน้ำ 0 0 1 1 2 3 0 0 5
118 บ้านป่าพร้าว - บูรณะ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
119 บ้านหนองเปล่ง 0 0 1 1 1 1 2 1 4
120 บ้านหันน้อย 0 0 1 1 1 1 2 0 4
121 บ้านกอกโนนแต้ 0 0 1 1 1 0 1 2 2
122 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
123 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
124 บ้านลอมคอม 0 0 1 1 0 3 3 5 6
125 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
126 วัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 3 5 1 1 9
127 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 0 0 0 0 3 3 0 1 6
128 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 0 0 0 0 3 0 3 1 6
129 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 3 0 3 0 6
130 บ้านโนนหอมโนนศาลา 0 0 0 0 2 2 1 1 5
131 บ้านโนนเมืองโคกกุง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
132 บ้านตลาดหนองแก 0 0 0 0 2 2 0 0 4
133 บ้านหนองไผ่น้อย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
134 บ้านกุดหว้า 0 0 0 0 2 1 1 1 4
135 บ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 0 0 0 0 2 1 1 0 4
136 บ้านหนองแวงน้อย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
137 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
138 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
139 บ้านกุดรู 0 0 0 0 2 0 1 0 3
140 บ้านหันโจดหนองกุง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านห้วยแคน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 บ้านกุดหมากเห็บ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
143 วังบงน้อยวิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
144 บ้านฝาผนังวังจาน 0 0 0 0 1 1 2 0 4
145 บ้านทุ่งแค 0 0 0 0 1 1 2 0 4
146 บ้านหนองโกโสกกระนวน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
147 ไตรราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 1 1 1 1 3
148 บ้านสำราญ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
149 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 0 0 0 0 1 1 0 3 2
150 บ้านหนองบัวลอง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
151 บ้านยานางโนนแต้ 0 0 0 0 1 0 1 2 2
152 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
153 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 1 0 0 1 1
154 หนองพลวงมิตรประชา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
155 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านกุดหอยกาบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านดอนหันนาจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 อำไพพิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 โนนรังหนองบอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 0 0 0 0 0 3 2 1 5
161 บ้านหนองบะโคกสว่าง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
162 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
163 บ้านหินแร่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
164 บ้านถลุงเหล็ก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
165 เครือข่ายไตรพัฒน์พิทย์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
166 บ้านโนนท่อน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
168 บ้านหินลาดนาดี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
169 บ้านทับบา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
170 บ้านหนองวัดป่า 0 0 0 0 0 0 0 2 0
171 บ้านหนองหว้าสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 บ้านดอนชาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
173 บ้านหนองกาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
175 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
176 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
177 ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
178 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 บ้านโคกล่ามกลางตำแย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 166 145 138 449 726 283 178 188 1,187