สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองกุงโนนทัน 28 7 1 8 36
2 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล 28 3 2 0 33
3 บ้านหนองคลองดอนแดง 23 7 3 1 33
4 ชุมชนหนองเม็ก 15 4 2 4 21
5 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 15 3 4 0 22
6 บ้านสำโรง 14 5 2 3 21
7 บ้านหันใหญ่ 13 6 2 5 21
8 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 13 5 3 4 21
9 อนุบาลไพศาลวิทย์ 13 5 1 0 19
10 บ้านหนองหญ้าขาว 12 7 1 1 20
11 ไตรมิตรวิทยา 12 3 3 2 18
12 บ้านหัวนาหนองแวง 12 0 1 0 13
13 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 11 5 3 5 19
14 บ้านหนองแวงตอตั้ง 11 4 1 0 16
15 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 11 2 2 2 15
16 บ้านวังยาวสามัคคี 10 5 2 1 17
17 บ้านรัตนะ 10 4 1 4 15
18 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 10 4 1 2 15
19 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 9 2 4 1 15
20 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 9 2 3 1 14
21 บ้านหนองแขมอีโล 9 1 3 1 13
22 ชุมชนบ้านโคกสี 9 0 1 1 10
23 บ้านหนองแวงมน 8 6 2 5 16
24 บ้านหนองแวงท่าวัด 8 5 3 4 16
25 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 8 5 1 1 14
26 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 8 4 2 2 14
27 บ้านดงเค็ง 8 3 0 0 11
28 ซู่เอ็ง 8 1 0 0 9
29 เบญจคามสามัคคี 7 4 0 1 11
30 หนองแวงยาว 7 1 2 5 10
31 โนนชาดวิทยา 7 1 2 1 10
32 บ้านหนองเสี้ยว 7 1 1 2 9
33 บ้านดอนโจด 7 1 1 1 9
34 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 7 1 0 2 8
35 บ้านศุภชัย 7 0 1 0 8
36 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 6 4 2 1 12
37 บ้านละหานนา 6 3 2 0 11
38 บ้านโนนธาตุ 6 2 3 2 11
39 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 6 2 1 0 9
40 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 6 2 0 1 8
41 บ้านหนองแสง 6 2 0 0 8
42 นาโพธิ์ชีวิทยา 6 1 4 0 11
43 บ้านหันศิลางาม 6 1 2 0 9
44 บ้านเหล่าโนนคูณ 6 1 0 3 7
45 บ้านโนนข่าวิทยา 6 1 0 0 7
46 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 6 0 1 0 7
47 บ้านวังคูณ 6 0 0 0 6
48 บ้านหลุบคา 6 0 0 0 6
49 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 5 4 3 0 12
50 บ้านหนองสองห้อง 5 3 0 2 8
51 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 5 2 1 3 8
52 บ้านใหม่นาเพียง 5 1 1 1 7
53 อนุบาลสุรีพร 5 1 0 0 6
54 ชุมชนวังหิน 5 0 2 1 7
55 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 5 0 1 2 6
56 อมตวิทยา 5 0 0 3 5
57 บ้านหลักด่าน 5 0 0 0 5
58 บ้านคอนฉิม 4 6 1 0 11
59 บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 4 5 2 4 11
60 บ้านหนองกุงสว่าง 4 3 3 7 10
61 บ้านโสกนกเต็น 4 3 3 4 10
62 มิตรภาพ2 4 3 3 0 10
63 บ้านหนองแซงแสงอรุณ 4 2 3 0 9
64 บ้านโคกสูงวิทยา 4 2 0 0 6
65 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 4 1 3 1 8
66 บ้านทางขวาง 4 1 2 3 7
67 บ้านท่าหนองหว้า 4 1 1 2 6
68 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 4 1 0 1 5
69 จตุคามวิทยา 3 5 4 4 12
70 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 3 5 1 3 9
71 วัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 3 5 1 1 9
72 ชุมชนบ้านดอนหัน 3 5 0 2 8
73 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 3 3 0 1 6
74 บ้านหนองอรุณ 3 3 0 0 6
75 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 3 2 1 1 6
76 บ้านหนองแวงนางเบ้า 3 2 1 1 6
77 บ้านป่าเป้า 3 2 0 0 5
78 บ้านเมย 3 2 0 0 5
79 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 3 1 2 0 6
80 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 3 1 1 3 5
81 บ้านผักหวาน 3 1 0 2 4
82 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 3 0 3 1 6
83 บ้านหนองแปน 3 0 3 0 6
84 บ้านหนองไผ่วิทยา 3 0 1 1 4
85 สหราษฎร์อนุกูล 3 0 1 1 4
86 บ้านโจดใหญ่ 3 0 1 0 4
87 บ้านโนนขามป้อม 3 0 0 3 3
88 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 3 0 0 0 3
89 บ้านสว่างวิทยา 3 0 0 0 3
90 บ้านโคกสง่า 3 0 0 0 3
91 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
92 บ้านโสกไผ่ 3 0 0 0 3
93 บ้านแฝก 3 0 0 0 3
94 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 2 5 7 1 14
95 โนนทองวิทยา 2 3 1 2 6
96 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 2 3 1 2 6
97 โนนชาดหนองช้างน้ำ 2 3 0 0 5
98 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฎร์สามัคคี) 2 2 2 0 6
99 บ้านโนนหอมโนนศาลา 2 2 1 1 5
100 บ้านโนนเมืองโคกกุง 2 2 0 1 4
101 บ้านโสกน้ำขาว 2 2 0 0 4
102 บ้านตลาดหนองแก 2 2 0 0 4
103 บ้านหนองไผ่น้อย 2 2 0 0 4
104 บ้านปอแดง 2 1 3 0 6
105 บ้านกุดหว้า 2 1 1 1 4
106 บ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 2 1 1 0 4
107 บ้านหนองแวงน้อย 2 1 1 0 4
108 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 2 1 0 1 3
109 บ้านชาดหนองเหล็ก 2 1 0 0 3
110 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 2 1 0 0 3
111 บ้านกุดรู 2 0 1 0 3
112 บ้านห้วยโจด 2 0 0 1 2
113 บ้านหนองแวงนอก 2 0 0 0 2
114 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 2 0 0 0 2
115 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
116 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 2 0 0 0 2
117 บ้านป่าพร้าว - บูรณะ 2 0 0 0 2
118 บ้านหันโจดหนองกุง 2 0 0 0 2
119 บ้านห้วยแคน 2 0 0 0 2
120 บ้านกุดหมากเห็บ 1 2 2 1 5
121 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 1 2 1 2 4
122 บ้านหนองแวงโสกพระ 1 2 1 1 4
123 วังบงน้อยวิทยา 1 2 1 0 4
124 บ้านหนองขี้เห็น 1 2 0 1 3
125 บ้านหนองเปล่ง 1 1 2 1 4
126 บ้านหันน้อย 1 1 2 0 4
127 บ้านฝาผนังวังจาน 1 1 2 0 4
128 บ้านทุ่งแค 1 1 2 0 4
129 บ้านหนองโกโสกกระนวน 1 1 1 1 3
130 ไตรราษฎร์สามัคคี 1 1 1 1 3
131 ชุมชนบ้านชาด 1 1 1 0 3
132 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 1 1 1 0 3
133 บ้านสำราญ 1 1 1 0 3
134 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 1 1 0 3 2
135 ไตรคามราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
136 บ้านหนองบัวลอง 1 0 2 0 3
137 บ้านกอกโนนแต้ 1 0 1 2 2
138 บ้านยานางโนนแต้ 1 0 1 2 2
139 บ้านหนองแดง 1 0 1 0 2
140 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
141 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 1 0 1 0 2
142 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 1 0 0 3 1
143 บ้านท่านางแนว 1 0 0 1 1
144 บ้านแวงน้อย 1 0 0 1 1
145 บ้านหนองไทร 1 0 0 1 1
146 หนองพลวงมิตรประชา 1 0 0 1 1
147 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 1 0 0 0 1
148 บ้านโนนแดง 1 0 0 0 1
149 บ้านขุมปูน 1 0 0 0 1
150 บ้านบะแหบหญ้าคา 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 1 0 0 0 1
152 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 1 0 0 0 1
153 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 1 0 0 0 1
154 บ้านกุดหอยกาบ 1 0 0 0 1
155 บ้านดอนหันนาจาน 1 0 0 0 1
156 อำไพพิทยา 1 0 0 0 1
157 โนนรังหนองบอน 1 0 0 0 1
158 บ้านลอมคอม 0 3 3 5 6
159 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 0 3 2 1 5
160 บ้านหนองบะโคกสว่าง 0 2 0 1 2
161 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 0 2 0 0 2
162 บ้านหนองยาง 0 2 0 0 2
163 บ้านหินแร่ 0 2 0 0 2
164 บ้านถลุงเหล็ก 0 1 1 0 2
165 เครือข่ายไตรพัฒน์พิทย์ 0 1 1 0 2
166 บ้านโนนท่อน 0 1 0 0 1
167 บ้านหนองบัวแดง 0 0 1 2 1
168 บ้านหินลาดนาดี 0 0 1 1 1
169 บ้านทับบา 0 0 0 2 0
170 บ้านหนองวัดป่า 0 0 0 2 0
171 บ้านหนองหว้าสามัคคี 0 0 0 1 0
172 บ้านดอนชาด 0 0 0 1 0
173 บ้านหนองกาว 0 0 0 1 0
174 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา 0 0 0 1 0
175 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 0 0 0 1 0
176 บ้านหนองเรือ 0 0 0 1 0
177 ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 0 0 0 1 0
178 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 0 0 0 0 0
179 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 0 0 0 0 0
180 บ้านโคกล่ามกลางตำแย 0 0 0 0 0
รวม 726 283 178 188 1,375