หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ณ โรงเรียนพล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์
ระหว่างวันที่ 10 - 11 เดือน ตุลาคม 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวกนกมนตร นาจวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมิน สรุปและรายงานผล  
2 นายสกุล นาราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมิน สรุปและรายงานผล  
3 นางสาวรุ่งนภา แสนอำนวยผล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมิน สรุปและรายงานผล  
4 นางสาวสุมิตรา ทะนาฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมิน สรุปและรายงานผล  
5 นางสาวเสาวนีย์ เวชพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมิน สรุปและรายงานผล  
6 นางภัทราภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมิน สรุปและรายงานผล  
7 นางสาวศศิธร ไชยเทศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมิน สรุปและรายงานผล  
8 นางสาวปิยนาถ เครือวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมิน สรุปและรายงานผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]