หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 030 โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 26 53 41
2 002 โรงเรียนจตุคามวิทยา 18 28 24
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 3 5 4
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 10 17 12
5 007 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 7 9 9
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 12 46 19
7 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 11 43 16
8 008 โรงเรียนชุมชนวังหิน 8 12 11
9 011 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 22 47 36
10 009 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 25 56 43
11 012 โรงเรียนซู่เอ็ง 10 12 10
12 017 โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 12 30 15
13 023 โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 9 16 11
14 024 โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 5 9 6
15 025 โรงเรียนบ้านกุดรู 6 9 6
16 026 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 6 28 11
17 027 โรงเรียนบ้านกุดหว้า 5 7 5
18 028 โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 1 3 2
19 031 โรงเรียนบ้านขุมปูน 1 1 1
20 032 โรงเรียนบ้านคอนฉิม 16 39 24
21 207 โรงเรียนบ้านคึมชาด 0 0 0
22 033 โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี 5 5 5
23 044 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 12 17 13
24 045 โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 4 13 8
25 047 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 3 7 5
26 046 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 24 58 40
27 049 โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 1 1
28 050 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 0 0 0
29 051 โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน 1 6 3
30 048 โรงเรียนบ้านดอนโจด 10 22 16
31 052 โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 4 6 5
32 053 โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 4 8 8
33 054 โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 3 3 3
34 056 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 2 4 4
35 057 โรงเรียนบ้านทับบา 2 2 2
36 058 โรงเรียนบ้านทางขวาง 12 24 18
37 062 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 11 14 11
38 061 โรงเรียนบ้านทุ่งแค 5 14 6
39 059 โรงเรียนบ้านท่านางแนว 5 7 5
40 060 โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 9 20 13
41 080 โรงเรียนบ้านบะแค 2 5 4
42 081 โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 1 3 2
43 079 โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 11 39 21
44 082 โรงเรียนบ้านปอแดง 6 15 8
45 085 โรงเรียนบ้านป่าพร้าว - บูรณะ 2 6 4
46 083 โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 1 3 2
47 084 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 5 24 11
48 086 โรงเรียนบ้านป่าไม้งาม 0 0 0
49 089 โรงเรียนบ้านผักหวาน 6 11 9
50 090 โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน 6 6 6
51 094 โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ 4 5 4
52 095 โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 6 8 8
53 096 โรงเรียนบ้านรัตนะ 25 44 31
54 097 โรงเรียนบ้านลอมคอม 20 55 26
55 098 โรงเรียนบ้านละหานนา 11 26 17
56 099 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 17 33 27
57 100 โรงเรียนบ้านวังคูณ 6 40 15
58 101 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 19 45 34
59 103 โรงเรียนบ้านศุภชัย 8 23 15
60 104 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 17 34 24
61 105 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 3 9 6
62 106 โรงเรียนบ้านสำราญ 3 5 4
63 107 โรงเรียนบ้านสำโรง 28 59 39
64 111 โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 2 2 2
65 112 โรงเรียนบ้านหนองกาว 1 1 1
66 114 โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง 18 39 26
67 113 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 48 112 75
68 116 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 5 5 5
69 118 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 45 94 74
70 119 โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 8 15 12
71 121 โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 1 15 4
72 123 โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 12 18 16
73 124 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 1 3 1
74 125 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า 0 0 0
75 127 โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 3 4 4
76 130 โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 15 19 16
77 131 โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง 3 5 3
78 129 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 5 9 7
79 128 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 2 4 2
80 132 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 1 3 2
81 137 โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 2 2 2
82 138 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา 1 1 1
83 139 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 23 8
84 141 โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า 2 2 2
85 149 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 10 44 19
86 150 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 18 38 25
87 151 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 1 1 1
88 154 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 21 43 31
89 155 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 0 0 0
90 156 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 3 4 4
91 157 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 0 0 0
92 158 โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 9 17 13
93 133 โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 5 11 7
94 140 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1 1 1
95 117 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 16 37 26
96 120 โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 9 19 15
97 122 โรงเรียนบ้านหนองแดง 5 13 7
98 134 โรงเรียนบ้านหนองแปน 7 13 12
99 142 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 16 61 32
100 143 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 23 60 39
101 144 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก 6 15 6
102 146 โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 8 34 16
103 145 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 4 14 7
104 147 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 33 48 41
105 148 โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 6 15 9
106 153 โรงเรียนบ้านหนองแสง 10 15 10
107 115 โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระนวน 4 4 4
108 126 โรงเรียนบ้านหนองไทร 2 2 2
109 135 โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 4 9 7
110 136 โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 5 8 6
111 159 โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 7 15 9
112 160 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 5 13 8
113 161 โรงเรียนบ้านหลุบคา 10 30 21
114 166 โรงเรียนบ้านหันน้อย 5 8 6
115 167 โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 13 35 17
116 165 โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 2 5 4
117 168 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก 0 0 0
118 169 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 27 60 38
119 170 โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 24 42 33
120 172 โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 5 9 8
121 171 โรงเรียนบ้านหินแร่ 2 10 4
122 164 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 21 66 40
123 162 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 2 4 3
124 163 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 3 18 6
125 029 โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 4 8 5
126 055 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 15 23 20
127 087 โรงเรียนบ้านเปาะ 0 0 0
128 088 โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 9 18 13
129 092 โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย 0 0 0
130 093 โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฎร์สามัคคี) 6 13 5
131 176 โรงเรียนบ้านเมย 5 12 8
132 173 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 0 0 0
133 174 โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 16 28 23
134 091 โรงเรียนบ้านแฝก 3 10 6
135 102 โรงเรียนบ้านแวงน้อย 2 2 2
136 035 โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 3 15 6
137 036 โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย 1 3 2
138 037 โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 16 33 25
139 038 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 3 9 6
140 039 โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 0 0 0
141 040 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 6 25 11
142 041 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 4 12 6
143 042 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 13 35 24
144 043 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 4 6 6
145 063 โรงเรียนบ้านโนนกราด 0 0 0
146 065 โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 6 10 7
147 064 โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 4 8 6
148 066 โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 10 16 14
149 069 โรงเรียนบ้านโนนตะโก 4 5 4
150 070 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 2 4 3
151 071 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 1 2 2
152 072 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 17 39 28
153 074 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 2 2 2
154 075 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 10 28 19
155 076 โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 6 6 6
156 067 โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 2 8 3
157 073 โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 8 19 13
158 077 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 7 15 12
159 068 โรงเรียนบ้านโนนแดง 1 1 1
160 078 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 0 0 0
161 108 โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 15 25 22
162 109 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 5 13 10
163 110 โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 3 8 5
164 175 โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 8 22 12
165 178 โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 0 0 0
166 179 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ๑(บ้านลาด) 0 0 0
167 180 โรงเรียนผ่านบางอนุสรณ์ 0 0 0
168 182 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 33 133 61
169 183 โรงเรียนมิตรภาพ2 11 23 14
170 184 โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 6 10 8
171 185 โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 9 17 15
172 186 โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 11 19 16
173 187 โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 9 19 15
174 188 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 25 43 29
175 189 โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 5 8 9
176 190 โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา 3 14 6
177 192 โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 1 2 2
178 191 โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 9 16 9
179 193 โรงเรียนหนองแวงยาว 15 49 24
180 201 โรงเรียนอนุบาลกุลฤดีแวงน้อย 0 0 0
181 202 โรงเรียนอนุบาลสุรีพร 6 14 8
182 195 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 19 52 32
183 204 โรงเรียนอมตวิทยา 8 36 9
184 203 โรงเรียนอำไพพิทยา 1 2 1
185 199 โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 1 1 1
186 205 โรงเรียนเครือข่ายไตรพัฒน์พิทย์ 2 4 3
187 177 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 20 56 31
188 018 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 26 53 41
189 019 โรงเรียนโนนชาดวิทยา 11 33 22
190 020 โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 6 28 10
191 021 โรงเรียนโนนทองวิทยา 8 17 12
192 022 โรงเรียนโนนรังหนองบอน 1 3 1
193 181 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 13 23 17
194 013 โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 2 3 2
195 014 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 25 46 37
196 015 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 21 40 31
197 016 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 4 4 4
198 034 โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 17 29 24
199 152 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 14 23 21
รวม 1631 3719 2441
6160

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]